Khorasan : 2020-05-05

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١ رمضان ١١ آغازشد سال٢ ط ن]مس هزار١٧٠ ساخت خبرها ميان از جامعه فرهنگيان به بزرگ وعده فرهنگيان به مجلس &ا نامه ه هد شدابلاغمسا­جد بازگشانامه­شيوه جمع نامه ارسال روزاز د مجلس در ذه ا نده نما رتبه طرح درباره رئيسه هيئت به ندگان نما از خادم ا... ت هدا داد. خبر فرهنگيان، بند ن ا در ندگان نما گفت: تسنيم به باره ن درا ت فور دو طرح ه خواستند رئيسه هيئت از نامه علن جلسه در ت اولو با فرهنگيان بند رتبه است: آمده نامه ن ا متن درشود. مطرح مجلس اسلام شورا دهم مجلس ه ن ا به ت عنا» از و ند م ط را خود عمر ان پا ها هفته ز عز معلمان ژه و به شور فرهنگ جامعه طرف لطفا ، دارند بند رتبه اجرا در ع تسر توقع ١٠٠ ماده )٢ ( تبصره اساس بر يد فرما دستور ت اولو با فرهنگيان بند رتبه ت فور دو طرح معلم هفته در را مهم ن ا دهم مجلس و شود مطرح «.د نما ه هد فرهنگ اران!هم به نماز &برا مساجد در حضور زمان ساعت نيم ثر حدا همه به معلم بزرگداشت هفته تبر با وضعيت شور، فرهنگ جامعه و معلمان عوامل ن تر مهم از ! را معلمان زندگ و آموزش و تربيت و تعليم نظام موفقيت اصلاح دنبال به اگر افزود: و دانست پرورش هستيم شور در تربيت و تعليم نظام بهبود و معلمان معيشت وضعيت و زندگ به د با در بخش ن تر ننده تعيين عنوان به شور باشيم. داشته توجه پرورش و آموزش استان ١١ ن ا استانداران از همچنين و ار پا بيشتر هرچه ت جد با خواست وتاه زمان مدت در ها پروژه ن ا تا باشند و فرهنگيان اختيار در و برسد نتيجه به ميرزا حاج گيرد. قرار شور معلمان اساس بر گفت: هم پرورش و آموزش ر وز نيم و سال در توانيم م ها بين پيش دهيم. ل تحو را هان!مس ن ا نده آ در ن!مس واحد هزار ١٧٠ است قرار ، اصفهان فارس، تهران، ها استان ه هگيلو ، شرق جان آذربا خوزستان، ، اصفهان ، رضو خراسان راحمد، بو و تفاهم قالب در زنجان و بوشهر ، ز مر راه ها وزارتخانه ميان شده منعقد نامه بيشتر و پرورش و آموزش و شهرساز و ه شود احداث شور د جد شهرها در آن واحد ٥٦٤ و هزار ١٤ اجرا عمليات شد. آغاز روز د انتظار سرانجام گذشت از بعد و رسيد سر به فرهنگيان ساخت نامه تفاهم امضا از ماه پنج از بيش فرهنگيان برا ون!مس واحد هزار ١٧٠ ها پروژه ن ا اجرا عمليات ن،!مس فاقد سال آذرماه خراسان، گزارش به شد. آغاز راه ران وز حضور با مراسم ط گذشته نامه تفاهم پرورش و آموزش و شهرساز و برا ون!مس واحد هزار ١٧٠ ساخت شد. امضا ن!مس فاقد فرهنگيان محمدجوادرن­جبر- ندارد تمام رونا ين پا و بالا ى صعود روند حالا و استان ١۵در بازگشا نامه شيوه بهداشت وزارت اعلام را رونا سفيد مناطق در مساجد ن تر مهم خراسان، گزارش بهرد. :است شرح ن ا به نامه شيوه ن ا مفاد آن ساعت نيم ثر حدا مساجد در حضور زمان - اذان. وقت در هم وارد ش!دست و ماس با د با نمازگزاران ليه - شوند. مسجد هايسه از فشدار بودن فعال صورت در - استفاده فش نگهدار برا مصرف بار شود. و روباز ها صحن دارا ه مساجد در - صورت در نماز برگزار ت اولو هستند، حياط حياط و روباز ها صحن در هوا بودن مساعد است. شود. خوددار ها نذر و غذا ، چا ع توز از - ممنوع مساجد در مراسم گونه هر برگزار - است. استان ١١ در عمليات &اجرا ▪ اول معاون جهانگير اسحاق روز د حالا جمهور است ر نهاد محل از جمهور رئيس ههاپروژ احداث اجرا عمليات آغاز فرمان صادرراشور استان ١١درفرهنگي­انن!مس وخورد. زمين به ها پروژه ن ا لنگ و رد استان با نفرانس دئو و ارتباط ق طر از ، خوزستان اصفهان، فارس، تهران، ها راحمد، بو و ه هگيلو و شرق جان آذربا و توليد مل اقدام برنامه ار به آغاز فرمان شور استان ١١ در فرهنگيان ن!مس عرضه رد. صادر را و مترو بليت &درصد ٢٥ ش افزا تخت پا در اتوبوس ، شمال خراسان مازندران، البرز، تهران، روند بلوچستان و سيستان و همدان فارس، احتمالا دهدو م نشان را نزول ، جنوب خراسان ن، قزو چهاراستان نيز تازگ به بوشهر و غرب جان آذربا اساس بر اند. رده تجربه را پي دوره بر گرفته صورت اپيدميولوژ ها بررس ران ا در رونا روس و گسترش و ابتلا روند منتشر بهداشت وزارت سو از ه جهان و و ميليون سه بهشت، ارد ١٤ روز تا شده، رونا به جهان در نفر ٥٦٠ و هزار ٤٩٧ و هزار ٢٤٤ تعداد ن ا از ه شدند مبتلا طور به دادند. دست از را خود جان نفر ٩٥٧ اسپانيا، ا،! آمر شورها جهان در ل تا اول هارتبه فرانسه و انگلستان تاليا، ا خود به را ١٩ د وو بيمار به ابتلا پنجم دهند. م اختصاص رونا باز ين پا و بالا - وزارت آمار ها بررس ندارد، تمام پي شروع ا صعود روند آغاز از بهداشت حال عين در دارد. ت ا!ح استان ١٥ در روزها در ه د گو م بهداشت وزارت شيوع نزول سير با شور نقاط اغلب اخير همچنان ها نگران اما است بوده مواجه دارد. وجود اجتماع گروه ه را نرخ ش افزا جزئيات تهران شهردار نرخ رد. اعلام را عموم نقل و حمل ها مصوبه طبق امسال ، تهران شهر مترو بليت افت. خواهد ش افزا درصد ٢٥ شهر شورا ٥٠٠ و هزار شهر داخل سفره ت بليت ٢٠٠ تهران به حومه سفره ت بليت تومان، ت بليت سفره، ت بليت نرخ از بيشتر تومان ت بليت و تومان هزار پنج هشتگرد سفره سال همانند ره) ( خمين امام فرودگاه سفره شده تعيين تومان هزار ٩ ش افزا بدون قبل به شهر شورا مصوبه م! تبصره طبق است. به ه است شده داده اجازه تهران شهردار ارت از استفاده به مسافران ق تشو منظور ط مسافت با متناسب دار، مبلغ ها بليت درصد ٥٠ تا ثر حدا -تخفي اعمال به شده نرخ همچنين ند. اقدام سفره ت بليت بها امسال ، بوس مين و اتوبوس خطوط ه را ش افزا درصد ٢٥ ،١٣٩٨ سال به نسبت افت. خواهد صعود در استان ١٥ ▪ تعليم موفقيت عامل معلمان معيشت تربيت و ▪ وزارت اپيدميولوژ ميته اعلام بنابر در پي شروع ا صعود روند بهداشت، گيلان، لام، ا لرستان، قم، ( استان ١٥ و ه هگيلو ، رضو خراسان گلستان، رمان، هرمزگان، خوزستان، راحمد، بو بختيار و چهارمحال زنجان، اصفهان، زد، ه ن ا ضمن شود. م مشاهده رمانشاه) و مرحله به ردستان استان شود م تصور باشد. رسيده ثبات مراسم ن ا در جمهور رئيس اول معاون بهداشت &ها ل]پروت جزئيات مدارس بازگشا &برا جهان ٩ رتبه در ران ا ▪ سو از شده منتشر گزارش اعلام اساس بر رتبه يه، تر از بعد ران ا بهداشت، وزارت ه دهد م اختصاص خود به را ابتلا نهم ابتلا قطع موارد ها شناسا ن بيشتر ن فرورد ١١ روز در شور در بيمار ن ا به است. بوده نزول سير در استان ٩ ▪ رونا، صعود ند ناخوشا آمار نار در چند در بيمار شور روند اما ه طور به است بوده نزول اخير روز ، شرق جان آذربا ، ز مر استان ٩ در برخ ه را نرخ &درصد ٨٠ ش افزا ها س تا ▪ دولت سخنگو ربيع عل درباره ها رسانه با خود هفتگ خبر نشست در از شده گفته ه مدارس بازگشا ها ل!پروت خواهد انجام سفيد شهرها در بهشت ارد٢٧ شورها اولين از ران ا ه ن ا به اشاره با شد تعطيل را خود مدارس بيمار شيوع با ه بود شهرستان برخ اعلام به توجه با : افزود رد، دهد م نشان ه سفيد وضعيت عنوان به ها مل ستاد م، ندار فوت و بستر شهرها ن ا در ن ا در مدارس گرفت تصميم رونا با مقابله بيشتر اطمينان برا ه شود بازگشا شهرها و بيست به بيستم از را موضوع ن ا جمهور رئيس وزارتخانه تا انداخت تاخير به بهشت ارد هفتم بررس بهداشت و شور پرورش، و آموزش ها هر در رد: يد تا و باشند. داشته بيشتر سو از شده گفته ها ل!پروت ت رعا تصميم مجوز هرگونه و است ضرور بهداشت وزارت ها ل!پروت ت رعا نيازمند نيز بازگشا برا فاصله با شامل ه بود خواهد بهداشت وزارت در حضور م تعداد ، آموزان دانش نشستن لاس و مدرسه ردن عفون ضد ، ها لاس ردن ضدعفون و -مختل ها نوبت در ها وچ شهرها در همچنين و هاست س سرو مدرسه به رفتن برا آموز دانش ه مسير در ه بگيرد صورت ها ت رعا د با نيز د پيما م . باشد نداشته تماس - &محمد &هاد تا امسال، تهران شهر در س تا انواع ه را نرخ سال مصوب ه پا نرخ به نسبت درصد ٢٥ -سق س تا ه را نرخافت. خواهد ش افزا ١٣٩٨ درصد ٢٠ بامداد، ٦ تا ٢٢ ساعت از شب نوبت در ه را نرخشود. مافزودهشده،تعيين خهانربه شهروندان به ژه و خدمات ه سيران تا ناوگان افت خواهد ش افزا درصد ٨٠ تا نند م ارائه تجهيزات وسيله به ها س تا ن ا در نرخ تعيين و شود. م انجام ه را محاسبه قربان ٦٢٧٧ مبتلا- ٩٨٦٤٧ گذشته ساعت ٢٤ ط رونا د جد قربان ٧٤ و مبتلا ١٢٢٣ درگير &ها استان د شد وضعيت در بيماران افتگان بهبود تعداد ان مبتلا ل جمع قربانيان ل جمع ساعته ٢٤ ان مبتلا ساعته ٢٤ قربانيان ها استان تمام ٢٦٧٦ ٧٩٣٧٩ ٩٨٦٤٧ ٦٢٧٧ ١٢٢٣ ٧٤ layout@ khorasanne­ws. com شور: ل بازرس سازمان رئيس &زود به پرستاران مطالبات شود م پرداخت پس ه گفت شور ل بازرس سازمان رئيس مطالبات موضوع يه، قضا قوه است ر دستور از آن مطالبات از بخش و ردم پيگير را پرستاران است شده پرداخت تومان ميليارد ٢٠٠ حدود ها . شود م پرداخت زود به نيز گر د بخش و افزود:شيان دروتالاسلا­محجتسنيم،گزارشبه و مسائل بررس منظور به جلسات همچنين در ها آن دستمزد رقم جمله از ارگران لات!مش شده برگزار ان ارفرما و ها آن حضور با ٩٩ سال قضا دستگاه رئيس م تقد را آن گزارش ه است و خودرو قيمت ش افزا موضوع به ورد. خواهم گفت و رد اشاره نيز جامعه در آن از ناش التهابات جمهور رئيس اول معاون با خصوص ن ا در ه افت در منتظر بازرس سازمان و رده اتبه!م است. زمينه ن ا در ربط ذ مقامات توضيحات PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.