Khorasan Varzeshi : 2020-06-30

1 : 1 : 1

1

بود ران ا مل ت هو و غرور نماد رحمان سيامند مرحوم فوتبالفدرا­سيونرئيسهه­يئتعضودرخو­است دادگاه نتيجهیامير­ى:صالح بود خواهد ایران نفع به کاس سنامه اسا به سجمهوررئي کند ورود فوتبال 2020 30 / 1441 8 / 1399 10 / - . . K H O R A S A N E V A R Z E S H I W W W K H O R A S A N N E W S C O M تبگيرهاار* جدول صدر در پرسپوليس مدافع ن'وردش*ر ;برا عليپور طلا فرصت ! 6 ليگ دوباره شروع در پرسپوليس برد اولين به متفاوت نگاه وطنی! برانکوى یحيی؛ فوتبال فدراسيون رئيسه هيئت عضو درخواست ليگ دوباره شروع در پرسپوليس برد اولين به متفاوت نگاه کند ورود فوتبال سنامهاسا به سجمهوررئي وطنی! برانکوى یحيی؛ دوران در ه شد برگزار تيم ٢ ميان تودومبيس هفته رسم جدال نخستين شب شنبه'( و فسا*ا به خطاب را *هانام ه بودند آن دنبال به حت و بودند ليگ لغو نخست متقاض تعطيلات نهاآ و نشد محقق هيچگاه ه اتفاق بياورند؛ فشار فوتبال فدراسيون به ق(طر آن از و نند ارسال فيفا برد ن(بزرگتر ليدواژه د(شا برگشتند. نوزدهم ليگ *ها*باز ادامه *برگزار *برا مسابقه زمين به اپيتان سزاده،عبا محمد و *ليد مهره چند غياب در ه باشد *رOف محمود شاگردان ق(لا هفته، دست به *پيروز از هم خوب به و نند نگيرزمي را Q(حر (ابتدا ق(دقا همان در توانستند تيمشان زامهران حسين ٢ دقيقه گل شوند. قائمشهر راه امتياز ٣ با و پر دست ز(تبر از تا نند دفاع هشانآمد ثبت از *مظاهر رشيد هم تا رسيد ثبت به تور ترا دفاع خط غفلت و با(ز تيم ت حر '( *رو برسد. ثبت به نوزدهم ليگ در تور ترا خورده گل ن(عتر(سر هم و بماند باز نشيتشلي ازدهمين( روش همين با هم ت(درنها نند. جاد(ا ١٦ به پرسپوليس *بردها تعداد ساده رسيد. به ه دارد حه(لا به نياز بگيرد. تصميم '( فيفا عضو ٢٠٨ شود نم برود. مجلس *بد چيز من نظر به نه. ما و رد(بپذ را *چيز مردم به ار دادن گفته س چه نيست. هم جزئ هم فوتبال فدراسيون مجامع است. بد صلاحيت يد(تا نها(ا همه است. مردم ن(ا از رد: خاطرنشان اسلاميان محمود «.اندشده ن(ا جمهوررئيس شخص و دولت از انتظارم» خاطر به ند. ورود ماجرا ن(ا به ه است شور در *اد(ز لاتOمش تها(ر(سوءمد است خوش فوتبال به دلشان مردم م.(دار جاد(ا لOمش هم بخش ن(ا *برا د(نبا ه عضو ٢٠٨ ن(ا ه نيم اصرار د(نبا نيم. عمل درست م(دار ما و نند م بيخود و است سجمهوررئي حد در مسئله نيم. م را ارشناس نظرات و ند ورود د(با شان(ا نشود. وارد شور ورزش به آسيب تا بگيرد ن(ا د(با ه شود م د(تهد ما فوتبال الان ه *افراد آن از بعد نيم. حل را لOمش تصميم شند م زحمت شور فوتبال *برا نامهاساس ما ت(اولو الان گرفت. خواهند د(تهد مورد در *و «.است فوتبال فدراسيون غيردولت عموم نهاد فيفا» :گفت هم فيفا م(رد دفاع موضوع ن(ا از ما ندارد. قبول را *گر(د چيز نظرش و ندارد قبول فيفا اما «.است اشاره با فوتبال فدراسيون رئيسه هيئت عضو گفت: فدراسيون ن( ا سنامهاسا لاتOمش به و نيم ت( رعا د( با ه دارد الزامات فيفا» سجمهوررئي ورود لO مش ن(ا حل چاره تنها در اسلاميان محمود «.است موضوع به فدراسيون نامهاساس وضعيت ن(آخر مورد سال ١٢ تا ١٠» :گفت آن اتفاقات و فوتبال فدراسيون و فيفا بين سنامهاسا بحث است عضو ٢٠٩ فيفا شود. م بدل و رد ران(ا رش( پذ در فيفا ه اصول از O( و دارد فدراسيون ماهيت ه است ن(ا دارد اعضا از دور ه ن( ا نه البته باشد. خصوص د(با بازرگان * قهااتا مثل باشد. شور قوانين اما هستند شور خدمت در و نند م ار ه خوشحال د( نبا نيست. دولت هاآن ماهيت ه ن(ا است. دولت چيزمان همه ه باشيم در * بد اتفاق مردم به بدهيم را ارها ما اداره س چه را جنگ نيست. شور جنگ در مردم داوطلب * نيروها رد. ن(ا هم * رهبر معظم مقام يد تا ستادند.(ا واگذار اهلش به را هابخش ن(ا ه است با ما است. همينطور هم فوتبال در نيم. ن( ا فيفا يد تا م.( هاخورد لOمش به فيفا را لOمش ن(ا باشد. خصوص نهاد ه است م.(هارد سOمنع دولت و ورزش وزارت به بتواند فدراسيون ه نيست * چيز ن(ا تعطيلات از بعد پرسپوليس اولين در برتر ليگ (رونا *برتر با و رفت انOپي مصاف به خود دار(د گام خود قعرنشين Q(حر مقابل '(-٣ متوال قهرمان چهارمين *سو به *بلند در *محمدگل حي( ز(سورپرا برداشت. متر ه بود *عبد *مهد دبل *باز ن(ا را اتفاق ن(ا انتظار *باز از پيش س *پيروز ن(ا با حي( شاگردان شيد. م خود ر پو و قهرمان به گر(د گام '( انOپي نيز مقابل سمت در و شدند '(نزد سقوط جز *مسير روند ن(ا با احتمالا نگاه ادامه در شد. نم را انتظارش در هاسرخ برد اولين به داشت خواهيم ليگ. دوباره شروع يب*تر در ثبات درخشان *هاسال در پرسپوليس اگرچه خود تOنيم *رو را Qمختل مرب ٣ خود مرب ٣ ن(ا '(نزد راتOتف اما ده(د تغيير ن(متر با خهاسر تا شده باعث دهند. ادامه خود آميزموفقيت مسير به پرسپوليس در حضورش فصل ٤ در وOبران تيم ش(آرا و يب تر در تغيير ن(متر با معمولا روات مرد داشت. باثبات روند ٤-١-٣-٢ ا( خط ٤-٤-٢ روش ٢ از تيمش يب تر *برا )*لوز ش(آرا همان( و،Oپسابران دوران در رد. م استفاده حضور (ابتدا هفته ٧ در پرسپوليس رفت زمين به متفاوت سيستم ٤ با الدرون با را اول مفصلني پرنوسان، ج(نتا از پس و با(تقر و وOبران علاقه مورد سيستم همان صدر در او دوران نانO(باز نفره ١١ يب تر ت(هدا آن از بعد و رساند ان(پا به جدول در ه شد سپرده *لمحمدگ به تيم ن(ا به اصرار بود داده نشان گذشته سال ٢ استفاده به علاقه و انهOمال فوتبال *اجرا از *محمدگل دارد. ٤-٤-٢ سيستم از همان با پرسپوليس ت(هدا رفتن(پذ زمان و فرستد م زمين به را تيمش خط ش(آرا *جا به نيا امياب از استفاده او تغيير تنها ثبات همين خاطر به دقيقا است. عخواهربي ستاره بدون حت پرسپوليس ه است و برد م هم باز تراب مثل *تاثيرگذار محروميت وجود با وOبران زمان در حت قهرمانان ليگ فينال به وانتقالاتن­قل دهندهادامه *محمدگل حالا رسيد. آسيا مرب ن(پرافتخارتر ه است (وOبران راه د(آ م حساب به پرسپوليس باشگاه خ(تار نتوانسته هنوز اگرچه حي( پرسپوليس و او پاس تعداد و توپ يتOمال *وردها ر به حي( آرامش اما شود '(نزد شهرخودرو با *ضها(تعو و تيم منظم *باز زمين، نار در شروع '( و جوان *عبد مثل (طلا چهارمين به احتمالا ه ننده اميدوار شد خواهد ختم هاسرخ متوال قهرمان را وطن *وOبران '( تولد د(نو همه و همه دهد. م پرسپوليس هواداران به 100 ن(آغاز روز مهم اتفاق چند از O( ليگ، صدرنشين برابر نوزدهم ليگ قعرنشين گله ٣ ستOش پرسپوليس *برا ه *برد بود؛ برتر ليگ مسابقات تعطيل روز ١٢٢ از بعد تودومبيس هفته تداوم منزله به انOپي *برا و داشت را قهرمان ر پو به شدن ترO(نزد و صدرنشين تثبيت مOح اما رد. ترO(نزد شور اول دسته *تهارقاب به گر(د گام '( را نهاآ ه ها*هروزتير و قعرنشين *مهد دبل سبب به ه *آمار شد؛ تغيير دستخوش برتر ليگ ادوار در فن آمار '( شب شنبه'( ه رد ل(تبد برتر ليگ *ادوار جدول در تيم نخستين به را انOپي عليپور عل گلزن و *عبد دوره چهاردهمين ه ها انOپي واقع در است. رده عبور آن از و شده منف و رقم ٣ تفاضلش ليگ در *باز ٤٥٠ ورد ر به پرسپوليس با دوئل در نند، م تجربه را برتر ليگ در حضورشان رساندند. ثبت به را -١٠١ تفاضل خورده گل ٥٧٠ و زده گل ٤٦٩ ثبت با نسوآ از و رسيدند برتر توپ يت'مال با ار *ابتدا همان در پرسپوليس ن(ا در ه داد نشان ميدان و توپ گرفتن سود به توپ يتOمال است قرار هم *باز ران(ا مربيان ميان در باشد. خپوشانسر بيش لهاسا ن(ا در *محمدگل حي( رفتن بالا و توپ يتOمال *رو گران(د از داشته. يد تا ش(مهاتي در پاس تعداد اولين *باز از 'سب ن(ا به حي( ش(گرا فوتبال *رو او شد. ارOآش آهنذوب در بار *برا متوال *هاپاس ارسال و حوصله با و داشت اصرار Q(حر دروازه به رسيدن نسبتا ج(نتا برنامه همين Qلط به ذوب همين به هم تور ترا در او گرفت. خوب حضورش دوره هرچند داد، ادامه روش شهرخودرو در نبود. طولان تيم ن(ا در به حي( پختگ يت،Oمال ن(ا نار در هم چشم به املا تجربه با مرب '( عنوان سرمرب هم پرسپوليس در حالا و آمد م راه همين به شورمان فوتبال رOفخوش فقط ادعا ن(ا اثبات *برا دهد. م ادامه حضور زمان ه نيم م اشاره تهOن ن(ا به متوسط با تيم ن(ا شهرخودرو در حي( توپ يتOمال درصد ن(بيشتر درصد٥٧/٦ (ها*باز در و داشت را نوزدهم ليگ در ميدان به مرب ن(ا ت(هدا با پرسپوليس ه درصد٥٦٫٧ هاسرخ يتOمال ميانگين رفته هم انOپي مقابل *باز در است. بوده توپ يتOمال گرفتن اختيار در با خهاسر گلزن موقعيت بارها و بارها توانستند داشت م هم *بيشتر دقت اگر و گرفت نام (طلا ض(تعو حي( ارنج در ه *اجبار ض(تعو ،*عبد *مهد *لمحمدگ حي( به حقيقت تر د ه بود ان(پا به رو اول نيمه برساند. ثبت به هم را *بهتر آمار توانست م *باز *برا حي( مطلوب نه(گز شود. ض(تعو د(با و است *جد *امير وحيد دگ(بدآسي ه رد اشاره ميدان به را *عبد *مهد و بود شد شنيده هميشه از بيشتر نامش درب در ه تيمش جوان ستاره دادن، (طلا ض(تعو '( هOبل نيست *اجبار ض(تعو ه بدهد نشان توانست *عبد *مهد دوم نيمه در فرستاد. دهنده قامت در ه داشت (پرباتو هم بار چند *عبد ند. باز را س(و شيخ دروازه توانست بار ٢ و است با او ارنامه تا نرسيد و... عليپور ، نعمت به ش(پهاتو و ند فا(ا را هاشوظيف خوب به نتوانست گل، پاس ن(نترجوا لقب توانست گلزن در دبلش با او ه بود ن(ا *عبد *برا مهم *آمار تهOن برسد. ان(پا به گل ٢ ند. م دبل سن سال ٢١ با ه آورد دست به را برتر ليگ در پرسپوليس خ(تار نO(باز ن(ا نO(باز ن(ارزشمندتر بود، تيمش گل نخستين زننده انOپي مقابل ه پرسپوليس فوتبال تيم مهاجم خود *سهاپا با هم بار ٥ او رساند. ثمر به را خود فصل گل هشتمين عليپور است. تهاجم فاز در تيم از گل ١٣ *رو غيرمستقيم و مستقيم صورت به و (تنها به تا داده قرار گل موقعيت در را ش(ها متيمه طور به تيمش گل ١١ *رو گل پاس ٥ و گل ٨ با تراب *مهد عليپور، از بعد باشد. تاثيرگذار تيمش گل ٣٤ غيرمستقيم و مستقيم طور به نيز سگلپا ٢ و گل ٥ با *امير وحيد بوده. تاثيرگذار غيرمستقيم و مستقيم عليپور، ه هاندشد گلزن به موفق بار ٣٤ فصل ن(ا در خپوشانسر گيرد. م قرار *بعد رده در گل ٧ با و ها*پيروز در را نقش ن(بيشتر نO(باز ٣ ن(ا تا هاندزد را گل ٣٤ ن(ا از گل ٢١ هم *رو *امير و تراب باشند.داشتهتيمن(ا صدرنشين PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.