Khorasan : 2020-05-05

12 : 12 : 12

12

م.d و هفتاد سال ، ٢٠٣٧١ شماره ،٢٠٢٠ مه ٥ ،١٤٤١ رمضان ١١ ،١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ هشنبهس ند: فرما (م ص)خدا( رسول عَجَّلُ. ما الْخَيْرِ مِنَ حِبُّ ا... اِنَّ دارد. دوست شود شتاب آن به ه را !خير ار خداوند www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٤ح ،١٤٢ص ،٢ج :(اف<( بگومگوهاى ازتاجيکوقو­چانیروایت کارگزاران و اصلاحات نشستاولينب­ه(سان<چه مجلست ثر<اسيون<فرا اند؟ شده دعوت ازدهم خراسان !ها ژه و مطبوعات !ههاتاز خارجی هاى سازمان به دادن ارز گيرد میسروسامان­بالاخره شد باعث عموم ارdاف فشار - نشست !برگزار محل ، اعيان !افطار متوليان نند. منتقل !گر د !جا به اسپيناس هتل از را ! افطار ن ا نندگان دعوت دعوت متن در و ! مصر عبدالرضا تاجگردون، غلامرضا عن است: آمده چنين !احمد موس تالاسلامحج برادر خدا؛نام به جلسه؛ انdم تغيير و !ادآور » به نظر محترم... نده نما ...!آقا جناب ارجمند سيون فرا محترم !اعضا ت ثر ا آمادگ اعلام انdم و زمان جلسه، در حضور ! برا زاگرس ١٦ مورخ هشنبه،س رسد. م استحضار به د جد ، بازرگان اتاق ؛١٧:٣٠ ساعت ،٩٩ بهشت ارد خيابان در واقع ران ا !شاورز و معادن ع، صنا «.!موسو شهيد خيابان نبش ، طالقان حقوقدان صادق ميرمحمد حسين - «انتخابات شفافيت درباره» تيتر با ادداشت در از نگهبان ! شورا نظارت ! برخوردار نوشت: آزما راست قابل و مشخص چارچوب شود. م محسوب مثبت و توجه قابل ! امر مراجع ن، ا از پيش همچنين مجلس ندگان نما قبال در و رده مشخص نيز را دهنده گزارش ارسال ! ها گزارش برخ نداشتن صحت را ها نهاد و افراد مسئوليت نگهبان ! شورا به ! خود به نيز موضوع ن ا ه ردند مشخص محسوب مقننه قوه مصوبات در مثبت نقطه خود روح ه رد بيان توان م ترتيب ن بد شود، م جلو به رو گام و بوده مثبت مجلس مصوبات شود. م محسوب روز د شماره در جوان روزنامه - مجلس عنوان با گزارش از بخش در خود ه مجلس نوشت: مجلس! صلاحيت عليه ! برا آن ! اعضا سوم حدود صلاحيت دنبال به حالا شد، رد ٩٨ اسفند انتخابات نگهبان ! شورا ردن محدود و قانون تغيير علن صحن به ت دوفور قيد با را طرح و است دهم، مجلس ان پا از قبل بتوانند تا اندبرده ند گو م هم حالا برسانند. ب تصو به را آن خرداد ٦ تا را دهم مجلس دوره دارد احتمال و ت دوفور طرح ن ا بتوانند تا دهند ش افزا ندگان نما !آرا شفافيت ت دوفور طرح نيز برسانند. سرانجام به را مجلس نو صبح • و نبودن« عال» !برا ردن،dن«شور» !برا بود شورا آغاز، همان از طلب اصلاح عال !شورا : تاجي نبودن«طلب اصلاح» !برا ان اصولگراازد­هم، مجلسشروعبه­ماندهماه ازمتر به موعد، از پيش Fمختل جلسات و ها نشست !برگزار با است قرار اقدام، ن تر تازه در اند؛ رفته بهارستان استقبال برگزار مجلس ت ثر ا سيون فرا نشست نخستين فردا ند. مآغازراخود­ار نفر ٥٠بافعلاه سيون فراشود، !نامزدها دورهمازجوا­نخبرنگاران­باشگاهقبل!چند ان اصولگرا» :خبرداد مجلس است ر پست !اصولگرا ازدهمين ده سازمان !برا لازم !ها هماهنگ جهت قاليباف، حضور با را نشست اسلام !شورا مجلس دوره ، ن الد ميرتاج زاد،dني ،!تقو ، تهران آقا ، بابا حاج پست شد گفته اگرچه «.ردند برگزار ميرسليم و ان زا شرط هشت و شده تقسيم جلسه ن ا در رئيسه هيئت !ها رسيده ب تصو به جلسه ن ا در نده آ مجلس رئيس !برا ز تبرمردمنده نما ن الدميرتاجح­ميدرضاسيدا­مااست ح تصر و ب ذdت را ادعاها ن ا فرهيختگان با گو و گفت در حضور مجلس رئيسههيئت احتمال !نامزدها»:رد !تهامسئولي و گر دd با افراد رقابت درباره اما داشتند اشاره با ن الد ميرتاج «.نيامد ميان به نام ترئيسههيئ مجلس !ارآمد گذشته، هفته جلسه از هدف ه ن ا به و رئيسههيئت انتخاب !برا ارهاdراه ارائه و ازدهم سيون فرا نشست اولين !برگزار از بوده، نهاميسيو در ازدهم مجلس منتخبان از نفر ٥٠ حضور با ت ثر ا مبارز روحانيت عضو خبرداد. فردا)( هفته ن ا چهارشنبه نفر ٥٠ ن ا انتخاب ه ن ا و جلسه ن ا Fي و م درباره رونا ط شرا دليلبه »:گفت است، بوده لdش چه به نيست،فراهمهمنار درندگان نماهمهشدنج­معانdام !برا خود ندگان نما تعداد هتناسبب استان هر شده قرار و ند انتخاب ت ثر ا سيون فرا در نده نما جلسات ن ا نفر ٥٠ حدود حضور با ت ثر ا سيون فرا !شورا اولين يلdتش اجراگروهوم­يته همهاآنه بگيردلdش «.ببرند پيش را سيون فرا ،!ز هربرنام با تا داد خواهند سيون فرا ن ا به ه شاخص چهره اولين است گفتن استان نده نما عنوان به ان زا عليرضا شده معرف ن الدشمس، لنا ا گزارش به حال درهمين است. قم مردممنتخبو­دهمونهم !هادولتاقتص­ادر وز، حسين پيشتر ه ازدهم مجلس در آبادعباس و رامسر ابن،dتن !احمد سيون فرا ه بودند نوشته !و از نقل به ها رسانه ن ا بيان با شد، خواهد يلdتش مجلس ن ا در ها !نژاد !برا ما از نفر ه م هارد توافق نيز خودمان بين» ه خواهم دا اند من گفت: «شود دا اند مجلس است ر !اقتصادنگاه­وت اولوباد بامجلسنم مرdفچونشد شود. ت ر مد و اداره !ا ابلاغيه ارسال با اجرا مهم مسئول با خواسته ها آن از ابينه، !اعضا از !تعداد !برا هماهنگوجمه­وررئيس حقوقمعاونت­ت ر مد دولت ت عضو بررس خصوص در ه !ا ميته فعاليت الملل بين مجامع و ها سازمان در ران ا بازبين خصوص در گزارش تهيه !برا ند، م بينمجامعوه­اسازماندرش­ورمان ت عضوحق س نوپيشن تدو!براآناساسب­رواقدام الملل تعهدات و سهميه ت، عضو حق پرداخت ضوابط از پس ماه دو تا ثر حدا ، اسلام !جمهور سالانه نند. عملدستورن اابلاغ قدرت به رسيدن !برا عده ن ا ند. م !تو افتاده قدرت ندارند. قرار و آرام ربوده آنان از را قرار و آرامش و جانشان و تن ن بنابرا اند؛قدرت تابعان نان ا است. «.هستند نيز آنان هست، قدرت جا هر عال !شورا از د شد انتقاد با تاجي عال !شورا» :افزود حطلباناصلا !برابود شوراآغازهم­اناز حطلباصلا !برا و نبودن« عال» !برا ردن،dن«شور» دربارههمچن­ين!و.«نبودن«حطلباصلا» اظهاراصلاح­اتدولترئيس­ازردن عبور «ههابشدحطله­اصلاتاز» از برخ» :رد بسيار توجهات و راتdتف تأملات، از بعد Fنحي بدن و لنگ !پا با ه اندافته در تسابق در توان نم امروز طلباصلاح حطلباصلا ش ر ن ا با و شد پيروز قدرت ن بنابرا پاستور).( ش تجر رفت توان نم تيمار را رنجور ب مر ن ا تا شدند آن بر و واضح آنان بر ژرف تأملات ن انند... هست، خاتم وقت تا ه رده مبرهن به تاختن و ب مر پشت بر جهيدن انdام به د با پس ندارد. وجود قدرت اخ !سو اصلاحات، ان جر !بازساز و !واساز نام و راه را « خاتم بدون اصلاحات،» !باز از بخش ن آخر در تاجي «.انداخت جا به شبينخو با شرق با خود !گو و گفت حطلباصلا»:رد اظهاراصلاح­اتنده آ بازآمدنحال­درهمواره«وعده» همثابهب است!هاحافظوعده­را زماندخواهد باق نه ن، بنابرا نده آ به رو هdبل گذشته از نه ان جر اصلاح و مدن وعده د نبا تنها !ضرور هdبل رد ارdان را طلباصلاح «.د ورز اصرار آن بر پيش از بيش است بحث اصولگرا محافل در روزها ن ا مقابل جناح ول است داغ مجلس است ر نبردنبهره دليل به طلبان اصلاح عن را مناسب فرصت مجلس، !ها رس از خود حزب درون مسائل به تا هاندرد پيدا رباسچ د شد!انتقادهااز­بعدبپردازن­د. عال !شورا ساختار از لام با ز و اظهارات خاطر به مرعش حطلبان،اصلا از اصلاحات دولت رئيس به رباسچ تند قوچانمحمدر­وز دامارد. دلجوهاآن ارگزاران حزب !ز مر !شورا عضو انتقادبهتن­دتر لحنبااماگر دبار سازندگ :پرداختاصلا­حاتان جردرم حاه رواز باشد حطلباصلا نده آ سجمهوررئي اگر » طلبفرصت با طلباصلاح ميان مرز تا روشن طلبقدرت با طلباصلاح مرز و دهند نم !را اصلاحات به ملت نشود، «ومتdح در اصلاحات» ميان مرز تا و نشود روشن «ومتdح بر اصلاحات» با !تورزسياسمج­الاصلاحاتب­هميت حا انفعال به اشاره با !و همچنين «.دهد نم انتخابات در طلباناصلاح عال !شورا هاشوظيفن تر اصلندادنان­جامومجلس دارد وجود !جد پرسش ن ا » :گفت !گذار سياست !برا اساسا ه شورا استشدهيلdت­شحطلباناصل­ا انتخابات اش قانون ت مامور تنها در خود از هتنهان و است ر هdبل ند م د خلع انتخابات)( خاموش م تحر» مصوبه به خود شورا، آن انتخابات در و ند نم ينdتم «انتخابات فعاليتهمچن­انچرادهد، مليستو!را علت ه سان جواب در قوچان «؟دارد را اصلاحات از ارگزاران اخير !انتقادها دانند، م آنان طلباصلاح غير ماهيت از يلاتdتش توان م چگونه» :افزود به را سياس طلباصلاح گذارانبنيا­ن ارگزاران رد؟ متهم حطلباصلااز­عبور اولين خ تار شهادت به ران ا سازندگ خاتمسيدمحم­د!آقابهه بود يلاتdتش استعفاازپس(سياستبهباز­گشتپيشنهاد پنجم) مجلس در !نامزد !برا و وزارت از از بخش ه ( خ تار شهادت به باز... داد را !لهاسا از هاشم !آقا خاطرات در آن آناز خاتم!آقا!تها روانيزو ٧٦و ٧٥ ارگزاران ت حما بدون است) آمده دوران !تجمهوراس رانتخاباتد­ر!پيروزانdام شور سياس سپهر در حداقل خرداد دوم ان پا بخش در قوچان«.نداشت وجود دولت رئيس از دفاع در خود سرمقاله ساختن محدود » :رد ح تصر اصلاحات و عارف محمدرضا به خاتم سيدمحمد سيدمحمد به جفا ملت اتحاد حزب حت ساختن محدود ه همچنان است، خاتم ارگزاران حزببه رفسنجان هاشمبر ا تصميمانتظا­ردرماهمهرا­ن... ا سازندگ ، خ تار!بازساز!برا خاتمسيدمحم­د جبهه !راهبرد و يلاتdتش ، گفتمان تاجي محمدرضا اما«.هستيم اصلاحات مشاوروطلبا­صلاحان جرپردازانه نظراز ساماننابه علت اصلاحات دولت رئيس اعمال را حطلباناصلا !روزها ن ا اوضاع قدرتسب !براصرفاه داند م سان !بسيار » :هاندپوشيد حطلباصلا لباس را طلباصلاح امروز طلباناصلاح از F تعر موضع و Fموق همان در دقيقا اقتضا شان منفعت و قدرت ه نند م اعتماد • بودجه در شفافيت از دولت ؟! شد پشيمان هيئت گذشته سال بخشنامه طبق ه حال در مقرر ، دولت ادارات و ها سازمان همه به دولت افت در اعتبارات !ساز شفاف منظور به بود شده عموم بودجه محل از اجرا !ها دستگاه اعتبارات تمام ،!شهروند حقوق م رdت و دولت گاه پا در عموم بودجه محل از پرداخت دولتامسالا­بلاغيهدرشو­د،منتشر رساناطلاع سالبودجهل ذهادستگاهر­دdعملجزئيا­تدرباره است.شدهحذفدستو­رن اشور، ٩٩ جوان • بهارستان پرونده گره از نيمی فریدون حسين دکتراى مدرک شد باز مجلس در اسdانع درباره !ناصر عبدا... ل دبير رباسچ غلامحسين اخير اظهارات لdمش رسد م نظر به گفت: ارگزاران حزب حزب !ادغدغه ه آن از بيشتر رباسچ !آقا رسد م نظر به است. شخص !ا مسئله باشد، به رباسچ ! سو از اظهارات گونه ن ا دليل گردد. بازم ٧٧ سال در او بازداشت ! ماجرا ه داشته انتظار رباسچ ! آقا شود م گفته خود سمت از او بازداشت خاطر به خاتم !آقا ند. استعفا : نوشت جماران • مهربان !بازجوها و اd آمر نگره در !برانداز ميز به پيام !ماجرا تا متهم توسط اقرارها از بخش ردن رد از ميسيون يد تا از پس مجلس ندگان نما در Fتخل بر مبن مجلس تحقيقات و آموزش در تحصيل ! برا دون فر حسين جذب نحوه ارجاع با ، بهشت شهيد دانشگاه در ترا د مقطع ساله دو Fتوق به يه قضا قوه به Fتخل ن ا گزارش دادند. ان پا بهارستان در پرونده ن ا از بخش ميسيون رنا، ا و خراسان گزارش براساس با است: آورده خود گزارش در مجلس آموزش استماع و دسترس قابل مستندات تمام بررس ت رعا و تخلفات بروز ، مربوط مسئولان اظهارات غيرواقع معدل اعلام )١ شامل قانون شئونات توسط نام ثبت حين ارشناس دوره ! برا !محضر و تب تعهد مفاد از Fتخل )٢ داوطلب در ار گونه هر به نداشتن اشتغال بر مبن ١٢ Fمختل ز مرا و مؤسسات تها، شر هها،دستگا ت رعا )٣ . عموم و دولت ، خصوص از اعم توسط قانون ضوابط و هادستورالع­مل ردنdن اطلاعات مطابقت در « بهشت شهيد دانشگاه» v مدار و اسناد با داوطلب توسط شده اظهار به علمسنجشمرا­حلردنdنت رعا)٤ومثبته شهيد دانشگاه توسط داوطلب !برا امل صورت ب نا يانdپزش مسعود است. شده واقع بهشت عهده بر را علن جلسه است ر ه مجلس رئيس يه قضا قوه به ارجاع !برا را ٤ و ٣ !بندها داشت به پرونده ارجاع با ندگان نما ه گذاشت !را به براساس ه بندها ردند. موافقت يه قضا قوه به ظاهرا شده ارجاع يه قضا قوه به پرونده آن، دانشگاه نظير اجرا ! ها دستگاه تخلفات حسينعل باره ن ا در دارد. اشاره بهشت شهيد رنا ا به جمهور رئيس پارلمان معاون ! امير اسلام ! شورا مجلس رئيسه هيئت گفت: انتساب تخلفات به مربوط گزارش ٢ و ١ !بندها ٢٣٤ ماده موضوع از خارج را دون فر حسين به به و داد تشخيص مجلس داخل نامه ين آ قانون خصوص در رد: اضافه !ونشد. گذاشته !را تخلفات بر مبن فوق گزارش ٤ و ٣ ! بندها شد !گير !را مجلس در اجرا !هادستگاه شد. ارجاع يه قضا قوه به ندگان نما ب تصو با ه هافيلم بعد جلسه در دارم تقاضا گفت: دادستان نده نما بوده. قاض به پاسخ در جلسه از بخش ن ا در زم متهم شود. پخش رفتار روش ن بهتر با رد: اظهار !و با ان بازجو رفتار نوع درباره خوابيدم، مجاآننيزمن­خوابيدند مخوده هرجاوردند م قاض دادند. م من به خوردند م خودشان ه غذا همان ملاقات فرانسه خارجه وزارت افسران با ٩٦ ماه !د از پس گفت: توصيه بنابر داد: پاسخ متهم است؟ بوده چه آن دليل ! رد بيان دادستان نده نما ردم. ملاقات فرانسه)( شور ن ا مقامات مراد نيوز، آمد انال شدن بسته از پس ه !هاگفت اقرارت در رد: انال نام و بزنيد ن گز جا انال ه گفت و گرفت تماس من با امااستدرست­گفت:زممتهمگذاش­تيم.مردم!صداران گز جا رد: بيان دادستان نده نما نبودم. اخبار نشر مسئول مقطع در منتشر اغتشاش و ب تخر !برا تحر ن عناو با خبر ههاد روز در نداشتيد؟ ب تخر و احراق در معاونت يد گو م بعد د رد م ار به اشتباه را عبارات برخ ه دارم قبول گفت: زم متهم پشيمانم. و بوده اشتباه عبارات برخ بردم، ١٥ شعبه در زم ا... روح اتهامات به رسيدگ جلسه چهارمين به شد. برگزار صلوات قاض است ر به تهران انقلاب دادگاه به باتوجه گفت: جلسه !ابتدا در دادگاه رئيس ميزان، گزارش دادستان نده نما از گذشته، جلسات در يفرخواست قرائت را خود سوالات گاه، جا در !قرارگير ضمن تا شود م خواسته در نيز شما يل و گفت: زم متهم به خطاب !و ند. مطرح رد. خواهند دفاع شما از جداگانه جلسه متهمدارمتق­اضاگفت:گاه جادر!قرارگيرضمن­دادستاننده نما اولين عنوان به نم. مطرح را خود سوالات تا شود حاضر گاه جا در شما است، شده !بردار فيلم شما بازپرس جلسات تمام از سوال متهمد؟ دارقبولباز­پرسنزدراخو­در اقارا آد اداشتههم!ر اقار نده نما نه. را ها بعض دارم قبول را موارد از بعض شد: مدع زم شما رد: بيان قبل، جلسه در متهم دفاعيات به اشاره با دادستان دارم. قبول بازپرس نزد را خود ر اقار ه گفتيد دادگاه قبل جلسه در اما بود انسان و قانون ، شرع بازپرس رفتار بله رد: بيان زم متهم دادستان نده نما ندارم. قبول نم م مرور ه الان را موارد برخ امنيتعليها­قدامبdمرتگ­ستردهصورتب­هد دارقبولا آرد: بيان گفت: متهم د؟ ا شده ران ا اسلام !جمهور خارج و داخل ن ا به پاسخ در دادستان نده نما ردم. م مطبوعات ار من خير زمان چه سليمان قاسم حاج شهيد ه ن ا گفت:متهم، اظهارات ار خودتان !هاد مامور به موضوع ن ا انتقال و شود م عراق وارد نده نمااست؟افتاده اتفاقچهمگر­گفت:زممتهمنيست.!هارسان گمان به را هام تحر ه !افراد اطلاعات ه ن ا گفت: دادستان !خبرنگاررسا­لت!راستادرد رد ممنتشرزدند مدورخودتان نده نماشود.مشخصآن وضعاثرد باگفت:زممتهماست؟بوده خارجو داخلامنيتع­ليهاقدامخص­وصدررد: اظهاردادست­ان سال اواسط تا ٩٦ماه !د از بعد ه داشتيد اقرار گسترده صورت به به ه چرا د داد انجام نظام عليه تبليغات گسترده اقدامات ٩٧ چهگفتيد،همبازپرسنز­دراموضوعن اود بودشدهمعتق­د!برانداز را!سرd ودارمقبولر­ا بخشداد:پاسخزممتهم­د؟ دار توضيح دادستاننده نماردم. م!خبرار وبودمخبرنگ­ارمنندارمق­بول و آور اش ضد ماس و مولوتوف تل و ساخت آموزش پرسيد: زم متهم نيست. رسانه ار موتورسوارا­ن ردن گير زمين چگونگ به مربوط نها ا گفت: دادستان نده نما توضيحات به نش وا در بود.القائاتتحت­نيز!سرd وبود پ مطالب!سرd ونيستمن بيان وا مصطف گفت: اسلام !شورا مجلس در تهران نده نما پس حوادث از تفحص و تحقيق بحث تهاستمد ميسيون در ماه آبان و ن بنز قيمت ش افزا از اما است مطرح شوراها و مجلس داخل امور !هاژ و يد تا دهند، نم يلdتش !ا جلسه اصلا دهم مجلس از مانده باق مدت در ه گيرد صورت نند. ارائه را نتيجه عيس اظهارات انتشار پ در : ت» درباره خمين امام نظر بر مبن !لانتر مقام قائم ! انصار حميد ، « زنان آواز خوان ارائه با خمين امام آثار نشر و تنظيم موسسه اسناد به بنا» شده بيان چه آن نوشت توضيحات !آقا جناب ب ذdت به بنا همچنين و مؤسسه ن ا شان، ا از موضوع استفسار به پاسخ در خاتم دارد فراوان تفاوت امر واقعيت با و نبوده صحيح وقت ل ر مد ه است بوده صورت ن بد واقعه و وقت ارشاد ر وز با دار د در فارس، استان ارشاد حضرت از استفتائ ط ه دهد م گزارش مdح» درخصوص را شان ا نظر ره)،( خمين امام خوان ت مdح همچنين و زن همخوان شرع جواب در امام حضرت و است شده ا جو ، « زن مترتب آن بر !ا مفسده اگر» : اند داشته مرقوم حضرت چه آن است روشن.«است بلامانع نباشد همان اند فرموده ور مذ !استفتا به پاسخ در امام مراجع از گر د جمع و - امام حضرت فقه نظر بيان استفتائات و گر د موارد در ه - است عظام «.است شده : خبرداد ران عصرا • رسانه ه چرا د نبود رسانه شما است، تشخيص قابل سرائ ميز مسئول به و گيرد نم ارتباط خارج جاسوس س سرو با از!سرd گفت:زم)متهم(دهد. نمپياماd آمرنگره در!برانداز ار مرا مطلب گفت م و زد م زنگ من به !فرد و بود پ مطالب سرائ بهچراگفت:دادستاننده نما نيست.ادم نون اهمن، متهم.!دارتبحر روانجنگدره گفتو!دادپيامو!شدوصل !برا بشود ه آن !برا گفت و رد معرف من به آقا را او گفت: زم ردم. صحبتماه ٥،٤ن صحبتخانمن اباگرفتبود­جهنيوزآمد نگره در سرائ ساغرخانممس­ئوليترد: بياندادستا­ننده نما منش سرائ خانم داد: پاسخ زم متهم است؟ بوده چه اd آمر خانم شد. معرف من به آور فخر طرف از و بود اd آمر سناتور شودبرگزارا­d آمردربودقر­اره نفرانس !برارامناسم سرائ شددادهپيشن­هادهمچنينب­ود.رفتهفهرستد­اخلاسمموبو­دداده بدهيم.انجام!گر داقداماته نوشت جماران • فرانسهاطلا­عاتس سروبا&ارjهم&ماجرا ▪ اطلاعات س سرو با !ارdهم درباره گفت: دادستان نده نما برگزارجلسه­هفتشش،داد:پاسخزممتهم­دهيد.توضيحفرانس­ه امنيتضد!نيرو توگفت:دادستاننده نمام. شوآشناتاشد را رابطه ن ا فقط من مگر داد: پاسخ زم متهم خبرنگار. نه !بود دارند ملاقات جا آن س سرو با فرانسه در نيز !گر د افراد داشتم؟ فردهربافرا­نسهس سروا آپرسيد: قاضهستند.حفاظتتحتو زممتهمند؟ مبرخوردگون­هن اجاآندرمست­قر ران ا!هارسان اميرارجمند اردشير و صدر بن هستند، ها خيل جا آن داد: پاسخ گفته اقرارش در متهم رد: بيان دادستان نده نما دارند. محافظ توحفاظت!برا سنگيننه هزگفتندشدب­رقرارحفاظت­ه زمان خودر اقاردرمتهم­گفت:ادامهدرداد­ستاننده نمام. اشدهمتقبل داشتهنقشبر­انداز،رسانه ٢٩!شورا!گيرلdشدرگف­ته جادر باگفت: دادستان نده نما توضيحات به نش وا در زم متهم است. ه م رسيدنتيجهن ابهلذاشدمخ­ستهگفتماوب­هوشدمآشنا آقا ت مشارراهمهه­هارسان هماهنگ!شورادروند بياار !پاهمه در ه داشتيم نده نما نيز ما و بود تهران !آقا آن مسئول بدهيم !طور اساسنامه ردند. م بحث Fمختل موضوعات خصوص اخراجندdنت حمابارسهدو­ازبعد!عضواگره بودشده طراح اعلامجلسهخ­تمضمندادگا­هرئيسروز دجلسهان درپاشود. م شد.خواهد رساناطلاعم­تعاقبا!بعدجلسهرد: ش بازجوها از زم ت روا ▪ افساد بزه دهنده يلdتش ان ار به اشاره با دادستان نده نما افساد دهنده يلdتش ان ار ٢٨٦ ماده در گفت: الارض ف امنيت عليه اقدام ان، ار از d ه شده ح تشر الارض ف از d !برا رفتيد پذ قبل جلسه در شما است. خارج و داخل متهمد. رد جاسوسمنطقه!رهاشو اطلاعات!سها سرو بيشتر مورد چهار سه شده ارسال مطالب تمام ميان از گفت: زم گسترده معاونت اتهام ا آ پرسيد: دادستان نده نما ندارم. مستند د؟ دار قبول را !اقتصاد نظام در اخلال و ب تخر احراق، جاد ا در گفت خودت شما افزود: دادستان نده نما خير؛ گفت: زم متهم انتشار با شما بودم، ٩٦ جنبش رهبر من رده اذعان !پهلو رضا به انتظام !وهانير !نهاماشي خواستيد نهافراخوا و اخبار !محورنقشه !هاگفتاظهار­اتتدرهمچني­نشودشيده آتش خاص ط شرا در هاحرف بعض شد: مدع زم متهم . داشت هزار چهار از بيش : ٩٩ بهشت ارد ششم تا ٩٨ اسفند اول از ران ا علت نيد،dن اشتباه اند. داده دست از را نشانجا ؛!هاجاد تصادف نه و بوده رونا نه افراد ن ا مرگ لdال از استفاده دليل به را خود جان افراد ن ا ه !غيراستاندا­رد لdال دادند، دست از متانول مردم جان به رونا با رقابت در اخير !هاماه در است. افتاده شور شد (مدع ن اعتمادآنلا • اj آمر نگره< در &برانداز ميز به پيام &ماجرا ▪ ساغر به ارسال پيام همان در نيت سوء گفت: دادستان نده نما PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.