Khorasan Razavi : 2020-06-29

3 : 3 : 3

3

خبر اخبار اخبار ٣ سياست گوناگون رد: مطرح الهد علم ا... ت آ رضو خراسان(اجتماع،(فرهنگ، اقتصاد،(سياس روزنامه ٤٤٤١ شماره . ١٣٩٩ تير ٩ دوشنبه Mon.Jun.29.2020. No.4441 از خارج و شبنيمه باد، تا مرز هنگ مرزبانان همراهش و افغانستان تبعه بيمار D ادار وقت در اقدام ن ا ردند؛ منتقل (درمان ز مر به را ن ا در ها اداره (تمام ه گرفت صورت (حال مادر D مهر، گزارش بههستند. تعطيل ساعت به بود، شده بيمار دچار ه افغانستان تبعه شده دوغارون (زمين مرز عازم خود پسر همراه و ادارات (تمام شبنيمه در ه ن ا وجود با و بود توسط بودند تعطيل مرز در مستقر هادستگاه از و شدند رش پذ باد تا مرز هنگ مرزبانان روانه را آنان و شد استقبال همراهش و بيمار ن ا در بيمار ن ا همراهردند. (درمان خدمات ز مر رد. سگزارسپا هاآن از مرزبانان با وگوگفت پيام دانشگاه (فرهنگ جبهه ادوار مسئولان ا... ت آ با ) (انقلاب ها لFتش ( مشهد نور به ردند. وگو گفت و دار د الهد علم مطرح اتFن اهم ،Alamolhoda.com گزارش به دار، د ن ا در مشهد جمعهامام توسط شده است: ر ز شرح انجام الان تا ابتدا از ه (امل (بررس در * انگيزه استادان و ان دانشجو درصد ١٥ ام،داده اصلاً درصد ٨٥ و دارند (اجتماع هافعاليت مشهد هادانشگاه در ندارند؛ فعاليت انگيزه و (ارزش هافعاليت برا ه است طورن ا دارند. (سياس انگيزه ا و (ن د انگيزه ا ،(غيرارزش (دانشگاه فعالان در (اجتماع (نخبگ ن ا وجود ن ا در است. دانشگاه در (طدهخ بازوها از (F دانشگاه ت ر مد (سياس bمختل حهاجنا مدت، شما ت حر و فعاليت روند اما گرفتند دست به را است. زان عز شما برا امتياز ن ا و ردFن تغيير مسئله در چه رونا بيمار در ما موفقيت رمز * شور در آن عوارض با مقابله مسئله در چه و درمان داشت، قرار (ارزش نيروها دست فضا ه بود ن ا گر د و مواسات ش رزما در هم درمان، در هم زان عز فعاليت خاطر به هاپيشرفت ها،عرصه بود. (ارزش شما سراغ به (انحراف ان جر باشيد مراقب * فهميده دشمن د؛ نيا نترجوا نيروها هخصوصب تبرداردس رهبر از تFممل ن ا جوانان است برا ه است ن ا ند (م اجرا ه شگرد نيستند، ان جر D ، رهبر طرف از مشدهاعلا نهاآرما از را نيروها تا ند (م تبليغ را آن و تراشد(م (انحراف ند. جدا ت ولا و رهبر اخيرشان، شات فرما در رهبر معظم مقام * نظام مهم آرمان D عنوانبه را عدالت مسئله (اصل ار دو ،(اسلام نظام در ردند؛ (معرف عدالت گر د و اسلام توسعه (F م، دار نظام در گر د ار مسئله دو ن ا جز ،(اجتماع بارستيزFاس­ت مرحله به اسلام توسعه در م، ندار با مبارزه مرحله به نيز (اجتماع عدالت در و م. رسيد ثروت و قدرت هاان جر ن ا انحراف برا دشمن طعمه (خواهعدالت * گرفته دشمن را (تخواهعدال است، (انقلاب آرمان موارد (برخ در متأسفانه و ند منحرفش نحو به تا (آرمان نقطه ما برا عدالت است، بوده هم موفق .«ت ولا» و «تقوا» تيتر دو ضمن اما است رد: اعلام مشهد %1پزش علوم دانشگاه مشهد دانشگاه زیرمجموعه هاى بيمارستان در کرونا به بيمارمشکوک ۶٠٠ از بيش بسترى بهداشت وزارت اخير گزارش اساس بر گفت: شده اعلام قرمز مشهد در رونا وضعيت است. روز نيز بهداشت وزارت سخنگو لار تر د بوشهر، هااستان» ه رد اعلام گذشته در رضو خراسان و (شرق جان آذربا لام، ا «.دارند قرار هشدار وضعيت جمهور رئيس (روحان تر د است، ر ذ ان شا گفت: رونا با مقابله (مل ستاد در روز د نيز رسد(م قرمز وضعيت به ه (شهرستان هر D ت محدود برا تواند(م (استان ستاد پيشنهاد شور و بهداشت ران وز به اهفته به جمهوررئيس ب تصو با ت نها در تا بدهد شود. گذاشته اجرا مرحله مشهد (Fپزش علوم دانشگاه اعلام به بنا و استان در رونا به WوFمش بيماران تعداد است. گرفته صعود روند مشهد در ژه و به مراقبت ارگروه دبير (انجيدن اصغر (عل (Fپزش علوم دانشگاه ١٩ د وو درمان و استان صداوسيما با وگوگفت در مشهد هشدار وضعيت استان در ه ن ا بيان با برا گفت: است، شده اعلام بالا بسيار ها بستر تعداد اخير ماه دو در بار اولين از بيش نون اهم و رد عبور نفر ٦٠٠ از رمجموعه ز هابيمارستا­ن در نفر ٦٠٠ ه اند بستر مشهد (Fپزش علوم دانشگاه بين از هستند، رونا به WوFمش افراد ن ا هابيمارستا­ن به روزانه نندگان مراجعه • نيز، مشهد (Fپزش علوم دانشگاه رمجموعه ز ن ا ه شوند(م بستر نفر ١٥٠ تا ١٢٠ گيرد. قرار مدنظر د با ه است خطر زنگ قرمز همچنان مشهد دانشگاه (عموم روابط ر مد (رحيم تر د وبدا به زمينه ن ا در نيز مشهد (Fپزش علوم ها هميار سازمان عامل ر مد حضور با هفت نيشابور، شهردار و استان ها شهردار ههاپروژ تجهيزات، زمينه در ارFهم منامهتفاه ،(Fترافي موضوعات، گردشگربيمه، ،(عمران رسيد. امضا به (شنشانآت و شهر خدمات Dم با د باگفت: مراسم ن ا در نيشابور شهردار فقط ه (سازمان D از را ها شهردار گر دF انجام را ههاپروان صدور مانند خود روزانه ارها موتور و قو اقتصاد سازمان D به دهند،(م (نجف (عل نيم. ل تبد شهر اقتصاد ه محر غلط رFتف ها شهردار حوزه در ما الFاش افزود: ه است شهردار هر لبودنمستق بر (مبتن وشود.(م هانه هز ش افزا باعث موضوع ن ا ( ههاپروژ b تعر و ها توانمند Wاشترا با افزود: دارد، منطقه ها شهردار تمام برا (منافع ه ، شهردار هر (نسب ظرفيت بر يهFت با توانيم(م شهر ت ر مد روند بهبود در موثر مهاگا تواند(مها هميارسازما­نراستان ادره م بردار جاد ا افزود: و باشد. داشته هانند نتعيي نقش و مجوزها سب با ها شهردار بين واحد (ت شر بهبود در تواند(م ها هميار سازمان سهامدار وباشد. ننده Dم شهر ت ر مد ههاپروژ و ها هميار سازمان ههامنامتفا­ه به اشاره با درحوزه ههامنامتفا­ه ن ا گفت: نيشابور شهردار د خر ،(فن خدمات قير، تامين مصالح، تامين بهتر به تواند(م ه است موارد ر سا و آلاتماشين عامل ر مدند. Dم شهر ردن هادار نترارزا و گفت: استان ها شهردار هميار سازمان ارتباطات استان ها شهردار سطح در متاسفانه راستا ن ا در و نشده برقرار (عرض و (طول موثر سطح برابر١٠ ش افزا سازمان، ن ا (اصل هدف به توجه با و است استان ها شهردار با مراودات است، استان گبزر شهرها جزو نيشابور ه ن ا داد: ادامه و دارد. هاژ و گاه جا بخش ن ا در به نسبت نيشابور شهر شورا و شهردار ردFعمل است. مناسب استان گر د شهرها رد اعلام را مرغ قيمت استان بازار تنظيم ارگروه داد خبر مشهد (Fپزش علوم دانشگاه ار و محيط سلامت ر مد ن ا قالب در و مدت ن ا در رد: اظهار بداو با صادرشدهه اخطارواحد٢­٢١٨ برادها بازد مراجع به bتخل دليل به نيز مورد٥١٩و است مدت ن ا در افزود: وشدند. (معرف ( قضا در (بهداشت تخلفات دليل به نيز ( نانوا ٣١٩ شدند. تعطيل رونا بيمار نترل راستا بهداشت معاونت ار و محيط سلامت ر مد قالب در گفت: مشهد (Fپزش علوم دانشگاه روس و با (محيط مقابله (مل بسيج طرح در د بازد مورد٧٠٠ و هزار ٢٢ نون تا رونا ( نانوا ٣١٩ و است مشدهانجا استان سطح وگوگفت در (حسناند.شده تعطيل bمتخل اساس بر گفت: استان صمت سازمان معاون مرغ قيمت استان، بازار تنظيم ارگروه مصوبه بازار تنظيم ستاد مصوبه اساس بر مشهد در بهشد. اعلام تومان ٥٠٠ و هزار ١٥ شور مقدم، غفور ( عل ، رضو خراسان گزارش مرغ قيمت افزود: استان، صمت سازمان معاون هزار ١٥شور بازار تنظيمستادم­صوبهاساسبر اختيار به بيشتر ا متر درصد ٥هعلاوهب و تومان يلF تش با گذشته روز ه بود مشدهاعلا نهااستا وضعيت ( بررس و استان بازار تنظيم ارگروه و هزار ١٥ گرممرغ قيمت مرغداران، و بازار خصوص در افزود: و شد. تعيين تومان ٥٠٠ اعلام استان به سهميه دو نيز منجمد مرغ ع توز ٨٠٠ D و تن ٤٠٠ D مجموع در ه شده در تومان ٥٠٠ و هزار ١٣ باقيمت و است تن مشهد شهردار بازارها بزرگ، هها فروشگا تن ٦٠٠ و شد خواهد ع توز اصناف از (برخ و تن ٦٠٠ و است مشهد به مربوط سهميه ن ا از افته اختصاص استان ها شهرستان به نيز مصوب قيمت رد: اظهار همچنين واست. تعيين تومان هزار ١١ شور در نيز مرغتخم مگذارتخ مرغ ه اتحاد با آن اجرا برا ه شده تا است گرفته صورت ( ها(هماهنگ مشهد ز مرا به تومان ٩٥٠٠ باقيمت ممرغتخ تاً نها به اشاره با همچنين و شود. ل تحو عرضه لبنيات قيمت افزود: لبنيات قيمت ش افزا ٢٩٠٠ خام شير اساس بر الا قلم ١١ در نيز شور هصورتب ه است شده تعيين (تومان شد. خواهد اعمال و (جنوب ضلع در سازبام و فضا بازساز در همچنين داد: ادامه اواست. (شرق جنوب بين از ه ( نهاستو بنا، ن ا نما از (بخش است، ر ذ ان شاشد. اجرا دوباره بود، رفته (عت شر (عل تر د زادگاه خانه (خ تار اثر قرار داورزن شهرستان Dاه روستا در (مل آثار فهرست در ٩٥٩١ شماره به و دارد است. رسيده ثبت به ميراث ل اداره (فرهنگ ميراث معاون استان (دستع صنا و گردشگر ،(فرهنگ در (عت شر (عل تر د زادگاه خانه گفت: مرمت داورزن شهرستان Dاه روستا ميراث (عموم روابط گزارش به شد. (دست ع صنا و گردشگر ، (فرهنگ افزود: بر ا مرجان ، رضو خراسان شامل (خ تار اثر ن ا در (مرمت عمليات PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.