Khorasan Varzeshi : 2020-06-29

4 : 4 : 4

4

16 2020 29 1441 7 1399 9 استقلال! مرب عجيب اظهارنظر نيست رضا اوهJ انتقال آماده شارلوا الشحانيه با رضایيان قرارداد تمدید ليگ در هنوز و نيستيم نااميد» :گفت استقلال فوتبال تيم 7نهاهبادرو­از مرب استقلال 4 - ٢ ست+ش درباره غلامپور بهزاد «.م دار اميد قهرمان 7برا برتر د شد 7گرما وجود با» :داشت اظهار دار، د ن ا حواش و دخوزستانفو­لا مقابل افتاد اتفاقات متاسفانه اما م، رسيد هم گل به و م رد& شروع خوب را 7باز هوا، در اما رد،& م مدارا F حر با ش تهاسو با داور زد. ههمب را ممانتي ز&تمر ه& استقلال تيم 7نهاهبادرو­از مرب «.داد م نشان ارت& ما نان+ باز به صحنه هر خودمان پشت را هواداران تنها ه& هستيم تنها و جوان تيم ما» :رد& ح تصر نيم.& جبران را فولاد مقابل ست+ش تا م ببر را پا سا با 7باز اميدوارم بينيم. م قهرمان 7برا برتر ليگ در هنوز و نيستيم نااميد اما م، دار سخت ط شرا دانم م «.نيم& ر+ف جام ن ا به توانيم م و هست هم حذف جام ه&ن ا ضمن م. دار اميد اوه& د خر 7برا 7هابرنام شارلوا باشگاه ،4 بلژ Voetbalpri­meur از نقل به در شارلوا يب&تر در درخشش از پس ه& ران ا مهاجم ن ا ندارد. رضا شارلوا سو از ندارد. تيم ن ا در 7هاند آ بازگشته، بروژ لوب& به گذشته فصل نخواهد بروژ لوب& از را رضا اوه& د خر توانا مال موضوع هخاطرب نيز ٥ ه سرما اعظم بخش خواهد م بروژ لوب& گزارش، ن ا اساس بر داشت. بود رده& نه هز رضا اوه& د خر 7برا ٢٠١٨ سال ه& را خود ورو ميليون را رضا اوه& تا است آماده حالت ن بهتر در شارلوا آورد. دست به او فروش با درباره 7اخبار هرچند بگيرد. اختيار در قرض صورت به گر د فصل 4 7برا اما شدند منتشر ن+ باز ن ا جذب 7برا نيز فرانسه نانت و آنتورپ 7مهاتي ل تما نيستند. 7جد خيل پيشنهادها ن ا رسد م نظر به رامين شامل خارج ن+ باز ٤ قرارداد الشحانيه باشگاه از استفاده 7برا را آمانجوآ و ونگ 7د آلفارو، يان، رضا ستارگان ليگ 7جار فصل مانده باق 7دارها د در نهاآ به 7هااشار قطر الشرق روزنامه است. رده& د تمد قطر باشگاه با يان رضا رامين شده د تمد قرارداد زمان مدت 7هبندرد جدول قعرنشين الشحانيه است. رده+ن الشحانيه ن ا در ماندن 7برا &اند شانس و است قطر ستارگان ليگ دارد. تهارقاب رفت! قراردادش طبق دیاباته نامجومطلق: مصدوميت به توجه با» :گفت استقلال فوتبال تيم مرب ه& اباته د شيخ غيبت و 7مطهر ارسلان و 7ز تبر مرتض جوان نان+ باز از رفته، فرانسه به فرزندش تولد دليل به اجازه درباره نامجومطلق «.رد& خواهيم استفاده خودمان ط شرا ن ا در فرانسه به سفر 7برا اباته د شيخ به 7مجيد ط شرا او» :گفت دارد، ن+ باز مبود& استقلال ه& حساس نبود. آماده هم بدن لحاظ از البته نداشت. خوب روح ان پا در داد قول اما بود او رفتن Fمخال ابتدا 7مجيد فرهاد 7چيز چنين قراردادش بند در باشد. ما نار&در و د بيا هفته «.بگيرد مرخص ه& بود شده لحاظ ا مد هشتگ و پرسپوليس و ارگزارJ پرده پشت در استقلال و مجيدى تتریکه دربی! از پس شکست از خهاسر ناچيز سهم ميلياردى! درآمدهاى 7مجيد فرهاد تيم سرمرب استقلال فوتبال 7خبر نشست در 7باز از پيش درب برگشت ه&ن ا بيان با استقلال دادن ست+ش به قادر تيم هيچ 7برا 7ز سورپرا ه& رد& اعلام نيست، تيمش ول ندارد پرسپوليس با 7باز با ها آب رود. م زمين به بردن 7برا پوشسرخ F حر نسبت برتر 7باز وجود افت در با ان پا ق دقا تا 4 -٢ 7برتر و را برده 7باز مسابقه، آخر لحظات در گل از پس استقلال ردند.& عوض 7تساو با به آسيا قهرمانان ليگ دوم هفته در درب نتيجه با و رفت عربستان الاهل مصاف هفته در استقلال آن از پس باخت. 4 -٢ گهرگل تيم ميهمان برتر ليگ 4 وبيست رد& واگذار هم را 7باز آن و بود سيرجان 7بيمار شيوع خاطر به باخت. گل 4 با و س& اما شد تعطيل ليگ مسابقات رونا& رد+ن فراموش را 7مجيد فرهاد حرف ست+ش به قادر تيم هيچ بود گفته ه& ليگ دوباره آغاز با نيست! استقلال دادن رفت فولاد مصاف به استقلال نوزدهم از ه& ند& برگزار را هاشمعوق دار د تا ست+ش ٣ با تا باخت هم را 7باز ن ا قضا ند.& 4 ترهت باخت در متوال نيستم استقلال با دیدار داورى نگران صادقی: برابر تيمش امشب دار د به اشاره با پا سا فوتبال تيم سرمرب دار د ن ا داور نگران استقلال با 7باز بابت» :گفت استقلال 7داور ه& سوال ن ا به پاسخ در صادق ابراهيم «.نيستم دار د آن در آمده وجود به حواش و فولاد برابر استقلال ش+زحمت قشر داوران تمام» :گفت ند،& نم نگران را شما 7داور اشتباهات از ليگ اول مفصلني هستند، مظلوم و «.دارم اعتقاد داوران به اما م رد& 7اد ز 7ضررها و ترغيب جمله از دارد. هم خاص 7 برا پرسپوليس هواداران ق تشو انال& و نستاگرام ا صفحه در ت عضو حام ميليون 4 مپين& عنوان با نهاآ جذب 7برا قهرمان. پرسپوليس به شبيه ترفندها هم ننده&ل دنبا 7تها&شر 7برا عضو جذب نحوه حضور شرط و شده گرفته نظر در هرم ش& هقرع در ههانند&ل دنبا و هواداران در حضور 7 برا د جد افراد معرف هشتگ و باشگاه نستاگرام ا صفحه است. مد پرسپوليس باشگاه قرارداد و رفت ه& 7ارگزار& با شود م 7هاتاز فاز وارد روز هر برگشت، ههارسان دست د جد 7هاسوژ و قرارداد 7امضا 7ابتدا از دهد. م پرسپوليس با هپردازهداد­آتي 7ارگزار& ن ا متوجه 7اد ز 7ضهااعترا و نقد عنوان به آن از و هست و بوده قرارداد اما هاندرد& اد گونه7مانچا&تر قرارداد پيدا 7هترتاز ابعاد روز هر موضوع باشگاه نستاگرام ا صفحه ند.& م ميليون ٤ حدود با پرسپوليس بزرگ ه& است 7موارد جمله از ننده&لدنبا به هپردازداد آتيه با باشگاه قرارداد در مفاد طبق البته ه& هشد واگذار ارگزار& انتقاد باعث ه& 7مورد اما بوده، قرارداد نستاگرام ا تبليغات 7واگذار شده ا گو ه& است گمدهشت به پرسپوليس سوتان+پيش از + دوستان از آن ر مد ان+ نزد البته و پرسپوليس باشگاه است! ورزش ارشد ران مد از + فرزند تبليغات انحصار است قرار ا مد هشتگ در را پرسپوليس نستاگرام ا صفحه 7ههابرنام ار& ن ا 7برا و بگيرد اختيار پرسپوليس باشگاه ره تمدهيئ عضو مبلغ سر& درباره سنا ا با توگوگف در 7درآمدها از بيمه و ماليات عنوان به قرارداد هر بر» :گفت پرسپوليس، شود، م منعقد وطرفد بين ه& مال قوانين ن ا از ه& است م&حا قوانين ن ا است. بيمه Fلي+ت تعيين و ماليات دارد. وجود هم ما مال قرارداد در بند ارگزار& از قسط ٣ در ه& آنجا از وضعيت و داشتيم افت در خودمان ها پرداخت ن ا اجتماع تامين بيمه ما درآمد از بخش 4 نبود، مشخص تعيين موضوع ن ا تا هاندرد& ه&بلو را گذر را مسائل ن ا همه با «.شود Fلي+ت و سابقه اما ند& م مشخص بيشتر زمان استقلال و پرسپوليس داده نشان تجربه از 7خبر و شوند م ار+بده معمولا نيست. و نبوده ثابت و دار پا درآمد دارد. راد ا اسپانسر جذب نحوه و مپين& درآمد ا مد گهشت ههاشنيد براساس خصوص ن ا در ه& داشته 7ميليارد ههاشائب درآمد ن ا شود م گفته را تهاحساسي و داشته دنبال به 7نجا ا تا د شا است. آورده هوجودب پرسپوليس سهم اما نباشد ل+مش ار& چيست مخرج& و پرسود تجارت ن ا از باشگاه ن ا به درآمدها ن ا از چقدر و اخير روز چند اتفاقات حداقل رسد؟ م ارگزار& 7ميليارد ٥ 7ز وار رموردد ه& و ٢ شدن ه&بلو و باشگاه حساب به و اجتماع تامين توسط آن ميليارد نيم پرسپوليس سر ظاهرا ه& داد نشان بيمه بسيار رقم ا ماند خواهد و مانده لاه& ب خواهد دش عا مبالغ ن ا از 7ناچيز ، رغبت عل گذشته روز البته شد. انضباطی کميته در سایپا از بعد استقلال سرمربی 7روزها ط استقلال و فولاد دار د جنجال اتفاقات 7پا حالا و داشته ههارسان در 7هاگسترد بازتاب گذشته موضوع 7پيگير 7برا نيز فدراسيون قضا 7نهاا&ار ناظر و داور 7شهاگزار رسيدن از بعد است. آمده وسط ن ا 7اعضا انضباط ميته& به استقلال و فولاد مسابقه به توجه با نرو ا از هستند. ط شرا بررس دنبال به ميته& داور و ناظر 7شهاگزار راساسب خواهند نم نهاآ ه&ن ا قصد بدهند م+ح و نند& 7مگيرتصمي طرفه 4 طور هب انضباط ميته& به تا نند& دعوت 7مجيد فرهاد از دارند به پا سا با دار د از بعد 7مجيد فرهاد اساس ن ا بر برود. ان جر در ش رفتارها درباره تا رفت خواهد انضباط ميته& د با احتمالا 7مجيد همچنين بدهد. توضيح فولاد با دار د شود. حاضر نيز اخلاق ميته& در معادلات به ا مد هشتگ ورود اما قرارداد مثل هم پرسپوليس و ارگزار& است. نبوده ث حد و حرف ب نهاآ قرارداد مقابل 7هاعد ه& نطورهما گرفتند موضع پرسپوليس و ارگزار& 7قرارداد را آن برهان و دليل با و خهاسر 7برا نامناسب و غيرمنطق ا مد هشتگ ورود از پس ردند،& قلمداد شيوه و رفته آن سراغ حالا ماجرا ن ا به نوع را آن ننده&لدنبا جذب و فعاليت يل+تش منتقدان نظر از دانند. م Fتخل باشگاه سرپرست تایيد منتظر استوکس از پرسپوليس شکایت خود نان+ باز ليست از را او ران، ا به بازگشت از س&استو امتناع از پس باشگاه حالا ند.& 7و با قرارداد فسخ به اقدام نيز باشگاه و گذاشته نار& آن يد تا از پس تا رده& ن+ باز ن ا از ت ا+ش تنظيم به اقدام پرسپوليس باشگاه سرپرست ند.& فيفا به آن ارسال به اقدام لپناهرسو 7مهد توسط سر به خانگ قرنطينه در رونا& 7بيمار به ابتلا دليل به ه& پرسپوليس آن بررس به اقدام خود ار& دفتر به بازگشت از پس است قرار برد، م ند.& صادر حقوق بخش 7برا را لازم دستورات و رده& ران ا فوتبال برتر ليگ 7تهارقاب دوباره شروع وجود با س&استو آنتون مهاجم قرارداد فسخ به اقدام پرسپوليس باشگاه تا نشد بازگشت به حاضر ٢٥٠شارز به ماهه ٦ قرارداد عقد با ه& او ند.& اش7رلند ا پرحاشيه حي شاگردان جمع به زمستان انتقالات لونق در دلار هزار به ورود 7ابتدا همان در دلار هزار ١٥٠تاف در از پس آمد، 7لمحمدگ تا داد ناگهان مسير تغيير تيم، ن ا پيراهن با 7هادقيق ٦٥ حضور و تهران 7لمحمدگ حي تا شد باعث امر همين برود. ران ا از خداحافظ بدون PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.