Khorasan : 2020-05-05

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١ رمضان ١١ عراق الشعب الحشد سازمان اند. داده خبر نيروها ه رد اعلام گذشته شب همچنين را داعش مانده باق عناصر حمله سازمان ن ا اند.رده دفع ز) مر( ن الد صلاح استان در مقابله از الحشدالشعب ٢٦ تيپ همزمان، نفوذ برا داعش ست ترور گروه عناصر با داد. خبر ربلا استان النخيب صحرا به داعش خاموش هاهسته اخير ساعات ط ها استان در ست ترور حمله ن چند ال د و بابل قار، ذ ربلا، ن، الد صلاح ومجروحيت شهادت به ه اند داده انجام نيروها و الشعب الحشد نيروها از شمار حملات دنبال به است. شده منجر امنيت بامداد از عراق، امنيت مراجع داعش، اخير تعقيب برا امنيت وسيع عمليات روز د ست ترور گروه ن ا عناصر وب سر و زمينه همين در و اند رده آغاز منطقه در رده يد تا عراق نظام rمشتر فرمانده به وجو،جست و تفتيش عمليات ان جر در ه داعش ا بقا درباره امنيت مهم اطلاعات حملات ش افزا است. افته دست منطقه در تا شده سبب عراق در داعش ست ترور با عراق ارتش و الشعب الحشد نيروها را عمليات ، جنگ هواپيماها پشتيبان داعش ها مخفيگاه دادن قرار هدف برا شور ن ا شمال و شرق ها استان در ٢٦ ر!لش فرمانده همزمان، دهند. انجام رد يد تأ عراق الشعب الحشد سازمان ا! آمر م با داعش ست ترور گروه ه سر از را خود فعاليت ، عراق استان چند در حملات ش افزا به توجه با است. گرفته سازمان و r و!مش اقدام در داعش، سياستمدارا­ن و ندگان نما از شمار افته، ها استان از برخ و ن الد صلاح استان نيروها اخراج خواستار عراق غرب و شمال دولت از و شدند تسنن اهل شهرها از الحشد امنيت تضمين برا ه خواستند فدرال نيروها از همچنان ها، استان و مناطق ن ا بسيار نند. استفاده ا! آمر اشغالگر حوادث ه هستند باور ن ا بر ارشناسان از غرب و شمال ها استان روزها ن ا سال در موصل سقوط حادثه ادآور عراق، ش، نما همان شاهد نون ا هم و است ٢٠١٤ ناتوان همان و انه گرا فرقه گفتمان همان هستيم. وضعيت نترل در امنيت نيروها سال رخدادها تفاوت ند: گو م بسيار سال در ه است ن ا در ٢٠٢٠ با ٢٠١٤ سال از ه ا! آمر اشغالگران ،٢٠١٤ بهانه به بودند، شده خارج عراق از ٢٠١١ بار، ن ا ول بازگشتند، داعش با مبارزه استقرار و ابقا داعش، حملات و سنار ند؛ م تثبيت را ا! آمر اشغالگر نيروها اخراج مصوبه عراق، پارلمان ه نيروها است. رده ب تصو را آنان روز چهره روز تحليل سازى! عادىاىمرحل­ه ٣عمليات قاب در امسال رمضان ماه و منازعه صحنه، عرب جهان رمضان ها ال سر ام مانند ها ال سر است. شده نگاه دو ميان جنگ مپخش سعود هاه! شب از ه ٧ مخرج و هارون بر فلسطين ملت خ تار مبارزه به توجه بدون شوند دارند يد تا صهيونيست م رژ با رابطه ساز عاد ان) پا( ه النها و قدس نگهبان مانند ها ال سر و ارائه ساز عاد روند مقابل در مقاومت از ر تصو در ر! ف گفتمان و جنگ ن ا شه ر اما دهند، م نهاسرزمي اشغال از دهه هفت حدودجاست؟ در صهيونيست جعل م رژ رش پذ و فلسطين گهاجنان پاازپسگذرد. م، نالملل بيمجامع ند فرا ، صهيونيست م رژ و اعراب ميان چهارگانه عنوانبه صهيونيستم رژواعراب ساز عاد منطقه نخبگان و ههارسان توجه مورد اصل دغدغه دهد م نشان موجود ها داده است. بوده ساز عاد به دستياب برا هامرحل سه ند فرا م رژ و منطقه شورها ميان روابط رساندن و به ٢٠٠٠ سال از راهبرد سطح به صهيونيست روابط جاد ا و رش پذ -١است: داشته وجود نسو ا ساز عاد رش پذ-٢ پنهان، سياس و امنيت برا آن لزوم تبيين و نخبگان فضا در روابط اول مراحل. اجتماع تزدا حساسي-٣ جامعه وجود به دليل به سون ا به ٢٠٠٠ سال از دوم و با نون تا مقاومت محور عليه rمشتر منافع آمدن ت تقو و داشته تداوم گوناگون ها نشيب و فراز قالبدر د جدمرحلهاخي­رسالچند ط اما شده م رژ خصوص در عموم ار! اف از زداحساسيت ردن علنشامل:ه استگرفتهل!ش صهيونيست علم تهانشس برگزار، امنيتو سياس روابط در صهيونيست ورزش مهاتيرش پذ، فرهنگ و و فيلم( هنر آثار و رمان توليد، عرب نها سرزمي صهيونيست م رژ هجاب ران ا ن گز جا وال) سر است.بودهد تهدو دشمن منبعهعنوان­ب -&غفار سعيد تر د بدون ر تصو انتشار با لينتون هيلار !مش ماس پوشيدن و خود از ش آرا ها ا! آمر از دهيد" را" نوشته با رنگ جو از ٢٠٢٠نوامبر انتخابات در تا خواست نند. ت حمادن با عراق استان ۵بهداعشحمل­هدفع استرده آغازمجددرا­خودفعاليتا،] آمر م باداعش: الشعبالحشد با ه سور و عراق امنيت ط شرا هرچند انتها در داعش ست ترور گروه ست!ش هفته در اما شده، بهتر خيل ١٣٩٦ يز پا امنيت ضد اقدامات شاهد بعضا اخير، ها هستيم، عراق در ژه و به شور دو ن ا در عراق در داعش ست ترور گروه اقدام ن آخر در الصخر جرف منطقه در انتحار حمله نيروها د شد درگير ط بود. بابل استان داعش ست ترور گروه عناصر با الحشد دو هم ال د استان در العظيم منطقه در مجروح گر د نفر هفت و شهيد عراق نيرو الحشد فرمانده گر د سو از اند. شده هاتلاش درباره «سامراء» عمليات الشعب ن اما به رسيدن برا داعش گاه ب و گاه نيروها از و داد هشدار منطقه ن ا در مقدس از دفاع برا تا خواست خود فرمان تحت ، « ( السلام عليهما ( ين ر!عس امامين » حرم منابع برخ برند. سر به امل باش آماده در عناصر با الحشد نيروها درگير از نيز سامرا حومه در يشيفيه!م منطقه در داعش روز توئيت خيزند م بر مردم وقت سندرز: برن سناتور ن ا مستحق و انسانم من » : ند گو م و است. سياس انقلاب آغاز ن ا .«هستم الملل بين پيشخوان ند م اعلام ائتلاف ابينه درباره را خود &رأ امروز صهيونيست عال وان د رد افشا او شتن از را &ا تازه جنجال جزئيات لادن بن قاتل الملل بين قاب ميدان و و آو تل ها خيابان ه ن ا با همزمان معترضان از نفر هزاران حضور شاهد رابين روز دومين بود، گانتز و نتانياهو ائتلاف به م رژ عال وان د در ائتلاف ابينه بررس امروز دادگاه ن ا و شد برگزار صهيونيست بودن غيرقانون ا قانون درباره را خود رأ ن ا نفره ١١ منصفه هيئت ند. م اعلام آن بودن غيرقانون درباره هااستدلال نيز دادگاه ه زمان در نتانياهو توسط ابينه يل!تش قدرت از استفاده سوء و ارتشا ها پرونده با ابينه عليه دادگاه اگر و شنيدند را شده متهم به صهيونيست م رژ دهد، رأ نتانياهو مرتبه چهارمين ن ا و شود م شيده انتخابات سراسر انتخابات ه بود خواهد سال در در ن ا شد. خواهد برگزار اشغال فلسطين در دادستان « مندلبيت خا آو » ه است حال قبل، نيم و ماه حدود صهيونيست م رژ ل اشغال قدس دادگاه به را نتانياهو يفرخواست خ تار ر وزنخست اولين به او و است رده م تقد زمان در ه شد ل تبد صهيونيست جعل م رژ به قضا مه!مح در سمت ن ا به اشتغال امانت در خيانت و لاهبردار ارتشا، م جرا هم صهيونيست م رژ پليس است. شده متهم مال و دولت فساد خصوص در پرونده سه سه ط و داده يل!تش خود ر وز نخست عليه و دستياران شامل مختلف منابع از اخير سال با است. رده بازجو ابينه، پيشين ران وز به نزد ها چهره رسد م نظر به حال، ن ا يل!تش برا نتانياهو انتخاب دارند قصد ، و ن!مم نه گز ن بهتر را فعل ط شرا در دولت افراد و نتانياهو راستا، همين در دهند. جلوه ط شرا از گير بهره با دارند قصد و به نزد مواجهه عن ، اشغال ها سرزمين در موجود رقم خود نفع به را ط شرا رونا، روس و با ت مامور ن ا انجام برا ه آن از پيش در آن اجرا برا شوند، ستان پا راه ن تمر ا! آمر در وهستان منطقه سرباز هنه بودند. ده د آموزش و رده شبانه پرواز از پس افزود: ا! آمر در آموزش، ها هفته ط و ا دقيقه ٨٢ ت مامور ن ا از ه ن ا احتمال زمان آن و داشت وجود بازنگردد سالم گاه هيچ طرفه ت مامور ن ا دانست م ٣٨ لادن، بن شتن ت مامور است. همراه به گفت اونيل برد. زمان دقيقه ن آخر ه ، ا خانه سوم طبقه به سرباز به و رفتند بود، القاعده رده سر پناهگاه از گروه اتاق آن در شدند. وارد او اتاق همسران از ! و دختر چند جمله از زنان بن با مواجهه لحظه او بودند. حاضر او آن در » : رد -توصي گونه ن ا را لادن قرار مرد من قدم دو در تنها لحظه پنهان همسرش پشت را خود ه داشت زنش هاشانه رو دستانش و بود رده او بودم، ده د بار هزاران را چهره ن ا بود. ا! آمر سابق نظام «.بود لادن بن اسامه القاعده رده سر با او دار د ه ن ا بيان با به پاسخ در شيد، طول ثانيه تنها ه ن ا درباره نيوز س فا مجر سوال ا است گفته او به چيز لحظه آن در ا آ لادن بن شتن از پيش خير گفت خير، طول ثانيه تنها و نگفت او به چيز م! خ تار در لادن بن اسامه شيد. چ نو گر وقت به ١٧ ساعت ٢٠١١ م در ا! آمر نظام نيروها توسط تيرانداز ان جر در و ستان پا آبادابيت شور ن ا rخا داخل در ساختمان در شد. شته رد م زندگ آن در لادن بن ه اهخان» آن ها پنجره در ه ا خانه بود، هنه خاردار سيم آن بام بر و حفاظت هاميله اگر ه بود ن ا قاعده بود. شده نصب ها آن بزند، مقاومت به دست لادن بن مرگبار اقدامات به دست ه دارند اختيار رسيدند ظن ن ا به ها آن اگر اما بزنند، جليقه خود لباس و ردا ر ز در د شا او ه شند.!ب را او توانند م نيز دارد، انتحار اش جامه ر ز در نيز اسامه ا گو ن، بنابرا به را او پس داشته انفجار مواد جليقه ها گفته از بخش ن ا « . بستند گلوله عمليات بود. سيا بازنشسته مقام منتشر آن از وچ جزئيات گاه ه قهرمان از ا! آمر ه عمليات شود. م ب ذ!ت ستان پا و د گو م آن از اش سخن ارزشمندش اطلاعات از و ند م هرش، سيمور مثال، برا د. گو م ا! آمر سرشناس تحقيق نگار روزنامه است فرد «خالد عثمان» ه است معتقد به مربوط اطلاعات ٢٠١١ سال در ه در را القاعده سابق رهبر لادن، بن اسامه سال در خالد است. داده قرار سيا اختيار وارد سياس پناهنده عنوان به ١٩٧٩ است فرد ماجرا رو آن اما شد، لندن است. رسانده ت هلا به را لادن بن ه بن اسامه شدن شته سالروز نهمين در نيروها سابق عضو اونيل، راب لادن، مرگبار گلوله ه ا! آمر «سيلز نيو» ژه و رد، شلي القاعده سابق رده سر به را به عمليات ن ا درباره را د جد جزئيات برنامه در اونيل است. گفته نيوز س فا گفت: «شت را لادن بن اسامه ه مرد» ها هفته سيلز، نيو ها نيرو ششم تيپ در نتانياهو ابقا برا ا وسيله هر از و زنند و برا مدت طولان مصونيت جاد ا و قدرت هشناسجامع استاد ووال، ورام نند. استفاده سد نو م زمينه ن ا در هامقال در صهيونيست راه آخر ، فعل مرحله در نتانياهو، پيروز ه روزنامه در صهيونيست سنده نو ن ا . نيست نان سا از نيم ه نوشت آحارانوت عوت د فضا از بيرون را او خواهند م اشغال سرزمين نيست. تغيير قابل حقيقت ن ا و ببينند سياس همچنان نتانياهو ه نجاآ از رد يد تأ ووال ط شرا در ما دارد، تسلط دولت نهادها بر أس و اميد نا اما م؛ بر م سر به بارفاجعه ها تلاش تمام د با ه!بل نيست، عمل برنامه ر وز نخست مسند از او ردن بيرون برا رار!ت رغم به و گفته به شود. گرفته ار به اشغال سرزمين نان سا از نيم انتخابات، فرد را او و هستند نتانياهو رفتن نار خواستار و ند م عمل خود منافع برا فقط ه فاسد دانند. م است، قدرت از سوءاستفاده حال در در نيز نظام ها مسئوليت ه سنده نو ن ا روش سه از نتانياهو ه گفت دارد، خود ارنامه ه ن ا اول روش برد؛ م بهره قدرت در بقا برا ند القا چنين و بترساند را مردم دارد تلاش او نجات را هاآن تواند م ه است فرد تنها او ه بسيار زندگ نند،!ن ت حما او از اگر و دهد ن پرانفرت ش افزا دوم داشت. خواهند بد سوم روش و است جامعه بين اختلاف جاد ا و ترساندن و نست -تضعي گرفته پيش در او ه قضا سيستم بر تسلط همچنين و ندگان نما نتانياهو ه است آمده مقاله ن ا ادامه دراست. اسرائيل در ودتا به دست رونا شيوع ه سا در اما رده،!ن جاد ا را روس و او هرچند و است زده د تشد برا ط شرا ن ا از سوءاستفاده درحال است. مه محا از فرار و خود قدرت عربستان: دارا ر وز ه: الاقتصاد صحيفة رو روبه نون] تا [ بحران چنين با پادشاه "اهش چشمگير طرز به درآمد است. نبوده انجام را ا سختگيرانه بسيار اقدامات ما افته، د با و باشد rدردنا است ن!مم ه داد خواهيم د شد اهش دهيم". اهش شدت به را ها نه هز بودجه اصل ننده تامين عنوان به نفت بها جهان گسترش همراه به سعود عربستان به مختص اقتصاد تبعات ه رونا روس و مراسم برگزار لغو احتمال البته و داشته را خود اوضاع ن دتر درشد را شور ن ا ، حج سود پر و است داده قرار خود تاسيس بدو از اقتصاد غرب منطقه ژئوپليتي در مسئله ن ا د ترد ب خارجه سياست شدن ار محافظه ژه و به و آسيا گذاشت. خواهد سزا به تاثير اض ر اصل ها انون از ! به ل برز ه حال در ل تبد لاتين ا! آمر در رونا روس و شيوع از را خود جان نفر هزار هفت از بيش و است شده ميان در شور ن ا جمهور رئيس اندداده دست عليه ها آن با همصدا تا شد حاضر خود هواداران عال دادگاه ند. اعتراض عال دادگاه م!ح رئيس ها دخالت درباره تحقيق اجازه ل برز ه است داده را پليس و قضا امور در جمهور گرفت. صورت دادگستر ر وز استعفا از پس ونزوئلا &ها ست ترور با مقابله &برا ونزوئلا ارتش رد صادر باش آماده فرمان خارج دولت سرنگونیبرا­ىآمریکاتقل­اى مادورو روز نما نظاميانشبه نظامحملهطر­حشدن خنثدنبالبه به شور ن ا ارتش ونزوئلا، در ا! آمر ت حما مورد شور ر وز «رورول نسترو».درآمد باش آماده حال ت حما مورد نظاميان شبه ه ن ا اعلام با ونزوئلا به نظام حمله انجام قصد ا در ق طر از ا! آمر استفادهبان­ظاميانشبهن اگفت:داشتند،راونزوئلا شمال بخش در را احمله تندرو هاق قا از موقع به نش وا با ه بودند داده ترتيب ونزوئلا ننده حمله افراد از نفر هشت امنيت نيروها رورولشدند.دستگيرنيزه­اآنازگر دنفردووشته بازداشت افراد از ! ه رد اعلام خود سخنان در است.ا! آمرمخدرموا­دبامبارزها­دارهمأمورا­نازشده به ق طر از ونزوئلا در مداخله برا غرب شهاتلا جمهور رئيس عنوان به «دو گوا» شناختن رسميت خيابان ها اعتراض و هاشورش برخ ا موقت غربه رسد منظربهحالو­برسد جابهنتوانس­ته ودولتعليه ! چرو پارتيزان تهاعملياان­جامبه ساز خنثو-ش ه استآورده روونزوئلام­قام رود. م شمار به اقدامات ن ا جمله از اخير عمليات ارتش گذشته، سال حداقل ط نيز ن ا از پيش ساز خنث و شناسا از ونزوئلا دفاع وزارت و نيروهاعليه پارتيزانو ست ترورعمليات­ن چند بهتهاعمليا­ن اهمهسرنخه بود،دادهخبر دولت است. رسيده ا! آمر امنيت موسسات و نهاسازما را بزرگ نقش ونزوئلا سياس بحران در ا! آمر خوان" ه آن از پيش ه طور به است؛ رده باز ن ا موقت جمهور رئيس عنوان به را خود ، دو" گوا اوبه تلفن تماس طسفيداخ ند، معرفشور خواهد ت حما و از قاطعانه ه بود داده اطمينان ضدم رژق طرن اازه داردنظردر حتا! آمررد. و روسيه نفوذ با و ند سرنگون را مادورو"" ا! آمر برخيزد.مبارزهبهمن­طقهن ادرچين زنده برنامه با را خود انتخابات ارزار ترامپ ترامپرد. آغاز لن!لين ادبود نار در ون ز تلو تا رونا روس و سن وا داد قول مصاحبه ن ا در رسيدن آستانه درشد. خواهد توليد سال انتها خود بين پيش ترامپ دونالد هزار، ٧٠ عدد به ا! آمر در رونا روس و از باختگان جان تعداد از ٩٠ د شا ، نفر هزار١٠٠ : داد ش افزا هم را به ابتلا اثر در نفر هزار ٩٥ هم د شا و نفر هزار ادبود بدهند. دست از را خود جان روس و ن ا س د واشنگتن شهر مشهور بناها از لن!لين است. ا! آمر در نور(قانوندولتا­ئتلافمخالف­تاعلامازپس با ) علاو اد ا( الوطنيه ائتلاف و ) !المال گر دموافقتازت ا!حخبرها، اظم!الابينه ر وزنخست ابينه با سياس عمده هاگروه پارلمان در ائتلاف دو ن ادارد. عراق -ل!م رس ٣٢٩ مجموع از رس ٤٦ ه عراق چه آن به اعتراض در دارند اختيار در را پارلمان مصطف «مشخص غير» و «مبهم» ار و ساز خود پيشنهاد ران وز انتخاب در اظم!ال به اعتماد رأ اعطا از ه اند گفته ناميدند، دولت ائتلاف نند. م خوددار او ابينه نده نما ٢٠الوطنيه ائتلاف و رس ٢٦قانون خود هابيانيهدر­ه گونهآنودار­ندپارلماند­ر ابينه به اعتماد را نشست در اند رده يد تا مخالفتوجود­باشد.نخواهندحاض­ر اظم!ال سياس عمده ها ان جر گر د ان جر دو ن ا به اعتماد را برا را خود موافقت پارلمان و سياس بست بن از عراق خروج و اظم!ال فاد» زمينه همين درردند. اعلام موجود مت!ح ان جر سياس دفتر عضو ،« الشمر ه شد مدع ا بيانيه انتشار با عراق مل اختلاف، عراقمنابعگ­فتهبهشد.خواهندعمل برطرف نيز دفاع و شور وزارت ها نه گز بين آن نه گز پيشتر ه شور وزارت و است شده ) قبل -ل!م ر وز نخست) « الزرف عدنان» « الغانم عثمان» اختيار در بود شده معرف گرفت. خواهد قرار ارتش ستاد نون فرمانده نشست جار هفته ان پا تا شود م بين پيش برگزار اظم!ال ابينه به پارلمان اعتماد را از -ل!م ر وز نخست سومين اظم!ال شود. ه است « عبدالمهد عادل» استعفا زمان در خيابان گسترده ها اعتراض فشار تحت رد استعفا خود سمت از )٩٨ آذر( دسامبر ماه ن گز جا ار به آغاز و تعيين زمان تا و دولت و داده ادامه خود فعاليت به امور پيشبرد عنوان به « الزرف عدنان» و « علاو توفيق محمد».است اجماع نبود علت به قبل -ل!م ر وز نخست دو دولت يل!تش از سياس ها گروه مخالفت و ن فرورد ٢١ ه اظم!ال ردند. هگيرنار يل!تش مامور «صالح برهم» سو از گذشته دارد فرصت بهشت ارد ٢٠تا شده د جد دولت ند. معرفپارلما­نبهراخوداب­ينه ]مالو&علاوپيوستن­با اظم]الدولتمخال­فانره داشدنترگست­رده روز ارتون چالش بر غلبه برا مل ضرورت سياس اهل نيروها اتحاد گر، د سو ازاست. ها ه هم رد ان جرو) الحلبوس محمد(سنت دولت يل!تش برا ها زن را ابتدا همان از رده اعلام اظم! ال با را خود موافقت د جد عراق معادلات در سياس عمده گروه دو بودند وارد ابينه نفع به اعتماد را روز در ه هستند ائتلاف يم)،!ح عمار سيد( مت!ح مل ان جر صدر) مقتد(سائرون،) العامر هاد(الفتح ها جناح عنوان به ) العباد حيدر( النصر و خواهند را اظم!ال ابينه به شيعه عمده به سقوط آستانه در عراق ه رد يد تا وداد. سهمازدوربه­مقتدردولتي­ل!تشواستپرتگ­اه نيروها همه و مردم پشتيبان با خواه رونا روس و دليل به ه درحال « سام عمو » ه نا ارم.!بده شما به د گو م زده ماس بودن دليل ب با رابطه در ترامپ ها دروغ به . مل بده باره در ها ا! آمر نگران PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.