Khorasan Shomali : 2020-07-02

2 : 2 : 2

2

٢ اخبار ٣٣٠٨ شماره ١٤٤١ القعده &ذ ١٠ ١٣٩٩ تير ١٢ شنبه پنج Dشمال خراسان Dاجتماع ،Dفرهنگ ،&اقتصاد ،Dسياس وزنامهر ها مهربانی امام ميلاد سالروزدر استان هاى برنامه مردم حرف اخبار دادستان معارفه و م ر ت ن اسفرا ٢٠٠٠٩٩٩ ٠۵٨- ٣٢٢۴٧٢٢٢ ٠۵٨-٣٢٢۴٧٢٢٣ کوتاه: پيام تلفن: نمابر: :ایميل تلگرام: &مهاپيا لطفا كوتاه را خود زبان به فقط و ما &برا Dفارس بفرستيد BOJNORD@khorasanne­ws.com ٠٩٠٣٣٣٣ ٧٠١٠ ر تقد با مراسم ط پيشين، دادستان « م ر محسن» ها تلاش از و عموم دادستان عنوان به «نادرنژاد عل» شد. معرف ن اسفرا شهرستان د جد انقلاب جمعه امام «ان محمد ر قد» الاسلام حجت ها ه سرما ن تر قو ه ن ا به اشاره با ن اسفرا دادستان گاه جا در د با قضا دستگاه انسان رد: ح تصر شوند، وظيفه انجام مشغول است. يه قضا قوه مقدم خط دادستان به اشاره با ن اسفرا فرماندار « رستم طاهر» تامين شورا ورود و پيشين دادستان ها تلاش معدن وضعيت ن آخر به ز گر آلبلاغ، مسئله به ن اسفرا گل سار شده حفاظت منطقه در واقع زد. دادگستر ل رئيس « جعفر» الاسلام حجت نظام ها ژگ و به اشاره با شمال خراسان آموزه و ن د مبان بر مبتن اسلام وهمند ش ظرافت و قضا دستگاه استقلال به آن، ها رد. اشاره قضا دستگاه معمار ر تف از ناش ها از دفاع و عدالت اجرا حق، احقاق ، و گفته به قضاست. دستگاه ها رسالت از مظلوم حق و قاطعيت با قضا دستگاه رد: اضافه و اقامه و جرم وقوع از پيشگير مسئله در شفافيت رود. م پيش aمضاع ار انجام با عدل و قسط خدمت، شهيد منزل در حضور سلامت، خادمان خوان خطبه و م قد جامع مسجد و « مهر» سرهنگ رضا امام ميلاد روز ها برنامه از شان جارو مراسم و است. ع)( مانه جوان ها زوج به ه جهيز سر ١٠ اهدا و سالروز و دهه ن ا مهم ها برنامه از را سملقان و حضرت ولادت جشنرد. بيان هشتم امام ولادت نماز با همزمان امشب ع)الرضا( موس بن عل اجتماع ، فرهنگ سازمان سو از عشا و مغرب مسجد جوار در بجنورد شهر شورا و شهردار ل پروت امل ت رعا با همراه عج)الزمان( صاحب شود. م برگزار بهداشت ها هماهنگ ستاد ر مد رد. اعلام ها برنامه گر د از خراسان مساجد هنر و فرهنگ ها انون اشاره «ت ولا تا رامت از» طرح اجرا به هم شمال پيشرفت و آبادان مردم نهاد ار هم با ه رد ن ا هنر و فرهنگ انون ١٤ در سملقان و مانه شود. م اجرا شهرستان مسابقات اجرا و معنو اروان اعزام «ان شيراز» ام ا در نوجوانان و ان ود ژه و مذهب و فرهنگ گرفته نظر در ها برنامه از را تابستان فراغت اوقات ر ز» برنامه اجرا افزود: و رد بيان طرح ن ا در شده ولادت روز در رضو خدام حضور و «خورشيد ه سا از تجليل بيمارستان، در و ن اسفرا در ع)رضا( امام در نورافشان ع)،رضا( امام ميلاد روز و شب در امامزاده و بجنورد ع)سيدعباس( امامزاده آستان نسيم اروان » طرح اجرا شيروان، ع)الرضا( حمزة نشاط برنامه ، شاد ها اروان قالب در «رامت رسم اجرا با هشتم امام ميلاد عصر در معنو ون مس ها مجتمع و شهر در مداح و سرود گروه مهم را ن اسفرا و بجنورد شيروان، ها شهرستان در {مبار روز و شب ن ا برا ل اداره ن ا رد رو ن تر و جشن برگزار «آسوده» الاسلام حجتبرشمرد. ، سخنران همراه به امامزادگان باز فضا در سرور ع توز و فرهنگ مسابقات اجرا ، خوان مولود را نيازمند هاخانواده بين در معيشت ها بسته خدام ميزبان رامت دهه در استان پيچيد استان جا جا در رضو عطر و شد رضو `ن ا رد. ارادت از ز لبر را شيفتگانش و عاشقان و خراسان الشموس، شمس ميلاد سالروز آستانه در ها برنامه ها معرفت گنجينه الرضا، باب ؛ شمال خطبه تا افشان نور از است، ده د {تدار را مختلف ها {تدار {مبار روز ن ا اران اندر دست و خوان به را خود ارادت ع)رضا( امام عاشقان تا اند ده د بگذارند. ش نما برنامه از شمال خراسان ه خير امور و اوقاف ل ر مد آسمان {تابنا اختر هشتمين ميلاد روز و شب ها امامزادگان بند ن آذ و گفت سخن ت ولا و امامت نجفيان- Dمصطف سيد -&مرتضو I افته ش افزا شدت به تجار واحدها ه را بها اجاره گذار نرخ شيوه بر نظارت و است نيم چه م ا مانده مستاجر سبه ما ندارد. وجود را مان ها نه هز مان فروش ميزان ه حال در دهد. نم پوشش I نرخ ها س تا برا مگر ران س تا سازمان شوند نم `چ مترها س تا و ند نم گذار ه را د با مشخص مسير ` برا روز هر ه برا راننده ` نيم؟ پرداخت متفاوت ها گر د ا راننده و تومان ٨٠٠ و هزار ٢ مسير ` افت در تومان ٥٠٠ و هزار ٣ مسير همين برا ند. م : استاندار « شجاع».شود صرف اعتبار تومان ميليارد ٣٠٠ و ها ظرفيت از را بافنده هزار ٢٦ وجود مواجه فروش بازار ل مش با ه دانست استان باف قال صنعت افزود: اساس همين بر و بودند مورد د نبا ه است استان خاص ها ظرفيت از توليد جهش سند رد: اضافه اوگيرد. قرار غفلت روز ١٠ ط است شده ن تدو نون ا ه استان بخش ندگان نما و اجرا مسئولان حضور با نده آ «نوبخت» سفر در تا شود اصلاح و اب ارز خصوص برا استان به شور بودجه و برنامه سازمان رئيس باشد. آماده مصوبه افت در و نها اب ارز خراسان استاندار اقتصاد امور هماهنگ معاون ه ن ا به توجه با گفت: جلسه ن ا در نيز شمال نم گرفته نظر در مال منابع توليد جهش برا ند. تغيير رها ف و ها نگاه آن تحقق برا د با شود رساخت ز شمال خراسان در افزود: « قنبر» گذار ه سرما ترغيب و جذب برا مناسب ها نظر در خاص امتياز د با ن بنابرا ندارد وجود تسهيل گذار ه سرما جذب برا ط شرا و گرفته گذار ه سرما چند ه ن ا با گذشته سال چون شود در را ها آن نتوانستيم اما بودند رده آمادگ اعلام استان گر د به را شان ه سرما و نيم جذب استان برنامه و ت ر مد سازمان رئيس ردند. منتقل ها هزار ٨ جاد ا به اشاره با هم شمال خراسان ز ر گفت: استان توليد جهش سند در شغل ٤٠١ و برا اعتبار تومان ميليارد ٣٧٩ و هزار ٤ است قرار و شود. نه هز سند، به مربوط ها پروژه اجرا مشاغل جاد ا به توجه از سند ن ا در رد: ح تصر نظر در ظرفيت ن ا د با و شده غفلت قيمت ارزان از روستاها در ن سا انسان نيروها تا شود گرفته برنامه و ت ر مد سازمان رئيسشوند. مند بهره آن به اشاره با جلسه ن ا در شمال خراسان ز ر ١٩٠ جاد ا گفت: استان توليد جهش سند ن تدو و a تعر سند ن ا در زا اشتغال و اقتصاد پروژه تسهيلات و اعتبار تومان ميليارد ٣٧٩ و هزار ٤ افزود: «پور پارس».است شده بين پيش آن برا ، شاورز ها حوزه در پروژه ١٩٠ سند ن ا در ه است شده a تعر گردشگر و معدن صنعت، شغل فرصت ٤٠١ و هزار ٨ شود م بين پيش شود. جاد ا استان در شود Dم خارج استان از مردم &اندازها پس درصد ٧٠ I تومان هزار ١٧٠ قيمت به را `ماس عدد ٧٠ ٢٥ رده اعلام ارم هم ه حال در ام، ده خر ن ا است، ده خر تومان هزار ٢٥ را `ماس عدد چيست؟ برا قيمت تفاوت استان توليد جهش سند در شغل ٨٤٠٠ Dبين پيش توسط مردم اندازها پس درصد ٧٠ شود. م خارج استان از خصوص ها `بان در مطلب ن ا بيان با شمال خراسان استاندار استان مقاومت اقتصاد فرمانده ستاد جلسه د با توليد، جهش شعار تحقق برا رد: اظهار بسترها لات، مش و موانع رفع و شناسا بر علاوه ابيم. دست نظر مورد اهداف به تا نيم فراهم را لازم افزود: توليد جهش سند به اشاره با « شجاع» ن ا اهداف تحقق برا خصوص ها `بان است در نيز ها آن نقش تا باشند داشته ار هم سند اگرچه رد: خاطرنشان وشود. مشخص سند ن ا گرفته نظر در مال منابع توليد جهش تحقق برا داخل ها ظرفيت تمام از اگر اما است نشده نيم استفاده منسجم و پارچه ل ش به استان با واست. بهتر اعتبار تومان ميليارد هزاران از پارچه استان در ها ظرفيت تمام د با ه ن ا بيان برا ها ت شر مهندس و فن توان از و ساز شود، استفاده توليد جهش سند اهداف تحقق جهش موانع از خطوط نبودن روز به داد: ادامه از ت حما برا ن بنابرا است استان در توليد نيازشان ، اجرا ها دستگاه د با نندگان توليد نند. تامين داخل توليدات دار خر ق طر از را تأثير و توليد بالا ها نه هز به اشاره با استاندار ه زمان تا گفت: محصول شده تمام قيمت در آن بازار شناسا ندهيم اهش را توليد ها نه هز ن ا اهداف به رسيدن در تأثير توليد ش افزا و در شغل ٨٤٠٠ رد: اضافه « شجاع».ندارد سند هزار ٤ است قرار ه شده a تعر توليد جهش سند -&شير I اختلال ها ارگزار برخ در شنبه سه روز استان در ها آن ها ندگ نما و بود شده جاد ا نبودند. داران سهام تلفن پاسخگو I قاتل ن مباG اورژانس ورود نار شده نصب `بان عابر aثي بسيار بجنورد در ع)رضا( امام بيمارستان مراجعه برخ البته شود. نم نظافت و است هنگام نيز شهروندان و بيمارستان به نندگان نم ت رعا را بهداشت دستگاه ن ا از استفاده نند. از سملقان و مانه شهرستان انتظام فرمانده در `مهمان روستا اهل ساله ٦٠ مرد مرگ « رختيان حسين عل» سرهنگداد. خبر ن مبا ن ا ر ز ن مبا تعمير برا ه مرد ن ا گفت: تسمه وسيله به نامعلوم علت به بود رفته وسيله شد. شيده ن مبا داخل به و شد قطع و دست دو حادثه ن ا در افزود: و منجر متاسفانه ه د د جد آسيب گردن ناحيه از ه ن ا به اشاره با و شد. ساله ٦٠ مرد مرگ به محصولات آور جمع با مرتبط حادثه دومين ن ا شاورزان از است، سملقان و مانه در شاورز آلات ماشين از استفاده حين در رد درخواست گر د تا باشند داشته را دقت ت نها شاورز نباشيم. چنين ن ا ناگوار حوادث شاهد پيش سال ۴٢ شمالی خراسان روزنامه در آن، نگهدار حل راه و دارد بالا برق مصرف ه رد: اضافه واست. خصوص بخش به واگذار ها سفره لحاظ از{ جاجرم و گرمه شهرها در برداشت آلومينا ه م دار ضعيف دشت } زمين ر ز اظهار وزند. م آسيب ها سفره به و دارد اد ز خصوص بخش اما است محدود دولت منابع رد: به ها پروژه از و گذار ه سرما جا هر تواند م ند. بردار بهره درست ،٥٦ ماده) داخل نانس فا( شيروان شهر فاضلاب بجنورد رسان آب تأسيسات مدت بلند بردار بهره ميدان، قره از آشخانه به رسان آب دره، ن شير سد از شيروان رسان آب تأسيسات مدت بلند بردار بهره تأسيسات از بردار بهره و جاد ا طرح و ن اسفرا و بند ت اولو ها پروژه از را جاجرم و گرمه فاضلاب ارتفاع ن بيشتر رد: خاطرنشان ورد. ر ذ شده است بجنورد به مربوط شور، رسان آب خط در آب داد: خبر Dشمال خراسان &آبفا تGشر رعامل مد ها ستانGتا توسعه طرح شيروان در Dخصوص بخش به Dآب پروژه ٧ &واگذار &بند ت اولو فاضلاب و آب ت شر و انرژ نگ هلد بين مشتر ٧ برا ت مشار ان ام بررس شمال خراسان بردار بهره و ميل ت « ساق».شد ز ر برنامه پروژه ه شب ميل ت شيروان، شهر فاضلاب تأسيسات از بخش به واگذار برا آب پروژه ٧ ت شر رعامل مدشد. بند ت اولو خصوص مطلب ن ا بيان با گذشته روز شمال خراسان آبفا جلسه ط تير ٨ رد: اظهار خبرنگاران جمع در ١٩ ه ٨٥٤١ شماره در خراسان روزنامه در مطلب در رسيد، چاپ به ١٣٥٧ آبان در ها ستان تا توسعه طرح از ٢ صفحه م مطلب ن ا در است. داده خبر شيروان ل اداره سخنگو گزارش به» :خوانيم اصلاح و توسعه طرح خراسان شاورز سطح در ٥٦-٥٧ زراع سال در ستانها تا با شيروان شهرستان باغها از تار ه ٥٤ شاورز ل اداره ارشناسان ار هم طرح ن ا اجرا در درآمد. اجرا به خراسان شيميائ ود يلوگرم ٢٧٠٠٠ مقدار بخشودگ درصد ٢٠ با آمونيوم د فسفات بين هورمون قرص عدد ١٠٠ تعداد و «.است شده ع توز قرارداد طرف داران تا -&شير تیتر بدون هشدار وضعيت در استان گرفت قرار صالح ا... حبيب» از قدردان با مراسم ط د جد رئيس عنوان به «جوان سروش» ،« آباد شد. معرف ن اسفرا تجارت و معدن صنعت، اداره استان رد: اعلام دادند، دست از را خود جان ١٩د وو شمال خراسان رمان، زنجان، همدان، اصفهان، ها دارند. قرار هشدار وضعيت در راحمد بو و ه هگيلو و ٥٤٩ و هزار ٢ تشخيص قطع معيارها اساس بر و و شناسا شور در ١٩د وو به مبتلا د جد بيمار به مبتلا بيمار ١٤١ و شدند بستر نفر ٦٢١ و هزار قرار رونا هشدار وضعيت در شمال خراسان استان با گذشته روز بهداشت وزارت سخنگو « لار» .گرفت ١٣٩٩ تير ١١ چهارشنبه تا شنبه سه از ه ن ا اعلام ا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.