Khorasan Varzeshi : 2020-06-29

2 : 2 : 2

2

14 2020 29 1441 7 1399 9 بلوگرانا تاریخ ضعيف سرمربی ۵ انگليس حذف جام 4 چ نور - ٢ تد ونا منچستر لاليگا 4 ادوليد وا -4 ا سو 4 ا&ور ما -٣ بيلبائو ٢ بارسلونا -٢ گو سلتاو 4 لگانس -٢ اوساسونا بارسلونا در ستين ه+ي& حضور برداشت. در را متفاوت 7شهان&وا دوره 4 شروع بود قرار ه ژانو در او انتصاب چنداننه رد+عمل ول باشد بارسا 7برا انگيزهيجان قهرمانان ليگ در ناپول مقابل 7تساو و هاشمقتدران در دها ترد و+لاسي&ال در رئال مقابل ست+ش و ستين معتقدند 7بسيار ه&چرا آورد وجود به او مورد باق 7اد ز زمان هنوز نيست. بزرگ 7ها7باز مرد ضمن ند؛& فصل و حل را اوضاع بتواند او تا است ورس& در هنوز تيمش و او تفاسير ن ا همه با ه&ن ا مسابقات شروع در نهاآ هستند. لاليگا صدرنشين ا&ور ما مقابل پرگل برد 4 با نيز تعطيل از بعد ا آ اما اميدوارند. 7بهتر 7روزها به دادند نشان نشان و د آ م بيرون بارسلونا ن+رخت از ه& عات شا است ند ناخوشا و نامتعادل تيم اوضاع دهد م ناموفق مربيان سرنوشت به ستين شود م موجب مسابقات گروه مرحله در اسپانيا برود. بارسلونا به ن ا د شا نترجوا نسل شود؟ دچار بارسلونا خ تار ن ا از بدتر تيمش و وبالا& 7برا اوضاع ول شد حذف بار ٢ با ه& والورده ارنستو ه& باشد داشته را تصور از را 7باز ١٣ از 7باز ٦ مجارستان ن ا رفت. پيش قهرمانان ليگ در ليورپول و رم مقابل خوردن 4امب& جام در لن& مقابل صفر-٤ ست+ش از بعد و داد دست ن بدتر جزو د آ م حساب به ورددار&ر حيث ن ا از نار&بر سمتش از شد بارسلونا حذف به منجر ه& وفا چيز ارقام و آمار اما باشد بارسلونا خ تار مربيان شد. ن بدتر از نفر ٥ رد+عمل ادامه در د. گو م 7گر د نيم.& م مرور هم با را باشگاه ن ا خ تار مربيان آ$سر ٢ جنوا -٢ برشا ٢ نو تور - ٤ 7اليار& ليگا بوندس ٢ ش پز لا -4 آگزبورگ صفر نس ما -4 وزن&لور ٤ م هوفنها صفر- دورتموند 4 هرتابرلين -٢ گلادباخ ٢ پادربورن -٣ فورت+فران صفر ه+ شال -٤ بورگ فرا صفر دوسلدورف -٣ برلين ونيون 4 لن& - ٦ وردربرمن ٤ مونيخرن با صفر- ولفسبورگ » : . «. - بارسلونا ر مد گاسپار، خوان گشت. م فرار راه دنبال 7هلند مرد دامان به دست وضعيت ن ا از نجات 7برا او شد. تيم در ومرجهرج جاد ا باعث اما خالفان شد. فصل 4 هنوز ه& حال در را تيم اسطوره والدو، ر او 7جا به و رد& آزاد بود، مانده باق قراردادش از عنوان به اجونيورز&بو از را جوان لمه+ ر رومان خوان ت هدا 7باز ٣٠ خالفان رد.& اضافه تيم به ساز باز به برد ٦ تنها مدت ن ا در و داشت عهده بر را بارسلونا امتياز ٣ فقط بارسلونا او جدا زمان در آورد. دست با امتياز ٢٠ و بود اندوخته سقوط منطقه از بيشتر داشت. فاصله جدول صدر برتر ليگ ٢٣:٣٠ ؛ برنل پالاس- ستال ر& ٢٠٠١ ل آور تا ٢٠٠٠ م فرر: سرا لورنزو لاليگا بعد بارسلونا جوانان تيم مرب و بتيس سابق سرمرب ٢٠٠٠ سال در و بارسلونا در نخالفا 7تهاموفقي از با وفا جام در 7پيروز از بعد بلافاصله لر سوا وا فصلپيش نات تمر در و وجود ن ا با رفت. مپ&نو به وجود با آلمان ن ا شد. مپ&نو وارد نگلادباخمو­نش 7و 7ها توانا به نسبت نان+ باز ه& شد مشخص پر 7برا سخت ار& سليگابوند در شدن برنده بار ٢ پت امانوئل نام مخصوصا هاآن بين از دارند. د ترد هنگام داشت. 7هلند ميشل نوس ر 7جا ردن& به بيشتر بود، شده ٩٨ مجهانجا فاتح فرانسه با ه& 7هان تمر ل+ش با بارسلونا ستاره ،F را& وهان ه& ناش عواقب با برهه آن در ه& بارسلونا رسيد. گوش سرمرب به را انتقادات شد، مواجه د جد سرمرب سع رفت، م لنجار& د لمادررئا به فيگو انتقال از در لر سوا وا ورود از پس 7چند او دانست. وارد با بگيرد. را ن+مم ج نتا ن بهتر د جد سرمرب با رد& من انتخاب مرب لر سوا وا» :گفت مصاحبه 4 به وفا جام و قهرمانان ليگ در ها7انار آب حال ن ا در داخل جنگ 4 نظر اظهار همين «.نيست ليورپول و تد ونا ليدز انگليس 7مهاتي مقابل ترتيب معين پيش از هاشبرند ه& انداخت راه به باشگاه مقابل تيمش 4 -٣ ست+ش از بعد فرر شدند. حذف نتيجه ب و ناموفق برهه 4 از بعد آلمان مرب بود. نند& سقوط پنجم رده به هاآن شد باعث ه& اوساسونا رد.& oتر را بارسلونا شد. مپ&نو خروج 7درها راه ١٩٧٦ ل آور تا ١٩٧٥ م لر: واس وا هانس ٠٠:٣٠ سوسيداد؛ ختافه- . ٢٠١٤ م تا ٢٠١٣ $جولا مارتينو: خراردو از مرب گرفتن خدمت به 7برا بارسلونا سنت تغيير نيوولز از ه& خورد رقم مارتينو با سابق نان+ باز جمع شبيه نيز او البته شد. بارسلونا راه آرژانتين ز اولدبو آمد. م حساب به بيلسا تب+م پيرو ولا گوارد به تيم پپ مانند نتوانست مارتينو تاتا وجود ن ا با او ند.& 7باز خاص فلسفه 4 با ه& بسازد نشاط با ليگ در و داد دست از د لمادررئا مقابل را وپا& فينال شد. حذف و باخت د ومادر+اتلتي مقابل نيز قهرمانان 4 را بارسلونا در حضورش زمان مدت بعدها مارتينو به بارسلونا اگر» :گفت او رد.& Fتوصي امل& ست+ش ن ا گرفت نم نتيجه و رد& م 7باز خودش 4سب م نشد پيروز ما اما شد. نم محسوب ست+ش 4 تحت بارسلونا البته «.م رد& نم 7باز هم خوب و ليونل پيشنهاد با شد م گفته ه& مارتينو ت هدا سوپرجام 4 فتح به موفق بود، آمده مپ&نو به مس ن ا F حر خانه در زده گل قانون Fلط به هاآن شد. شدند. برنده را جام سيمئونه براى بحران چهارشنبه بامداد دار د در د ومادر+اتلتي مهره ٢ ه،&و& و چ ساو از بارسلونا برابر ببرد. بهره مپ&نو در تواند نم خود مهم برابر دار د دوم نيمه در ن+ باز ٢ هر افت در را خود زرد ارت& پنجمين آلاوس خاطر به هنگرومونت اهل ن+ باز ردند.& هروروب زرد ارت& با ضدحمله 4 در خطا رفتارش خاطر به اسپانيا 4هافب و شد نون&ا شد. مه جر پنالت اعلام ان جر در ن+ باز ٢ 7برا د با سيمئونه پابلو گو د ند.& پيدا جانشين 4 و+اتلتي اصل ١٩٨٠ نوامبر تا ١٩٨٠ م وبالا:J لاسلو ٢٠٠٣ ه ژانو تا ٢٠٠٢ م خال:فان يس لو شناخته بارسلونا اسطوره ن+ باز عنوان به وبالا& بود. زده توپ تيم ن ا در پياپ فصل ١٠ ه& شد م گرفته عهده بر را تيم ن ا ت هدا هم بار 4 حت او دوره حال ن ا با بود. نياورده دست به 7بد ج نتا و بود خورد. رقم سوارابو& برگشت، مپ&نو به او ه& دوم اعلام داشت، عهده بر را اسپانيا مل تيم ت هدا ه& او اسپانيا ه& حال در و راه ميانه در خواهد م رد& بود شده ١٩٨٠ اروپا 7تهامل جام مسابقات راه مپ&نو در حضورش دوره نخستين در خالفان را بارسلونا 7برا متوال قهرمان طلسم توانست او ند.& لاليگا فاتح را تيم ن ا پياپ بار ٢ و ند+بش در ول آورد دست به نيز 7لرد وپا& 4 همچنين نتوانست نشست، تيم ن ا ت+نيم 7رو ه& دوم 7سر ٢ نخالفا نبود در بارسلونا ند.& رار+ت را ترفندش نااميدانه و بود گذاشته سر پشت را جام بدون فصل . یخواهد م نترارزا را تونالی اینتر يم+ح اشرف انتقال شدن نها از پس نون&ا تاليا ا باشگاه ن ا نتر، ا به اصل هدف عنوان به را تونال ساندرو ماسيمو است. رده& شناسا خود ميليون٥٠ همچنان برشا رئيس چلينو، 7نراتزور اما خواهد م تونال 7برا ورو ن+ باز ن ا با شخص توافق به توجه با انتقال ن ا ردن& نها به جوان سقوط دارد اعتقاد و است بينخوش را او قيمت ، ب 7سر به برشا احتمال از بيشتر ندارد قصد و دهد م اهش& ميليون٣٠( ند& نه هز ورو ميليون٣٥ نهاآ پاداش) ورو ميليون٥ علاوه به را تاليا ا 4هافب دهند م ترجيح د خرحق با و قرض انتقال صورت به بياورند. هآتزام جوزپه به 7اجبار ولفسبورگ مدیر به واتسکه تند جواب است مهم خيلی منچستریونا­یتد براى جام کسب سولسشر: ششم رده در 7قرارگير با ولفسبورگ سليگا،بوند ان پا ماقبل هفته در رده م هوفنها و بود راحت اروپا ليگ گروه مرحله به راهياب از خيالش م هوفنها مسابقات، ان پا هفته در اما شد م اروپا ليگ آف پل راه هفتم صفر-٤ نتيجه با نيز ولفسبورگ و شد پيروز دورتموند خانه در صفر-٤ نتيجه با به شود. عوض جدول در تيم ٢ 7جا تا خورد ست+ش نمونيخر با مقابل غيرمستقيم، ل+ش به ولفسبورگ ورزش ر مد ه،+اشمات ورگ دليل همين هانس خشم مسئله ن ا ه& رد& متهم م هوفنها مقابل 7ار&م& به را دورتموند گل ٤ تيمتان اگر» :برانگيخت را دورتموند اجرا ر مد ه،+مواتسواخي ست+ش را نمونيخر با د، بود خوب خيل شما اگر د. شو خفه د با خورد، م دورتموند ولفسبورگ، اگر د. رسيد م 7پيروز به دورتموند مقابل ا د داد م دهم م ترجيح نتوانستند. نهاآ اما رسيد م اروپا ليگ به داد م ست+ش را «.نم& حفظ را آرامشم حذف جام برتر تيم ٤ جمع به تا دهد ست+ش 4 -٢ را چ نور توانست تد ونا منچستر ه& نان+ باز از برخ به 7باز ن ا در توانست ه&ن ا از سولسشر ند.& پيدا راه انگليس خوشحاليم. بعد دور به ردن& صعود از» :دارد ت رضا بدهد، ميدان بودند رده& 7باز متر& تا داشتند نياز فرصت ن ا به بودند، رده+ن 7باز 7اد ز مدت ه& ن ر سا و لينگارد جس دور در تيم همين رفت. پيش خوب 7باز منظر ن ا از ن بنابرا برسند آمادگ به مجددا ردن& اعتماد تم، ر به رسيدن 7برا 7اد ز مدت به ما بود. رده& 7باز درب برابر قبل به قبل سال داشتيم. نياز دو-4 انجام و خطوط بين سهاپا ارسال جهت خودمان به م. هارسيد مبل و به حداقل امسال باختيم. ولورهمپتون برابر و م رسيد نها چهارم4 جيدون انتقال درباره دارد. اهميت تيم ن ا 7برا فينال اولين به رسيدن ا جام اولين سب& سوال به توانم نم ول هستم خوب اضيات ر در من م بگو د با تد ونا منچستر به سانچو هم و ورزش جنبه از هم ه& باشد دسترس در 7هان گز اگر دانم م بدهم. جواب شما «.داد قول توان نم اما رد& خواهيم تلاش جذبش 7برا باشد، مناسب 7اقتصاد - . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.