Khorasan Razavi : 2020-06-29

4 : 4 : 4

4

اخبار اخبار هاشهرستان ٤ نها شهرستا گوناگون رضو خراسان(اجتماع،(فرهنگ، اقتصاد،(سياس روزنامه ٤٤٤١ شماره . ١٣٩٩ تير ٩ وشنبهد : جام تربت ثارگران ا امور و شهيد بنياد رئيس Mon.Jun.29.2020. No.4441 خوشاب بسيج مقاومت ناحيه سپاه فرمانده (معيشت بسته ٦٠٠ رامت، دهه با همزمان گفت: قند، ر،Fش ،(ارون ما رب، روغن، برنج، شامل شهرستان نيازمندان بين حبوبات و ا سو گوشت، شد. ع توز خوشاب رضو خراسان با توگوگف در حامد محمود سرهنگ (متوال بار ششمين برا ها Dم ن ا ه ن ا اظهار با در نيازمندان به Dم منظور به امسال ابتدا از از دستگير برا انقلاب معظم رهبر بيانات راستا ش رزما در رونا از متضرر افراد به Dم و نيازمندان هر ارزش افزود: شود، (م انجام مواسات و (همدل ارزش به ل در و تومان هزار ٣٠٠ ها بسته ن ا از D مرحله ن ا در گفت: حامد است. تومان ميليون ١٨٠ ،(جاروبرق فرش، تخته دو شامل ه جهيز سر شش س سرو و (چين س سرو ،( سشولبا گاز، اجاق ارزش و است شده تهيه عروس نو شش برا نيز قابلمه (ل ارزش و تومان ميليون ١٥ ه جهيز سر هر خيران از رFتش با و است. تومان ميليون ٩٠ نهاآ امر ن ا در ه خوشاب سپاه (سازندگ بسيج و (مردم (ط امسال ابتدا از افزود: داشتند، ت مشار خير به شهرستان ن ا در ال ر ميليارد ١٥ مرحله، شش شهرستانخير­انت مشاربامستم­ندانونيازم­ندان است. شده Dم خوشاب - %1مل ودروهاخنجو­استارر ی هوگسا،گجا بهردرباجشا­آسفالتگ aبس ر و حبصا راوندخانه - ب ده واضیعيت ه د % زار امور و شهيد بنياد رئيس ، مهدو شهيد نام و اد داشت (گرام با جام تربت ثارگران ا اران از نفر ٧٢ و (بهشت تر د ا... ت آ والامقام جام تربت مردم نده نما اولين و رهبر و امام باوفا دهقان بر ا (عل شهيد (اسلام شورا مجلس در (اسلام جمهور حزب دفتر گذار بمب در ه مقام از تجليل هدف با گفت: رسيدند، شهادت به نده نما ژه و به تير هفتم خونين فاجعه شهدا شامخ شهيدبنياد ادارساختما­ندهقان،بر ا(علشهيد، ن مز دهقان شهيد نام به جام تربت ثارگران ا امور و شد. ( رونما و - حقداد مناطق به گ با و گ با به ه حيدر تربت مسير متاسفانه رودمعجن، و حصار گردشگر روز و حال حصار به گ با محور آسفالت ش رو ش رو ه طور به رده پيدا (نامناسب بسيار (ل به محور ن ا نقاط از بسيار در آسفالت است. رفته ازبين ،Wخطرنا ها پيچ وجود رد: ح تصر و آسفالت رفتن بين از و نامناسب سهاقو محور ن ا در ا جاده تصادفات تا شده باعث روز به روز خودرو (واژگون و رخ به رخ نوع از ند. پيدا بيشتر ش افزا از ان پا در ه حيدر تربت راه پليس فرمانده ه ن ا به توجه با خواست، مسافران و مردم اداره b تعر در حصار به گ با پرتردد محور همچنين و شود(م محسوب (فرع راه راه، با مسير ن ا طول در شاورز ادوات تردد حوادث بروز از تا نند ت حر مطمئن سرعت شود. جلوگير رضو خراسان ها راه نگهدار اداره رئيس ساله همه راه اداره گفت: زمينه همين در هم و وسع حد در ها راه نگهدار و حفظ منظور به ند. (م اقدام ابنيه حفظ برا توان مناطق به گ با محور در افزود: ( رجا جا آن از نيز رودمعجن و حصار گردشگر شده، جد آسيب دچار آسفالت ش رو ه محور ن ا آسفالت ش رو اجرا ارFپيمان روز ١٠ ظرف دهيم (م قول و شده انتخاب يلومتر ١٢ تا ١٠ ش رو اجرا برا نده آ شده بيشتر آسيب دچار ه مسير طول از نيم. اقدام است، م علا ونصب (ش خط ار رد: ح تصر و عوامل توسط نده آ روز سه دو ظرف نيز شود. (م انجام راهدار رضو خراسان ها راه نگهدار اداره رئيس حوزه ن ا اعتبارات مبود به توجه با اما گفت: طول يلومتر ٦٠ ش رو انFام نون ا هم نيست. ر پذ انFام مسير ن ا امل گزارش %بخش رضا با ه حيدر تربت شهرستان در گ با بخش حوزه در بزرگ ها ظرفيت از برخوردار از (F عنوان به اقتصاد و گردشگر تربت شهرستان در توجه مورد هابخش و مسافران اقبال مورد هميشه ه حيدر است. بوده گردشگران جمله از گردشگر يلاقات و مناطق وجود گردشگر قطب عنوان به رودمعجن آبشار با ز رودخانه ه، حيدر تربت شهرستان (مل روستا عنوان به Dبس روستا حصار، ا ماسوله روستا شور، (ش شم ابر تخت پا عنوان به گ با شهر آن راس در و رزگ و همه (ش شم ابر (مل شهر و شور شم ابر منطقه ن ا تا هاندداد هم دست به دست همه سراسر از اد ز مسافران ميزبان سال طول در باشد. شور ر،Fب طبيعت و ( با ز همه ن ا درميان اما محورها آسفالت W اسفنا وضعيت محور در ژه و به بخش ن درا (مواصلات حصار گردشگر مناطق به گ با (مواصلات دشوار را مسير ن ا در مرور و عبور رودمعجن و سوهان به نامناسب آسفالت و است ساخته ل تبد ا نقليه ل وسا صاحبان روان و روح نند. (م تردد محور ن ا در ه شده نقوچافرمان­دار :%بهداشت هال1پروتت رعابهاشاره با در تردد واسطه وبه برند (م سر به اقتصاد خودرو Wاستهلا نه هز د با هرروز محور ن ا نند. پرداخت منطقه (اهال از گر د (F دل پا جواد سيد به گ با محور تهاقسم بيشتر در د: گو (م اما رفته بين از (ل به آسفالت ش رو حصار، با راه اداره ه م شاهد بعضا تعجب مال در هFل به اقدام نامرغوب ها آسفالت از استفاده ندارد. (دوام هيچ ه ند (م گير ن ا بر متوليان اش د: افزا (م و تا نند بيشتر نظارت ردهاFعمل گونه نشوند. متضرر مردم در هم ه حيدر تربت راه پليس فرمانده به اشاره با رضو خراسان با وگوگفت گ با بخش در راهدار حوزه لاتFمش محورها نامناسب ط شرا متاسفانه گفت: به خودروها تردد سنگين وحجم (مواصلات ٢٥ ه شده باعث وتابستان بهار فصل در ژه و شهرستان حوزه ها جاده تصادفات درصد بيفتد. اتفاق گ با بخش در ه حيدر تربت به افزود: «مست ميش حسين» سرهنگ آسفالت يلومتر ٦٠ نامناسب وضعيت رغم بسيار جاده آسفالت وضعيت متاسفانه د: گو تردد همه ن ا شاهد ه محور و نامناسب خط است، وگردشگران مسافران خودروها به (Fترافي م علا مطلق فقر ودر ندارد (ش برد. (م سر مرسوم دنيا جا همه در د: افزا (م و ها رساخت ز گردشگر جذب برا ه است در متاسفانه اما شود (م مهيا لFش ن بهتر به راه ه رساخت ز ن تر ( ابتدا به گ با بخش متوليان سو از (توجه هيچ است، (دسترس شود. (نم وضعيت از انتقاد با نيز (قربان (مجتب سنگين حجم نار در د: گو (م موجود معادن وجود گردشگران، خودروها تردد اوقات از بسيار در شده باعث منطقه فعال غير تناژها با (معدن مواد حامل ها(ل تر همين ه نند تردد محور ن ا در متعارف مسيرن اآسفالتبهر­اآسيبن بيشترموضوع است. رده وارد نصيب معادن سود د با چرا د: افزا (م و متحمل آن ان ز و آسيب و معادن صاحبان ط شرا ن تر سخت در ه شود (مردم نصرآباد: بخشدار به باتوجه گفت: قوچان فرماندار مسئولان و درمان و بهداشت هFشب ارFهم و تلاش ط شرا از باجگيران مرز شهرستان، (بهداشت برخوردار آن ت رعا و (بهداشت ها لFپروت امل ( بازگشا برا خصوص ن ا در (لFمش و است سفير اخير د بازد (پ در ندارد. وجود معبر ن ا ها بخش از آباد درعشق ران ا (اسلام جمهور و باجگيران مرز بازارچه و Wگمر انه، پا bمختل فرماندار نيا ( رجا گذرگاه، ن ا لاتFمش (بررس د بازد ن ا از پس گفت: رضو خراسان به قوچان حضور با مرز انه پا درسالن ا جلسه برگزار و مسئول همچنين و منستان تر در شورمان سفير اپاره شور، شرق در خارجه وزارت (ندگ نما بسته از بعد ژه و به معبر، ن ا لاتFمش و مسائل از شيوع دليل به باجگيران ازجمله مرزها شدن همچنان ه طور به شد، مطرح رونا بيمار و است. تعطيل مرز بازارچه و آن انه پا مرز، ن ا رونا، لFمش از قبل ه است (حال در ن ا افزود: مرز بازارچه از د خر برا من تر اتباع روزانه (معاملات همواره و داشتند تردد ران ا طرف و مرز شدن بسته از پس متاسفانه ه شد(م انجام (بده من، تر ان مشتر از ا عده بازارچه، (تعطيل د خر قبال در را بازارچه داران غرفه به خود ها بر مسئله ن ا ه اند ردهFن پرداخت نون تا الاها فرماندار است. افزوده داران غرفه (مال لاتFمش درباره شورمان سفير حال درعين گفت: قوچان موانع رفع و لازم ها (زن را و موضوعات پيگير انتظار ه داد مساعد قول بازارچه و مرز ( بازگشا در با و برسد مثبت نتيجه به ها پيگير و تلاش رود (م هرچه ه، همسا شور در مربوط مسئولان ارFهم ترددها و گذرگاه ن ا ( بازگشا شاهد زودتر باشيم. مرز زاده- شان ا ال، ر ميليون ٣٤٠ و ميليارد چهار اعتبار با اجرا نصرآباد بخش روستاها در (عمران پروژه دو طرح اجرا هدف با گفت: نصرآباد بخشدار شود. (م انجام نFمسبنيادت­وسطه سماخون روستا هاد معابر رساز ز و هروسازپياد ،(فن ابنيه شود، (م اجرا ال ر ميليون ٩٠ و ميليارد چهار اعتبار با روستا با همچنين افزود: مقدم بر ا حسين شود.(م روستا (برسانآ هFشب ال، ر ميليون ٢٥٠ اعتبار شود.(م هسازبوض تعوزنو ار - مراد • %اهال ه گلا در گردشگران و منطقه ن ا (اهال از تعداد وضعيتازانت­قادبا رضوخراسان باتوگوگف (رسيدگوتوجه­خواهانمحور­هان انامناسب لاتFمش رفع برا راهدار حوزه مسئولان شدند. موجود دن د برا ه گردشگران از (F عليزاده (م رده، سفر منطقه ن ا به رودمعجن آبشار شد:%مدعسبزوارا­صنافاتاقرئ­يس بازگشت از سبزوار اصناف اتاق رئيس به رونا بحران براثر شده تعطيل صنوف دوباره (عل داد. خبر شهرستان ن ا در فعاليت چرخه از (ناش بحران گفت: رضو خراسان به (يان ٢٠٠ و هزار (تعطيل به بازار ود ر و روس و رونا صنوف ن ا ه بود شده منجر سبزوار در (صنف واحد افزود: و اند.بازگشته فعاليت چرخه به دوباره (برخ و بار تره و ميوه مردانه، زنانه، شگران آرا bصن واحدها ن بيشتر Wپوشا عرضه ها فروشگاه روس و از (ناش اقتصاد ان ز اثر بر ه بودند (صنف رده جمع را خود ار و سب و فعاليت بساط رونا رد: ح تصر سبزوار اصناف اتاق رئيس بودند. گذشته ماه سه (ط شهرستان ن ا (صنف واحدها ه هاندد د ان ز ال ر ميليارد هزار هشت بر افزون برا مربوط مسئولان سو از (تمهيدات م اميدوار شود. فراهم اصناف به Dم لاته- مجاز غير سازها و ساخت ب تخر چناران اسجيل قلعه برج م حر در باخرز: و باد تا جام، تربت آب منابع امور ر مد سال چند %ط مجاز غير چاه ١٢٠٠ شد مسدود باخرز در گذشته (عدست صنا و گردشگر ،(فرهنگ ميراث ر مد در غيرمجاز سازها و ساخت ب تخر از چناران بخش توابع از اسجيل قلعه برج (خ تار م حر روابط گزارش به داد. خبر چناران شهرستان گلبهار (عدست صناو گردشگر،(فرهنگميراث (عموم اعلام با مقدم ان طاهر محمد ، نرضوخراسا ساخت بر (مبن (گزارش افت در با افزود: خبر ن ا قلعه برج (خ تار بنا م حر در مجاز غير ساز و چناران، شهرستان گلبهار بخش توابع از اسجيل Dم با و پيگير حفاظت گان سو از موضوع ن ا ميراث حفاظت گان نيروها حضور با قضا دستگاه ادامه اوشد. سازWپا (انتظام نيرو و (فرهنگ اداره مجوز و (هماهنگ بدون زمين ن ا Dمال داد: قلعه برج (خ تار م حر در و (فرهنگ ميراث ل Dم با ه بود رده اقدام ساز و ساخت به اسجيل غيرمجاز ساز و ساخت ب تخر مFح قضا دستگاه ،(فرهنگ ميراث ر مدشد. اجرا Dمال حضور با قلعه برج گفت: چناران (عدست صنا و گردشگر بخش توابع از اسجيل روستا شرق در اسجيل به مربوط (خ تار اثر ن ا است. شده واقع گلبهار چند (ط حلقه ١٢٠٠ گذشته، سال شهرستان در غيرمجاز چاه است. شده مسدود باخرز امور ر مد ، اختر bوس ها شهرستان آب منابع با باخرز و باد تا جام، تربت دشت گفت: خبر ن ا اعلام دليل همين به و متفاوت استان نقاط گر د به نسبت (شناس زمين لحاظ به باخرز در (آب منابع ن مترمه و است ين پا بسيار دشت ن ا در (رزمين ز آب ذخيره ميزان را ضربه ن گتربزر غيرمجاز، ههاچا ه رو(ب حفر ه هستند تهاقنا باخرز، دشت حلقه ١٩١گذشته سال در ه ن ا به اشاره با واست. زده شهرستان ن ا تهاقنا به گذشته لهاسا (ط افزود: شد، مسدود و ( شناسا باخرز شهرستان در غيرمجاز چاه مثمر (خيل اقدامات، ن ا (ول شده مسدود باخرز در غيرمجاز چاه حلقه ١٢٠٠حدود ٥٠ ردن پر شد، پيشنهاد لFنمش ا رفع برا ه ( ارهاFراه از(F و است نبوده چاه دانسدا رد: اضافه اختر است. مردم خود ارFهم با مجاز غير ها چاه درصد قرار شرب آب منابع و ههارودخان م حر در ه ( ها چاه و (بوم غير افراد غيرمجاز ها ن ا چشمگير اهش شاهد مدون، برنامه D (ط م اميدوار است. ت اولو در دارند باشيم. منطقه در ها چاه - %نشتيفان خبر ه حيدر تربت خبر در ٨٦ سال در ١٩٧٤١ شماره به ، قاجار دوره است، ( گفتن است. رسيده ثبت به (مل آثار فهرست (خ تار مسجد و خواجه آرامگاه ،(خ تار برج ن ا گلبهار، ( مصنوع اچه در اخلمد، آبشار ان، راد ان،Fگلم حسينيه گر، گهواره عبدالرحمان مقبره انF گلم سبز چشمه ، گيلاس چشمه (خ تار پل گردشگر ( طبيع و (خ تار آثار ن متر مه و... هستند. چناران شهرستان و گردشگر،%فرهنگميراث­ل ر مد داد:خبر رضوخراسان%عدست صنا نيشابور : رضو خراسان ها زندان ل اداره معاون ع صنا و گردشگر ،(فرهنگ ميراث ل ر مد بردار بهره مجوز صدور از ، رضو خراسان (دست در رضو خراسان گرد بوم اقامتگاه صدمين برا داد. خبر ه حيدر تربت شهرستان آباد سرخ روستا ،(فرهنگ ميراث ل اداره (عموم روابط گزارش به ، رضو خراسان (دست ع صنا و گردشگر گردشگر توسعه نقش افزود: فر(رمFم ابوالفضل (ردن ارFان گردشگر صنعت ( ا پو در ( روستا در اد ز اهميت گردبوم نون ا هم نيست. ظرفيت شهرستان ن ا روستاها و دارد گردشگر دارند. (خارج و (ران ا گردشگران جذب در ( بالا شهرستان روستاها از د بازد در داد: ادامه و هدف با روستاها ن ا در گردشگر توسعه نحوه مشخص و (بررس مگردبو ها اقامتگاه جاد ا ط شرا گ با بخش توابع از آباد سرخ روستا شد، ظرفيت روستا، ن ا (اجتماع بافت و اقامتگاه جاد ا همچنين افزود: فر(رمFمدارد. را گردشگر جذب اشتغالزمين­هاستان روستاهادر مگردبواقام­تگاه از مهاجرت اهش در و رده فراهم را يان روستا صدمين درباره واست. بوده موثر شهر به روستا با مگردبو اقامتگاه ن ا گفت: گرد بوم اقامتگاه و متر ٤٠٠ مساحت به (زمين در هها،خاطر خانه نام دارد. اتاق شش مترمربع ٢٥٠ ربنا ز با اعتبار با گرد بوم اقامتگاه ن ا افزود: فر (رمFم برا تواند(م و شده ساخته ال ر ميليارد ١٫٥ حدود ند. جاد ا اشتغال نفر شش استان ها زندان ل اداره معاون است استان زندان ن تر م مترا نيشابور زندان گفت: (جمع ها نزاع آن ل دلا ن تر (اصل از (F ه موسو سيدرضا الاسلام حجت است. نيشابور در زندانيان از ت حما انجمن (عموم مجمع در مهر ابد، (م ش افزا زندان جمعيت (وقت گفت: نيشابور چند دليل همين به شود. (م تر سخت (فرهنگ ار سمت به استان قضات ردF رو ه شود(م (سال داد: ادامه و است. رفته ن گز جا ها مجازات جمعيت اهش در تواند(م (FترونيFال پابندها استان در م ا نتوانسته هنوز البته باشد. موثر زندانيان برسيم. شور بالا ههارتب به مهر- %شجاع خراسان استان در (ونFمس ها خانه از سرقت فقره دو و ن ابهاشارهبا­اشمر (انتظامفرما­ندهردند. اعتراف رضو تحقيقاتگفت: اند،شده(معرف( قضامراجعبه­متهمانه دارد. ادامه پرونده دو ه سرقت به متهم سه و رسيدند محل به اشمر، ١٢ سوار دستگاه D با پليس مشاهده با بودند زن D و مرد Wپلا استعلام با داد: ادامه و شدند. متوار محل از (جيل (سرقت خودرو ن ا شد مشخص ،(جيل سوار خودرو فرماندهپرد­اختند.آنتعقيببه ١٢ لانتر مأمورانواس­ت ه (حال در مهار، طرح اجرا با گفت: اشمر (انتظام فرارشهرستا­نن ا(استحفاظحوز­هازداشتندق­صد متهمان يلومتر ٦٠ از پس سرخ وه (انتظام بخش مأموران نند، اب نهاآ و ردند نگيرزمي را سرقت عاملان ز، گر و تعقيب پليس شد: ادآور و گذاشتند. فرار به پا خودرو ساختن رها مردD وزنD ه رامتهماناز­نفردو(ضربتعمليات­ن ادر برا (پليس توجوهاجس و ردند دستگير بودند، جوان متوار شب (F تار در ه نهاآ فرار همدست دستگير شده دستگير متهمان رد: ح تصر احمد دارد. ادامه شده شند (م Wد خود ارنامه در را سرقت متعدد سوابق ه سرقت با مبارزه اداره زبده ارآگاهان (علم ها( بازجو در ١٨بهودند ندحقيقتبيا­نجز هاچاراشمر (آگاهپليس سرقت فقره ١٣ ،(جيل خودرو سرقت شامل سرقت فقره زنانه هاشگاه آراازسرقتف­قرهدوخودرو،ات محتوولوازم • هستند نيشابور بسته بند در %زندان ٦٠٠ آزاد از بعد اشتغال گفت: نيز نيشابور دادستان اگر دارد. زندان به او برنگشتن در اد ز تاثير ،(زندان به هم دارها ارخانه و ندFن رش پذ را (زندان جامعه، (صورتدرشد.خواهيملFمش­دچارندهند،ار نهاآ سالدرشدهآز­اد(زندانD نيشابوردرا­رخانه هره بسته بند در نفر ٦٠٠ ه ن ا توجه با گيرد، ار به را حجتشد.خواهدانجام­زمينهن ادر موثرار م، دار جمعيت هرچه افزود: مقدم بر ا غلامرضا الاسلام بود،خواهدترراح­ت(زنداناصلاح­باشد،متر زندان قضات دارد، نيشابور زندان ه (ط شرا با خصوص به ران گز جا هامجازاتوم­دتوتاه هاحبسد با دهند.قرارخودار دستوردر از بيش bش از رضو خراسان استان (مرزبان فرمانده باد تا هنگ مرزبانان توسط قاچاق الا ال ر ميليون ١٥٣ خراسان استان (مرزبان فرمانده ،«نثار جان» سردار داد. خبر مستقرباد تاهنگمرزبا­نان گفت:خبرن اح تشردر رضو (بازرس در شدند موفق ور شهر ١٧ (بازرس و ست ا در هشتوخونقند­تستنوارعدد ٣٨٠٠،(خروج خودروها ٦٠٠ و ميليون ١٥٣ ارزش به همراه تلفن (گوش دستگاه دو زمينه همين در رد: ح تصر و نند. bش را ال ر هزار مراجعل تحوشوفهFم الاها همراهبهودس­تگير(قاچاقچ شدند.( قضا مرد و زن دستگير از اشمر (انتظام فرمانده به مسير در ز گر و تعقيب از پس سرقت فقره ١٨با جوان اعلام با گفت: احمد سرهنگ داد. خبر يلومتر ٦٠ طول شهروندان توسط خودرو داخل ات محتو سرقت موقع به لانتر تجسس تيم ،١١٠ (پليس ها ت فور ز مر به ان- مهد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.