Khorasan Razavi : 2020-06-29

2 : 2 : 2

2

اخبار مردم حرف ٢ جامعه رد: اعلاماستان%قانون%1پزشل ر مد رضو خراسان(اجتماع،(فرهنگ، اقتصاد،(سياس روزنامه ٤٤٤١ شماره .١٣٩٩ تير ٩ شنبه دو Mon.Jun.29.2020. No.4441 گفت در رضو خراسان (قانون (Fپزش ل ر مد ميزان آمار» ه است رده اعلام سنا ا با ( گو و (رقم D همواره و نيست توجه قابل آزارWود «.است مانده (باق مقدار همان در نيز نون ا و است تعداد استان (ست بهز ل ر مد ه است (حال در ن ا اعلام مورد ٢٧٠٠ را گذشته سال در آزار Wود درباره (اعلام آمار در اد ز تفاوت ن ا است. رده (قانون(Fپزشل ر مد حجازا آرازرا آزارWود (م « رضو خراسان» به ه نيم (م سوال استان برا ه است موارد به مربوط شده ارائه آمار د: گو است، شده مراجعه (قانون (Fپزش به خدمات گرفتن نبوده، (قانون (Fپزش به مراجعه به نياز موارد همه برا و شده مطرح ( ادعا آزاردهنده عليه (گاه آمار ن ا ه شده مراجعه (قانون (Fپزش به آن (بررس (قانون (Fپزش به ه است موارد به مربوط (اعلام سنا، اباگووگفتد­رهمچنين واست.شدهمراجعه دوم رتبه تهران از پس ، آزار همسر در ه ن ا بيان با ماه ن فرورد و گذشته سال اسفند در گفت: م دار را است.داشتهاهش استاندر همسرآزارآم­ارامسال Cود مهدها%برخدر%بهداشت هال1پروتنش­دنانجاماز« رضوخراسان»سرزدههفتمي­نو%سگزارش کرونا خيالبیکودک­مهدهاى نگاهی نيم کودکمهدهاى­وضعيت به استان | نيا محمدبهبود گزارش: خراسان س:1ع به شروع با همزمان باشند. داشته مجدد فعاليت اجازه %بهداشت ها دستورالعمل امل ت رعا در %ست بهز مدنظر ات1ن همچنين و %بهداشت ها دستورالعمل اجرا %بررس برا مهدها ار رفتيم. مشهد Cود مهدها از تعداد به سرزده صورت به ها، آن مجدد % بازگشا را %دستورالعمل ،Cود مهدها به ا نامه ارسال با %ست بهز ه بود رونا شيوع از بعد %مدت %ست بهز ه ن ا تا افت، ادامه ماهه چند %تعطيل ن ا رد. صادر Cود مهدها %تعطيل بر %مبن با همچنين و محدود %ظرفيت رش پذ با خردادماه ٢٤ از توانند %م Cود مهدها رد اعلام ١٣٠٠ را بهداشتی اصول ها مهد کنند می احساس اگر نياورند را کودکانشان کنند نمی رعایت آشکار توجهی بی ها پروتکل به استان کودک مهدهاى تعداد (برخ هم مهد ن ا در مشاهدات، اساس بر دهيم، (م قرار (بررس مورد را گر د Wود مهد مهد ن ا در ها لFپروت نشدن ت رعا از نيز ن والد (برخ نند. (نم استفاده Dماس از پرسنل اصولردنFنت رعابر(مبنن والداز(برخانتقادب­هپاسخدر Wود مهدر مدنند. (مه گلا (بهداشتاصول­Wود مهدهانند (ماحساساگر»:د گو(مWود مهدن ادر(بهداشت خيابان در ( ود مهد در «.بياورند مهد به را شان ها بچه نيستند مجبور نند (نم ت رعا را در جلو و نند (م استفاده محافظ شيلد از مربيان تمام جا ن ا است، متفاوت ماجرا وحدت است. شده داده قرار ان ود ها دست و ها فش ردن (عفون ضد برا ا افشانه ورود با و دارند حضور Wود ٧تا ٢تعداد م ا زده سر ها آن به لحظه ن ا تا ه ( ود مهد سه هر در گرفتند.قرارميزسرف­اصله ( طباطبا (قاض خيابان ما مقصد اولين را ش ود ه (جوان زن است، مشهد ن ا در واقع Wود مهدها از (F به در» :د گو (م عصبانيت با آورده خيابان (نم Dماس مسئولان Wود مهد ن ا ن ا با تماسند در ها بچه با م دا و زنند است، بهتر بماند خانه در م ود ط شرا مهدهان ابهانگارنه­انگاره هم(ست بهز رسيم،(مه Wود مهدبه«.ند نظارت رو (Fماس ه ن ا بدون (جوان زن مهدن ازمينر زدرباشدداش­تهصورتش زن و است ل وسا ردن جا جابه حال در حال در Dماس بدون بالا طبقه در گر د راهرودرم داه است( ود به(رسيدگ در ه (حال در است. آمد و رفت حال در مهدهابه(ست بهز(ابلاغدستور­العمل اجازه غيرمرتبط افراد شده يد تا Wود ندارندراان ود نگهدارمحلد­رحضور برق ار تعمير D ما، حضور هنگام در اما آمده ز مر ن ا به تعميرات انجام برا ه Dماس ه ن ا بدون و شود (م حياط وارد (اصلسالنوار­دباشدداشته(شFدستو مهدن اپرستارا گوه (زنشود،(ممهد را Dماس نزدن دليل د، آ (م جلو است نفس (تنگ د: گو (م ه نم (م سوال رونا استقراراگر­بابا،نيد ولگيرم،(م بگيرم.د بگذاربگيرم ٧٠ مورد کودک مهدهاى تعداد تعطيلی براى کننده درخواست موقت نظارتو%بازرسمعاون­تمسئولارشن­اس :دادخبراستا­نصمتسازمان مشهد در مهدکودک ١٢ گرفتند تذکر ١٠ (ست بهز (اجتماعامور­معاون حقدادغلامح­سين ن ا بر قرار د: گو (م « رضو خراسان» به استان (تمام دوهفته (ط (ست بهز ناظران ه شده برخورد تخلفات با و نند (بازرس را Wود مهدها دستورالعمل­نيزWود مهدها( بازگشاازقب­ل.نند ه م ا رده ارسال مهدها (تمام برا را (بهداشت ها (تمام برا Dماس بودن (الزام به توان (م جمله آن از به متفرقه افراد ورود از جلوگير ،Wود مهد پرسنل ضد ، Wود مهدها bمسق ها محيط و ها لاس استفادهاز جلوگيرروزا­نه،(تعطيلازبعد­محيط(عفون به بيمار ان ود نياوردن ،Wمشتر باز لوازم از ان ود ورد اشاره(بهداشتموار­دگر دوهاخانواد­هتوسطمهد هاخانوادهن­دFنت رعاراهادست­ورالعملن امهدD اگر بگيرندتماس­هاشهرستانو­مشهد(ست بهزباتوانن­د(م همين در شود. انجام متخلفان با لازم برخوردها تا و اخطارها Wود مهد ١٢ مشهد در فقط نون تا زمينه اند. رده افت در را (رات تذ مورد نظارت و (بازرس معاونت مسئول ارشناس D برا : گفت رضو خراسان صمت سازمان bتخلپرونده­مشهددر«اف دام»هفروشعمدوا­حد گزارش بهشد. يلFتش ال ر ميليارد ٢٥ ارزش به وتجارت معدن صنعت، سازمان (عموم روابط (پ در رد: اظهار (مقدس مهد ، رضو خراسان بر (مبن ،١٢٤ سامانه از (مردم گزارش افت در د ام (هفروشعمد واحد D (نفروشگرا bتخل وگرفت.قرار(بازرسموردو­احدن ا،مشهددراف ردFعملازسا­زمانن ابازرسان(بررسازپس افزود: موجود واحد متصد ه ن ا به باتوجه واحد، ن ا با روز D طول در ارز نرخ تغيير بهانه به را خود انبار bتخل بود، رده ارائه داران خر به متفاوت خهانر bتخلپرونده گفت:(مقدسشد.محرز(نفروشگرا ال ر ميليارد٢٥ ارزش با (نفروشگرا تعنوانتح صدور برا و يلFتش (هفروشعمد واحد ن ا برا شد.ارسال(ومتFحرات تعزشعببه رأ است ممنوع کودکان نگهدارى محل به متفرقه افراد ورود موافقت کودک مهدهاى تعداد استان در موقت تعطيلی با شده در(اجتماع گذارفاصلهد با(ولم اردهFن اجبارراDما­سهابچه براما: حقداد Dماسازاستف­ادهبهbموظپ­رسنل(تماموشودت رعادقتبهWو­د مهدمحيطوها­لاس ممنوعمطلقا­Wود مهد هاسالنوان ود نگهدارمحلب­همتفرقهافر­ادورودهستن­د. رد. خواهيمبرخو­ردخاطيانبا­مشاهدهصورت­درواست ١٢ مورد شهر نقاط از برخی در کودک مهدهاى تعطيلی دليل اخطار که کودکی مهدهاى تعداد اند کرده دریافت گر د (برخ و آموزگار بولوار توس، خيابان ، آزاد بزرگراه در واقع Wود مهدها ادامه در تعداد (تعطيل مناطق ن ا در توجه جالب تهFن . دهيم (م قرار (بررس مورد را شهر نقاط از (ست بهز (اجتماع امور معاون زنيم. (م سر ها آن به ما ه است ( ود مهدها از اد ز هنوز د: گو (م شهر نقاط از (برخ در Wود مهدها نشدن ( بازگشا دليل درباره استان وجود به ها خانواده بين در Wود مهد (بهداشت فضا به لازم اعتماد رونا شيوع دليل به هستند (تعطيل به مجبور Wود مهدها آورند، (نم مهد به را شان ان ود و است نيامده ن ا غير در شود، انجام (ست بهز (هماهنگ با د با Wود مهد (تعطيل گونه هر حال هر به اما شود. (م انجام Wود مهدها ن ا با لازم برخوردها صورت ۴۵ تيم از بازرسی فعال هاى تيم تعداد استان کودک مهدهاى PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.