Khorasan Shomali : 2020-07-02

3 : 3 : 3

3

٣ اخبار ٣٣٠٨ شماره ١٤٤١ القعده &ذ ١٠ ١٣٩٩ تير ١٢ شنبه پنج Dشمال خراسان Dاجتماع ،Dفرهنگ ،&اقتصاد ،Dسياس روزنامه شود اعلام بعداً بود بنا هG &خبر اخبار خبری گزارش مسکونی واحد هزار ۵ افتتاح پاى صداى جاد ا طرح Dبررس در دوچرخه ژه و خط بجنورد &هاخيابان رخنه سيمان، قيمت ش افزا &ساز مقاوم در تقلب ه ه پا ع صنا از عنوان به سيمان اقتصاد ربنا ز توسعه در اساس نقش تواند م ظرفيت ه ن ا وجود با روزها ن ا باشد، داشته قيمت آن متعاقب است ش افزا حال در توليدش اساس بر ه طور به ابد م ش افزا نيز اش ٢٠ سيمان ت پا هر قيمت سيمان، ت شر اعلام تقلب رخنه باعث موضوع ن ا افت. ش افزا درصد رئيس باره همين دراست. شده ساز مقاوم در با گو و گفت در بجنورد فروشان مصالح ه اتحاد سيمان ارخانه دوشنبه روز گفت: ما خبرنگار انجمن ب تصو اساس بر رد اعلام ا نامه ط سيمان قيمت سيمان، صنعت ان ارفرما صنف ٨٠٠ و هزار ١٦ به تومان هزار ١٤ از تير ١٠ از در ه ن ا به اشاره با « مال ».ابد ش افزا تومان انجام منظور به سيمان بارگير گونه هيچ روز ن ا اعلام براساس افزود: نشد، انجام ها قيمت تغيير با د با سيمان تير) ١١( روز د از سيمان ارخانه ش افزا با سيمان ت پا هر و بارگير د جد قيمت تومان ٨١٠ و هزار ١٦ قيمت به تومان ٢٥٠٠ شد. م فروخته ها ه اتحاد ه جا آن از رد: خاطرنشان و وظيفه، طبق هستند، اصناف اتاق رمجموعه ز اعلام اصناف اتاق به را سيمان قيمت ش افزا نامه عنوان هيچ به قيمت ش افزا شد مقرر ه م رد ت حما انجمن نون ا داد: ادامه ونشود. اعمال زمان تا است رده اعلام نيز نندگان مصرف از ه اتحاد ن ا اعضا از ` هيچ نامه جواب رسيدن سيمان ه وقت تا و ندارند را قيمت ش افزا حق سيمان نشده فروخته قبل ها قيمت با م قد ها ه ن ا بيان با ونشود. فروخته د جد قيمت با ندارد، وجود سيمان بازار در مبود گونه هيچ اف ميزان به سيمان نون ا هم رد: خاطرنشان است موجود بازار در تومان ٢٧٠ و هزار ١٤ نرخ با در ه نند ار احت برخ است ن مم متأسفانه ه شد. خواهد برخورد مشاهده صورت تنها سيمان قيمت اگرچه رد: اظهار « مال » شدن گران با اما ابد م ش افزا تومان ٢٥٠٠ چشمگير طور به ساختمان و بتن قيمت آن، ابد. م اهش نيز ار يفيت و ش افزا اسفند اواخر از سيمان قيمت ش افزا ، و گفته به شيوع دليل به اما بود شده ع شا گذشته سال افتاد تأخير به قيمت ش افزا ن ا رونا روس و رد: خاطرنشان واست. شده آغاز نون ا ول انبارها سامانه در ها آن موجود ه انبارها ها آن با قاچاق الا عنوان به باشد نشده ثبت شده مقرر « مال » گفته بهشد. خواهد برخورد چند استان در سيمان قيمت ش افزا نتيجه است شود. اعلام صمت سازمان سو از گر د روز -&شير ها خيابان در دوچرخه ژه و خط جاد ا طرح همتا شورا جلسه در گذشته روز عصر بجنورد روز ما، خبرنگار گزارش به شد. بررس استان شهردار استان همتا شورا جلسه در گذشته در ژه و خط جاد ا بر مبن خود طرح بجنورد چهارراه تا ور شهر ١٧ از طالقان ها خيابان ه رد مطرح را دولت بولوار و نادر خيابان ه، امير پليس ارشناسان سو از انتقادات با طرح ن ا خيابان، ها {پار حاشيه از بخش شد. رو به رو پياده از بخش همچنين و اتوبوس ژه و خط مسير ن ا ان پا در ابد. م اختصاص طرح ن ا به رو برا بيشتر ارشناس جلسات شد مقرر جلسه شود. برگزار طرح ن ا به Dون مس واحد هزار ٥ افتتاح &پا &صدا خراسان ن مس بنياد لGر مد رسد. Dم گوش خبر ن ا به ها صحبت حاشيه در اگرچه ،Dشمال مهم &خبرها خودش قول به و پرداخت مهم &زود به گفت: اما ند،G اعلام داشت بنا را &تر خواهد بلند تهران از ها پروژه ن ا افتتاح &صدا مخروبه همان شده اد Dون مس &واحدها شد. شدند ران و سيل شلاق ر ز هG هستند D ها امروز مهندسان، &جهاد تلاش و مردم همت اما ردهG ل تبد مقاوم D ها خانه به را ههاران و آن خوابيد. آرام ها آن iسق ر ز شود Dم هG است اران هم شرمنده اگرچه «&محمد» مهندس خانواده از دور به هاست ماه هG است پرتلاشش ل پروت ت رعا با اما روناG به توجه بدون و &واحدها ن ا ان مال نارG در ،Dبهداشت &ها به را &بردار بهره ليدG تا وشندG Dم Dون مس است خوشحال اما دهند، ل تحو شان صاحبان Dم ان پا به ارگاهG دو ت مأمور &زود به هG &بردار بهره آماده Dون مس واحد هزار ٥ و رسد ن ا از &بردار بهره مراسم او، گفته بهشود. Dم گر د استان چند با همراه Dون مس &واحدها جمهور رئيس توسط نفرانسG دئو و صورت به در ها ارگاهG شدت به نونGا شود. Dم انجام تGبر Dعل» آماده را شده اد &واحدها تلاشند نند.G «...ا روز د عصر شمال خراسان ن مس بنياد ل ر مد عموم روابط ر مد و معاونان از تن ٢ همراه به ها روزنامه سردبير با دار د در استان ن مس بنياد واحدها بر علاوه رد: خاطرنشان خراسان استان داشت، تومان ميليون ٤٠ ها وام ه زده سيل و ع توز سيمان ت پا ١٦٠ اعطا، بلاعوض `م انجام گان را صورت به هم نظارت و ش نقشه طرح وام ` ها ن ا بر علاوه رد: اظهار وشد. ول» الاسلام حجتم. دار هم روستا ن مس ژه و ن ا در نيز خراسان استان ها روزنامه سردبير «زاده جمعيت درصد؛ ٦٠ بيمه از ن اسفرا برخوردار ر عشاويان روستاDاجتم­اع ارتباطات علوم استاد ن ا گفت. سخن مسئولان از ها ن ا ها فعاليت اصل ت غا ، نگار روزنامه و رد. بيان استان توسعه مسير در ت حر را روزنامه اشاره استان ن مس بنياد گسترده خدمات به دار د اس انع در « شمال خراسان» روزنامه نقش از و رد آن مطالبات پيگير و نيازمندان و محرومان نيازها ن اسفرا هدف جمعيت درصد ٦٠ شاورزان، اجتماع بيمه پوشش تحت طاهر» را خبر ن اهستند. ر عشا و يان روستا خاطرنشان و اعلام ن اسفرا فرماندار « رستم بيمه پوشش حيث از امسال ن اسفرا رد: زمره در ر عشا و يان روستا شاورزان، اجتماع ، و گفته بهدارد. قرار استان برتر شهرستان ٤ د با شمال خراسان استاندار د مو دستور بر بنا يان روستا شاورزان، اجتماع بيمه پوشش ٥٠ بالا ها شهرستان در استان ر عشا و طور آنبرسد. درصد ٨٠ به امسال ان پا تا درصد، اجتماع بيمه نه هز درصد ٧٠ است، گفته او ه پرداخت دولت را ر عشا و يان روستا شاورزان، ند. م نجفيان- بجنورد- آهن راه تعطيل دليل ، طلا امضاها ... و بجنورد - ن اسفرا آهن راه با معامله و گلستان بود. ستر خا ر ز آتش ا گو او ها حرف داشت. شنيدن ران مد نصب و عزل خصوص در نظرش پوست رو ها بعض پا شد م برداشت و بود عموم لات مش د با داشت يد تأ و است خربزه چهره تواند م ه مل بزرگ ها پروژه و استان استان ندگان نما ار دستور در دهد تغيير را استان بعد ها شماره در را ش ها دگاه د گيرد. قرار خواند. خواهيد ه ر تحر در روز د شيروان مردم نده نما « جد» چند از قبراق، و نفس تازه « شمال خراسان» برنامه او رد. رونما ش ها برنامه از انس س دهد ادامه را قبل نده نما ها برنامه تنها نه دارد خصوص به استان برا د جد ها خواب ه بل غير برخ و شنيدن برخ ه ده د شيروان او است. ننده اميدوار خيل ها بعض و منتشره اشاره گذشته وارها د برخ به دست دو گاه را ز داشت را ها آن ب تخر قصد مصمم و رد م به ااشاره دانست؛ م مضر شهرستانش برا Dاهال &برا ول باس جاد ا حصارچه جرگلان بخش حصارچه دهستان در هزار ١٢ اهال تا شد جاد ا تن ٦٠ ول باس شاورز محصولات ن توز برا منطقه ن ا نفر « نجاه» گفته بهباشند. نداشته ل مش شان و دهيار اعتبار با ول باس جرگلان، بخشدار در تسهيل ، شاورز محصولات ن توز برا و برداشت فصل در د خر ز مرا به گندم ل تحو شد. جاد ا حصارچه در دهيار برا زا آمد در -Dنجاه شود. ده سامان ها قيمت هم سنت لبنيات بخش درصد به توجه با ا فله شير بحث در رد: اظهار و ه شود لحاظ قانون سود و فروش تور فا ، چرب دارد. ش افزا درصد ١٢ شير قيمت مجموع در گر د قيمت شير، قيمت ش افزا با رد: ح تصر و است لازم ه ابد م ش افزا نيز لبن ها فراورده شود. مطرح بازار تنظيم ارگروه در با تومان ٢٩٠٠ ها دامدار در سنت شير تعيين فروشنده و دار خر توافق و درصد ٧ فلورانس عمده سود و فلورانس احتساب با ه است شده هزار ٣ از بالاتر آن قيمت ، فروش خرده و فروش شد. خواهد تومان در صنعت لبنيات قيمت رد: خاطرنشان و در است لازم و شده تعيين شور بازار تنظيم شورا ش افزا درصد ١٢ سنت لبنيات قيمت صمت سازمان داخل بازرگان اداره رئيسافت. به مطلب ن ا بيان با گذشته روز شمال خراسان ها دامدار در سنت شير قيمت افزود: ما خبرنگار درصد ١٢ ش افزا با ه بود تومان ٣٩٠ و هزار ٢ رسيد. تومان ٢٩٠٠ به بازار تنظيم مصوب نرخ نون ا افزود: « وحيد» -&شير داد: خبر مسئول n نرخ &درصد ١٢ ش افزا Dسنت لبنيات PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.