Khorasan Shomali : 2020-07-02

4 : 4 : 4

4

٥:٢٤ فردا آفتاب طلوع ٣:٣٤ فردا صبح اذان ٢٠:٢٧ مغرب اذان ٢٠:٠٦ آفتاب غروب ١٢ :٤٥ ظهر اذان www.khorasanne­ws.com email:bojnord@khorasanne­ws.com ٣٢٢٢٢٢١١-٣٢٢٤٧٢٢٢ ٣٢٢٤٧٢٢٣ ٣٢٢٣٠٠٢٨ ٣٢٢٣٠٠١٤ ه: ر تحر نمابر: ه: ر تحر مسئول نمابرسرپرس­ت: و تلفن آدرس: :Pاشترا تلفن :DدپستG :Dآگه رش پذ &زGدفترمر ٩١٧٣٥-٥١١ ٠٥١-٣٧٦٣٤٠٠٠ ٠٥١-٣٧٦٢٤٣٩٥ :Dپست صندوق تلفن: نمابردبيرخ­انه: خراسان &هنر Dفرهنگ موسسه ان احد سعيد محمد زادهDول Dعل آب)سازمان(Dبلوارشهيد­صادقمشهد، امتياز: صاحب مسئول: ر مد : سردبير :&زGدفترمر ات نشر چهارم گروه :Dشمال خراسان روزنامه ٩ Pپلا دوم، وچهG ،١٦ لباف ه صمد لباف، ه صمد خيابان،Dغرب Dطالقان خيابانبجنو­رد، ورزش ٣٢٢٣٠٠٧١ ٩٤١٥٩٥٦٥٩٦ ٣٢٢٤٥٠٠٥ Dشمال خراسان Dاجتماع،Dفرهنگ،&اقتصاد،Dسياس روزنامه ١٣٩٩ تير ١٢ شنبه پنج ٣٣٠٨ شماره .١٤٤١القعده &ذ ١٠ خراسان شهرچاپ :چاپ ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ویژه سوژه جلسه گزارش شد اراتهG هيئت رئيس «يانفرG» اراتهG &شورG رتبه فدراسيون: رئيس ب نا نيست قبول قابل Dشمال خراسان خراسان اراته هيئت رئيس انتخاب مجمع عصر شور اراته فدراسيون رئيس ب نا حضور با شمال ١٥ از رأ ٩ سب با «يانفر محمدرضا» و شد برگزار روز د گرفت. عهده بر را هيئت ن ا دار ان س شده سب رأ حاشيه از مجمع ن ا در شور اراته فدراسيون رئيس ب نا و اراته خانه جا به جا و بود مند ه گلا استان اراته ها اختلافات بروز باعث ه رد ر ذ عوامل ن تر مهم از را جودو ابراز « امين اشرف».است شده استان اراته هيئت استان اراته ، شور ها گاه جا سب با رد: اميدوار برا است بهتر و باشد داشته خود شأن در بستر بتواند نيز شود. بيشتر همدل و وفاق ورزش ن ا توسعه و رشد به `م با و دانست aضعي شور در را استان اراته وضعيت و ن ا استان، توانمند و ظرفيت با اها اراته وجود به توجه داوران و مربيان تعداد ش افزا وندانست. قبول قابل را رتبه و يفيت به و ندانست هيئت برا مطلوب هدف را استان ميزبان « امين».رد اشاره داوران و مربيان دانش سطح استان جغرافيا ط شرا به توجه با الملل بين ها رقابت استان اراته هيئت ه دانست اهميت حائز ات ن از را بر علاوه و اجرا ورزش رشته ن ا ارتقا برا تواند م شورها به تيم نيز الملل بين ها رقابت برا ميزبان `سب ٢٠ از بيشتر ه ن ا بيان با وند. اعزام خود همجوار هستند، آزاد بقيه و نترل `سب ٩ ه م دار استان در فعال م مسابقات بيشتر جذابيت باعث ه ها رقابت ش افزا به گر د با بيشتر توانند م ه ن تمر ها a حر و شود باعث بيشتر مسابقات رد: اظهار و اشاره بپردازند رقابت به شود. م ها رقابت در نتيجه سب و استان اراته رشد -Dوحدان وسدتسرخدهى­قاههر گصاوصهباشد ا افتا اتفا شه خ ر استان ميز &رو تنيس مربيان دغدغه ين تز است. نشده اجرا هنوز ول شده فضا در حاشيه ب هاست سال شمال خراسان ميز رو تنيس نان باز بيرون در ها ت را و توپ با و بسنده ميز چند به تنها و اند افته ن تمر مجال محدود پا به رونا ه بساط و سو از سالن محدود فضااند. رده خوش را شان حال سالن از مربيان از بسيار گر، د سو از ها ه شهر بودن ين پا و متر ان هنرجو جذب برا رده ات تدار دارها د برگزار به شمال خراسان ميز رو تنيساست. رده انگيزه ب را به بيشتر اران ورزش تا دارد نياز تر بزرگ سالن اختصاص برا اعتبار جذب و بيشتر شود. فراهم ها آن رشد زمينه ت نها در و رنند پيدا سوق ورزش ن ا سو و سمت آموزش عنوان به ها سئانس از بسيار ل تبد و اند. رده اقدام خصوص -Dوحدان I با گو و گفت در نيز استان ها باشگاه مسئول ها باشگاه نرخ ش افزا ه ن ا بيان با ما خبرنگار م خبر متخلفان با برخورد از بوده خودسرانه ش افزا هنوز « آباد محمود زهره» گفته بهدهد. به خودشان ها باشگاه ول نداشتيم نرخ ردند. اقدام ه شهر نرخ برابر چند ش افزا از ورزش ها باشگاه تمام ه ن ا بيان با و شده مال ها آسيب متحمل رونا شيوع دوره توجه مورد را ها ه شهر منصفانه ش افزا اند، داند. م ها باشگاه ن ا ط قطعاً ها باشگاه ه مسئله ن ا قبول با و ش افزا با و شدند متحمل را اد ز ضررها مدت نم جبران ضررها ن ا ها ه شهر برابر چند ند. م يد تا ها ه شهر معقول ش افزا بر شود بين در ورزش فرهنگ توسعه برا ه هاست سال به و شده برداشته اساس ها گام ها خانواده استان جزو شمال خراسان گفت توان م جرئت در ورزش گاه جا تثبيت و معرف در سرآمد ها نظارت با روزها ن ا انگار اما بوده ها خانواده سبد نزول حال در روند ن ا ها، باشگاه بر محدود ها ه مجاز و خانگ ها ورزش م م و است شده باشگاه ن گز جا بود شده باب رونا ام ا در نزول روند ن ا ت تقو عوامل ن تر مهم از است. باشگاه ه شهر خودسرانه ش افزا به توان م در را ها ورزش داد روزها ن ا ه رد اشاره ها اجاره نرخ ش افزا برابر در داران باشگاه اما آورده همه ن ا دانند نم حناست، در شان دست ها مسئولان وقت نند تحميل س چه به را ضرر شود م ن ا و ندارند ها آن حال به توجه استان. ها باشگاه نجوم ها نرخ و سنار بازگشا و مجدد شروع با تعطيل ماه ٣ از بعد مواجه نجوم ها نرخ با اران ورزش ها باشگاه گاه مندان علاقه برخ شده باعث ه اند شده ن ا وجود با و ببخشند ش لقا به را ورزش عطا به شان بدن ورزش ها سالن در ها سال ه به و بزنند را ورزش قيد بود، رده عادت ورزش دهند. ادامه شان خانگ و مجاز نات تمر ها باشگاه بازگشا از اران ورزش خوشحال تغييرات شاهد و نينجاميد طول به اد ز مدت بوده آور تعجب ه هستند د جد اتفاقات و لوازم تأمين قيمت، ش افزا ن ا هتوجي در و ننده موادضدعفون شيلد، ،`ماس همچون و هاندرد بيان را ار ورزش هر برا رانداز ز و در نامثبت خواستار اران ورزش از ههاباشگا برخ محدود افراد تعداد با هخصوصنيم هالاس اند. شده استان ها باشگاه تمام شامل موارد ن ا البته بدون ورزش ها باشگاه برخ تنها و شود نم ها ه شهر خودسرانه ش افزا به قوانين به توجه I ها باشگاه در ورزش به مندان علاقه از فعاليت انجام برا اران ورزش م رغبت از استان د. گو م ها باشگاه در ورزش ها به ها باشگاه درآمد سيستم ه ن ا بيان با و ها فعاليت تداوم د: افزا م است، خته ر هم و هاست باشگاه ه شهر گران خاطر به مجاز بالا ه شهر ن ا با نيستند ل ما افراد از بسيار موضوع ن ا به د با مسئولان و مراجعه باشگاه به متغير از ه گلا با گر د ار ورزش نند. رسيدگ برا وقت د: گو م ها باشگاه ه شهر بودن شدن برابر ٢ با ردم مراجعه مجدد س نو نام ه شهر ش افزا ن ا دليل ه شدم مواجه ها ه شهر هر اران ورزش تعداد اجبار شدن محدود ها ان ام و اجتماع فاصله ت رعا دليل به سئانس آموزش و ن تمر ل وسا از بيشتر برخوردار شد. اعلام ها لاس مربيان ورزش ها باشگاه چند هر ند: م يد تا و خسارت متحمل اخير ها ماه تعطيل دليل به با شود نم دليل اما اند شده مال سنگين ها شود. جبران ها ه شهر ه رو ب ش افزا I فضا وجود با دارند. ه گلا سالن ه شهر بودن ين پا از استان ميز رو تنيس مربيان ش افزا اجازه شود م برگزار خصوص با تقر صورت به ه ها لاس و سالن محدود شود. م توپ د خر صرف ها ه شهر از اد ز بخش ه ن ا ضمن ندارند، را باشگاه ه شهر م است، پرداخته مربيگر به بجنورد در سال ٩ ه استان ميز رو تنيس مربيان از تا و است استان ميز رو تنيس ل مش ن تر مهم و نخستين سالن بودن `وچ د: گو محمد» گفته به شد. نخواهد مهيا ورزش ن ا رشد ان ام سالن فضا نشدن بيشتر زمان رشته ن ا به مند علاقه تعداد ن ا جوابگو فضا ن ا ه دارد ميز ٤ تنيس سالن ،« سيد به توجه با افزود: و داشت. نخواهد را مسابقات ميزبان ان ام استان و نيست ورزش وجود ارآموزان نام ثبت ان ام سالن ظرفيت aنص تنها فراغت اوقات ها لاس شروع واست. شده م ورزش ن ا از عموم اقبال روس و ن ا شيوع از بعد سو از و دارد د خر برا ا حرفه اران ورزش و است نه هز پر ورزش ميز رو تنيس ند: م بيان ميليون ٢ و ت را تخته نه هز تومان ميليون ٢ ه نند م نه هز تومان ميليون ٤ ت را ل مش با را ا حرفه نان باز و شود ض تعو بار ` سال د با و است آن ه رو نه هز تومان است. رده رو به رو د با ه داند م استان م دا نيازها از را شور ` سطح مجرب مرب حضور و سن رده در رشته ن ا در ها شهرستان ، و گفته بهگيرد. قرار مسئولان توجه مورد پرداخته ه پا سن رده در نان باز ت تقو به تنها بجنورد و اند رده عمل aضعي ه پا شده سبب ه ند م اشاره ميز رو تنيس ها توپ قيمت بودن بالا به و است. دهيم. اختصاص توپ د خر به را ها ه شهر از نيم I I جوانان و ورزش ل اداره ورزش توسعه معاون ش افزا ممنوعيت از نيز شمال خراسان برخورد و ورزش هاباشگاه ه شهر خودسرانه دهد. م خبر زمينه ن ا در متخلفان با قاطع بازرس ه ن ا بر يد تا ضمن « بروح محمد» م بيان دارد، قرار ار دستور در ها باشگاه از نرخ ش افزا بر مبن دستورالعمل نون تا ند: امسال ط دولت و خصوص ها سالن ه شهر واست. ممنوع ها ه شهر در تغيير و نشده ابلاغ مانند ها عنوان با ها ه شهر خودسرانه ش افزا موارد ر سا و خصوص نيمه ، خصوص سئانس د: افزا م وداند. م aتخل و غيرقانون را و ها ژگ و براساس ساز بدن ههاباشگا مربيان، تعداد باشگاه، وسعت همچون رهامعيا ان مشتر به ه خدمات گر د و هادستگاه نوع بند درجه ٣ و ٢ ،` سطوح در دهند م ارائه سو از هرسال ابتدا بند درجه ن ا شوند، م مصوب قيمت و مشخص جوانان و ورزش وزارت و شود م ارسال شور ل به ورزش ههاباشگا نند. م نام ثبت آن براساس ههاباشگا با و بگذارند نار را اختلافات اها اراته رد: توصيه و ورزش ن ا توسعه تا دهند هم دست به دست بيشتر همدل با نيز شمال خراسان جوانان و ورزش ل ر مدبخورد. رقم استان، اها اراته بالا توانمند و استعداد به اشاره د با ول دارد وجود ها رشته تمام در نظر اختلاف رد: اظهار ن ا و م بگذار نار را ها سليقه اختلاف بتوانيم همدل با به « بهادر وروش ».دهيم سامان و سر بيشتر را رشته گفت: و رد اشاره جودو با اراته سالن جا به جا استان برا آور مدال بسيار برندها از جودو رشته جا ن ا داشت ه ضعيف رساخت ز وجود با ه است نون ا هم افزود: وگرفت. م انجام د با جا به آغاز خوب به را خود فعاليت استان اها اراته تلاش با م اميدوار و هستند ار پا و اند رده وآورند. دست به خوب ها مقام بيشتر هر گفت: ورزش هاهيئت به خطاب و ار بيشتر هابرنامه با بتواند ه هيئت ن ا گاه جا ارتقا و آور مدال جهت در ند، فعاليت جهان و شور در رشته ند. م افت در بيشتر اعتبارات ن رو ز ن و شو گ بجنور وب ن ر ب مام يار وت. ت ش I دليل را بها اجاره ش افزا نيز متضرر داران باشگاه گفته بهدانند. م ها باشگاه ه شهر نرخ ش افزا درصد ٤٠ تا ٢٥ باشگاه اجاره داران، باشگاه خارج شان پرداخت توان از ه داشته ش افزا است، آورده وجود به را ا ده عد لات مش و بوده واگذار دنبال به ها آن از برخ ه طور به هستند. شان فعاليت امل تعطيل ا باشگاه ط شرا و قبل سال ها ه شهر با آنان گفته به ابد ش افزا ها تعرفه اگر حت آمده پيش بحران باشگاهرد. جبران را ها نه هز توان نم هم باز خسارت از بخش جبران خواستار همچنين داران شدند؛ بان تسهيلات اعطا با حداقل ها مطرح مسئولان توسط قبل ماه ٢ از ه موضوع I مربيگر به سال ٥ ه استان ميز رو تنيس مرب گر د « حر محبوبه» ام ا در مسئولان ردن ن ت حما از پرداخته ورزش رشته ن ا در متاسفانه سالن تعطيل با د: افزا م واست. مند ه گلا رونا نشد. ت حما شدند، متضرر ه مربيان از ضمن رده ن تغيير گذشته سال به نسبت ها ه شهر ، و گفته به ثبت را متر شاگردان د با سالن ظرفيت به توجه با ه ن ا م فعاليت تر بزرگ سالن در ه ها رشته با و نيم نام باشيم. قيمت سطح ` در د نبا نند م ورز م توج ب د PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.