Khorasan Razavi : 2020-07-01

8 : 8 : 8

8

| | ;صدوق ا... ت آ شهادت رد. اعلام را تاليا-ا از استقلالش ،)جولا اول و انگلستان از خود استقلال ,سومال ژوئن، ٢٦ كيلومترهزا­ر ٦٣٧ازبيشوگ­رفتهقرارعد­نخليجوهندا­قيانوسكنار­قا،-آفرشرقدرشو­ر ن-ا هستند. مسلمان درصد ٩٩ ،,سومال ,ميليون ١١ از بيش جمعيت از دارد. مساحت مربع رمضان دهم، شهر ن-ا جمعه امام و زد- در ره)( ,خمين امام نده-نما ،,صدوق محمد ا... ت-آ آغوش در را شان-ا ،,منافق ه ردند ,م ~تر را گاه-جا جمعه، نماز اقامه از پس ،)قمر ١٤٠٢ رساند. شهادت به را شان-ا و رد منفجر داشت دست در ه را ,4نارنج و شيد درس D ت، روا D خرسند آورد،,م خشم به را ,تعال ا... ه )چيز به را ,سلطان س هر»:فرمودند ع)رضا( امام «.است ده-گرد خارج ,تعال ا... ن-د از سازد، شنبه چهار ١٣٩٩ تير ١١ ١۴۴١ القعده ذى ٩ ۴۴۴٣ شماره صفحه ۴ ٢ جلد ع)،اخبارالرضا( عيون | گناباد اشمر< نيشابور قوچان سبزوار درگز ه حيدر تربت جام تربت باد تا مشهد ٣٨ ٢٣ ٣٨ ٢١ ٣٥ ١٨ ٣١ ١٤ ٣٨ ٢٠ ٣٦ ٢٢ ٣٦ ٢٠ ٣٦ ٢٢ ٣٧ ٢٣ ٣٤ ١٩ مجلسدررشتخ­واروخوافند­ه نما : خبرداد شماره به مشهد ,س-نخر ارخانه ,مل ثبت روابط گزارش به شد. ابلاغ استان به ٣٢٨٤١ استان، ,فرهنگ ميراث ل اداره ,عموم جمله از مشهد ,س-نخر ,م-قد ارخانه آن )معمار و ران-ا و مشهد ,صنعت ميراث ,جهان جنگ ,ساختمان )ههاشيو از برگرفته خيابان دو تقاطع در ه ارخانه ن-ا است. دوم اولين دارد، قرار اسلام يان-فدا و ور-شهر ١٧ شرق و خراسان در ارخانه ن-تربزرگ و نآلاتماشي با و د-جد iسب به ه بود شور شد. افتتاح ,نساج و ,س- نخر _مختل ١٣١٦ سال در مشهد ,س-نخر ارخانه ٧٨١ حدود١٣٣٦ سال در و افت- ش-گشا ،,ران-ا ارشناس و مهندس ٨ ارگر، نفر آن در ارمند ٦٤ و ,خارج مهندس نفر i٦٦ ارخانه ن-ا وسعت ردند. ,م فعاليت مترمربع هزار٢٥ آن )ربنا-ز و هزارمترمرب­ع ١٠٨٦٤ )دارا ارخانه ن-ا همچنين است. بوده ,بافندگ دستگاه ١٥٠ و ,سندگ-ر ~دو ن-گتربزر از ,4- ,س-نخر ارخانه است. ارگر )نيرو لحاظ از و بوده ,صنعت )واحدها اشتغال آن در نفر١١٨٠حدو­د ١٣٥٠سال در )ها,بررس انقلاب )پيروز با اند.داشته تردد ظرفيت گفت: سرخس فرماندار شهرستان ,ل-ر مرز در )بار )هاواگن واگن ١٠٠ به منستان تر شور با سرخس افت.- ش-افزا روز در رنا-ا با گو و گفت در مقدم ,رجب محمدرضا ماه خرداد ٢٩ از مرز ن-ا ,-بازگشا با افزود: )الا حامل )بار واگن ٣٠ روزانه امسال )ز مر )آسيا )شورها مقصد به ,صادرات همين و منستان تر شور وارد سرخس از تعداد ن-ا ه شد,م ران-ا وارد نيز واگن تعداد ,خروجواگن ٥٠و)ورودواگن ٥٠بهنون ا نون ا هم گفت: )واست. افته- ش-افزا و ,صادرات )الا حامل واگن ٧٠٠ حدود ~خابهورودان­تظاردرسرخس­مرزدر,ت-ترانز پنجدرخودمق­اصدبهمسير,طومنستان تر در م-اميدوار ه است )ز مر )آسيا شور ,ل-ر تردد ظرفيت ش-افزا با نده-آ )روزها به زودتر چه هر ,صادرات )الاها مرز، ن-ا در ,پ در ٩٨ ماه اسفند ١٤برسند. خود مقاصد )سو از سرخس ,ل-ر مرز رونا روس-و شيوع و ماه سه حدود از پس و شد بسته منستان تر )لهاتون جاد-ا و دوجانبه توافق حصول با نيم )تجارتبادلا­لا، حمل)نهاواگ,ضدعفون شد.سرگرفتهاز,ل-رمرزن-ادر ) شورا ق- طر از ع- توز با دوم گام در و خواهد فرهنگسراها و محلات ,اجتماع بود. تئاتر گروه در ,ش-نما )هنرها از ت-حما )برا ه شدهده-د طرح ن-ا در نيز ,خيابان )اعتبار _سق ،,ش-نما گروه ٢٠ از ت-حما سازمان توسط ع-توز و ال-ر ميليارد سه است. هشدهد-د ,فرهنگ ,اجتماع ,فرهنگ ,اجتماع سازمان همچنين ها، نگارخانه از ت- حما در شده _ل4م ،,خصوص بخش )هاموزه و دارهامجموع­ه تأمين نه-هز شگاه-نما ١٠٠ ثر حدا )برا بگيرد. نظر در را ال-ر ميليارد دو _سق تا بليت آزاد آموزشگاه ١٤٠ از خدمات د- خر خدمات ارائه _تخفي درصد ٨٠ _سق تا )هنر ال-ر ميليارد ١٠ مبلغ آن )برا و ,شبينپي نيز بسته ن-ا ع-توز نحوه است. هشدهگرفت نظر در ت-اولو با و من شهر يشن4اپلي ق-طر از نيز ) ها رده در ) شهردار نان ار خانواده بود. خواهد ,استخدام _مختل )شورا ,اجتماع و ,فرهنگ ميسيون رئيس ,ت-حما مصوبه ب-تصو به اشاره با مشهد شهر اقتصاد به iم هدف با رونا ام-ا ژه-و شهر، سطح در )هنر و ,فرهنگ )هافعاليت رد. ح-تشر را مصوبه ن-ا جزئيات ) شورا ,رسان اطلاع گاه- پا گزارش به شده مطرح ات4ن اهم مشهد، شهر ,اسلام : است شرح ن-ا به «,اصول احسان» توسط تا خدمت د-خر قالب در ,ت-حما برنامه تا و تومان ميليون ٩٠٠ و ميليارد سه _سق بود. خواهد )جار سال ان-پا _سق تا سينما بليت د-خر مصوبه ن-ا در هصورتب سينما هر )ها,صندل از درصد ٣٠ همچنين ال،-ر ميليارد ١٨ ثر حدا تا و روزانه ظرفيت درصد ٣٠ _سق تا تئاتر بليت د-خر شش ,-نها ارزش به و مشهد )نهاسال روزانه است. شده)ز-هربرنام ال-ر ميليارد از اول گام در آن ) اجرا نحوه با و شهرمن يشن4اپلي در ع- توز ق- طر ) شهردار نان ار خانواده ت- اولو رشتخوار و خواف مردم نده-نما جهاد ر-وز وعده از ,اسلام )شورا مجلس در زعفران پول حساب ه-تسو بر ,مبن )شاورز ان-پا تا ),ت-حما د-خر( دولت به ,ل-تحو دهدراحمدپو­ر،بر ا,علتر دداد.خبرتيرماه )روستاها از )تعداد از مسئولان )گردشگر از بيش شاورزان رد: اظهار )ز مر بخش ل-تحو دولت به را خود زعفران است ماه شش ش4زحمت قشر ن-ا مطالبه هنوز و اند داده پرداخت از )و. است نشده پرداخت امل به ,ل-تحو زعفران پول درصد ٣٠ نشدن ل4مش ن-ا رفع خواستار و رد انتقاد دولت و شرب آب ,قطع خصوص در )وشد. رفع خواستار ها روستا ,برخ در آن مبود ,مناطق در گفت: و شد شرب آب ل4مش )برا هست شرب آب چاه مبود ل4مش ه و خواف نده-نما . هستيم پيگير حفرچاه جمع در ,اسلام )شورا مجلس در رشتخوار و آباد سعادت، آباد )مهد )روستا مردم شهرستان در شرب آب )برا افزود: فاردق . هستم پيگير وخواف رشتخوار شور-<خا توسعه و )بازساز ،)ز-ر برنامه درباره )جد و آمد عمل به وقت ت-ر-مد توسط ارخانه مشهد ارخانه محل در اجرا )برا ,-حهاطر در ارخانه ن-ا ران-مد همچنين شد. تهيه ١٥٠)هازمين ارگرانشان به دوره، چهار عامل ه ردند واگذار ,مترمربع٢٥٠ و انقلاب ~شهر و ارگران )و محله ش-پيدا خ-تار در مشهد ,س-نخر ارخانه است. شده به آن توليد خط و تعطيل رسما ١٣٨٥/٤/١٥ رد4-رو با ادامه در شد. منتقل نيشابور ارخانه موقوفات، از استفاده در قدس آستان د-جد زنده موزه» به ,س-نخر ارخانه ساختمان شد. ل-تبد «ارت-ز شهرخودرو: مهاجم د شهرجدعمران­ت<شررعامل مد :گلبهار : مشهدفوتسال­يست و آهن ذوب در )باز تجربه خصوص در ,قاض گرفته قرار تيم ن-ا مقابل حالا ه خود احساس ذوب در العادهفوق سال سه من افزود: بود، فينال به تيم ن-ا با شدم موفق و داشتم آهن در بزرگ افتخار i- ن-ا ه نم پيدا راه آسيا لباس با من بود. ران-ا فوتبال و من ,زندگ ه داشتم )نظير,ب و خوب رد4عمل آهن ذوب پشت را ,خوش )روزها تيم ن-ا در شد موجب از داشتيم اختيار در ما ه ,تيم بگذارم. سر و يفيت با تيم i- ,فن سطح و ن4-باز نظر بود. ,نالمللبي نون تا ه ن-ا درباره ,مل تيم سابق مهاجم رده عوض برتر ليگ در را )اد-ز )هاتيم حضور آهنذوب در سال سه من رد: بيان دو شدم، آسيا قهرمان ب-نا تيم ن-ا با و داشتم از بعد متاسفانه اما ردم. )باز فولاد در سال ردم. عوض _مختل تيم پنج سال پنج ,ط آن من )باز ارت ماه سه ,نساج در مثال طور به از من و نشد صادر باشگاه ن-ا ,بده خاطر به ن-ا از ,برخ ردم. ضرر ,خيل ,فوتبال نظر عوض را خود )هاتيم من شد باعث لات4مش قبال در هاباشگاه ن-ا از )بسيار اگر نم. من بودند ر-پذ مسئوليت هواداران و نان4-باز آن اما دادم.,م انجام را خود )باز و ماندم,م )انتها در شدم,م مجبور تا دادند آزار مرا قدر ن-ا )برا فقط بگيرم، تيم ~تر به تصميم فصل باشم. بهتر ط-شرا دنبال به گر-د تيم i- در ه تيم مدام نداشتم علاقه هرگز من ه ,حال در من به )بسيار رو همين از نم. عوض را خود ه ,درحال ,هست ران-ا زلاتان تو ند-گو,م نم. )باز و بمانم تيم i- در دارم دوست من ذوب مقابل )باز در ه شهرخودرو مهاجم درباره داشت، ,خوب ,خيل رد4عمل آهن برتر ليگ مسابقات ادامه در نان4-باز اهداف )باز جدول )بالا )هاتيم با هم ما گفت: ن-ا از i- هر ه نشين قعر )مهاتي هم و م-دار دارند )گيرنتيجه )برا ,خاص انگيزه هاتيم ما )ها)باز شدن دشوار موجب همين ه ارزشمند ما )برا ها)باز ن-ا iت iت شود.,م ها)باز ن-ا در امتيازات تمام به ما و است خود ,-نها هدف به بتوانيم تا هستيم نيازمند قسم هم ,فن ادر )اعضا ,تمام و ما برسيم. نتيجه ن-بهتر با بتوانيم فصل ان-پا در تا م-شد ليگ سهميه و شاد را )مشهد هواداران دل در ,قاض محمد نيم. سب را آسيا قهرمانان )باز در خوشبختانه افزود: لنا-ا با وگو گفت ,خوب به را خود ,آمادگ توانستيم آهن ذوب ادر )اعضا و نان4-باز ,تمام و دهيم نشان حساس )باز ن-ا در تا بودند شده همدل ,فن همچنان بتوانيم تا نيم سب را امتياز سه قهرمانان ليگ )برا سهميه سب ,مدع باشيم. آسيا شهرخودرو تيم نده-آ )باز خصوص در ,قاض گهر گل رد: اظهار سيرجان، گهرگل برابر است شده دگرگون ,جلال مجيد ت-هدا با موفق هاآن ه ,-جا تا گرفته ,خوب ج-نتا و به دهند. ست4ش را ,مدع استقلال شدند )باز هاآن با رسد,م نظر به دليل همين به قطعا ما و باشيم داشته پيش در را ,قشنگ در را حساس امتياز سه تا هستيم آن دنبال خود )رقبا از تا م-بياور دست به سيرجان نمانيم. عقب ها گزارش انتشار ,پ در رودخانه به فاضلاب ورود درباره )اخبار و مسموميت به ه گذشته درسال ابرده ,4-شدمنجرابرد­ه)روستا,اهالاز)تعداد ز-شاند طرقبه دادستان )ار )ها ت-اولو از فاضلاب ورود )ها لوله انسداد امسال ,ط . بود شهرستان ن-ا )ها رودخانه داخل به طرقبه شهرستان ست-ز محيط اداره رئيس )رضو خراسان به باره همين در ز-شاند لوله )ساز مسدود عمليات ادامه درگفت: تلاش با گذشته روز فاضلاب دفع )ها از نقطه ١٨ در لوله٤٠ اداره ن-ا ماموران . شد مسدود ابرده رودخانه اشرافيان- ميثاق ن4مس تامين طرح براساس ن4مس ,مل اقدام طرح درقالب فرهنگيان گلبهار د-درشهرجد فرهنگيان از نفر هزار ٢ و ره-مد هيئت رئيس شوند.,م صاحبخانه گلبهار د-شهرجد عمران ت شر رعامل-مد شده منعقد نامه تفاهم )درراستا: گفت وآموزش )وشهرساز راه )ها وزارتخانه ميان فرهنگيان ن4مس تامين درخصوص وپرورش د-جد شهر در ن4مس ,مل اقدام طرح درقالب هيئت )اعضا باحضور )ا جلسه گلبهار، با گلبهار د-شهرجد عمران ت شر ره-مد خراسان استان پرورش و آموزش ندگان-نما وثبت ,معرف ,چگونگ درخصوص )رضو سامانه در فرهنگيان ) اعضا اطلاعات واحد )واگذار نوع وهمچنين ,مل اقدام )ها پروژه ظرفيت محل از متقاضيان به وتبادل بحث مهر ن4مس تمام نا ,ت مشار )برگزار درخصوص ,وان-گر هومن شد. نظر : گفت جلسه ن-ا در شدهگرفته وتصميمات متقاضيان اول درگام تا شد مقرر جلسه ن-ا در افتتاح و نام ثبت مربوط سامانه در هدف ,سنج ظرفيت از پس تا نند، حساب و ط-شرا واجد ,متقاض تعداد تعيين و ,-نها احداث ,-اجرا عمليات ، صلاح )ذ ار4پيمان برنامه : افزود همچنين )و شود. آغاز واحدها ن4مستامينخ­صوصدرت شرن-ا,ليف4ت و راه وزارت از گلبهار د-جد شهر در فرهنگيان است. هزارواحد٢ )شهرساز - باقر سب درخصوص فوتسال برتر ليگ گل )آقا و ,پياپ فصل چهارمين ) برا عنوان ن- ا نشان خاطر ,-شمسا وحيد ورد ر به رسيدن ,قهرمان نار در ه است ,خوب اتفاق رد: بارi- نم. سب هم را ,گل )آقا توانستم پسند ,گيت در را اتفاق ن- ا طعم هم گر- د ن-تربزرگ از ,-شمسا وحيد بودم. چشيده )بسيار )الگو و ما فوتسال خ-تار نان4-باز ه است ,بزرگ افتخار و است نان4- باز از در ه ,زمان رسيدم. ,- شمسا ورد ر به من مشوق بودم شاگردش ,-ا-در تاسيسات گل )آقا هم فصل همان و بود ,گل )آقا در شدم. ه ن- ا درباره ران- ا فوتسال پوش ,مل ن- ا شود، ونر- لژ نده- آ فصل ) برا دارد احتمال و دنياست برتر ليگ پنج جزو ران-ا ليگ گفت: من )برا اگر دارد. ,خوب ط-شرا ,فن لحاظ از )هاليگ از ه ,-پيشنهادها به بود مهم پول با اما دادم، ,م جواب داشتم ين- پا سطح ضرر ,مال لحاظ از ها سال ن- ا ه ) وجود م- برا خودم ,فن ,آمادگ و فوتسال اما ردم و ماندم ران- ا در دليل همين به و بوده ترمهم قبل سال زمستان البته نيستم. پشيمان اصلا دليل به ه داشتم اسپانيا لوانته از )پيشنهاد به نم ,م ر4ف و ماندم برتر ليگ در مس ط-شرا داده من به پيشنهاد ن-ا گر-د سالم و سن خاطر دانم,م بالا سطح را اسپانيا در )باز من نشود. ار- عنوان به ,وتاه مقطع ) برا د- شا ,ول بروم. هم )گر-د )هاتيم به ,4م چهارمين ) برا ه ) مشهد فوتساليست از را شورمان فوتسال ليگ ,گل )آقا مرتبه فوتسال برتر ليگ يفيت ند، ,م خود آن در )باز دليل به گفت: و دانست بالا را ران-ا اصلا اما ردم، )اد-ز ,مال ضرر ران-ا ليگ ) مهد سنا،- ا گزارش به نيستم. پشيمان همراه ه فوتسال برتر ليگ گل )آقا د،-جاو ها رقابت ن- ا قهرمان سونگون مس تيم با ) ها رقابت از فصل ن- ا درخصوص شد هم مثل هم فصل ن-ا افزود: فوتسال برتر ليگ ,گيت و سونگون مس تيم دو گذشته فصل داشتند فاصله مدعيان ر-سا با اصفهان پسند ا- مشهد )آرا فرش مثل ,-هاتيم چند هر و ن-ا به را خودشان ردند ,سع ساوه چ-اسن درست ها,بينپيش اما نند، i-نزد تيم دو دو در و رسيدند فينال به تيم دو ن- ا و بود تراشتباه م ه بود مس تيم ن-ا فينال )باز آن از را ,قهرمان عنوان توانست و شد ظاهر ند. خود زد,م توپ پسند ,گيت تيم در قبل سال ه او فصل تفاوت درباره باخت مس به فينال در و فصل در رد: خاطرنشان فصل ن-ا و گذشته خود آن از را وردها ر ,تمام پسند,گيت قبل هم مس با )اد-ز )امتياز فاصله و بود رده در )باز ,ان-پا دقيقه شش پنج، در اما داشت، )باز پسند,گيت ه افتاد ,اتفاقات اصفهان امسال شود. قهرمان نتوانست و باخت را برده توانست و رسيد مس به وردها ر تمام اما ند. خود آن از هم را ,قهرمان وضعيت بهاشارهباج­امتربتفرما­ندار شهرستان:; رونا<قرمز تامين )شورا رئيس و فرماندار اشاره با جام تربت در رونا ت-ر-مد ستاد و و رونا روس-و ~خطرنا و قرمز وضعيت به )فرد بهداشت )ها ل4پروت ردن4ن ت-رعا مردم توسط جامعه و ادارات در ,اجتماع و ل4پروت ردن4ن ت-رعا دليل به داد: هشدار ادارات در ,اجتماع و )فرد بهداشت )ها و گرفته شدت رونا )بيمار شيوع جامعه و ابتلا اثر بر مردم باختن جان شاهد همچنان تربت شهرستان در رونا روس-و )بيمار به وضعيت افزود: )حميد ,مرتضهستيم. جام رسيده هشدار مرحله به )قرمز از جام تربت ستاد مصوبه برابر و است شده ~خطرنا و ,عروس مجالس ليه )برگزار رونا ت-ر-مد منازل در ,حت تجمعات گر-د و )عزادار، با ردن4ن ت-رعا صورت در و است ممنوع دستور برابر مجالس گونه ن-ا نندگان برگزار شود. ,م ,-قضا و ,نظام برخورد ,دادستان ز مرا و ها)شهرباز، ها ~پار ليه افزود: )و زرد وضعيت اعلام تا عنوان هيچ به تجمع از استفاده و شد نخواهد ,-بازگشا سفيد و شد. )اجبار ادارات در iماس - حقداد ،,فرهنگميراث ل ر-مد )رضوخراسان ,دستع-صنا و )گردشگر )تيمور دوره جامع مسجد مرمت گفت: فر,رم4م . شود,م آغاز )زود به نيشابور عمليات ن-ا )برا نياز مورد اعتبار» :افزود حدود ه است ال-ر ميليارد چهار ,مرمت ميراث اعتبارات محل از ال-ر ميليارد دو هيئت ت مشار با ال-ر ميليارد دو و ,فرهنگ «.شد خواهد نه-هز مسجد )امنا مهر- ;شجاع PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.