Khorasan Varzeshi : 2020-06-30

4 : 4 : 4

4

16 2020 30 1441 8 1399 10 ن مياد از ;امير ;هاهفت ٣ ;دور جهانبخش جذب ;برا هلند غول ٢ رقابت شد منفی یهااستقلال کروناى تست ه رد اعلام *امير وحيد مصدوميت به اشاره با پرسپوليس فوتبال تيم 'پزش عليرضا شود. م مشخص (نها *شها(آزما انجام از پس او دگ(بدآسي شدت رخ انOپي با دار(د نخست نيمه در ه *امير وحيد دگ(بدآسي درباره حقيقت ه شده شيدگ دچار *امير راست *پا نگ(همستر عضله» :داشت اظهار داد، ٣ مصدوميت دليل به *امير شد. انجام او *پا *رو اوليه نات(معا شب شنبه'( پرسپوليس دار(د ٣٥ دقيقه در نO(باز ن(ا ند. همراه را تيمش تواند نم هفته حقيقت «.داد *عبد *مهد به را خود *جا ت(درنها و شد مصدوميت دچار انOپي و گروه نات(تمر به زودتر چه هر را او ه است ن(ا بر ما تلاش حال ن(ا با» :داد ادامه ارسلان و اسماعيل فرشيد عن( استقلال نO(باز ٢ نجاست(ا تهOن برگردانيم. هاند.شد هروروب نگ(همستر مصدوميت با اخيرا هم *مطهر *مشتر شور ن(ا از انگليس تون(برا ران(ا 'هافب داد خبر *هلند رسانه '( باشگاه داد خبر هلند Voetbal Internatio­nal ه(نشر است. رده پيدا د(جد تون(برا ران(ا نگر(و جهانبخش، عليرضا جذب دنبال به تابستان در ندهوون(آ *برا چندان فرصت *جار فصل *ابتدا از ران(ا 'هافب است. انگليس تابستان در انگليس تيم ن(ا از او (جدا و نداشته تون(برا يب تر در حضور نيز س آژا باشگاه البته است. قطع اش متوال *ها تنشينOنيم دليل به *برا د(با ندهوون(آ و رد ل(تما ابراز جهانبخش جذب *برا گذشته هفته ليگ در جهانبخش خوب ردOعمل ند. رقابت س آژا با ران(ا نگر(و ن(ا جذب ن(ا بازگشت ها خيل شده باعث مارOآل با پيش فصل ٢ گل *آقا سب و هلند نند. استقبال آن از و بگيرند 'ني فال به را هلند به ران(ا نO(باز ش(اعضا تمام *رونا تست رد اعلام استقلال باشگاه با استقلال، باشگاه عموم روابط از نقل به شد. منف استقلال، باشگاه Oپزش معاون ،*نوروز امين تر د اعلام ه استقلال تيم مجموعه *اعضا ليه *رونا تست جواب است. منف شد، گرفته نهاآ از تست ن(ا شنبه روز استراماچون­ی! از استقلال هافبک انتقاد رباط تازگ به ه استقلال مصدوم 'هافب ،*آذر رضا ن(ا با چرا ه سوال ن(ا به پاسخ در رده پاره صليب پيشنهاد ن(ا اتفاقا» :گفت نشد، جدا استقلال از ط(شرا گفتم هم من بروم، *گر(د تيم به ه داد استراماچون را *نياز ه ند اعلام *هامصاحب در را ن(ا دارد انOام اگر دهد. انجام را ار ن(ا تواند نم ه گفت او اما ندارد من به تمان قابل ن(ا و بود خوب مرب فن لحاظ از استراماچون با نگرفت. صورت من با خوب برخورد شان(ا زمان اما نيست «.ردمOن درست حاشيه تيم *برا وقت هيچ حال ن(ا آسيا سهميه سب* ;برا تيم ٦ رقابت کم شانس و دشوار مسير فرهاد استقلال شد مثبت دلفی یونس کروناى تست رونا به شارلوا ران(ا مهاجم *ابتلا از O(بلژ رسانه '( شارلوا فوتبال تيم داد خبر '(بلژ dhnet ت(سا داد. خبر نO(باز ٢٧ ند. م *پيگير آلمان مپ در را ناتش(تمر نO(باز ٣ اما دارند. حضور *هسازآماد *اردو ن(ا در باشگاه ردند.Oن سفر آلمان به اروان همراه به شارلوا رفته سنگال شورش به اجازه با مامادو رد اعلام شارلوا ش(رونا تست ول برگشته ران(ا از دلف ونس( است. قرنطينه در نون ا خاطر همين به شده؛ اعلام مثبت برد. م بسر خانگ البته شد. *امتياز ٣٦ جنوبپارس مقابل اتفاق هم نساج به ز(تبر در تور ترا باخت *اميدها €اند شد باعث ه بود عجيب پرسپوليس *رقبا گر(د و تيم ن(ا هواداران بين از جدول صدر با فاصله شدن م *برا *برا رقابت ه معناست بدان ن(ا برود. سپاهان، تيم ٦ بين سهميه سب و فولاد استقلال، تور، ترا شهرخودرو، قرعه ميان ن(ا در و است تنفتصنع د(شا و است دشوارتر بقيه از استقلال در حت امسال تيمش و *مجيد فرهاد نند. سب (آسيا سهميه نتوانند ليگ به هم استقلال فن ادر رسد م نظر به در سهميه سب ه اندرسيده نتيجه ن(ا د(شا و شده قبل از دشوارتر مراتب به ليگ نامجومطلق، مجيد ه بود دليل همين به *باز از پيش *خبر نشست در ها آب مرب ليگ و حذف جام در موفقيت بر پا(سا با تمام» :گفت و رد يد تا آسيا قهرمانان امتيازات ثر حدا ه نيم م را تلاشمان (آسيا *ها*باز و حذف جام م.(بگير را نم م رOف دارد. *اد(ز اهميت ما *برا به جام آن در تا دارد خوب ط(شرا استقلال «.برسد موفقيت مسابقات ودومبيست هفته دار(د اگر ه نوزدهم ليگ آغاز نبود استقلالفول­اد- *مهاتي معوقه ٥ *برگزار با شد م محسوب ليگ دوباره ٣ هم شب شنبه'( و خورد استارت دار(د شد. برگزار هفته ن(ا مانده باق دار(د هفته نخست روز در آمده دست به ج(نتا و پرسپوليس پرگل برد از فارغ تودومبيس به نهاآ شدن ترO(نزد و خهاسر بزرگ فرار شدن فشرده ، متوال قهرمان چهارمين بود. جدول هفتم تا دوم *مهاتي بين رقابت عنوان به استقلال باخت با ه حال در سب *برا پرسپوليس رقيب ن(تر*جد مقابل خهاسر پرگل برد و قهرمان عنوان مشخص قهرمان QليOت با(تقر ان،Oپي اهميت حائز و ماند م باق آنچه شده، و (آسيا سهميه سب *برا جدال است نخست شب در ه ج(نتا با بقاست. جنگ آمد دست به ودومبيست هفته *دارها(د دوم تيم با جدول هفتم تيم فاصله دار(د نتيجه گرفتن نظر در بدونجدول( رسيد. امتياز ٢ به گهر)گل و سپاهان به بآهنذو مقابل *برتر با شهرخودرو *پيروز با هم تنفتصنع و رسيد ٣٨ امتياز پانيونيوس به شجاعی بازگشت احتمال به دوباره تور ترا فوتبال تيم مهاجم دارد احتمال مدع ونان( ورزش و(راد ت(سا برگردد. ونان( سوپرليگ مهاجم ، شجاع مسعود بازگشت بر مبن عات(شا شد سرمرب شود. م مطرح پانيونيوس به €ا.آ. سابق تا رده درخواست ونان( باشگاه مسئولان از پانيونيوس در شجاع برگردانند. تيم ن(ا به را ران(ا مل تيم اپيتان ونان( سوپرليگ در قهرمان با ونان( €ا.آ. از ٢٠١٨ سال تيم *برا ٢٠١٨ تا ٢٠١٦ سال از شجاع آمد. تور ترا به ونان( تيم *برا مدت ن(ا در او رد. م *باز پانيونيوس رساند. ثمر به گل ٦ و داد انجام *باز ٣٦ ها استقلال ن(بنابرا است. بسته دلخواه ارنج حذف جام *رو ه هاندد(د ن(ا در را چاره هم آنجا در البته ه نند باز *هترژ(و حساب سپاهان با *باز و داشت نخواهند آسان ار شد. م را ها آب انتظار پرسپوليس حت و شيوع وضعيت ه است شرط به ن(ا البته و ليگ و نشود بحران دوباره رونا *بيمار وگرنه باشد داشته ادامه فوتبال مسابقات تعطيل و ق(تعو با ليگ سازمان د(شا انتخاب *برا *گر(د ارOراه و شيوه مسابقات ند. اتخاذ حذف جام قهرمان و ههاسهمي تور ترا و سپاهان با *باز ٢ و است مشهد ها آب شد. خواهد برگزار *آزاد ورزشگاه در جنوب در هم *باز ٣ تابستان *گرما اوج در د(با ترتيب به و رد خواهند برگزار شور فان(حر مصاف به بوشهر و آبادان جم، در نشان نها(ا همه بروند. *بوشهر و خوزستان *دشوار ار تيمش و *مجيد فرهاد دهد م استقلال هOآن خصوص به دارند ليگ ادامه در پاره رباط ٢ با شده ل(تبد 'ليني به دوباره چند و نگ(همستر ناحيه از مصدوم '( و *برا را تيم ن(ا فن ادر دست ناآماده نO(باز ام س هفته تا توسومبيس هفته از استقلال با ترتيب به رد، خواهد برگزار دار(د ٨ ه تور ترا بوشهر، در سجنوبپار *مهاتي و نساج آبادان، در تنفتصنع تهران، در مشهد، در شهرخودرو ،*آزاد در سپاهان دار(د بوشهر در شاهين و تهران در انOپي با هم استقلال عبارت به رد. خواهد دارد مسابقه جنگند م بقا *برا ه (مهاتي قضا از سهميه. سب مدع تيم ٣ با هم و و آبادان در سهميه سب مدع ٢ با دار(د پک ساختن به یروشک اصرار دليل مپ در *هاحرف ن(تمر ز مر '( ه 'پ ساختمان ادماندن( به ميراث جزو د،(آ م حساب به مل *مهاتي ارلوس ن،(خبرآنلا گزارش به است. ران(ا فوتبال استارت ران(ا مل تيم در حضور زمان در روش *هابرنام آن *برا اول روز از انگار و زد را 'پ ساختن روش اصل هدف شده مشخص حالا داشت. ژه(و *برا ران(ا *هسازآماد ساختمان، ن(ا ساختن از قبل او عن( است. بوده ٢٠١٨ مجهانجا *تهارقاب ار مار رد. م رOف موضوع ن(ا به ٢٠١٤ مجهانجا از ن(خبرآنلا به باره ن(ا در هم روش دستيار آقاجانيان، اصرار نقدر(ا روش ه (تهاعل از O(» :د(گو م ران(ا *هسازآماد شود تمام 'پ ساختمان داشت ن(تمر ز مر ن(ا از ما بود. ٢٠١٨ مجهانجا *برا *برا ساختمان ن(ا هم الان م.(رد استفاده خيل 'م ما فوتبال پرستيژ به است. مانده باق ما فوتبال قبل ما ماند. م آنجا ابد تا ه است اناتOام ند. م ت(نها نانO(باز *هسازآماد *برا 'پ از مجهانجا از *باز از بعد نانO(باز باشد ادتان( اگر م.(برد را استفاده «.نيم *اورO(ر تا آمدند م آنجا به ليگ بود ;عبد شب اما بود خوب پرسپوليس درخشان: بودند! ;عاد م هاسرفه ام،نگرفته رونا* در خوب شاداب هم و داشت انOپي به نسبت *بهتر ه است *نطور(ا نهاجوا در معمولا داشت. وجود تيم ه بود *عبد شب هم همين *برا و دارند (بالا انگيزه *برا ن(ا گرفت. هم را تلاشش ثمره و رد تلاش خيل تOنيم *رو نO(باز همچين ه است خوب خيل مرب بدانند را خودشان قدر هاجوان ن(ا اميدوارم باشد. داشته در باد و نند م *باز تيم چه در ه باشند متوجه و «.نشوند مغرور و نباشد سرشان و بود حساسيت لمOمش ه رفتم تر د صداوسيما از و متاسفانه و شده حساس هامسين من نبود. رونا رOخداراش داشتم ه (ههاسرف ن(ا اما نم م سرفه اد(ز دا(جد و پرسپوليس *باز به اشاره با ادامه در او «.بودند *عاد به *باز» :گفت نيز *عبد *مهد خوب ردOعمل و انOپي Qتوق از بعد ه است طبيع و نبود *بد *باز من نظر نداشته را مطلوب ط(شرا آن ها*باز يفيت مدت، طولان روند هم و بود بهتر من نظر به پرسپوليس باز اما باشند در €وOمش و پرتعداد *ههاسرف درباره درخشان حميد به مبتلا او و بودند *عاد هاسرفه ن(ا ه گفت ون(ز(تلو پرسپوليس سابق سرمرب درخشان، حميد نيست. رونا خصوص در و افت( حضور ون(ز(تلو *ههابرنام از O( در او، حضور مهم تهOن اما رد صحبت پرسپوليس دار(د رونا روس(و شيوع به باتوجه ه بود *پرتعداد *ههاسرف همين در او رسيد. م نظر به ننده نگران و €وOمش خوردم سرما من ه است ن(ا واقعيت» :گفت خصوص با آسيا قهرمانان ليگ هکشیقرع تيم ۴٠ حضور برگزار تيم ٤٠ حضور با ٢٠٢١ قهرمانان ليگ قطر، الوطن روزنامه از نقل به شد. خواهد فصل ش هقرع آسيا فوتبال نفدراسيون انجام آذر)دسامبر( در را قهرمانان ليگ د(جد تيم ٣٢ ه نون دوره برخلاف داد. خواهد دارند، حضور تهارقاب ن(ا گروه مرحله در ١٢ رد. خواهند *باز گروه ١٠ در تيم ٤٠ مقدمات مرحله مسابقات آغاز )* د ٢٢ه((ژانو و ١٩ *روزها در است. ٢٠٢١ قهرمانان ليگ *دارها( د بهمن) ٦ و *د ٢٩ماه( همين ٢٦ *دارها(د شد. خواهد برگزار سوم و دوم مرحله در ٢٠٢١ قهرمانان ليگ گروه مرحله هفته *دارها(د شود. م آغاز بهمن)ه((فور * روزها در آسيا غرب * ههاگرو *مها تي نخست در آسيا شرق و بهمن) ٢٠و ١٩ه((فور ٩ و ٨ برگزار بهمن) ٢١ و ٢٠ه(( فور ١٠ و ٩ *روزها غرب منطقه در دوم هفته *دارها(د شود. م بهمن) ٢٧ و ٢٦ه(( فور ١٦ و ١٥ *روزها آسيا در بهمن)٢٨ و ٢٧ه(( فور ١٧ و ١٦ *روزها و هفته مسابقات شد. خواهند برگزار غرب منطقه منطقه در قهرمانان ليگ گروه مرحله سوم ١١) ٢٠٢١ مارس دوم و اول *روزها آسيا غرب * روزها قاره ن(ا شرق منطقه در و اسفند) ١٢ و برگزار اسفند) ١٣ و ١٢مارس( سوم و دوم چهارمهفته*دارها(د* برگزارخ( تارشوند. م و ١٥ * روزها آسيا غرب منطقه در تهارقاب ن(ا شرق منطقه در و اسفند) ٢٦ و ٢٥مارس(١٦ اسفند) ٢٧ و ٢٦مارس(١٧ و ١٦ *روزها گروه مرحله پنجم هفته *دارها(د هستند. *روزها غرب منطقه در آسيا قهرمانان ليگ ( ١٤٠٠ ن( فرورد ٢٥ و ٢٤ل((آور ١٣ و ١٢ ٢٥ل(( آور ١٤ و ١٣ *روزها شرق منطقه در و شد. خواهند برگزار )١٤٠٠ ن(فرورد ٢٦ و بهشت( ارد ٨ و ٧ل(( آور ٢٧ و ٢٦ *روزها در در تهارقاب ن( ا ششم هفته *دارها(د )١٤٠٠ ٨ل(( آور ٢٨ و ٢٧ *روزها و آسيا غرب منطقه شرق منطقه در )١٤٠٠ بهشت(ارد ٩ و مرحله رفت دور *دارها(د شوند. م برگزار ٢٠٢١ قهرمانان ليگ ( نها شانزدهم'( بهشت( ارد ٢٨ و ٢٧( م ١٧ و ١٦ *روزها ٢٥ و ٢٤ *روزها برگشت دور و )١٤٠٠ شد. خواهند برگزار )١٤٠٠ خرداد ٥ و ٤( م * جار فصل از فدهندهانصر­ا *مها تي همچنين سنگين عواقب منتظر د(با آسيا قهرمانان ليگ محروميت و * دلار ميليون٢ مه(جر جمله از باشند. تهارقاب ن(ا در ت شر از ساله٢ از بعد لوانتقالات­نق زمان بيستم ليگ تقویم اعلام سازمان لوانتقالات­نق ر(مد زمان د(با» :گفت فوتبال ليگ تعيين *طور را لوانتقالات­نق (ابتدا هفته چند در ه نيم باز ههاباشگا پنجره بيستم ليگ جمع در محمودزاده برز(فر «.باشد ه *هاجلس درباره خبرنگاران برگزار فوتبال فدراسيون در روز(د *هاجلس دومين ن(ا» :گفت شد، پيشنهادات اساس بر ه است هOشب و مافزارنر مورد در فيفا ن(ا در شد. يلOتش لوانتقالات­نق اطلاعات باشگاه هر انيسمOم *برا ار ن(ا و ند م ثبت را خود مفيد قرشدح مثل موضوعات ن(ا در خود مل مافزارنر ما است. د(با و م(رد معرف فيفا به را مورد در *و «.شود متصل نهاد ن(ا به افزود: ههاباشگا قرشدح خصوص سن مشمول قرشدح انيسمOم» سردار مثل نانO(باز و شود نم در جهانبخش عليرضا و آزمون باشند ه تيم هر در و سن هر تواند م نهاآ شدهندهپرور باشگاه ند؛ افت(در را خود قرشدح *دهادرآم شاهد نده(آ در ن(بنابرا از ران(ا *ههاباشگا چشمگير شرط به هستيم قرشدح ق(طر «.شود ثبت مافزارنر در درست به ه زمان مورد در ان(پا در محمودزاده خاطرنشانند­ه(آفصللوانتق­الاتنق ليگ م(تقو ه زمان» :رد زمان آن از بعد شود اعلام بيستم نيم. م اعلام را لوانتقالات­نق نيم تعيين زمان در را بازه ن(ا د(با پنجره بيستم ليگ سوم هفته تا ه «.باشد باز لوانتقالات­نق یشود م قرنطينه دوحه در ایرانی هافبک الاهل ران(ا 'هافب داد خبر *قطر رسانه '( خبر قطر العرب ه(نشر گردد. برم دوحه به شنبه'( شنبه'( الاهل ران(ا 'هافب ، ابراهيم اميد داد تيمش *برا را نده(آ فصل تا د(آ م دوحه به نده(آ به قرض صورت به گذشته فصل ابراهيم ند. *باز درخواست طبق و قرارداد اتمام با او رفت. '(بلژ وپن( نده(آ فصل تا گردد برم دوحه به الاهل مسئولان 'هافب ند. *باز ستارگان ليگ در تيم ن(ا *برا دوران وارد دوحه به ورود محض به شنبه'( ران(ا شود. يد(تا اش سلامت تا شود م روزه ١٤ قرنطينه به باقرى کریم جنجالی انتقال ماجراى پرسپوليس پرسپوليس فوتبال تيم *ههااسطور از O( ،*باقر م(ر دوران در چه و *باز دوران در چه ه شود م محسوب بوده هواداران محبوب همواره مرب عنوان به حضور سپس و رد شروع تور ترا از را فوتبالش *باقر است. تا شد باعث تيم ن(ا در درخشش و رفت شاورز به سال در *باقر باشد. او جذب دنبال به پرسپوليس در تا پيوست پرسپوليس به تومان ميليون٢٢ با ٧٥ *هافوتباليس­ت ن(ترنقيمتگرا از O( خودش دوره با دارش(د زمان *باقر بگيرد. نام ران(ا فوتبال با را ميليون٢٢ رقم پرسپوليس وقت ر(مد ، ن(عابد و رد موافقت آن با ن(عابد ه داد پيشنهاد لرز و ترس آن در رد. امضا قرارداد خپوشانسر با روز آن *فردا او و گرفتند نم پرسپوليس از *اد(ز پول نانO(باز زمان بروند پرسپوليس به خواستند م ه (تهافوتبالي­س قرارداد او با و رفتند م ن(پرو عل شگاه(نما به د(با رفت، م آنجا به اگر د(گو م هم *باقر ه بستند م گرفت. نم را دستش هم تومان ميليون٢ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.