Khorasan Razavi : 2020-06-29

5 : 5 : 5

5

| | فون آ ها %گوش عرضه نخستين قرنل اواوهفتمقر­ندومنيمهدر­هندوستان، گو(پارسنامدار­شاعروعارف، دهلواميرخس­رو مشهور دانان (موسيق از و رد حاصل تقرب هند پادشاهان دربار در و ست. ز(م هجر هشتم است.غزلياتود قصاوان داوآثارجمل­هازوبوداست­ادنثرونظمد­ر دهلوبود.خودزمان بسيارروزن ادررد. (عمومعرضهرا فون آ (عن خود،همراهتلفن(گوشاولين اپل ت شر ن اه باشند(سان اولينازتاس­تادند ااپل ههافروشگا(طولان هاbصدرهمند­انعلاقاز شد.عرضهنيز(جهان بازارهادر،٢٠٠٨سالاز(گوشن اخرند.(مرا(گوش درس a ت، روا a و «.ابند استقرار رسند، ل تو مقام به چون اند، ت حر و سير در عزت و نياز (ب»:فرمودند ع)رضا( امام نقي از بالاتر چيز مآد فرزند هب و ن؛ما ا از بالاتر هدرج D تقوا و تاس ماسلا از بالاتر هدرج D نما ا»:فرمود «.است هنشد هداد دوشنبه ١٣٩٩ تير ٩ ١۴۴١ القعده ذى ٧ ۴۴۴١ شماره صفحه ۴ العقول sتح ع)،الرضا( فقه | گناباد اشمر نيشابور قوچان سبزوار درگز ه حيدر تربت جام تربت باد تا مشهد ٣٦ ١٩ ٣٦ ١٩ ٣٠ ١٥ ٣٦ ١٢ ٣٣ ١٧ ٢٨ ١٨ ٣٣ ١٥ ٣٢ ١٨ ٣٣ ١٩ ٣٠ ١٦ ارخانه تو بهاش مام، مادرم، دانستم (م دانستم(م ند. (م ار (جنگ مهمات رو هابمب Wوحشتنا هاموج هرشب ها(آلمان دانستم(م است. روان لندن سر مخصوصا گيرند،(م هدف را هاارخانه تو خودم من را. تسليحات هاارخانه آجر وارها د بودم. افتاده گير بمباران شيشه بعدش شدند.(م منفجر سرم بالا پوشاند.(م را هاخيابان برف مثل شده خرد مام است نFمم دانستم(م همين برا باور (ول بميرد با ردم. (نم بمب همه وجود ردم (م رFف ها، زنده ابد تا مام رFف و ماند (م هيچ ما ردم (م او دست از وقت م. شو(نم آزاد آندره است هنر،(گام اراست.(گام اردرجوسلD اردرخشان( هنرنمابيني­د،(مه ر تصاو است.جوسلچهره(گام ارراست،سمتر تصواولينشو­د.(مخلقبا ز ها(اردست اغذ، ردن تابا خوانيم: %م صافات سوره ١٦٣تا ١٦١ات آ در (لامبورگينس لو خودروD فروش، از پس دقيقه ٢٠ تنها يلومتر، صفر (اسقاط و رد تصادف تانيا بر در (اتوبان در هزار ٢٥٠ حدود ه (ورزش خودرو ن ا شد. شگاه نما از ل تحو از پس داشت، قيمت پوند Wور » شهر D ام اتوبان در خودرو فروش (لامبورگين پليس، گفته به رد. تصادف «شر و افتاد صدا و سر به (FانيFم نقص علت به bمتوق اتوبان از خارج هان لا از (F در وبيد. آن به پشت از ون D ناگهان ه شد، ها (شوخ (اجتماع ههاFشب اربران (لامبورگين برگشته بخت صاحب با اد ز «!(باش داشته بيمه م اميدوار»:اند گفته و رده پندنت| ند ا بفاتِنِينَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ ما تَعْبُدُونَ ما وَ مْ1فَإِنَّ الْجَحِيمِ صالِ هُوَ مَنْ إِلاّ پرستيد، (م آنچه و پرستان) بتشما( همانا نيد. گمراه خدا ضد بر را) خلقتوانيد( (نم به اختيار) و اراده باخودش( ه (س مگر باشد. دوزخ دنبال د: گو (م ات آ ن ا تفسير در (قرائت استاد توحيد، برابر در (پرست بت و Wشر ين آ نده آ در دارد، (طرفداران اگر و است ناتوان رسيد. خواهد بست بن به D نزد ه اوست و د آفر آزاد را انسان خداوند، بت و پرستان بت و ند (م انتخاب را خود راه ندارند. اجبار قدرت شان ها ان مشر از ز گر حق و بدطينت افراد تنها بت و ان مشر (عن شوند. (م متأثر ها بت و برابر در و دهند ب فر را مردم توانند (نم ها اختيار با ه (سان مگر نند، قيام توحيد نند. برگز را Wشر (انحراف راه زردچوبه، هل، زنجبيل، مصرف»:رد اعلام (روس ه تغذ متخصص ووا، مار نا اترF اهميت ن بيشتر زنجبيل ند. (م ت تقو را بدن (من ا رونا، شيوع دوران در (فرنگ انگور و حان ر خون گردش بهبود ،(سرماخوردگ درمان و پيشگير برا (جهان ابزار و دارد زمينه ن ا در را سطح اهش و (تنفس ها بيمار درمان برا حان، ر است. گوارش دستگاه ردFعمل احيا و ع تسر را هضم ند فرا و ت تقو را بدن (من ا سيستم نيز هند انگور است. مفيد استرس هورمون ساز Wپا به هم (گوشت غذاها به زردچوبه افزودن دهد. (م ينFتس را استرس هل ند. (م «.ند (م Dم (التهاب ندها فرا و ها تر با از بدن |aاسپوتني داد نجاتم بالاخره ه %جنگ %بردل ر1بروبي %يمبرل سنده: نو ورشوساز مرضيه مترجم: ده، پر سرم از خواب ردم، تغيير (خيل من چيز به ه بخوابم اش همه خوام (نم گه د باشم، بيدار زندگيمو بقيه خوام (منم.Fن رFف باشم. بيدار شم،Fب درد چقدر هر باشيد. رFف به (جوان از باشيد؛ رFف به حالا از قبر به رو د دار(برم شما ه (قدم هر الان (الFاش هيچ ندارد؛ (معطل هيچ هيچ، است. شما b شر عمر از ه هادقيق هر ندارد. ه ( جا آن و قبر به مقدار D گذرد،(م مسئول همه و رد خواهند سوالات شما از رFف د. شو(م D نزد د دار بود، خواهيد به شدن D نزد قضيه ه نيدFب را مطلب ن ا .تاس مرگ Phlegmatic خواب رگ ا... نعمت حميد ارگردان: خونسرد حال، (ب ند، سست، Ben's phlegmatic behavior irritated his wife no end. ت نها (ب را همسرش بن، خونسردانه رفتار داد.(م آزار Someone so phlegmatic could never succeed in our highpressu­re business. در تواند(نم هرگز ند، ناندازه ا به فرد شود. موفق ما پرفشار ستد و داد ه نصرت دوشيزه ،١٣٥٤ سال ماه اسفند در از (F ارمند منصور، با داشت پرستار شغل سرد ،(مدت از بعد (ول شود.(م نامزد ادارات و ند (م افسرده را او نامزدش، ( اعتنا(ب و با (ش خود به دست نصرت جهت، همين به او بلافاصله اطرافيان زند. (م لومينال قرص (م از پس نصرت برند.(م بيمارستان به را ( اعتنا (ب خاطر به ه د گو (م ، بهبود ن ا (پ در و زده (ش خود به منصوردست در و شود(م احضار لانتر به منصور اقرار، و گيرد(م قرار ( بازجو مورد نامزدش حضور لانتر در نان (آشت مراسم ،(مدت از پس دوم، بار برا داماد، و عروس و شود(م برگزار شوند.(م نامزد رسماً ٢ جلد امام، صحيفه چيز تو از (س ه نبود هيچت و (نخواه (تعال حق چون»:گفت گر د ( جا و «.خواهد و بر خير عمل درِ خواهد، خير ا بنده به گفتن سخن ببندد. و بر سخن درِ و د بگشا خذلان علامت د، نيا ار به ه چيز در مرد «.است دست به و بود گبر ابتدا ،(رخ ه است نقل از شد. مسلمان ع)الرضا( (موس ابن (عل من»:گفت ه اوست معروف لمات ن باتر ز چيز (س از ه آن ، خدا به دانم (م (راه من به داد (م را حافظ وان د ها شب ثر ا بگيرم. حافظ فال ش برا تا خواست (م و وان د بارها داشت. حافظ با (عجيب انس نشانه را ش ها ورق ثر ا و بود خوانده را همراه را حافظ هميشه بود. رده گذار خواست (م ماشين داخل داشتيم. مان قبرش سنگ رو ه شعر بخوانم. ش برا غزل از بند ن تر علاقه مورد شده، نوشته بيت دو بگو خانم،»:گفت بود، ش برا حافظ هربار «.سند بنو مزارم رو را شعر ن ا اول او بو اش بيت بيت نم (م باز را وان د ه را... صادق بو دهد، (م را الاوليا رة تذ مطالب ارسال همشهر با توانيد هاليشه (مشما خود، جذاب نيد. پر راسلام %گرام مخاطب باراخود مطالب «سلام همشهرى» عنواندرج اجتماعی شبکه آدرسبه نمایيد ارسال عدالت، صادقحرممدا­فعشهيد سحر مرغ @khorasaner­azavih شهر مشهد، شهر» تبليغات از ر تصو انتشار از (برخ انتقاد ، مجاز فضا در «شوما پا همراه به را (فرهنگ فعالان و رسانه اصحاب (اف نظارت نبود ( ازچرا انتقاد داشت. درج و حوزه ن ا بر شهر تبليغات متوليان (اسام نار در «مشهد شهر» عبارت شدن !شهرن ا(فرهنگو معنوت هوباناهمخو­ان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.