Khorasan Razavi : 2020-07-01

1 : 1 : 1

1

٧ ١ شهرساز و راه ر وز داد: خبر خادمان حضور با گذشته روز گرفت صورت ررشتخواوخو­افنده نما : داد خبر مجلس در : رضوقدسآستا­نتوليت Wed.Jul.1.2020. No.4443 شهرستانD درفاضلابپس­اببا شاورز<محصولات آبياراز;ميدانگزارش ه حيدریدرترب­ترود کشفتراژدىک­رارت ١ صفحه ٨ صفحه گيرى تصميمامروز؛ بازگشت براى هاى محدودیت استان بهکرونایی ٧صفحه مشهد درمتجاهرمع­تاد ٦ شدندمبتلار­ونا به ٢ صفحه ٢ بهداشت: وزارت )سخنگو قرمز )رضو خراسان وضعيت است » شورا;فنميته<يد تابا ران ا معمار و شهرساز برا توس راهبرد طرح شورابه; نهاب تصو شدارسال;عال « ٧ صفحه «م خر ;نم گران» گزارش ;بازرس ساعت٣از خورشيد Mپار در ;فروشگران گردنهسر ٢ صفحه )برا اغلب ه ,مخصوص اغذ از مخدر مواد گر-د و گل و )سيگار پيچيدن و تتو برچسب تا شود ,م استفاده مشابه قاچاق... لات4ش و نوشابه سيگار، انواع ١ صفحه ٢ صفحه ٨ صفحه : رضو قدس آستان توليت خبر جامعه شهيد ،«,افغان نسيم» شهيد ~پا ر4پي روز-د صبح مطهر حرم )آزاد صحن در مقدس دفاع ,افغانستان شد. سپرده ~خا به )رضو جمع حضور با مراسم ن-ا نيوز، آستان گزارش به ,عل حضرت ,وت4مل بارگاه خادمان از )محدود نسيم شهيد ر4پي و شد برگزار ع)الرضا( ,موس بن گرفت. آرام )آزاد صحن ١٧٠ غرفه در ,افغان دوران ,افغانستان )شهدا از ,افغان نسيم شهيد عازم خراسان نصر ٥ ر4لش از ه بود مقدس دفاع ٣١ در و شد مقدس دفاع سال هشت )هاجبهه رسيد. شهادت به ,سالگ منطقه در پيش )چند والامقام شهيد ن-ا ر4پي ,-شناسا و تفحص ه)4ف( i- والفجر ,عمليات : استان پرورش و آموزش معاون را تلاشمان تمام د-با است شده تعطيل ما _مختل )ها شيوه به را ارمان تا نيم4ب و اسلام به م-نگذار و بدهيم گسترش ,4- بخورد. ضربه ,اسلام انقلاب نظام انجام موقعيت ن-ا در د-با ه ,-ارها از را جمعه امامت قدرت ه است ن-ا بدهيم مردم همه تا نيم تقسيم شهر مساجد بين باشند. ارتباط در جمعه امام با ها ن-ا متأسفانه و است ,اصل مسائل از است. خيانت ه ن-ا بر يد تأ با قدس آستان توليت مهم _-وظا از مردم )برا مسائل تبيين صحيح تبيين : گفت است، جمعه ائمه از مردم )برا شور )اقتصاد وضعيت شود گفته ه ن-ا است، اهميت حائز ات4ن باز هام-تحر به تنها )اقتصاد ط-شرا دليل ن4مم نيست، صحيح حقيقتاً گردد,م هام-تحر سبب به لات4مش از ,بخش است و )ارآمد نا به آن گر-د بخش اما باشد مردم به د-نبا گردد،,برم غلط تصميمات رفاه به خواهيد,م اگر ه داد غلط آدرس آمد. نار ا4-آمر با د-با برسيد مالاسلاحجت نيوز، آستان گزارش به جمعه ائمه ش-هما در «)مرو» والمسلمين ش-افزا به اشاره با )رضو خراسان استان خاطرنشان شور، در تورم و ها قيمت بهتر هاقيمت نترل در د-با دولت رد: ن4مس اجاره و ن4مس ل4مش ند، عمل طبقات تنهانه ه است شده )اگونهبه ل4مش با نيز متوسط طبقات ه4بل محروم ،)همدرد همچنين )و اند.شده روروبه جامعه مسئولان ,زندگ تنظيم و ,-آوا هم ين-پا به متوسط اقشار حد در ,اسلام همراه گفت: و دانست اهميت حائز را جامعه معظم )رهبر ه است ,ات4ن از بودن مردم ,زندگ اگر اند، داشته يد تأ آن بر همواره أس- موجب نباشد مردم همانند مسئولان شود.,م جامعه )نااميد و ن-ا در «)مرو» والمسلمينا­لاسلامحجت جمعه امامان _-وظا ح-تشر به ش-هما دادن توجه مردم، به دادن اميد و پرداخت ,بهداشت )لهادستورال­عم ت-رعا به مردم حفظ رونا، شيوع از )پيشگير )برا تلاش نشدن، ,حواش گرفتار و ,مل انسجام پيش از توليد موانع رفع )برا جمعه ائمه نندگان توليد ق-تشو و نندگان توليد )پا نماز در سخن راد-ا )برا ها آن از دعوت و برشمرد. _-وظا ن-ا جمله از را جمعه • برا هامقدم هاهست برجام بود بعد هابرجام با رد: اظهار استان متوسطه آموزش معاون استان پرورش و آموزش امسال شعار به توجه تحول و )ورز مهارت ، ,-جو سلامت ,عنسال در ل اداره ,اصل رد4- رو ، ,ن- آفر آموزاندانش سلامت تضمين د-جد ,تحصيل ,است با ابتدا در شاد ه4شب و است معلمان و ن-تر مهم ه جا آن از اما بود همراه ,-ها ,م محسوب وزارت )مجاز آموزش برنامه فبرطر را آن نواقص هستيم مصمم شود و سلامت ميته امسال گفت ) و نيم. دانش ,تندرست و سلامت هدف با بهداشت ,م يل4تش ادارات در فرهنگيان و آموزان تلاش در شده ,بين پيش تمهيدات با و شود . نيفتد خطر به زان-عز ن-ا سلامت هستيم نار در )مجاز آموزش از استفاده بر )صابر ه جا آن از گفت و رد يد تا )حضور آموزش وزارت ,اختصاص برنامه شاد ه4شب از استفاده عنوان به )مجاز آموزش است پرورش و آموزش مورد آموزش ند-فرا از ر-ناپذ ,-جدا ,بخش ه4شب افزود: )و . دارد قرار نيز ل اداره توجه آن از اما بود همراه ,-ها ,است با ابتدا در شاد وزارت )مجاز آموزش برنامه ن-تر مهم ه جا را آن نواقص هستيم مصمم شود ,م محسوب در استان متوسطه آموزش معاون نيم. برطرف پرورش و آموزش ل اداره ,ل برنامه خصوص استاندرماب­رنامهگفت:د-جد,تحصيلسالدر ه است وزارت )سو از شده ابلاغ برنامه همان ن-بنياد تحول سند )مبنا بر گذشته دوسال در به نيز نده-آ روز چند تا و است شده )ز-ر ه-پا بيان با )و . شد خواهد ارسال گانه ٤٧ ادارات پرورش و آموزش وزارت ,اصل وظيفه ه ن-ا اظهار است ن-بنياد تحول سند ردن ,-اجرا توصيه مدارس ران-مد و ادارات )روسا به رد: تحقق و برنامه ردن ,عمليات )برا لازم )ها )ها آموزه م-اميدوار ه است شده آن اهداف اشاره با )و ابد.- تحقق مدرسه در تحول سند ل اداره مهم )ها ت-مامور از ,4- ه ن-ا به توسعه تحقق )رضو خراسان پرورش و آموزش درصد ٤٢ گذشته سال در گفت: است متوازن و ,فن و اردانش )ها شاخه به آموزان دانش ميانگين از درصد ٦ه اند شده ت-هدا )ا حرفه . است بالاتر شور از ,بخش در همچنين قدس آستان توليت از دشمن ه ن-ا بيان با خود )ها صحبت )هابرجام دنبال به )اهسته برجام ق-طر با معظم )رهبر رد: ح-تصر بود، )بعد ابتدا همان خود بلند نگاه و )هوشيار آن نخواهد ار در ٣و ٢ )مهابرجا ه فرمودند را هاآن و آب بر نقش را دشمن توطئه و بود توقع برجام از چه آن دشمن ردند، وس-مأ شد. خارج برجام از لذا نشد برآورده داشت دشمن )گذار هدف ه ن-ا بيان با )و )امنطقه قدرت ،٣ و ٢ )هابرجام )برا رد: خاطرنشان بود، ران-ا ,4موش و )هافعاليت )برا ه نخست برجام اگرچه )مهابرجا اما نداشت واقعيت بود )هاهست ,4موش قدرت و )امنطقه قدرت ه )بعد داشت. حقيقت بود، گرفته هدف را ران-ا )شورو توسط بمباران در شهيد ن-ا خانواده شد. معظم مقام ت-عنا با لذا اند رسيده شهادت به سابق ~خا به )رضو مطهر حرم در مطهر ر4پي ن-ا )رهبر شد. سپرده • جمعه ائمه از استاندار ;قدردان ,همراه از ش-هما ن-ا در هم استاندار )الگو در )اقتصاد ن-مجاهد و جمعه ائمه رد. ,قدردان )اقتصاد توسعه مثلث ،)استاندار ,عموم روابط گزارش به )توانمند به اشاره با «,محسينرز عليرضا» خاطرنشان ,مقاومت اقتصاد ) ها معين ,فرهنگ )اقتصاد توسعه مثلث در رد: ٢٢٣ امروز به تا و داشتند نقش ان ار همه صورت به استان در ,مقاومت اقتصاد معين )توانمندساز و توسعه مسئوليت داوطلبانه هاند.گرفت عهده بر را رونا )اقتصاد )هالطمه از استاندار ٦٤ ن-ا وجود با افزود: و گفت سخن هم ,-اجرا )هاگام در هامعين ن-ا درصد قالب در و اندگرفته قرار خود )هافعاليت اجرا ه )گذاره-سرما )هانامهمواف­قت است. شده _-تعر پروژه ٣٣٩ شده، خود سخنان از )گر-د بخش در استاندار مجلس انتخابات موفق )برگزار به اشاره با انتخابات افزود: استان در ,اسلام )شورا العادهفوق امنيت با ,رقابت )فضا i- در راستا ن-ا در شد، برگزار استان در ,خوب در ه ,سياس عقلانيت و آرامش ن-ا امروز ائمه ت-محور ت بر به دارد وجود استان ,ول نده-نما آن صدر در و استان جمعه م-اميدوار و است )رضو خراسان در فقيه موفقيت رمز ,همدل ه چرا ند پيدا ادامه و ,اجتماع ،)اقتصاد )هافعاليت در ما است. ,فرهنگ ها,همراه واسطه به ش-هما ن-ا ان-پا در والمسلمين الاسلام حجت ت مشار و )شورا دفتر مسئول «)زد-ا محمدحسين» )الگو در استان جمعه ائمه )تگذارسياس )اهدا با ،,فرهنگ )اقتصاد توسعه مثلث ,قدردان )و از استاندار توسط ,لوح شد. شورابه; نهاب تصو براتوس راهبردطرحر­ان، ا معمارو شهرساز شورا;فنميته<يد تابا شدارسال;عال ,برخ ن4مس ,تعاون فعاليت با و ١٣٧٢سال از توس، )هازميند-خربهاقدام)افراده شدآغازهادس­تگاه ن-ا ه است ن-ا موجود، واقعيت اما ردند )شاورز عده نيست، شاورزان اختيار در نون ا هم ها، زمين مشخص منتظر و اند ده-خر زمين منطقه آن در )ا ط-شرا با ن-بنابرا هستند آن )شهرساز ضوابط شدن نشود داده منطقه ن-ا )برا )راهبرد طرح اگر موجود ,م دچار مشهد شهر حاشيه سرنوشت به هم توس گرفت. خواهد ل4ش ارآمد نا بافت و ,زدانگ-ر و شود ,درست به د-با توس، ,فعل واقعيت : داد ادامه رمارم ابعاد به ملموس، ميراث حفظ ضمن و شود ت-هدا )البد و )اقتصاد ،,اجتماع ،,فرهنگ ،)شهرساز نيازمند مهم، ن-ا ه شود توجه نيز منطقه ن-ا توسعه رئيسبارههم­يندراست.توس)راهبردطرحب-تصو گو و گفت در نيز توس )ساز به و توسعه ژه-و ميسيون با:رد اظهارمشهدش­هر)شورا,عرساناطلاگ­اه-پابا ,طرح )دارا توس محدوده طرح، ن-ا ,-نها ب-تصو موضوع ن-ا از بعد نيز آن ,تفصيل طرح و شود,م جامع طرح : افزود «,اض-ر سيدمسعود» .شود ب-تصو د-با يد تاند، ,مدنبالرا,ل محورچندتوس)راهبرد )نفرهزار ٦٥)ر-تپذجمعيو,فرهنگ)گردشگربر آن به د-با ه د-آ ,م شمار به محورها ن-ا ن-مترمه از ,فرهنگ)هامحدودمنط­قه،ن-اهمچنينشود.توجه نيزمقياسبز­رگ)نهازميiي4ت­ف)جلووبودخوا­هد گفتهبهبنا:رد ح-تصر,اض-رشد.خواهدگرفته­آندر در نده-آ هفته طرح ن-ا شود,م تلاش مشهد، شهردار وشود,بررس)معمارو)شهرساز,عال)شوراجلسه انقلابرهبر­حضورسالروز­تير، ١٩آستانهدر­م-اميدوار ن-ا )احيا )برا شان-ا ,خ-تار فرمان و توس منطقه در برسد.,-نهاب-تصوبهتوس)راهبردطرحم­حدوده، ,عال )شورا ,فن ميته جلسه سه از پس )راهبرد طرح ,بررس )برا )معمار و )شهرساز دادجلسهيل4­تشميته ن-اگذشتهروزب­الاخرهتوس، جلسه در احتمالا تا رساند اتمام به را طرح ن-ا ,بررس و بهاره شود. ب-تصو و ,بررس ,عال )شورا نده-آ هفته )شهرساز و راه ل اداره )شهرساز معاون بزرگمهر، گفت: «)رضو خراسان» به خبر ن-ا اعلام با استان در توس )راهبرد طرح ,بررس گذشته، روز جلسه در ,فن ميته و رسيد اتمام به ,عال )شورا ,فن ميته )راهبرد طرح درباره خود ,اصلاح نظرات ~مشتر و )شهرساز ,عال )شورا به ب-تصو )برا را توس رئيسههيئتع­ضو«رمارمشهناز».دهد,مارائه)معمار جلسه ن-ا در حاضران از ه نيز مشهد شهر )شورا مشهد، شهردار جلسه ن-ا در گفت: ما خبرنگار به بود، دفتر ل ر-مد و استان )شهرساز و راه ل اداره معاون ,خوب به )شهردار )شهر و ,فن )حهاطر مطالعات به ت-نها در ه ردند دفاع شده تهيه طرح از مدبرانه و مشاورهمچني­نشد،منجر,فنميته درطرحب-تصو در ه بود رده ارائه و-سنار پنج جلسه ن-ا در طرح گرفت صورت )بند جمع ها، آن از ,4- درباره ت-نها )معمار و )شهرساز ,عال )شورا به ب،-تصو )برا تا شود. ارائه ميرزاده- • برگزار جمعه نماز چون يم بگو د نبا مربوط ما به مردم لاتPمش شود ;نم نيست ، Alamolhoda.com گزارش به همچنين اشاره با ش-هما ن-ا در )الهد علم ا... ت-آ رونا از ,ناش شده جاد-ا )ها ت-محدود به اجتماعات به بسته )بيمار ن-ا شيوع گفت: باشيم، موضوع ن-ا مراقب د-با ما ه است ماهم و هست )بيمار ن-ا يم-بگو شود ,نم د-نبا نه، نيم ,م برگزار را اجتماعاتما­ن يم-بگو ه نيست هم ن-ا و باشد گونه ن-ا )ار پس شود ,نم برگزار جمعه نماز _مختل )فضاها در ما ار ه4بل م-ندار شده بيشتر )مجاز )فضا و ,اجتماع است. ر نو ما رد: ح-تصر مشهد جمعه امام همه در د-با و هستيم عج)زمان( امام د-نبا نيم،4ب را زمان امام )ر نو ها زمان شود، ,نم برگزار جمعه نماز چون يم-بگو مربوط ما به مردم مسائل و لات4مش گر-د امام )ر نو به ,-اعتنا ,ب ن-ا شود، ,نم است. عج)زمان( در رد: اظهار خبرگان مجلس عضو ,خيابان _ اجتماعات و گاه-پا ه ,ط-شرا • • حاشيهسرنوش­تبه راهبردطرحب­دونتوس شود;مدچارمشهد است مهم بسيار نشدن حاشيه دچار امروز، ط-شرا در : افزود قدس آستان توليت نشدن حاشيه دچار و ,مل انسجام حفظ از را مردم ه ,-ارها است، مهم بسيار )ا نامه مثل ند، ,م غافل ,اصل مسائل نوع i- ، نوشته ان-آقا از ,4- ,تازگ به ه ,عموم ار4اف ردن منحرف و جلو به فرار ،,فنميته عضو,-اجرا)هادستگاه:رد ح-تصر)و مطرحموضوعن-ادربارهراخ­ود,تخصص)هادغدغه نيز ردم بيان جلسه ن-ا در بنده ه )ا مسئله ردند. دستگاه )ها ,نگران دل و ها دغدغه همه ه بود ن-ا )شهر منفصل ناحيه و توس توسعه اما جاست به ها PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.