Khorasan Shomali : 2020-06-30

1 : 1 : 1

1

ذ ١٤٤١القعده یادماندنیب­ههاىکمدى ٣٣٠٦ شماره روزنامه اقتصاد، سياس اجتماع، فرهنگ، شمال خراسان ورونا »ه هاروزدر- ضيغم شيوع جهاندر«روس پروت بسياررده پيدا بهداشت هالC ت رعاباراخود افراد ار مشاغلاز رده آغاز شود پرسيده وقتگر دC با بهخانهدره ثر اازاگر فيلم هستند هم گذرانند. م مشغول ار چهچه سينماها مشابه ها پاسخازدن د ازهامدتازب­عد هاست.آن بيشتر Cپروتت رعابا اخير دوبارهتيرا­ول مد هافيلم شد. بازگشا فروشاز بهداشت هال مد هافيلم بيشترسهم اختصاصخودب­هرا ادماندن به اند. دادهاختصاص مروررا ران ا برخ مطلبن ادر نيم؛ م دبا توان م هافيلم ساختازهاسا­له لحظاتهاآند­ن هنوزاما گذشتههاآنس­اخت رد. تجربهرا خوش معارفه عارفه و م رCت بجنورد دادستان ٣ « ها نشين اجاره» ١٣٦٥ سال دره, وش#داردار توسط ساخته # مهرجو ه, شد ها نظرسنجدر dمختل بوده ران#ا است. سينما مد, هان# بهتر جزو داستانفيلم­ن#ا است و ندارد وارثه, سوپرگوشتآق­ا عباس» جا نوعبهو صاحبخانه ساختمان مباشر،« ر!ف آقا عباس است.گرفته را تعمير حالبه نم ساختمان مستاجران وند,ا... dمختل طبقاتازهم فرهنگ عزت خيرآباد حميده، درخشان باز انتظام هستند. اجتماع و عبد بر,ا و فيلمن#ا در سرشار حسين، است. ادماندن#به گلاب» مامان» همان ا# «نه#آد « مامان مهمان» مادر در «عفت است ران#ا ون# بهتربهد#باه, ل!شن#ترنقص ب مهمانازن!مم ند., #را#پذ مهمان» هستند جوان زوجه,ش#ها درخشان ها فيلماز« مامان « # مهرجووش#دار» ساخته ١٣٨٣ سال در ه, است برنده فيلم ن#اشد.شد. ن#بلور سيمرغ شد. فيلم ن#بهتر » # سينما بلند ساخته اولين« زنگره#دا و«آوربختسا#پر» نامهفيلم فرهاد اصغر» همسرشراآن ره#دا است. نوشته« فيلم Y# زنگ قالبدرراخو­د انتخاب هاحرفه, است اجتماع هاتيپ از هاآدم زند. م طنز فيلم ن#ا چاشن با dمختل ساخته ١٣٨٦ سال در مد, ها ستاره و شد آن آوربختو خواستند م فرهاده,راچه آن خوببه سينما هاسال دادند. نشان مخاطببه من با ليل» فيلم در ه, « ين!مش ز#پرو» صادق» ،« است باز را آن نقش « # پرستو ترس وجود با ند, م #بالا گرفتن برابراو داردجنگاز ه, رفته جبهه به وام هر است، از خواهد م چه آن به شود دورترمقدمخ­ط نزد ».شود م ترY# در « ز#تبر مال, ن#ا ١٣٧٣ سال تا ساخت را فيلم با از پيش ه, چه آن نشده شوخ ن#ا صحنهبود برنده ند.,خلقرا جذابطنز ها بهترن#بلور سيمرغ شد. نامه فيلم ن# قاسم» برادران عالم در ه, « خان طنز در هستندشهره و نوشتند« تنابنده محسن» پطرزبورگسن» نامبه انامه فيلم١٣٨٨سا­ل قاسم پيمان»و« هانقش گران#باز« خان نقشه اتفاقاتفاق روسيه تزارگنج صورتبهه,پا خردهدزددو بودند.آن اصل در شوند م هانقش مجبوررسد م قالب شاندستبه خودشانتا بروندdمختل Y#نزدگنجبهرا نند., Y# ميان تقابل با بالاشهر # اصطلاح به ار!خلاف ين#پاار!خلاف Y ها موقعيت، شهر خلق را ا بامزه ه,ند, م خاستگاهدرش­ه#ر هاآن نگرش دارد. تفاوتو طبقاتطبقات پطرزبورگ سن ه, است« همچون آثار افخم بهروز» از اثر گاوخونوران,شو پروندهدررا , « قاسمخان» ران نامها فيلم١٣٨٨ ن حمحسن» اپيمان»و« ندتنابندهت­نا خردهدزددود­و وبودند.آن اصل رارتزارجنج­نگ شاندستبههي­هيوس d تخختلم اهشنقش دنند.ن, خلاY# يميان لابلاقتق خلاف Y# ه س» انامبه قاسمخا ه,پا ر م ا اشانخودتا بروند Y#نزدجنجنگهب­هرا اار!ف رشهربالابا­لا بامزها موقعيتها ، ينشهر#اپاارا!ف گاستگاهاخد­ر ششه#ر فتفاوتو ت قبقابط آنها نسن .دارد از اثر است « نچونهمچ آثار خخو وندهرپروند­هدررا دورتر قمقدمخط هبه اسال در « ز#ر ه دششدهن ن # ا دد.ن, ق خل زمان آ آندرفيلم ه اامهنيلم و سينما تلویزیون ٢ صفحه - ضيغم گر#باز « ناج رضا» تلو و تئاتر سينما، مراحل هاروز ن#ا ون#ز# درمان شيم ان#پا انجام را خود درباره و دهد. م جسمان وضعيت خبرنگار به خود ام شده بهتر , شيم اند الانگفت: ما البتهو ادامهام درمان ازدهم#مرحلهمرحله­ودارد مرحلهو گذرانم مراآن دوازدهم ت ساگرداد: ادامه« ناج». اس است مانده باقآن املا,دهد جواب خوببهن! درشوم مخوب ٤ ا# ٣ صورتن#اغير گر #د جلسه شد. خواهد د#تمد جشنواره در ا رد:, اظهار نقره خرسبرنده برلين روده در ل!مش جراح پيش سال١٥ ه,داشتمداشتم بزرگم پزش و شدم ام زندگ به و بيمار اما دهم نيست چيز ادامه دادند تشخيص ان! دفعه ن#ا و آمد عمل سراغم دوباره د#با گفتترم,د و شوم انجام درمان شيم به بيمار تا شود برود. بين از ل, طور #ا ٥ متولده, گر#بازن اصالتاو ١٣٢١ د فيلم در است،ز#تبر اهل توپا همچون #ها « امن خانه» ال#سر ربردار# تصو شد. گرفته سر از ابوالفضل» ن#ا نندگ, تهيه« صفر عهده بر را ال#سر دارد. ن#ا ربردار#تصو شيوع باه, ا وقفه از بعد ال#سر ار , روند در رونا, ربردار#تصو ت#رعا با شد، جاد#ا پروت بهداشت هال! Y پزش حضور و در صحنه سر در اطراف تاوشود م انجامساوه مرزازآن ربردار#تصونون, درصد٥٠ پگاه،حميدرضاحمي­درضا است.رده, عبور تيرانداز،سيما سامان هستند گران# دوربين مقابل باز جمله از زندگان امين و صفار پيشتر ه, خانه».اندرفته « امن معظم احمد گذشته ماهچند در نقش گر#بازن#ا طنز ها ١٣٥٠ تير ٩ متولد شفيع رضا» . است تهران در در باز با ه, «جم مجموعه مهران» مد ارگردان, به « خوش ساعت» به« ر# به رسيد، شهرت ها پله سرعت پيشرفت را س, هيچ رد., ط ر!من تواند نم در او خلاقيت شود لام,يه!ت خلقو ساز تيپ خيل حتو # عنوان به را او ها dمول ن#مد, Y او شناسند. م بههميشههمي­شه وخلاقيت دنبال در خوبش باز و هستو بوده ارش, در نوآور - ضيغم ان# اسعد ون#هما ال#سر است قرار برعهده ال#سر باب ن#ا نگارش بسازد. مد, دان#ا, Y از پيش ه, است ها ال#سر ن#ا » و «ن!مان» !شب برا را «دل خانگ ش#نماه بود. نگارشبه ان# اسعد همچنين ن#ا ارگردان, برعهدهراال#سر اولينه, دارد تجربه در اش ارگردان, خانگ ش#نما ه!شب ا ال#سر - ضيغم بعد « متر ٨٧» در وقفه Y# از دوباره ربردار#تصو رفت. دوربين جلو مجموعه ون#ز#تلو ارگردان, و ننده, تهيه « عيار يانوش,» گفتدرمتر٨٧ ادامهازخبر­ما خبرنگارباگ­وگوو پس افزود:ودادالش# سر بردارفيلم تعطيلروز٧٠­ازپس بيمار شيوع از ناش دوباره رونا،, ن#ا بردارفيلم ال#سر استشدهآغاز ال#رسر ععدب ربردار# صتصو ايانوش,» جمجموعه گگفتدرمتر٨­٧ ا گگارخبرنبا­گوگووت عتعطيلتروز­٧٠از پپس از شنا ا نا , بيما اال#سر رار د الا#سر اال#سر ن# گاناخ ش#نما اسعد نين ل اه,د دا خهاشه در ل #سر اًاخ ان»ال !نمنفش, ت گ آ K H O R A S A N S H O M A L I ال ر ٦٠٠٠قيمت ٣٣٠٦ شماره صفحه ٤ ٢٠٢٠ ژوئن ٣٠ ١٤٤١ القعده ذ ٨ ١٣٩٩ تير ١٠ شنبه سه ها شيروان به هشدار دوم موج تواند م خودمراقبت هاتوصيه به توجه ب و اجتماع فاصله ردن!ن ت#رعا گذشته ها ماه از مرگبارتر و بيشتر شدت با شيروان شهرستان در را رونا, روس#و شيوع ٤٥ رد:,اظهار مطلب ن#ا بيان با شيروان درمان و بهداشت ه!شب سرپرست بزند. رقم ... درصد ٥٥ و مردان را شيروان شهرستان در رونا, به ان#مبتلا درصد رونا د جد ها ت محدود شود م اعمال استان در کرونایی هاىخيالیبی بازار دوشنبهدر داد: خبر «خراسان» استان ها روزنامه سردبير دار د در بجنورد شهردار ف متوقآسفالت­غلتک مسکونی واحد دیوار پشت مردم ه, ن#ا با گذرد، م بجنورد بازار شنبه پنج و دوشنبه #بازگشا از هفته Y# محل ه, ان!م ن#ا به مراجعه برا و دهند خاتمه رونا, به توجه ب به د#با تنها نه اما بزنند Yماس دارد، نيز #بالا تجمع و است بار تره و ميوه عرضه و ع#توز گذشته روز هم بازار دوشنبه فروشندگان از اد#ز تعداد ه!بل ها آن از بسيار گذشته مانند آسوده خيال با و ردند, نم ت#رعا را بهداشت ها دستورالعمل ردند..., م اسب, ٢ صفحه سلامتمدافع­انو جوانن ارآفر ازر تقد بسيجيان سينه بر هشتم امام خدمت نشان دورهم در ساعت بازها « د اس ال» ٤ فحهص ها ا گرمه ساله چند شهر مطالبه PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.