Khorasan Shomali : 2020-06-30

2 : 2 : 2

2

٢ ٣٣٠٦ شماره ١٤٤١ القعده ذ ٨ ١٣٩٩ تير ١٠ شنبه سه شمال خراسان اجتماع ، فرهنگ ، اقتصاد ، سياس وزنامهر داد: خبر «خراسان» استان ها روزنامه سردبير دار د در بجنورد شهردار مسکونی واحد ٣ دیوار پشت متوقف آسفالت غلتک جوان ن ارآفر از ر تقد سلامت مدافعان و ٢٠٠٠٩٩٩ ٠۵٨- ٣٢٢۴٧٢٢٢ ٠۵٨-٣٢٢۴٧٢٢٣ کوتاه: پيام تلفن: نمابر: :ایميل تلگرام: مهاپيا لطفا كوتاه را خود زبان به فقط و ما برا فارس بفرستيد BOJNORD@khorasanne­ws.com ٠٩٠٣٣٣٣ ٧٠١٠ سينه بر هشتم امام خدمت نشان بسيجيان شهردار اقدامات گفت: نشين حاشيه مناطق دليل همين به و شود م انجام وسيع گستره در همين به بالاست. شهردار بدنه از مردم انتظارات بيشتر شهردار dضع نقاط و متر, قوت نقاط خاطر از «زاده ول» الاسلام حجت شود. م ده#د برا « شمال خراسان» روزنامه آمادگ شهردار جهاد اقدامات بازتاب روزنامه داد: ادامه و گفت سخن بيان نار , در « شمال خراسان» بحق مطالبات و ها خواسته انتقادات، مسئولان سته#شا اقدامات مردم مطابق نيز را متوليان و اس!انع خود رسالت داد. خواهد رسيده بست بن به آسفالت و باساز#ز عمليات، همه اعتبارات گفت: قبراق و مطمئن خيل اواست. ٣ نون,ا ول است آماده همه و همه و قير آسفالت، ن#ا در شهردارهستن­د!! راه سد ون!مس واحد احداث قبيل از را بسيار اقدامات محله صدور ،« سليمان قاسم» شهيد jپار باساز#ز و ساز به و گان #را پروانه انشعابات تمام نون,ا و است داده انجام اد# واحدها ول شده انجام خوب به ان#پا به عمليات ه, اند شده باعث شده ها روزنامه سردبيرنرسد. در نيز خراسان استان از ر#تقد با دار#د ن#ا جهاد اقدامات بجنورد شهردار ساز به در خبر عج)عصر( ول jشهر آسفالت از او زد؛ ليد, ساز به و jشهر ن#ا آسفالت عمليات گفت: و داد ها خيابان و ها وچه, زود به و شده شروع صادقيه گر#د و نند, م خداحافظ jخا با jشهر ٢ ن#ا قدرشناس البته بود. نخواهيم ها آن مردم شرمنده قرار تاثير تحت داً#شد را شهردار محله، ٢ ن#ا مردم رد, م ر!تش خيل مناطق آن مردم از و است داده رده, شرمنده را خود جهاد خادمان ه, ن#ا از جهاد عمليات لنگ, داستان به « زارع» .اند خبرنگار سوال جواب در و پرداخت ناظرآباد در اش جهاد عمليات اولين لنگ, بالاخره پرسيد ه, ما از هنوز ا#گو ول خورد زمين به ناظرآباد در شهردار عمليات ان#پا روبان د#ندار بنا ا#آ نيامده، بيرون زمين به شهردار لنگ, گفت: د؟#ببند را بردار بهره و تعطيل مارش و رده, برخورد ون!مس خانه ٣ وار#د و اند درآورده صدا به ون!مس واحد ٣ ن#ا را عمليات ٣ معطل محله Y# آسفالت و باساز#ز عمليات در بجنورد شهردار « زارع» .است ون!مس منزل چاق ضمن « شمال خراسان» روزنامه اهال دار#د داشت سع ، خداقوت جلسات در تعارف و سلامت ول بپردازد عموم ار!اف ر#تنو در ها رسانه نقش به شده وارد ها زخم و انتقادات به ناخواسته طور به ه, حال در پرداخت، استان منتقد رسانه سو از گزارش برخ ا#گو نشود. ه#گلا وارد داشت سع خاطرش از ماه، چند گذشت وجود با روزنامه ها شده اد# ها گزارش ر!ش را خدا و بود نشده jپا ها آن تاثير به نيز او و است افزوده شهردار تعجيل بر شدند مند بهره مردم ه, ن#ا از ر!ش را خدا پرداخت. نشد، jپا بيهوده و داد ثمر ها گزارش آن جوهر و خصوص به داشت تحسين هم او ر#پذ انتقاد البته چه اگر .«ندارد جواب حق حرف» گفت ه, وقت هم را خبر پروژه ٢ « زارع» ول نبود خبر جلسه I جهادگران و مل توليد امر پيشگام جوان از ر#تقد رامت, و مهرورز ارنامه, در سلامت مدافعان و حضور روز دومين در «خورشيد ه#سا ر#ز» اروان, شد. ثبت شمال خراسان در رضو حرم خادمان رضو قدس آستان خدام حضور از روز دومين نشست با «خورشيد ه #رسا #ز» طرح اجرا و مولود و مداح و شد آغاز بجنورد بسيجيان داشت. همراه به را هشتم امام رثا در خوان توسط هشتم امام خدمت نشان مراسم ن#ا در فعال بسيجيان سينه بر رضو مطهر حرم خادمان جهادگر غسال از ر#تقدبست. نقش بجنورد و سلامت مدافعان از ر#تقد ، #رونا, متوفيان ع)( مجتب حسن امام بيمارستان درمان پرسنل با Yماس توليد ارگاه, در حضور و د#بازد نيز و نيز ع)الحجج( ثامن وت!مل بارگاه سفيران حضور خدام حضور روز دومين ها برنامه ن#تر مهم از ما، خبرنگار گزارش بهبود. استان ز,مر در رضو امر در پيشگام و « ز#ا سينا» جوان ن#ارآفر, از جهادگر گروه اعضا از نيز و مل توليد ارتقا به Yم, و رونا, روس#و شيوع از پيشگير در ه, بودند، ساع ١٩ د#وو, بيمار از دگان#د آسيب شد. قدردان رضو خدام حضور با ر هر ب ز م ر ر الاس خراس» ج ادام شمال ه متولي رسا خ ون و ير قدامات عث سردبير دار ات ر ه ميوه ن#ا دارد، مختلف ها نرخ شهر در گيلاس م فروخته تومان هزار ٢٠ تا ١٠ از بجنورد در اند. ده#ند را موضوع ن#ا هم ناظران انگار و شود I با ا خانه در بجنورد شهر حاشيه در و مستاجرم ماهانه و رهن تومان ميليون Y# با چوب dسق نون,ا نم،, م زندگ اجاره تومان هزار ٣٠٠ ندارم. اف, پيش پول و نم, خال را خانه د#با عدالت سهام حت دهد، نم خانه ما به هم س, فرزند ٣ و ض#مر زن Y# و بفروشم ه, ندارم هم برسد. ما داد به خدا دارم، I مرمت برا م#خواهشمند فاروج شهردار از ند., اقدام ها خيابان تابلو I نظافت بر م #دار تقاضا فاروج بهداشت ز,مر از به توجه با شهر داخل زباله ها سطل اطراف نظارت گرما فصل آغاز و رونا, بيمار شيوع باشد. داشته بيشتر I رو به رو يبا،!ش متر ١٦ به سر لطفا نخاله و آشغال از پر ها جو تمام بزنيد. شهردار است بزرگ زمين هم اش دليل است، ساختمان و مصالح ختن#ر محل به و شده رها ها سال ه, است. شده ل#تبد ساختمان ها زباله رئيس سو از م!ح ط د#جد انقلاب و عموم دادستان يه،#قضا قوه دادستان معارفه و م#ر!ت مراسم و معرف بجنورد رئيس شد. برگزار گذشته روز عصر استان، ز,مر مراسم، ن#ا در شمال خراسان دادگستر ل, #قضا دستگاه پيشاهنگ و پيشان را دادسرا جمهور نظام در #قضا دستگاه گفت: و دانست به است برخوردار ا ژه#و گاه#جا از ران#ا اسلام چنين #قضا دستگاه نظام متر, در ه, ا گونه دستگاه ن#ا پيشاهنگ در دادستان و گاه#جا ن#ا بيان با « جعفر» الاسلام حجت دارد. قرار مدع شورها, حت شورها, از بسيار در ه, نصب و عزل ها دولت توسط دادستان دنيا در امل, استقلال از اسلام ران#ا در اما شود م در دادستان رو Y# داد: ادامه است، برخوردار تمام با ه, است چرخان شمشير ما يه#قضا قوه باشند ه, منصب و مقام هر در اقتصاد مفسدان شهروند حقوق و عامه حقوق ه, سان, تمام و خاطرنشان و ند., م مبارزه نند, م نقض را و منفعل تنها نه امروز ما #قضا دستگاه رد: , از پيشتر حت و دولت نار, در ه!بل نيست سست تلاش و است فعال مقاومت اقتصاد امر در دولت و شور, در توليد واحد هيچ ندهد اجازه دارد Y# و ار!بي ارگر, تا شود تعطيل استان ن#ا شود. دشمن خوشحال باعث و حذف عزت سنگر شمال خراسان اقوام ميان در موجود همدل و را استان در dمختل مسئولان ميان همدل و ها آن ظرفيت از د#با ه, دانست اجتماع ه#سرما در اما نم, استفاده ن#د و فرهنگ ، آموزش رد, خواهم تلاش قهر ها پيشگير بخش م تعرض مردم امنيت و عامه حقوق به ه, سان, ح#تصر و ببينند. را عدالت شمشير برق نند, در اما هستند فهيم شمال خراسان مردم رد:, نظام قرمز خطوط از بخواهد فرد ه, صورت برخورد با ند, عبور مجاز فضا در ژه#و به به رو گذشته، از دتر#شد حت ، دادستان سخت از سال ١٧ رد:, خاطرنشان و شد. خواهد رو و گذرد م شمال خراسان در ام فعاليت مدت اما دانم م دست,پا را ران#مد و فهيم را مردم ن#ا بيت به ه, ران#مد معدود با قاطعيت با Yش بدون خواهم برخورد شدت به نند, دراز دست المال از مراسم ن#ا ان#پا در ما، خبرنگار گزارش به رد., جواد سيد» و ر#تقد «اران#محمد مسلم» زحمات معرف بجنورد د#جد دادستان عنوان به « لال#ا جاجرم دادستان بجنورد، د#جد دادستان شد. در را استان نظر د#تجد ها دادگاه مستشار و و #قضا معاون ن#ا از پيش و دارد اش ارنامه, استان ل, دادگستر اطلاعات حفاظت رئيس بود. - آگاه محمد ساله چند شهر مطالبه ها ا گرمه I شهيد خيابان اول در بود قرار بجنورد شهردار نصب زن Y چشم چراغ سپاه شرق در باش مين بار هر و افتاده اتفاق تصادف ها ده نون,تا ند., نند., نم عمل ول دهند م قول ها نميدا ، شهر هر در مشخص را شهر توسعه ميزان و چهره وضعيت از پس باشيد، رده, سفر گرمه به اگر نند., م را عج)قائم( ميدان بيد، چمن جاده مسير از ورود نيد., م مشاهده شهر ن#ا ميدان اولين عنوان به فلز، و بتن از شده ساخته ا سازه ميدان ن#ا در قرار ه, المان ند؛, م #خودنما اره, نيمه ول گرمه ورود در شهر ن#ا خ#تار نماد زمان بود ورود منظره آن ناتمام چهره روزها ن#ا اما باشد نشدن ميل!تاست. رده , مخدوش را شهر ن#ا از ها سال گذشت از بعد شهر ورود ميدان پروژه نشان را نماد ن#ا به بيشتر توجه ضرورت آن افتتاح رسانه و اخبار در بارها «عليزاده» گفته بهدهد. م ميدان ن#ا ه, م#ا شنيده شهر مسئولان زبان از ها ن#ا هاست سال اما شد خواهد ميل!ت زود به است. گرفته قرار مسئولان مهر ب مورد پروژه در ورود ميدان د:#گو م « احمد» ه, طور آن و دهد م نشان را آن افتگ# توسعه شهر هر ندارد مناسب وضعيت گرمه ورود ميدان اولين است. ژه#و ده سامان نيازمند و گرمه عج)قائم( ميدان ه, ن#ا بيان با « قهرمان» ل#تبد د,را طرح Y# به جذاب، ت,ما و طرح با ميدان ناتمام پروژه دهد: م ادامه است، شده رها خود حال به است سال چند گرمه عج)قائم( اصلاح برا رر!م ها درخواست وجود با و شده نگرفته صورت زمينه ن#ا در اقدام هنوز آن است. از نماد را عج)قائم( ميدان المان «نيا عل» برا مربوط مسئولان از و ند, م بيان مزار باغ چند گذشت از پس ميدان المان نشدن ميل!ت شهر اسلام شورا رئيساست. مند ه#گلا سال عج)قائم( ميدان هندس اصلاح د:#گو م گرمه حوادث و !ترافي لات!مش بروز موجب ه , به ٩٨ سال در بود شده قبل ها سال در رانندگ ميليون ٧٠٠ از بيش آن بر علاوه و رسيده اتمام شامل ميدان ن#ا عمران عمليات صرف ال #ر است. شده آن گذار جدول و رساز#ز ن#ا اره, نيمه المان خصوص در « عقوب#» ابعاد با متناسب المان ن#ا د:#افزا م ميدان از گر#د !# به است قرار و نيست ميدان ن #ا با متناسب المان و شود منتقل شهر هاميدان فرهنگ و محل ، بوم نماد ه, ميدان ن#ا ابعاد شود. نصب محل ن#ا در باشد داشته را شهر ساختمان عمليات ميل!ت ند:, م اظهار و دار ت#اولو ها پروژه از گرمه عج)قائم( ميدان بودجه در آن برا لازم اعتبارات و بوده شهردار شاهد تا است شده گرفته نظر در شهردار امسال باشيم. آن ميل!ت ان- محمود نب ز I ٨ قيمت به را ت#و!بيس بسته Y# گذشته هفته همين د#خر برا گذشته روز دم.#خر تومان هزار ا#آ ردم., پرداخت تومان هزار ١١ ت#و!بيس بسته نيست؟ ها قيمت ش#افزا بر نظارت دادستان شود. استفاده استان توسعه راستا در از پيشگير مراسم، ن#ا در نيز بجنورد سابق ٤ و سال ٦ ط خود اصل ت#اولو را جرم وقوع رد, بيان استان ز,مر دادسرا در فعاليت از ماه اش فعاليت زمان ن#بيشتر مدت ن#ا در ه, گفت و اعتياد از پيشگير جمله از موضوع ن#ا صرف را قه# با برخورد «اران # محمد مسلم» .است رده, موضوع گر#د را ادار فساد با مبارزه و سفيدها داد: ادامه و برشمرد مدت ن#ا در خود فعاليت رهبر جد مطالبات از ادار فساد با مبارزه نار, از مدت ن#ا در و است اسلام انقلاب معظم نظارت ها دستگاه ا# مردم گزارش گونه هيچ بخش بازگشت و ردم.!ن عبور سادگ به مفسدان توسط شده اختلاس مبالغ از اد#ز افتخارات از را دوران ن#ا ط استان اقتصاد راستا در مدت ن#ا ط داد: ادامه و دانست خود دادسرا نيز استان يفر, جمعيت اهش, بود. شور, در برتر ها رتبه جزو همواره استان معارفه از پس نيز استان ز,مر د#جد دادستان حقوق از دفاع جرم، وقوع از پيشگير خود، توليد از ت#حما و اقتصاد فساد با مبارزه عامه، ها ت#اولو جزو را سال شعار تحقق راستا در پيشگير بخش در افزود: و رد, بيان خود ار, ها ظرفيت از رد, خواهم تلاش قهر غير ها ها شيروان به هشدار ب و اجتماع هفاصل ردن!ن ت#رعا موج تواند م خودمراقبت ههاتوصي به توجه شيروان شهرستان در را رونا, روس#و شيوع دوم رقم گذشته ها ماه از مرگبارتر و بيشتر شدت با شيروان درمان و بهداشت ه!شب سرپرست بزند. ان#مبتلا درصد ٤٥ رد:,اظهار مطلب ن#ا بيان با ٥٥ و مردان را شيروان شهرستان در رونا, به تر,د دهند. م يل!تش زنان را ان#مبتلا درصد ها عفونت موارد بيشتر رد:, اضافه « هاشم» و ٤٠ تا ٣٠ سن گروه ٢ در تنفس د#شد و حاد رد:, اظهار و است. شده ده#د سال ٦٠ بالا ٧٠ سن گروه در شده فوت افراد سن ميانگين ١٩ د#وو, به ابتلا موارد درصد ٧٣ و است سال شهرستان ن#ا روستاها در درصد ٢٧ و شهر در است. شده مشاهده - حشمت I گذشته روز است، ,حا ما خبرنگار گزارش د#جد دادستان معارفه و م#ر!ت مراسم در همچنين سابق دادستان « #جا فيروز» ،سملقان و مانه سملقان و مانه د#جد دادستان عنوان به جاجرم ن#ا سابق دادستان «زانلو#ا» زحمات از و معرف شد. ر#تقد شهرستان بازار دوشنبه در رونا ها خيال ب هندوانه خواست م ها آن از !# حت و زدند ا# چاقو ه, ن#ا بدون بخرد، چاقو شرط به را ا نگران به هم توجه و باشد شده ضدعفون ميوه نداشت. اطرافيان فرنگ گوجه د#خر حال در بجنورد بانو دو ش!دست با و داشت Yماس ها آن از !# بودند. درون و داشت برم سبد داخل از را ها ميوه نداشت. Yماس گر#د اما گذاشت م Yپلاستي خيال با نيم, ت#رعا همه اگر گفت: ها آن از !# اد#ز با اما نيم, د#خر بازار ن#ا از توانيم م آسوده Yماس افراد شدن متر, و داران#خر تعداد شدن شد. بازار ن#ا وارد راحت به توان نم دار ميوه ارزان دليل به مردم بيشتر ه, ن#ا بيان با و و مردم برخ اگر داد: ادامه خرند، م روزبازار از را ت#رعا را بهداشت ها دستورالعمل فروشندگان ن#ا و شد بازار ن#ا وارد راحت به توان نم نند،!ن داران. غرفه برا نه و است خوب مردم برا نه دستورالعمل هنوز ه, گفتند داران غرفه برخ نشده ابلاغ ها آن به بهداشت اصول ت#رعا برا بهداشت ت#رعا به اعتقاد ه, هم برخ و است تعداد به و گذشت م ساعت ها عقربهنداشت­ند. بساط رسد م نظر به شد. م افزوده ها مشتر است! شده فراهم رونا, برا شاد مرد تر طرف آن م,خرد. نم Yماس م#برا هم م مردانه ها لباس و بود رده, بساط سال ميان از !# از بود. نشسته Yماس بدون هم او فروخت. ندارد Yماس چرا ه, پرسيدم نار, داران غرفه او است؟ رده!ن ت#رعا را اجتماع فاصله چرا و زمان از مان ها #روستا هم برخ و من گفت: Yماس از گاه هيچ الان تا رونا, روس#و شيوع م.#ا نشده مبتلا هم دام, هيچ و رده!ن استفاده بود، گو و گفت ن#ا شنونده ه, داران غرفه از !# Yماس زدن تير ١٥ از ه, شده اعلام ما به گفت: Yماس ه, داران غرفه و است الزام بازار ن#ا در را بهداشت ها دستورالعمل و باشند نداشته داران غرفه گر#د اما شوند. م مه#جر نند!ن ت#رعا ردند., اطلاع ب ابراز موضوع ن#ا از وارد م, م, ها مشتر و شد م ١١ Y#نزد ساعت ساعت به نسبت ه, ن#ا با شدند. م بازار دوشنبه از و بود متر, ورودها گذشته سال در مشابه ها اما نبود خبر ساعت ن#ا در سنگين ها Yترافي شدن مطلع با ه, بودند معتقد داران غرفه برخ از اد#ز ميزان دوباره روزبازار #بازگشا از مردم شوند. م بازار ن#ا وارد نندگان, مراجعه بسيار بودند؛ داستان از گر#د بخش ان#مشتر م دست ها ميوه به ش!دست بدون هم ها آن از بدون ها غرفه قيمت اما نداشتيم درآمد و شد فلج افته# ش#افزا ما معيشت و درآمد وضعيت به توجه است. هيچ ند#خوشا بار تره و ميوه ع#توز غرفه در وضعيت حال در فروشندگان از بسيار نبود، ا بيننده و بودند زمين رو و ها سين در ها ميوه چيدن ورانداز را ها ميوه ش!دست بدون هم ها مشتر دشان#خر سبد در را ها آن ن#بهتر تا ردند, م زمين رو ها غرفه برخ صاحباندهند. قرار پنير و نان خوردند، م صبحانه و بودند نشسته در لقمه لقمه و بودند گذاشته jخا رو را خود ه, داران غرفه ن#ا از !# گذاشتند. م دهان گفت: داشت، همراه به خود با نيز را نوجوان پسر به و هستيم معيشت تامين و درآمد سب, گرفتار هم ه, نوجوان پسرنيم., نم هم ر!ف حت رونا, انجام را مشتر درخواست هم و گرفت م لقمه ها ميوه خورد، م غذا ه, دست همان با داد، م را ار, ن#ا مدام و خت#ر م ها Yپلاستي درون را ه, ما خبرنگار سوال به پاسخ در او رد., م رار!ت س, و ندارم Yماس گفت: ؟ ا نزده Yماس چرا بازار شنبه پنج و دوشنبه #بازگشا از هفته Y# توجه ب به د#با مردم ه, ن#ا با گذرد، م بجنورد ان!م ن#ا به مراجعه برا و دهند خاتمه رونا, به تجمع و است بار تره و ميوه عرضه و ع#توز محل ه, بسيار تنها نه اما بزنند Yماس دارد، نيز #بالا دوشنبه فروشندگان از اد#ز تعداد ه!بل ها آن از را بهداشت ها دستورالعمل گذشته روز هم بازار گذشته مانند آسوده خيال با و ردند, نم ت#رعا ن#ا از ما خبرنگار مشاهداتردن­د., م اسب, و شهروندان برخ ه, دارد ن#ا از ت#ا!ح بازار به و ندارند روس #و شيوع از نگران داران غرفه و ١٠ ساعت نند., نم توجه نيز گران#د دغدغه او بود؛ الاها, چيدن حال در داران غرفه از !# و مردم از بسيار متاسفانه گفت: ما خبرنگار به نم ت#رعا را رونا, با مقابله الزامات فروشندگان ادامه نداشت، ش!دست و Yماس خود ه, او نند., هنگام و دارد فاصله ها غرفه گر#د با من غرفه داد: هنگام و نم, نم استفاده Yماس از الاها, چيدن ن#ا با افزود: وزنم. م Yماس ان#مشتر مراجعه عملاً ما ار, و سب, رونا, روس#و شيوع از پس ه, باز تجهيزات پلمب شهرباز غيراستاندا­رد شهرباز غيراستاندا­رد باز تجهيزات استاندارد ل,ر#مد گفته به شد. پلمب بجنورد ارشناسان , بازرس در ، شمال خراسان استفاده من#ا و سلامت حفظ منظور به استاندارد سرسره دستگاه Y# ح#تفر تجهيزات از نندگان, غيراستاندا­رد انج#ور# و ترامپولين ، باد «نواز مهمان» .شد پلمب بجنورد شهرباز در باز ل#وسا در من#ا ات!ن ت#رعا رد:, اعلام مشمول ها شهرباز و ها jپار تجهيزات و نندگان, استفاده و است اجبار استاندارد بودن استاندارد از ل#وسا ن#ا از استفاده هنگام ن#ا است، گفتن نند., حاصل اطمينان هاآن غيراستاندا­رد ح#تفر و باز تجهيزات دومين شد. پلمب بجنورد در اخير هفته در ه, است - ق صد رونا د جد ها ت محدود شود م اعمال استان در پيش سال ۴٢ شمالی خراسان روزنامه در مل جشنواره در ن اسفرا س نو داستان ٥ درخشش از شمال خراسان در #رونا, د#جد تها#محدود ، سياس معاون « حيات» .شود م اعمال نده#آ هفته با گفت: شمال خراسان استاندار اجتماع و امنيت بهداشت لها!پروت به بند#پا ميزان اهش, به توجه ردن!ن ت#رعا و درصد ٢٠ به اجتماع هگذارفاصل و سختگيرانه تها#محدود صنوف، و مردم توسط آن شود. م اعمال نده#آ هفته از د#جد در ن#اسفرا س#نو داستان ٥ درخشش از ن#اسفرا شخص سوم داستان ارگاه, دبير داستان بخش در ،« شيراز» گفته بهداد. خبر اصفهان در «آب» وتاه, داستان مل جشنواره دومين Y#» و « ا ستاره اجداد» ها داستان با ن#اسفرا از هردو «پور ول مهنا» و « هژبر ماهور» ،نوجوان افتند.# راه #نها بخش به «صبور آب قطره ناهيد و قدردان معصومه ، هژبر مجتب سال، بزرگ داستان بخش در گفت: او ه, طور آن فهرست در شان نام داد، آب مادرم و Yس#ر چرخ ، ماه مادمازل ها داستان با د#سد وتاه, داستان جشنواره ، و گفته بهگرفت. قرار #نها بخش به افتگان# راه و ده#برگز سندگان#نو شود. م برگزار اصفهان در آب موضوع به پرداختن با و مل صورت به هرسال «آب» نجفيان- برا سيار ها شگاه آزما روستا مدارس ١٦ ه, ٨٥١٤ شماره در خراسان روزنامه در مطلب در رسيد، چاپ به ١٣٥٧ مهر تهيه برنامه به «ها شهرستان خبرها» ستون #روستا مدارس برا سيار ها شگاه#آزما مطلب ن #ا در است. رده, اشاره شيروان Yم, بمنظور است نظر در» :خوانيم م امور در شيروان][ آموزان دانش آموزش بامر ز,مر از سيار شگاهها#آزما عمل دروس مدارس ه, روستاهائ ثر,ا به و تهيه استان اقدام ن#ا شود. فرستاده دارند راهنمائ ار!ابت نوع Y# خود بپوشد عمل جامه چنانچه و آموزش رئيس سو از ه, د#آ م بحساب «.آمد خواهد بعمل شهرستان ن#ا پرورش شود م برگزار «ام زنده من» خوان تاب مسابقه دختران ژه#و ن،#اسفرا ات!مش هنر ، فرهنگ انون, همت به «ام زنده من» خوان تاب, مسابقه زهرا» .شود م برگزار شمال خراسان در رامت, دهه ت,پربر ام#ا مناسبت به و سال ١٤ بالا به خوان تاب, مسابقه برگزار اعلام با ن#اسفرا ات!مش هنر ، فرهنگ انون, ر#مد ،« برات معصومه» قلم به «ام زنده من» تاب, از مسابقه سوالات گفت: دختران ژه#و رامت, دهه مناسبت است. شده طراح «آباد برنامه و ها ش#هما لغو و رونا, روس#و شيوع از ناش فعل ها ت#محدود به توجه با افزود: و مسابقه ه, شود اجرا و طراح مجاز فضا در بيشتر ها فعاليت شده سع ها جشن و جمع ها گرفت. قرار اجرا دست در دختران ژه#و «ام زنده من» خوان تاب, معرف نيز و ن#د فرهنگ ها ارزش و جهاد زندگ Yسب با #آشنا و مطالعه فرهنگ ج#ترو و رد., بيان مسابقه ن#ا برگزار اصل اهداف از را جوان دختران برا مقاومت و ثار#ا فرهنگ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.