Khorasan Shomali : 2020-06-30

3 : 3 : 3

3

٣ ٣٣٠٦ شماره ١٤٤١ القعده ذ ٨ ١٣٩٩ تير ١٠ شنبه سه شمال خراسان اجتماع ، فرهنگ ، اقتصاد ، سياس روزنامه یادماندنی به ىهاىکمد ت رعا با را خود ار مشاغل از بسيار رده پيدا شيوع جهان در «روس و رونا » ه زهارو در - ضيغم ثر ا از اگر گذرانند. م وقت گر دC با زمان هر از بيش ههاخانواد اما اند رده آغاز بهداشت ها لCپروت نهاست.آ بيشتر مشابه خهاپاس از دن د فيلم هستند مشغول ار چه به خانه در ه شود پرسيده افراد سال چند در شد. بازگشا بهداشت ها لCپروت ت رعا با دوباره تير اول از ها مدت از بعد هم سينماها برخ مطلب ن ا در اند. داده اختصاص خود به را سينماها در فروش از بيشتر سهم مد مهافيل اخير هنوز اما گذشته نهاآ ساخت از لهاسا ه مهافيل نيم؛ م مرور را ران ا ادماندن به مد مهافيل رد. تجربه را خوش لحظات نهاآ دن د با توان م سال در هستند شهره طنز عالم در ه, « مخانقاس» برادران و نوشتند را «پطرزبورگ سن» نام به هانام فيلم ١٣٨٨ شهانق گران#باز « مخانقاس پيمان» و «تنابنده محسن» نقشه اتفاق صورت به ه, هپاخرد دزد دو بودند. آن اصل در شوند م مجبور رسد م تشاندس به روسيه تزار گنج Y#نزد گنج به را خودشان تا بروند dمختل شهانق قالب با بالاشهر اصطلاح به ار!خلاف Y# ميان تقابل نند., خلق را هابامز تهاموقعي ، نشهري#پا ار!خلاف Y# نهاآ نگرش تفاوت و طبقات خاستگاه در شه#ر ه, ند, م ه, است « افخم بهروز» از اثر پطرزبورگ سن دارد. دارد. خود پرونده در را گاوخون و ران,شو همچون آثار وش#دار توسط ١٣٦٥ سال در ه, «نهاهنشياجا­ر» ها نظرسنج در لهاستسا شد ساخته #مهرجو بوده ران#ا سينما مد, نها#بهتر جزو dمختل و ندارد وارث ه, است ساختمان داستان فيلم ن#ا است. جا نوع به و ساختمان مباشر ،«سوپرگوشت آقا عباس» تعمير حال به ر!ف آقا عباس است. گرفته را صاحبخانه dمختل طبقات از هم مستاجران و ند, نم ساختمان تا...عز درخشان باز هستند. اجتماع و فرهنگ عبد بر,ا و سرشار حسين ، خيرآباد حميده ، انتظام است. ادماندن# به فيلم ن#ا در ه, « ين!مش صادق» ،«است من با ليل» فيلم در ترس وجود با ند, م باز را آن نقش « #پرستو ز#پرو» رفته جبهه به وام گرفتن برا و دارد جنگ از ه, #بالا آن به شود دورتر مقدم خط از خواهد م چه هر است، ن#ا ١٣٧٣ سال در « ز#تبر مال,» .شود م ترY#نزد نشده شوخ ن#ا از پيش ه, چه آن با تا ساخت را فيلم زمان آن در فيلم ند., خلق را جذاب طنز هاصحنه بود شد. نامه فيلم ن#بهتر ن#بلور سيمرغ برنده و «تآوربخ سا#پر» #سينما بلند ساخته اولين « زنگ ره#دا» ره#دا است. نوشته « فرهاد اصغر» همسرش را آن منامهفيل قالب در را خود فهاحر ه, است اجتماع فيلم Y# زنگ زند. م طنز چاشن با dمختل پهاتي از مهاآد انتخاب ههاستار و شد ساخته ١٣٨٦ سال در مد, فيلم ن#ا تآوربخ و فرهاد ه, را چه آن خوب به سينما لهاسا آن دادند. نشان مخاطب به خواستند م «مامان مهمان» در «عفت مامان» همان ا# «نه#آد گلاب» ل!ش ن#صترنق ب و ن#بهتر به د#با ه, است ران#ا مادر ند., #را#پذ هستند جوان زوج ه, ش#نهامهما از ن!مم « #مهرجو وش#دار» درخشان مهافيل از «مامان مهمان» برنده فيلم ن #ا شد. ساخته ١٣٨٣ سال در ه, است شد. فيلم ن#بهتر ن#بلور سيمرغ ربردار#تصو در وقفه Y# از بعد «متر ٨٧» ال#سر رفت. دوربين جلو دوباره ون#ز#تلو مجموعه ارگردان, و ننده, تهيه « عيار يانوش,» بردار فيلم ادامه از خبر ما خبرنگار با گو و گفت در متر ٨٧ شيوع از ناش تعطيل روز ٧٠از پس افزود: و داد الش#سر است. شده آغاز ال#سر ن#ا بردار فيلم دوباره رونا،, روس#و را بردار فيلم ، بهداشت ها ل!پروت ت#رعا با رد:, اضافه و م.#برو جلو برنامه طبق اميدوارم و م#ا رده, آغاز مجدداً در فوتبال سابق ن!#باز ان#انصار عل تازگ به داد: ادامه و در ق#صد مان و آباد عل مرتض و رد, باز ال#سر ن#ا رفته دوربين جلو اهر محب حسين اد# زنده فرزندان نقش امران،, با#فر ، رجب مهران ، رد!ده عل است، گفتناند. سونيا ، زاهد با#د ، تسليم شهين ، اهر محب حسين اد#هزند و بحران محمد منصور، سپاه ده#فر ، سليمان حسين ، سنجر مجموعههستن­د. ال#سر ن#ا گران#باز جمله از پيردوست سعيد Y# ه!شب ال#سر و فيلم گروه از ار, «متر ٨٧» ون#ز#تلو است. توليد حال در ا دقيقه ٤٥ قسمت ٤٠در ه, سيماست ١٣٥٠ تير ٩ متولد طنز ها نقش گر#باز ن#ا در باز با ه, «جم شفيع رضا» .است تهران در مهران» ارگردان, به «خوش ساعت» مجموعه ها پله سرعت به رسيد، شهرت به « ر #مد ر!من تواند نم س, هيچ رد., ط را پيشرفت شود لام, يه!ت خلق و ساز تيپ در او خلاقيت dمول ن#مد, Y# عنوان به را او ها خيل حت و و خلاقيت دنبال به هميشه او شناسند. م «ميانبر» ال#سر و هست و بوده ارش, در نوآور است جالب شد. آنتن روانه اخيراً او خوب باز با را «خوش ساعت» در «jدر ارآگاه,» تم#آ بدانيد باران آن شود م گفته حت و نوشته خودش زن پست، ارتفاع بود. پدرش به متعلق معروف Y# ن،#شير زندگ ، چارچنگول ،Yقلقل ، بدل و خهاسر دم جردن، خيابان دزدان پول، پر جيب شفيع ه, است #ها فيلم جمله از آمپول وا بخشيد. جان ها نقش به ها آن در جم زهارو ن#ا ون#ز#تلو و تئاتر سينما، گر#باز « ناج رضا» وضعيت درباره ودهد. م انجام را خود درمان شيم ان#پا مراحل البته و ام شده بهتر ,اند الان گفت: ما خبرنگار به خود جسمان مرحله و گذرانم م را آن ازدهم# مرحله و دارد ادامه ام درمان شيم ن!اس ت س اگر داد: ادامه « ناج».است مانده باق آن دوازدهم ٤ ا# ٣ صورت ن#ا غير در شوم م خوب املاً, دهد جواب خوب به برلين جشنواره در ا نقره خرس برندهشد. خواهد د#تمد گر#د جلسه جراح ه, داشتم بزرگم روده در ل!مش پيش سال ١٥ رد:,اظهار دهم ادامه ام زندگ به و نيست چيز دادند تشخيص ان!پزش و شدم شوم عمل د#با گفت ترم,د دفعه ن#ا و آمد سراغم دوباره بيمار اما ن#ابرود. بين از ل, طور به بيمار تا شود انجام درمان شيم و #ها فيلم در است، ز#تبر اهل اصالتاً و ١٣٢١ د ٥ متولد ه, گر#باز انتظار، هاسال ، ٢و Y# عنبر نهنگ ن،!ن من فش, تو پا همچون ن،#شير م, با،#ز و من ترنج، در ترنج نگار، نقش گرگ، شبيه مرد آواز پياده، پا يز،#پا ماه، پنهان نيمه زد، منو بهروز مامان فرهاد، بس ،Yوچ, باز پرنده مجنون، بيد پيچد، م علفزار در باد ها،Yگنجش است. رده, ن#آفر نقش آسمان ههابچ و پروانه Y# تولد باران، - ضيغم - ضيغم ال#سر است قرار ان#اسعد ون#هما برعهده ال#سر ن#ا نگارش بسازد. مد, ها ال#سر ن#ا از پيش ه, است دان#ا, Yباب به خانگ ش#نما ه!شب برا را «دل» و «ن!مان» بود. درآورده نگارش را ال#سر ن#ا ارگردان, ان#اسعد همچنين اش ارگردان, تجربه اولين ه, دارد برعهده ال#سر ن#آخر است. خانگ ش#نما ه!شب در «ميش و گرگ لحظه» ون#ز#تلو برا ان#اسعد غول و خيابان ها بچه ان،#پا ب راه و بود ون#ز#تلو ها ال#سر گر#د از هم جادو چراغ ال#سر نندگ, تهيه نيز محمد رج#ا اوست. برعهده خانگ ش#نما ه!شب در را ان#اسعد ن!مان ال#سر نندگ, تهيه ن#ا از پيش او دارد. داشت. برعهده را شد. گرفته سر از «امن خانه» ال#سر ربردار#تصو بر را ال#سر ن#ا نندگ,هتهي « صفر ابوالفضل» هاوقف از بعد ال#سر ن#ا ربردار#تصو دارد. عهده ربردار#تصو ار, روند در رونا, روس#و شيوع با ه, حضور و بهداشت هال!پروت ت#رعا با شد، جاد#ا شود م انجام ساوه اطراف در صحنه سر در Yپزش عبور درصد ٥٠ مرز از آن ربردار#تصو نون,تا و سامان تيرانداز، سيما پگاه، حميدرضا است. رده, هستند گران#باز جمله از زندگان امين و صفار خانه».هاندرفت معظم احمد دوربين مقابل پيشتر ه, شور, dمختل هاشهر در گذشته ماه چند در «امن دات#تهد به ال#سر ن#ا است. شده ربردار#تصو و غرب رهاشو , طراح چگونگ و داعش ست#ترور گروه ن#ا به امنطقه مال هاYم, پردازد. م - ضيغم PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.