Khorasan : 2020-05-05

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١ رمضان ١١ مدنظر ران وز به اعتماد رأ برا پارلمان جلسه طبيع طور بهاست. افتاده ق تعو به چندبار و دولت نبود و گذار وضع و سياس فضا ن ا حوزه در هااف!ش ظهور باعث مستقر املا چالش دو ميلاد د جد سال در-٢شد. امنيت شيوع اول: ؛ است گرفته را عراق بان گر اساس دوم: و آن با مقابله ها نه هز و رونا روس و موضوع همين نفت. قيمت سابقه ب سقوط و اجتماع هابحران گسترش و تعميق سبب مناطق در ژه و به ست ترور هاهسته بيدار ها نابسامان بالا حجم به توجه با نشين سن با روپيشِ تابستان در روند ن ا ادامهاست. شده جنوب ها استان در آب و برق قطع به توجه نشود عاجل ر!ف اگر را اوضاع د تشد احتمال شور است طبيع-٣ داد. خواهد ش افزا ، دچار خود سياس ها رده ن بالاتر در ه ماه چند برا آن در دولت يل!تش و شده بحران دچار نيز امنيت نظر از روست، روبه چالش با به رونا ه حالا ژه و به شد، خواهد شهاچال است. شده افزوده ها بحران گر د داعش عناصر ات تحر از برخ هرچند رونا و غذا مواد مانند اوليه نيازها د خر برا بخش حضور گر د سو از اما رده -تضعي را در نظام و پليس نيروها از توجه قابل شهروندان آمد و رفت منع نترل برا شهرها مناطق برخ در خلأ نوع رونا با مقابله در عمليات انجام برا فضا شده باعث و رده جاد ا ميان ن ا در باشد. مهياتر شده جاد ا خلأ در غافل هم اطلاعات بخش -ضع از د نبا البته دهد م نشان موجود اطلاعات و شواهد بود. داعش با درمواجهه عمليات نيروها ز تمر مسائل به اهتمام و بوده عمليات بعد رو بيشتر موضوع-٤است شده متر ل دلا به اطلاعات ها ماه در عراق، از ا! آمر نيروها خروج به موضوع ن ا است. بوده مطرح شدت به اخير نظام و سياس هاگروه برخ سو از ژه و به ها رسانه در همچنان و شده مطرح شيع دولت از هاگروه ن ا هاخواسته از ! عنوان شدن مطرح طبيعتا شود. م مطرح د جد و نگران باعث ها ا! آمر خروج موضوع ها آن ه چرا است. شده واشنگتن ت نارضا ان جر سود به ميدان ردن خال به ل تما نظام هاگروه بيشتر گير قدرت و مقاومت نظر به ميان، ن ا در ندارند. عراق در شيع در داعش مجدد ساز فعال بر ز تمر رسد م محمل گروه ن ا توسط ناامن جاد ا و عراق ادامه در متحده الات ا پافشار برا جد گفته چه آن بر علاوه باشد. عراق در حضورش داعش حملات ت تقو و ها درگير د تشد شد اصطلاح به نشست اولين برگزار آستانه در م نده آ روزها ط عراق و ا! آمر استراتژ با ا! آمر ه باشد گرفته صورت هدف ن ا با تواند از پيش و شود حاضر رات مذا ن ا در پرتر دست رسانده بند جمع ن ا به را عراق دولت ره مذا جد حضور نيازمند واشنگتن از بيش ه باشد چند هر ه ن ا آخر ته! ناست. شورش در ا! آمر داعش خفته هها هست سربرآوردن شاهد عراق ن آفر نقش اهميت به امروزه توان م اما است الحشد – عراق مردم بسيج نيرو يل!تش و نسب ثبات نقطه به عراق رسيدن در - الشعب اخير حملات با ه موضوع برد. پ امنيت پشتيبان و ت حما از بزرگ موج مجدد داعش از بسيار روزها ن ا رد. حشد متوجه را اعلام ه سا در را داعش حملات ارشناسان، مجموعه ن ا از الحشدالشعب تيپ ٤ جدا نند. م تحليل حشد -تضعي برا وتلاش شيع ها گروه بين افتراق و تشتت ش افزا اضافه شور ن ا ها بحران بر بحران عراق الحشد نگاه از ه است درحال ن ا ند، م همان داعش ا له شا و هيبت هر در الشعب بزرگ بهانه تواند م ه است موصل داعش باشد. عراق در ها ا! آمر ماندن باق برا مردم حرف روز ادداشت شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون پوررحيم ترحامد د ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ&آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: internatio­nal@khorasanne­ws.com داعش د جد ات تحر پرده پشت عراق در قيمت گر د ه است وقت چند خراسان طبق منتظر و ن نم اعلام را خودرو صد بشود د پرا مثلا گذشته ها سال تيتر وبا ند ش فرو بازار تب بعد ميليون، ميليون دو د پرا س بنو صفحه در بزرگ شد! ارزان هستم نانوا ساده ارگر جانب ن ا ٥٠٠ ماهانه حقوق، تومان هزار ٤٥ روز با هزار٢٥٠ و ازدواج وام قسط هزارتومان دهم. م خانه ه را برا هم تومان مخارج ن ا با دارم شدن دار بچه آرزو جوانم را ام زندگ زور به است شاهد خدا ودرآمد جرئت ومخارج خرج ترس از و نم م اداره گوش به خدا شمارابه م. ندار شدن دار بچه برسانيد. مسئولان هستيم شاهدش سال هر ه تورم ن ا با شاهد ن فرورد اول از هرساله رسم طبق تامين بيمه خودرو، بيمه قيمت ش افزا r پلا ض تعو و خودرو اسناد ثبت ، اجتماع توانند م ه راه هر از متاسفانه هستيم. و... نند. م خال را شيده زجر مردم جيب مردم جيب از بلدند خوب ربيع جناب از را اقساط رد ر د ها بان نند. نه هز تلفن و گاز و برق و آب قبض گيرند، م مردم مردم جيب از وقت اون مياد، مردم برا اجاره قراردادها ند فرما م و بخشند م است. معتبر گر د دوماه تا موافقت ع سر خودرو گران با دولت چرا اندازه به ارگران حقوق برا ول ند م ؟ ند نم موافقت تورم نرخ رونا ند گو م ها متخصص همه ه حالا سلام زندگ در رود، نم ها زود ن ا به ما الان سيد. بنو را مهمان به رفتن اصول چه م، برو م دار دوست و دعوتيم افطار ند؟ د تهد را ما متر خطرات ه نيم ارگران چرا نيد سوال مسئولان از لطفا سهام نام ثبت برا اجتماع تامين بيمه سهام ن ا از نون ا وهم نشدند دعوت عدالت اند؟ بهره ب عدالت اصطلاح به طبق چون بشه شروع دوباره الان د با ليگ وام خاطر به دولت از ه آقا اون چيه؟ فازش بگه دقيقا رده ر!تش ميليون ر!تش يد بيا بعد نيد نگاه رو گه د شورها مردمش چرا داره چيز همه ه شور نيد. ندارند؟! هيچ جا عدالت سهام از ه رو ها اون چرا عدالتيه؟ چه ن ا نند؟ نم نام ثبت موندن نيستيم؟ ران ا ما مگه به خودرو قيمت ش افزا ها زمزمه ن ا باز خواهند م ه دارد واقعيت چيست؟ خاطر نند؟! گران درصد ٤٠ حدود را خودرو قيمت تورم از بعد نند م ر!ف مسئولان احتمالا رونا ه حالا پيش، چندماه چندصددرصد را خودمان ه نند ار شته!ن را مردم ما مردم چاپيدن ر!ف به هم هنوز اگر شيم!!ب يد! بگو و شيد!ن خجالت هستيد پارسال اسفند ٢٠ از هستم. خياط برا ر!ف چرامسئولان مستاجرم. و ار!بي هرچيز س هر چرا نند؟ نم گران م خواهد م دلش ه قيمت هر به را عدالت سهام اسب، منِ د نبا چرا فروشد؟ پولدارتر ما از خيل ه سان باشم؟ داشته دارند. را سهام ن ا هستند بگيرد، را ودلال گران جلو دولت ن ا شود. م اداره خود به شورخود قيمت پارسال فروشان طلا ه اتحاد رئيس غيرواقع را تومان٤٣٠ طلا واقع نظر تومان ٦٤٠ برا الان دانست. م ا؟ آ دارد تدبير ب با ه مسئولان از نگذرد خدا از بعد مردم همه ه اند رده ار شان ها پدر بروند. ار سر مجبورند هم بازنشستگ و ند استراحت د با ه حالا ام ساله ٦٥ پير برا است مجبور نزند، را زندگ جوش گر د هيچ، ه رونا برود. ار سر خانواده خرج رود م ار سر به او ببارد آسمان از هم سنگ شناسد. نم روس و و رونا ، گرسنگ چون امثال ه ن ا با است. گرفتن حق، ميگن سهام و معيشت م افت در مستحق من نميدن. رو ما حق مسئولان ول هستيم عدالت و يز پا دنيا، و بهداشت ر وز ها صحبت آنفلوآنزا همراه به رو رونا دوباره ، زمستان نخواهيم ليگ دوباره و داشت خواهيم ان مبتلا تعداد و گرم هوا ه الان پس داشت! اتمام به را ليگ همين د با ، شده متر پرسپوليس ه ن ا از ها بعض برسانيم! و ترسند م شدت به شود قهرمان دوباره نند! م حسادت البته از د با ه نوشتيد را خرما ضدعفون نحوه نباشيد خسته م. بخر را خرما پيش دوهفته پيش هفته دو د با رو تون مطلب ن ا واقعا. خورد! م خودتان درد به د. رد م چاپ و اعتبار ب ، ارزش ب ها مدت از پس ما در را مان پول واحد ه ال ر توان ب رحمت به گران د جد باموج بود برده امل در داد. دست از را خود جان و پيوست اله شده قيد آمده دست به ال ر از ه ا نامه وصيت گذرم نم اميد و تدبير دولت از وجه هيچ به ه ن ا ه گيرم م را شان دامن صراط پل سر و ردند. نابودم و اعتبار ب چنين ه شده چاپ خانواده صفحه در سوال چيز امسال ام اول لاس بچه» :گفته مخاطب ن والد همه سوال ،«!است نگرفته اد اد ز چ دارند. اول لاس آموزان دانش ه بود ط. شرا ن ا با شآموزهادان ن ا نده آ بشه امداد ميته پوشش تحت ه ن ا با من پدر او به عدالت سهام ول داره سال ٧٨ و بوده شهرستان عدالت تعاون از بارها نگرفته. تعلق ن ا نداشته. ا نتيجه اما ردم پيگير نيم؟ پيگير جا از د با رو موضوع دولت ه ز عز هموطن آن جواب در يل خداو يد بگو است بلبل و گل ش برا تامن گفت م راهم ودرآمدت شغل اش شدم. م دولت قدردان هم تابداران معيشت لات!مش پيگير لطفا ،«شور عموم ههاتابخان نهاد» مصوبه نشدن اعمال ل!مش مخصوصا دهم فصل امتيازات درصد ٥٠ ش افزا ام!اح در شور خدمات ت ر مد قانون باشيد. تابداران حقوق • • شيوع ابتدا روزها در ه اعه شا برخلاف بود، شده مطرح ها ورسانه محافل در رونا شيوع ام ا در خود هافعاليت از تنهانه داعش فرماندهان گواه به ه!بل برنداشته دست رونا مدرن ها سلاح با ، درگير اول خطوط مواضع به عمدتا را اخير حملات پيشرفته و است. رده ده سازمان الحشدالشعب زمان از و گرفته دربر را وسيع جبهه ه حملات ٢٠١٧ دسامبر در داعش ست!ش رسم اعلام بوده سابقه ب گروه ن ا سو از )٩٧ آذرماه ( د جد حملات و ات تحر ل دلا درباره است. گذشته سال آذر-١ گفت: د با عراق در داعش عراق وقت ر وز نخست عبدالمهد عادل ه بود رد استعفا پست ن ا در حضور سال از پس پيشبرد ر وز نخست عنوانبه نون تا پس آن از و گر د هعبارتبدهد. م ادامه خود فعاليت به امور ا طرح تواند نم امروز به تا استعفا زمان از و تنها و ند دنبال ا آغاز شور در را مهم برنامه آن از پس ببرد. پيش را دولت روزمره امور د با مطرح دولت اندار!س برا مختلف اسام آن از الزرف عدنان و العلاو توفيق ه شد اخ به را خود نتوانستند چهي اما بودند جمله ه اظم!ال مصطف سرانجامبرس­انند. خضرا ن ا به ، است نيز عراق اطلاعات سازمان رئيس و دهد ابينه يل!تش بتواند تا شد انتخاب سمت زمان ازبخشد. سامان را فعل نابسامان اوضاع شد، انجام ماه ن فرورد اواخر ه نيز و معرف • • • • • … • • • • • • • • • • • دون فر پرونده گره بازشدن و ون ز تلو در ناگهان اتفاق و،]بران از بيرو ت حما « بيرو عل » همان ا بيرانوند افتخارات اوج به سال چند ن ا در ها فوتبال مهار و جهان جام ، مل تيم با او رسيد. خود برتر بان دروازه دومين عنوان رونالدو پنالت با سال سه رد، تجربه را آسيا ها ملت جام قهرمان و شد برتر ليگ قهرمان پرسپوليس حت او آورد. دست به هم را حذف جام در اما باشد هم آسيا فوتبال سال مرد توانست م را عنوان ن ا پرده پشت هادست هميشه مثل در مل تيم اول گلر گرفت. ران ا ن! باز از فوتبال سال مرد ن عناو اش صعود روند ادامه نگاه از ٩٨ سال ار!ورزش ن برتر و ران ا پرسپوليس گلر حالا . رد سب را مردم ها آن از ! ه دارد سر در اها رو آنتورپ باشگاه با بلژ ليگ در درخشش س برا ار ن ا د شا ، است رده مهار را رونالدو پنالت ه به ام نا تهران در را ژاو ا ار چندان فرستاده قطر روز او نباشد. سخت گو و گفت گذشته خبرگزار با مفصل است. داشته فارس ش ها گير موضع رونا، پرسپوليس، قبال در و!بران اش، تيم قهرمان مهم و... مل تيم سرمرب و مثلا است. بيرو عل ها صحبت محور ن تر سرمرب از ت حما در پرسپوليس بان دروازه سال هر و!بران » : د گو م پرسپوليس سابق آورد م قهرمان و رد م ار پرسپوليس با ه بعد سال دوباره و گرفت نم را پولش از نيم ار!طلب گونه همين و رد م قهرمان را اش تيم ش ها صحبت از بخش در او « . ماند م باق پرسپوليس قهرمان چهارمين تحمل د: گو م ن ا مشروح و... است سخت ها خيل برا بخوانيد. ورزش خراسان در را گو وگفت اتفاق و بدشانس با سه ه!شب «اتفاق» * آنتن به اتفاق هم حالا و شد -متوق بد ه!شب هابرنامه از ! است. برگشته روس و شيوع تأثير تحت املا ه سه اجرا با «اتفاق» برنامه گرفت، قرار رونا از پس ه بود رشيدپور رضا بازگشت تا قسمت، دو ضبط عاد حالت به ط شرا طولان با اما شد -متوق ضبط، -توق شدن ن ا ناگهان سه ه!شب ل!سروش با را برنامه دو به نسبت متفاوت آنتن رو اول، قسمت ن ا ه هرچند فرستاد. «اتفاق» شده باعث تغييرات ابتدا قسمت دو اندازه به چند با«اتفاق» سر ن ا نباشد. متفاوت و جذاب ه!شب دوباره استفاده است. رفته آنتن رو تغيير خود برند ان مجر از ! عنوان به رشيدپور از سه صفحه در است؟ رده راض را مخاطب چقدر م. ا پرداخته موضوع همين به ون ز تلو و سينما ميسيون يد تا از پس مجلس ندگان نما * در -تخل بر مبن مجلس تحقيقات و آموزش در تحصيل برا دون فر حسين جذب نحوه ارجاع با ، بهشت شهيد دانشگاه در ترا د مقطع ساله دو -توق به يه قضا قوه به -تخل ن ا گزارش دادند. ان پا بهارستان در پرونده ن ا از بخش آورده خود گزارش در مجلس آموزش ميسيون و دسترس قابل مستندات تمام بررس با است: تخلفات بروز مربوط، مسئولان اظهارات استماع معدل اعلام )١ شامل قانون شئونات ت رعا و نامثبت حين ارشناس دوره برا غيرواقع و تب تعهد مفاد از -تخل )٢ داوطلب توسط گونه هر به نداشتن اشتغال بر مبن محضر ز مرا و مؤسسات ها،ت شر ها،دستگاه در ار (٣ . عموم و دولت ، خصوص از اعم -مختل قانون ضوابط و هادستورالع­مل ردن!ن ت رعا مطابقت در « بهشت شهيد دانشگاه » توسط و اسناد با داوطلب توسط شده اظهار اطلاعات سنجش مراحل ردن!ن ت رعا )٤ و مثبته rمدار توسط داوطلب برا امل صورت به علم مشروح است. شده واقع بهشت شهيد دانشگاه بخوانيد. ١٢ صفحه در را خبر ن ا - & مصطفو • • • • جنبش: ن ا خواندن ست ترور در آلمان تصميم به نش وا در لبنان ا... حزب ل دبير ن و لا رده ر است دليل بدون و سياس آلمان تصميم ! تح گرفت رش شر مت زناتهام و هارسانه برخ هاگزارش قصد جنبش ن ا ه ن ا بر مبن ا... حزب به نابود و اقتصاد بخش به انداز دست و پرداخت ، دارد را آن امثال و !بان بخش خواند. ا... حزب عليه ا رسانه جنگ را آن نه سيطره نه ب تخر قصد نه ما گفت: و و م دار را لبنان در !بان بخش ردن ساقط تأسيس زمان از نيم. م رد را اتهامات ن ا نزد !بان بخش به وقت هيچ ا... حزب بخش رد: يد تأ ا...حزب ل دبير م. انشده ا! آمر درخواست به ما عليه اقداماتش در !بان رسيد. ما به تعرض حد به ه رفت پيش قدر آن مبن اند زده سخيف اتهام رد: ح تصر و دلار وقت ه دارد وجود نگران ن ا ه ن ا بر رود م ا... حزب شود، م ق تزر بازار به تازه ران. ا برا فرستد م و ند م جمع را آن نه م گير م ران ا برا دلار نه ما لبخند]. [ زود به ا...حزب داد: ادامه وه. سور برا در اقتصاد ( فساد پرونده پيگير درباره رد. خواهد برگزار خبر نفرانس لبنان) اخير تصميم رد يد تا نصرا... حسن سيد منطقه در مقاومت ا...، حزب عليه آلمان دولت از بخش راستا در و است داده قرار هدف را قرار مقاومت عليه اسرائيل ا! آمر جنگ در ا...حزب ل دبير فارس، گزارش به دارد. خواندن ست ترور به گذشته روز سخنران عليه اتهامات برخ و آلمان توسط جنبش ن ا گفت: سخنان در و پرداخت. ا... حزب قابل آلمان توسط با...حز خواندن ست ترور شورها برخ نيز آن از قبل و بود بين پيش يد تأ وبودند. داده انجام را ار ن ا اروپا بوده سياس تصميم آلمان تصميم رد: ردن راض راستا در و ا! آمر فشار تحت و هيچ آلمان است. شده انجام اشغالگر م رژ فعاليت بودن ست ترور بر مبن دليل يد تأ موضوع ن ا و رده!ن ارائه ا... حزب است. سياس املا آلمان تصميم ه ند م سازمان نيم م اعلام ه زمان افزود: و هستيم صادق م، ندار ... ا فرانسه آلمان، در به جهان شورها در سازمان هاست سال و ها سال از . م ندار لاتين ا! آمر ا اروپا ژه و خواهيم نم ه م ا افته در پيش وجود دليل به را خارج در مانزان عز م. بينداز دردسر به ، ارتباط ساز سالهاست ! زان فر تغيير اند ، و! عز قدس روز مراسم درباره تبليغات سازمان توضيحات به ها زن اتهام به پاسخ با...حز ▪ اسلام تبليغات هماهنگ شورا مقام قائم تعطيل قدس جهان روز بزرگداشت گفت: د با مراسم ن ا ط شرا هر در و است ر ناپذ شود. برگزار جلسه در لطف ا... نصرت رنا، ا گزارش به روز ژه و قم اسلام تبليغات هماهنگ شورا گذشته شنبه نشست حواش به اشاره با قدس، تهران در اسلام تبليغات هماهنگ شورا بر مبن هامسئل هيچ نشست ن ا در رد: بيان نشد مطرح قدس روز بزرگداشت نشدن برگزار بود، ارشناس جلسه ه جا ازآن ول داده ارائه را پيشنهاد ن ا حاضر افراد از ! بزرگداشت مراسم ه ن ا رد: ابراز و بود. برگزار ا شيوه و نوع چه به دقيقا قدس روز اقتضائات اساس بر و نده آ روزها در شود، م افزود: وشود. م مشخص قدس روز آستانه در قرمز ها آن در رونا وضعيت ه شهرها در ها پرچم با خودرو راهپيما نيست، شود. م انداز راه مقاومت جبهه و فلسطين ، خودرو راهپيما بر علاوه داد: ادامه و باهدف مجاز فضا در نيز گر د راهپيما خواهد برگزار جهان موج با رسان اطلاع ره)امام( رحلت مراسم امسال داد: ادامه وشد. شود. نم برگزار به ادامه در نصرا... ن را او &هواپيما باختگانجان خانواده &برا &سرباز معافيت انتظام نيرو عموم وظيفه سازمان رئيس هواپيما سقوط سانحه باختگانجان گفت: م!ح در دارند ران ا تابعيت ه ن را او خدمت قانون امتيازات از و هستند شهيد گزارش به شوند. م مند بهره عموم وظيفه تق سردار پليس، رسان اطلاع ت سا سانحه باختگان جان ه جا آن از افزود: مهر در ران ا تابعيت با ن را او هواپيما سقوط ابلاغيه برابر اند، شده محسوب شهيد م!ح ن ا ها خانواده مسلح نيروها ل ستاد برا ه امتيازات همه از توانند م زان عز نظر در عموم وظيفه خدمت قانون در شهدا برابر گفت: و شوند. مند بهره شده، گرفته فرزندان همه عموم وظيفه خدمت قانون شوند م معاف سرباز خدمت از شهدا ور ذ ، باشد ور ذ فرزند فاقد شهيد ه صورت در و انجام از و برادران از نفر شهيد هر ازا به شود. م معاف سرباز خدمت امنيت &شورا در ا] آمر طرح عليه دولت ح صر موضع بود خواهد سخت بسيار الملل بين ثبات و ا! آمر برا ران ا تسليحات م تحر د تمد تبعات ن تر م ملا : ربيع تعهد عدم جنبش تماس گروه عضو &شورها سران &مجاز نشست قوا دخالت م معتقد و م ندار يه قضا قوه چه و و منف پيام نيست ها آن به مربوط ه امور در ند. م ارسال جامعه به را ميت حا در اف!ش پيامد ن تر م ملا ه نيم بين پيش توانيم م و ثبات و ا! آمر برا ا خصمانه تصميم چنين . بود خواهد سخت بسيار الملل بين دولت سخنگو ربيع عل برا ا! آمر تلاش درباره سوال به پاسخ در تبر ا در ران ا تسليحات ها م تحر د تمد اقدام ن ا به تهران نش وا ه ن ا و امسال برا ه ن ا بيان با ، بود خواهد چه احتمال است زود هنوز تصميمات چنين درباره صحبت درباره و نشده گير تصميم الان : رد ح تصر ، اختيار در ه مختلف ها نه گز و نش وا نحوه تصميم هست ه روندها به توجه با م دار ما اوليه برداشت البته گرفت خواهيم را لازم و برجام در مانده باق شورها ه است ن ا زدن برهم در ندارند قصد امنيت شورا اعضا سهيم ا! آمر م رژ با المللبين قوانين ها ه پا را وها سنار همه حال ن ا با افزود: و باشند. است باز ما ها انتخاب دامنه. نيم م بررس – &محمد &هاد است رده مواجه چالش با را رونا با مقابله برا ران ا برنامه ا! آمر : روحان مورد زمان در را خود محصولات توانند نم اقلام نند. ارائه ران ا به نياز دسترس از را ران ا مردم تنها نه ، غيرقانون و اقداماتش ه!بل ساخته محروم خود حقوق به ها ار!هم و هگراچندجان­ب برا د تهد همه ه حال در شود. م محسوب نالمللبي ار!هم و ز هربرنام حال در جهان شورها اقلامتهيه براوهستندد تهدن ابامقابله برا نند، م اقدام گر د شورها از خود نياز مورد پ در خود !پزش نيازها به توجه با نيز ران ا است !پزش تجهيزات و دارو اقلام تهيه و غيرقانون هام تحر دليل به متاسفانه ول ن ا ننده توليد هات شر ا،! آمر جانبه و ار!هم به را شورها تمام جمهور رئيس خواند فرا رونا بيمار با مقابله برا هميار ا،! آمر بشر حقوق ضد اقدام بارد: يد تا و ران ا برا نياز مورد !پزش ملزومات تهيه برنامه و شده ن!نامم گاه و تر طولان معمولا را روس و ن ا شيوع با مقابله برا ران ا هدفمند گزارش به است. رده مواجه چالش و ل!مش با در گذشته روز ه روحان ترحسن د لنا، ا ه گرو عضو شورها سران مجاز نشست گفت، م سخن متعهدها غير جنبش تماس جانبه مها تحربالهاست­ساا! آمرافزود: ندارد ارتباط س به ونزوئلا و ران ا روابط ▪ انتخاب در دولت دخالت ب ذ]ت مجلس رئيس ▪ رسانه خبرساز درباره همچنين ربيع عل ونزوئلا به ماهان پروازها درباره غرب ها ران ا به شور ن ا از طلا ها شمش انتقال و رد: اظهار نيز مهندس فن خدمات ازا در دولت دو اراده برمبنا ونزوئلا و ران ا روابط هم ا! آمر جمله از ثالث شور هيچ به و است تجار و فن ارتباطات ران ا ندارد. ارتباط الملل بين قوانين اساس بر ونزوئلا با را خودش در نظر اظهار حق گر د شورها و دارد تجارت ندارند. را خصوص ن ا عه شا خصوص در همچنين دولت سخنگو مجلس نده آ رئيس انتخاب در دولت دخالت روسا و رئيسه هيئت و رئيس انتخاب : گفت نيز داخل ارها سازو به مجلس ها ميسيون دولت و است مربوط ندگان نما و مجلس خود مجلس داخل مسائل در دخالت و نظر هيچ نداشته رئيسه هيئت و رئيس انتخاب جمله از اساسا اثباتا ا نفيا : رد ح تصر و ندارد. و مجلس چه قوا ر سا امور در دخالت به اعتقاد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.