Khorasan Varzeshi : 2020-06-30

3 : 3 : 3

3

15 2020 30 1441 8 1399 10 بود ایران ملی هویت و غرور نماد رحمان سيامند مرحوم بود خواهد ایران نفع به کاس دادگاه نتيجهیامير­ى:صالح شد جهان بسکتبال دانک بهترین ارسلان دانک فدراسيون نظرسنج ان(پا در *برا (FIBA) تبالOبس جهان جهان 'دان اسلم ن(بهتر انتخاب ارسلان 'دان اخير، دهه '( در تبالOبس مل تيم پوش مل اظم بين *تهارقاب در ونان( مقابل ران(ا به ،٢٠١٦ 'المپي انتخاب *هاقار انتخاب جهان تبالOبس اخير دهه '( 'دان ن(بهتر عنوان ارلوس با اظم ارسلان نظرسنج ن(ا فينال در شد. سب با توانست ه رد م رقابت آنگولا مل تيم از س(مورا ند. خود آن از را جهان 'دان ن(بهتر عنوان آرا ن(بيشتر فرصت '( به را عارضه '( عنوان به عضو نقص شدند. فرصت به د(تهد ل(تبد معمار و هاندرد ل(تبد عضو نقص ه ردند اثبات غيرت و غرور با ه چرا نسبت ما شود. مل فرصت '( به ل(تبد تواند م مانQليOت م.(دار QليOت و وظيفه زان(عز ن(ا به سطح در را مجموعه ن(ا ظرفيت ه است ن(ا به جهان و (آسيا سطح در و نيم برجسته مل 'المپي *دادها(رو دوره ٨ ن(ا در .م(بگذار ش(نما بزرگ افتخارات ، جهان و (آسيا ،'پارالمپي و ن(ا ل(دلا از O( است. ر(تقد قابل ه شد سب خود ار در مجموعه ن(ا ران(مد ه است ن(ا اتفاق همچنين 'المپي مل ميته رئيس «.هستند *جد معلولان و جانبازان فدراسيون رخصوصد رد يد تا ه ن(ا اول» :شود توجه بيشتر د(با تهOن چند به نهاشهرستا در معلول و جانباز ارانOورزش ثر ا ن(ا *تهارساخ(ز توسعه در د(با و هستند ن سا تا گيرد صورت *بيشتر *هگذار(سرما فدراسيون، به مشقت ن(متر با خودشان *شهرها در بتوانند گر(د تهOن باشند. داشته دسترس مناسب اناتOام هOبل نيم،Oن نگاه ترحم د(د از زان(عز ن(ا به ما ه ن(ا *امير صالح «.نيم نگاه مل غيرت و غرور نگاه از مرحوم توسط شده ثبت افتخارات به اشاره با د:(گو م ران(ا 'پارالمپي ورزش در رحمان سيامند انسان '( او بود. مل غرور نماد رحمان سيامند» جهت ن(ا از شد. ما مل ت(هو نماد ه بود بزرگ قهرمانان معلول، و جانباز ارانOورزش به ما نگاه جاد(ا شور *برا اعتبار و آبرو توانند م ه است بار د(بازد ن(ا در 'المپي مل ميته رئيس «.نند بين همدل و وفاق انسجام، ثر حدا وجود بر گر(د مل ميته از اعم قهرمان ورزش Qمختل ان را و نهافدراسيو ورزش، وزارت 'پارالمپي ،'المپي رد. يد تا استان *تهاهيئ رئيس *امير صالح سيدرضا ادامه در و روز(د 'المپي مل ميته ٣ از ورزش *نهافدراسيو از ش(دها(بازد جانبازان و مان اب *تيرانداز جودو، فدراسيون اووسOي د(بازد ن(ا در رد. د(زدبا معلولان و هيئت عضو دادگر عل ميته، ل دبير *سعيد بهداد و *تيرانداز فدراسيون رئيس و (اجرا همراه را ميته رئيس مشاور عنوان به سليم *برا ورزش ميتOح دادگاه بودن پيش در ردند. ران(ا *جودو فدراسيون تعليق پرونده به رسيدگ ان(جر در *امير صالح ه است مهم موضوع اما د:(بگو تا پرداخت آن به جودو فدراسيون از د(بازد آن از نده(آ است. روشن من نظر از جودو نده(آ» جهان فدراسيون رفتار مقابل ه است سان به جودو و است زودگذر دوره ن(ا ردند. مقاومت به جوان نسل نهااستا همه در گردد. م باز اوج نگاه با گردند. زمبا 'المپي و جهان آسيا، عرصه پيش در جودو اوج *روزها معتقدم ننده راميدوا در ميراسماعيل آرش ردOعمل به اشاره با او «.است و جودو ت(ر(مد مجموعه» :د(گو م جودو فدراسيون خانواده ن(ا توانست ت(جد و اانگيزهب ميراسماعيل برگزار را دادها(رو و حفظ شهاچال وجود با را بزرگ خصوص در ت.اس ر(تقد قابل انسجام ن(ا و ند *تهاظرفي همه از ما م(بگو د(با هم پلماس(د م.(رد استفاده جودو حقانيت اثبات *برا لازم اثبات *برا نالمللبي مقامات با ملاقات ٢٠زا بيش فدراسيون تنظرا دننبو درست و جودو حقانيت سياس زر(و رفتار گفتيم بارها داشتم. جودو جهان ميته رئيس «.است ران(ا *جودو از (مجوانتقا و ميتOح دادگاه نتيجه است معتقد اما 'المپي مل در اس نتيجه» :باشد ران(ا نفع به تواند م ورزش بود. خواهد ران(ا نفع به عادلانه رسيدگ صورت شهریور تا کشتی ليگ تعویق احتمال سطح در شت *تهارقاب تمام ههاستما ه ط(شرا در شيده امل تعطيل به رونا روس(و شيوع هدليلب جهان ليگ *تهارقاب آغاز از شت فدراسيون ليگ سازمان شده، عجيب اقدام ن(ا داد. خبر ماه مرداد از فرنگ و آزاد شت برتر *برگزار هنوز ه است ط(شرا در شت ليگ سازمان هنوز نيز ٢٠٢١ سال در 'المپي چون مهم *تهارقاب است ماه چند نيز شت مل *مهاتي *اردو و نيست مشخص *برخوردها دليل به ه ن(ا ضمن شده. شيده امل تعطيل به و اردوها نات،(تمر *سرگير از زمان هنوز ، شت در اد(ز O(فيز ليگ شود م گفته نحال(ا با نيست. مشخص شت *تهارقاب ول مو ورماه(شهر به و افتاده ق(تعو به اد(ز احتمال به شت و شور در رونا شيوع اوضاع شدن بدتر به توجه با شود. م رونا با مقابله مل ستاد ا(آ د(د د(با ان،(مبتلا تعداد ش(افزا خير. ا( داد خواهد را ور(شهر ماه در حت ليگ *برگزار اجازه از د(با شور ورزش ت(ر(مد ادر ميته، وزارت، تعليق وضعيت در رشته ن(ا تا نيم ت(حما جودو *پيگير را موضوع ن(ا ما باشد. نداشته دغدغه جلسه نژاد عل و ر(وز با گذشته هفته نيم. م باشد ران(ا سود به دادگاه نتيجه اميدوارم و داشتيم جودو از انتقام دنبال به سياس اانگيزهب ه سان تا و رود م زر(و ه ن(ا آخر حرف شوند. رسوا هستند، «.ماند م ران(ا *جودو *برا البته باشند. مان تيرو ت(سا *دارا شهرها حضور جهت مان تيرو استاندارد تجهيزات تهيه ميته ، جهان و (آسيا و Oالمپي *دادها(رو در «.رد خواهد 'م تومان ميليون١٠٠'المپي از *امير صالح د(بازد حاشيه در است گفتن رئيس بهار شعبان غلامرضا مان تيرو فدراسيون به ران(ا ساخت مان قبضه '( فدراسيون، مان ن(ا ه گفت نيز او و رد اهدا *امير صالح شد. خواهد *نگهدار ورزش مل موزه در فدراسيون به ميته* ميليون ١٠٠Dم* مان*تيرو انسجام وجود بر ;امير صالح يد*تا ورزش ان*ار بين ;ثر*حدا مان، تيرو فدراسيون از د(بازد در *امير صالح ٢ ط فدراسيون ن(ا توسط شده انجام اقدامات د:(بگو تا دانست شده *ز(هربرنام را اخير سال سب و است پرمدال *ههارشت جزو رشته ن(ا» ه دهد م نشان مان تيرو در 'المپي سهميه همه ه برسد *روز م(اميدوار دارد. (بالا ظرفيت فدراسيون از د(بازد در 'المپي مل ميته رئيس چند به فدراسيون ن(ا رد يد تا معلولان نوجانبازا ن(ا» :تاس بااهميت بسيار مجموعه '( عمده دليل *بسيار از ه است (نهاانسا از لOمتش مجموعه ت،(جد با اما هستند محروم خود طبيع حقوق از کرونا دليل به اسکواش پایانی ههاىهفت لغو *تهارقاب ليه ه رد اعلام واشOاس فدراسيون ليگ سازمان تيرماه آخر هفته بود قرار ه ليگ اختتاميه مراسم و آخر هفته مردان بخش در و مهرسان باشگاه ميزبان به بانوان بخش در د.(گرد لغو شود، برگزار *آلياژ فولاد باشگاه ميزبان به و نانO(باز از گرفته صورت نظرسنج تصميم ن(ا اخذ در من(ا ت(اولو قبل، ماه به نسبت روس(و مجدد شيوع هها،باشگا در تجمع *گهالي ماهيت اران، تاندردس و ارانOورزش ،*برگزار در آنان منطق هراس و ميزبانان دودل و واش،Oاس باشگاه در توسعه ت شر و استان ل ادارات *لهادستورال­عم ليگ ج(نتا سب دقيق اب(ارز با شد مقرر بودند. دخيل انقلاب متعاقبا ، قبل شده انجام مسابقات طبق مردان و بانوان بخش در شود. اعلام نشوند متضرر ه ن(ا *برا باشگاه *مهاتي رتبه بود! بيشتر ورزش بودجه کل از ویلموتس دستمزد ساعی: کرد موافقت محمدى غلام درخواست با دبير ارلوس از او انتقاد عليه برخ ه ن(ا به نش وا در ران(ا ورزش خ(تار المپين ن(پرافتخارتر ساع *هاد ه بود مربيان بحث ندارم. روش به *ار من» :گفت سه ورزش به بودند گرفته موضع روش ن(ا اما نيست، پول ورزش در ند(گو م ها خيل ردند. خارج ران(ا از اخير *لهاسا در *اد(ز *لهاپو اخيرا هاشپروند ه لموتس(و همين شود. م داده فوتبال در خارج مربيان به راحت خيل هنگفت مبالغ ١٠٠افت(در دنبال به شنيدم هم الان و گرفته پول ل اما نبوده، ران(ا در هم ماه '( لا افتاده، ان(جر به است. بيشتر ران(ا ورزش حت و 'المپي مل ميته سال '( بودجه از مبالغ ن(ا است! گر(د ميليارد «!نيست لموتس(و قرارداد اندازهبه خودش بودجه اما دهد، م بودجه فدراسيون ٥٠ به 'المپي ميته مل تيم سرمرب ليگ، در مل *مهاتي سرمربيان فعاليت از *جلوگير *برا شت فدراسيون قصد اعلام از پس تيم سرمرب *محمد غلامرضا درخواست به بنا شد. نيز ليگ در مل تيم مربيان حضور عدم خواستار آزاد شت حضور رشته ن(ا برتر ليگ در آزاد شت مل تيم مربيان ، شت فدراسيون رئيس دبير موافقت و آزاد شت مل ه مل *مهاتي فن ر(مد و سرمرب فقط ليگ سازمان ننامهي(آ طبق ه است رحالد ن(ا داشت. نخواهند تصميم ن(ا رموردد *محمد نداشتند. را برتر ليگ در حضور مجوز دارند، قرارداد فدراسيون با رسم هصورتب هرگونه از *جلوگير و تيم ن(ا *ههابرنام *رو بر ز تمر ، مل تيم مربيان گاه(جا و شأن حفظ منظور به» :گفت «.باشند نداشته حضور برتر ليگ مسابقات در نيز مل تيم مربيان تا ردم درخواست فدراسيون از ، حواش و شائبه سوژه شجاع! مثل خشن ایران! ملی تيم سرمربی ویژه جایگاه پس ران(ا فوتبال برتر ليگ *تهارقاب تا شد گرفته سر از تعطيل ماه ٤ از *برا و رفته گر(همد مصاف به مهاتي در خود هآلد(ا گاه(جا به رسيدن و انOپي دار(د در نند. تلاش جدول عنوان به وچيچOاس دراگان پرسپوليس شهر *شهدا ورزشگاه در ژه(و ميهمان تيم سرمرب و داشت حضور قدس *وار(د به پشت و (تنها نج در مل در ه او ند. تماشا را رجدولقع و صدر نبرد تا بود لميده Oپلاستي صندل *رو مخروبه نداشت. ژه(و گاه(جا در (جا ، هميشگ عرف برخلاف بود نشسته ورزشگاه از *هاگوش تيم سرمرب ه شود م دست به دست مل تيم سرمرب لبرانگيزتا­م *سهاOع رحالد *هالطم خود، حقيق شأن از دور ه دارد دارها(د *تماشا *برا گاه(جا به نياز ران(ا مل انسجام با پيش روز چند و سال ٢ ه تيم نزند. ادرفن راس در اش حقوق گاه(جا به حالا اما بود روش ارلوس با ٢٠١٨ مجهانجا حذف مرحله به رفتن دنبال خاص ند. م نرم پنجه تودس فراوان *شهاتن با و فدراسيون سرپرست بدون پيشاپيش نظر ن(ا از و بگيرد سبقت هاند،گرفت رحالد ترتيب ن(ا به بگيرد. قرار نانO(باز همه برتر ليگ ورددار ر زرد ارت ٨ با شجاع حاضر از يان *مهد فولاد، از 'آبش محمد است. محمد ،*نسازماشي از ثاقب شاهين سپاهان، نيز فولاد از ه(حيدر محمد و نساج از *مير تا ارت رپ نانO(باز گر(د زرد ارت ٦ با دام ره گذشته فصل شجاع هستند. فصل از مقطع ن(ا گرفت. زرد ارت داوران از بار ١١ رمجموعد هم سطح ه هرچقدر پرسپوليس ٣ شماره مدافع و خشونت رود م بالاتر اش بدن توان و يف شود. م بيشتر زمين در ش خطرنا *رفتارها نعمت 'سيام ن(ا شجاع از بعد پرسپوليس در ارت پر نO(باز دومين زرد ارت ٥ با ه است ٤ با تراب *مهد د.(آ م حساب به خهاسر ترتيب به زرد ارت ٣ با بيرانوند عليرضا و ارت دارند. قرار *بعد *ههارد در ماه ٤ از بعد تهران پرسپوليس دليل به ه ناخواسته تعطيل بود، شده حادث ران( ا فوتبال در رونا ط(شرا انO پي مصاف به قدس شهر در شب شنبه'( '( - ٣ نتيجه با را ميزبانش توانست و رفت پر آن از ق( دقا ه دار(د ن( ا در دهد. ستOش زرد ارت داور از لزادهخلي شجاع بود، برخورد در نO(باز ن( ا زرد ارت هشتمين ن(ا ه گرفت اغلب در معمولا ه لزادهخلي است. فصل ن(ا حضور تيمش *دارها( د ربرخوردپ *هها صحن نO(باز ن( تترار رپ اخطار تعداد ن(ا با دارد، * باز ٢٢ از *باز ١٥ در لزادهخلي است. تيمش در بار ١٤ ه داشته حضور ميدان در تيمش عنوان به شاهين مقابل هم بارO( و ثابت يب تر رفته ميدان به ان(پا ق( دقا در جانشين نO(باز 'هافب نعمت ' سيام مدافع، ن(ا از بعد است. ميدان به تيم ن(ا * باز ١ ٣ در ه خپوشان سر ٥٧٩ ميدان در حضورش ق(دقا مجموع و رفته ارت رپ نO(باز دومين اخطار ٥ با است، دقيقه ه دزادهاحم فرشاد و د(آ م حساب به تيمش داشت، حضور تيم ن(ا در اول مفصلني در تنها خشن نO(باز سومين اخراج، '( و اخطار ٣ با ه لزادهخلي است. فصل ن(ا در خپوشانسر گرفت، انOپي مقابل را خود اخطار هشتمين از زرد *تهاار افت(در تعداد در توانست تنفتصنع تيم ساله ٢٣ 'هافب مجدم مسلم به تيم ن(ا *برا هم ٢٣ شماره پيراهن با ه ساله ٣٣ مدافع *معبود ز(عز و رود م ميدان زرد ارت ٧ دام ره ه *نسازماشي تيم برتر ليگ در حقيقی عليرضا شخصی رکورد تيمش *پيروز سب ان ار از O( توانست و رد *سپر ز(تبر در را خوب روز نساج سنگربان محمود نظر ر(ز شان متوال *پيروز دومين به رسيدن *برا ها نساج باشد. تور ترا برابر در تيم تور؛ ترا مدع تيم برابر نبار(ا و رفتند م ميدان به د(با ز(تبر در گر(د بار اتفاقا ،*رOف توانستند ٣ دقيقه در زود خيل *رOف شاگردان اما بود اش دوم گاه(جا حفظ دنبال به ه به مOمح سد به زدند الهام ت سا شاگردان رچهه آن، از بعد و نند غافلگير را ها*تور ترا در حقيق عليرضا رد. م برخورد بدشانس نام به *مترOمح سد البته و حقيق عليرضا نام در را خودش نقش خوب به توانست و داد انجام را *اد(ز *سيوها تور، ترا برابر خوبش شب ثبت به او *برا را جالب ورد ر '( تور، ترا برابر حقيق تنشيلي اما ند؛ فا(ا تيمش يب تر *باز ٣ توانسته برتر ليگ در حضورش ادوار در حقيق عليرضا ه است بار اولين *برا ن(ا رساند. برسد. دقيقه ٢٧٠ به هاشدرواز داشتن نگه بسته عدد تا نخورد گل و ند نشيتلي را متوال پرسپوليس در ن'وردش*ر ;برا عليپور طلا فرصت بود. تيم ن(ا مقابل حضورش ادوار طول در گلزن ن(بهتر توانست گل، ن(ا با عليپور در انOپي و پرسپوليس *لهادوئ خ(تار ستاره ه نآ ضمن شود؛ شناخته برتر ليگ ن(ا در گلزن با ها پرسپوليس ن(ا برابر در را گلزن عال *تهاموقعي در مثال، طور به است. داده دست از تيم ه گذشته شنبه'( دوئل ان(پا ق(دقا را خال دروازه مقابل گلزن عال فرصت آتش خط شانس تا داد دست از نامتعادل ط(شرا در به ليگ مسابقات در زده گل ٥٢ با دار(د شنبه'( دار(د در را انOپي برابر دبل پيوس نار در و رسيد پيوس فرشاد ورد ر ه او سر ضربه با گل بدهد. دست از ليگ ادوار در قرمزها گلزن ن(بهتر به راه س(خوشي 'مهل اشتباه با شنبه'( شد. ل(تبد انOپي به او گل ششمين شد، انOپي دروازه ندهد؛ دست از راحت به را گلزن (طلا نوزدهم، ليگ دوباره شروع شب در وا ادامه ليگ در اش گلزن روند به توانست ليگ در هاشزد *لهاگ آمار و دهد فاصله در و برساند ٨ عدد به را نوزدهم اما مقابل پرسپوليس *باز در عليپور عل وحيد بزرگ اشتباه *رو شد موفق انOپي زد(بر فرو را انOپي دروازه ، س(خوشي انOپي به گلزن در ناشدرخشا آمار تا ليگ گل *آقا دهد. ش(افزا همچنان را گيرد. قرار گلزنان جدول صدر گله ٣ ليگ در افتخارش رارOت *برا هجدهم گذشته، ساليان طول در ه ندانيد د(شا مقابل را سرسخت *رقبا نوزدهم، عل گلزن *برا Q(حر ن(لترهآد(ا انOپي م د(با آن، نار در و بيند م خودش دقت ب با گاه او ه هرچند ه؛بود عليپور *هافرصت تا ببرد بالا هم را اش فن دقت پرسپوليس با تبانی اتهام درباره خویسیشي پاسخ درخشان چهره عنوان به پرسپوليس با تقابل روز در نتوانست انOپي هباندرواز ، س(خوشي وحيد او رد. هموار را تيمش ستOش مسير اول، گل *رو اشتباه با نيز ت(درنها و شود ظاهر تيمش ردOعمل ه ن(ا درباره انOپي هباندرواز رد. دفاع ردشOعمل از و داده پاسخ اتهامات ن(ا به البته بازد م تيم '( وقت» :داد توضيح ه،گرفت قرار دتوجهمور پرسپوليس مقابل اخير *باز ٣ ط او و د(آ م پيش اشتباه چون دانم نم مقصر را س من حال هر به هستند.. مقصر دنبال به همه «.خورد م آب جا از س(و شيخ عليه *ههاهجم ه دانم م خودم من شود. م دروازه وارد توپ حال ههرب» :گفت پرسپوليس مقابل ردشOعمل و عليپور عل اول گل صحنه درباره س(خوشي من دارد. وجود گلزن *برا (بالا بسيار شانس زنند م *هاضرب چنين قدم ٦ محوطه در وقت و نم نترل خوب را توپ نتوانستم دادم نشان نش وا تا ه شدم غافلگير صحنه ن(ا *رو هم تيم م.(خورد گل هم ما و زد سر ضربه راحت به ما نO(باز ٤ مقابل نهاآ نO(باز '( شد. گل توپ «.است بوده نطور(ا فصل *ابتدا از و ندارد را لازم ز تمر ما برتر! ليگ در برد ساله ٢ حسرت و ویسی (ابتدا *باز ٩ در شاهين با او است. نگذاشته سر پشت را هيچ هم مسابقات ن(ا در ه داشت حضور امسال برتر ليگ است. رده پيدا ادامه روند ن(ا انOپي در حالا و نداشت *برد توان م را داشته اختيار در س(و ه (مهاتي ط(شرا اگرچه ن(ا هست هرچه اما گرفت نظر در مرب ن(ا *هانبردن در دام چهي با *برد هيچ گذشته فصل برتر ليگ *ابتدا از مرب است. ردهOن سب داشته، برعهده را تش(هدا ه تيم ٣ از ن(ا شد متوجه توان م *آمار بررس '( با و نيست انOپي را تيم ٣ برتر ليگ در ه هجدهم ليگ *ابتدا از جوان مرب ليگ *ابتدا در او است. نياورده *برد هرگز رده، ت(هدا از بعد و شد مسجدسليمان نفت سرمرب گذشته فصل برتر س(و رفت. تيم ن(ا از ند، سب *برد ه نآ بدون *باز ٨ '( ليگ قهرمان شد موفق بوشهر شاهين با پارسال اگرچه خوب *روزها دسته ن(ا در اما ند صعود برتر ليگ به و شود برتر دسته در هجدهم ليگ *ابتدا از انOپي نون سرمرب ط(شرا در انOپي است. نياورده دست به *ا*پيروز هيچ تيم ن(ا ه خورد ستOش '( - ٣ نتيجه با پرسپوليس مقابل نشده ثبت اشارنامه در *برد هيچ س(و عبدا... ت(هدا با نشيند، م انOپي تOنيم *رو نوزدهم هفته از ه او است. به *برد همچنان تا رده سب ستOش ٢ و *تساو ٢ فقط به مربوط اما برتر ليگ در س(و *نهانبرد نياورد. دست PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.