Khorasan Razavi : 2020-06-29

1 : 1 : 1

1

١ ٢ رشه شورا رئيس رد: مطرح %قانون %1پزش ل ر مد : رضو خراسان %1پزشعلومدا­نشگاه رد: اعلاممشهد الهد علم ا... ت آ رد: مطرح Mon.Jun.29.2020. No.4441 Cود مهدها%برخدر%بهداشت هال1پروتنش­دن انجام از « رضو خراسان»سرزدههفتمي­نو %سگزارش اصفحهلکرون­خيابیىکودک­هدهام ٣ صفحه ٣ صفحه ٢ ٣ صفحه ٣ صفحه خادمياران همت به و رامت دهه با همزمان گيرد %م صورت رضو استان بازار تنظيم ارگروه در اعلام ار ومحيطسلامت­ر مد %1پزشعلومدا­نشگاه داد:خبرمشهد گان را %درمان خدمات يان روستا برا خادمان غ مرقيمت تومان ١۵۵٠٠ ٣ خدمت نهاانو اعضا رامت، دهه مناسبت به روستاهادرح­ضوربا رضوخراسانا­ستان رضو گان را خدمات مشهد، حاشيه و استان محروم نند. (م ارائه يان روستا به سلامت اردو زمينه همين در صداوسيما، گزارش به بنياد نظر ر ز «دارالشفا» طرح سلامت جهاد بخش توابع از سيد لاته روستا در رضو رامت شامل نفر ٢٣ آن در ه شد برگزار مشهد ز مر و (داخل زنان، هارشته در متخصص Dپزش سه تر د ، پرستار (تخصص ترا د دو مل،Fم طب و پرستار چهار داروساز، ارشناس ماما، داروساز، داشتندحضور(خدماتو( اجرا وهانيرهمچن­ين دارو و شدند ت ز و برخوردار م بيمار ١٥٧ و ردند. افت در گان را ٣ صفحه معاونتمسئو­لارشناس سازمان نظارت و %بازرس داد: خبراستانصم­ت ٢ صفحه بودن بسته و هوا گرما به توجه با برا ، رضو مطهر حرم ها رواق در موقت ها بان ه سا زائران ش آسا صفحه شود. (م نصب حرم ها صحن رد: مطرحشهر شورارئيس layout@ khorasanne­ws. com جاد ا تاخير از انتقاد با مشهد شهر شورا رئيس مسئوليت توس، راهبرد طرح ب تصو در شده شهرساز (عال شورا متوجه را آن تبعات دانست. (پست انتشار با گذشته روز « حيدر محمدرضا» ميته جلسه در امروز» : نوشت نستاگرام ا در مردم ههاپروند ،١٢ منطقه شهردار (نظارت بود. مطرح توس محدوده در ن سا و معمار (عال شورا تعلل با bتاس مال با منفصل طرح bليFت تعيين عدم و شهرساز حاضرند ه (نجيب مردم توس، محدوده نند، عمل (قانون لFش به خود bاليFت به توسط ( گو پاسخ انFام و هستند سرگردان نيست. مقدور شان برا شهردار اميد نا و فراگير اعتمادسوز ن ا مسئوليت و معمار (عال شورا عهده به مردم ردن هادستگاه است انتظار است؛ شهرساز «.نند ورود موضوع ن ا به (نظارت روز قدس آستان توليت (نستاگرام ا را ها بان ه سا ن ا از ر تصو گذشته را (وتاه فيلم آن نار در و رد منتشر الاسلام حجت ه گذاشت Wاشترا به ه گلا به پاسخ در « مرو» المسلمين و حضور دشوار درباره زائران از (F د شد گرما به توجه با ها صحن در نهابا ه سا ن ا تهيه برا تلاش از هوا، بود. داده خبر و خبر ن ا جزئيات است ر ذ ان شا روابط از را ها بان ه سا نصب زمان م رد پيگير قدس آستان (عموم ارائه باره ن ا در بيشتر توضيح اما نشد. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.