Khorasan : 2020-05-05

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١رمضان ١١ ون ز تلو ها خبر و ها چهره اولين در ان اسعد ون هما ش نما در حضور تجربه ال سر دارد قصد ، خانگ بسازد. وم مد ن ا ژه و مد ل ا سر سنده نو دان ا باب برعهده را مجموعه ن ا نگارش ،«ن!مان» و «دل» دارد. است هگشتباز سه ه]شب به بارهدو د،شو م هد د آن تارخسا در راتيغيت ه «اتفاق» هبرنام با وررشيدپ رضا تحت املا ه سه ه!شب ها برنامه از ! برنامه گرفت، قرار رونا روس و شيوع تأثير پس ه بود رشيدپور رضا اجرا با « اتفاق » به ط شرا بازگشت تا قسمت، دو ضبط از شدن طولان با اما شد -متوق عاد حالت با را برنامه ن ا ناگهان سه ه!شب ضبط، -توق اول، قسمت دو به نسبت متفاوت ل!سروش تغييرات ن ا ه هرچند فرستاد. آنتن رو قسمت دو اندازه به «اتفاق» است شده باعث ضرر به اما نباشد، متفاوت و جذاب ابتدا است. نشده تمام هم ه!شب و برنامه به ارائه ن تر موفق و ن تر جذاب و شد م انتخاب تماشاگران ق تشو ميزان واسطه شد. م شد پخش «خروج» &تيزرها فيلم با امروز رادان بهرام ارگردان به « هگآشفت» ش نما به جيران دون فر با زود به او د. آ م خانگ ميلاد ساخته « سونام » فيلم شد. خواهد ده د وم مد ن ا در نيز صدرعامل مخاطبان با &ر تصو تماس ▪ ه روزها در رده سع « اتفاق » برنامه رده، پيدا رونق حساب ر تصو هاتماس استفاده مردم با وگوگفت برا فرصت ن ا از تازگ به ه هابخش از ! ن بنابرا ند. افراد با زنده وگوگفت شده اضافه برنامه به در و شود م انجام نترنت ا ق طر از ه است توانند م مردم است. خوب اتفاق خود نوع تگوگف برا «اتفاق» نستاگرام ا صفحه در رضا تا نند آمادگ اعلام ن آنلا و زنده ر تصو صورت به هاآن با برنامه در رشيدپور رو ه افراد ند. وگوگفت و بگيرد تماس عاد مردم ند، آ م « اتفاق » ر تصو خط رونا تاثير تحت نوع به دام هر ه هستند از بعض گاه اما هستند، آن پيامدها و قرار غيرمعمول و خاص ط شرا در افراد ن ا مهمانان از نفر شب شنبه مثلا دارند. هدف با ه بود گردشگر «اتفاق» زنده پخش ،-مختل شورها در فقير ان ود به آموزش گذشته ههاما در گردشگر ن ا رد. م سفر اوگاندا به ورودش و بود رده سفر قا آفر به نيا در رونا شيوع با قا آفر شرق در شور بود. شده ماندگار جا آن و شده همزمان تيزرها ،ث فوحدحر هفته چند از بعد بالاخره بازرگان ها آگه تور ندا در «خروج» فيلم گرفت. قرار سيما بهشت ارد ١٤ شنبه روز از مهر، گزارش به نسبت رسان اطلاع به تمهيد با ون ز تلو ن دتر جد « خروج » فيلم نترنت ا ران ا به ن ا تبليغات تيزر و رد اقدام يا حاتم اثر ن ا در رفت. سيما ه!شب آنتن رو فيلم ها سامانه از بردن نام بدون تبليغات تيزر ها آن رو « خروج » فيلم ه « نماوا » و « فيليمو » به فيلم ن ا پخش درباره است، شده بارگذار تبليغات تيزر در و شد خبررسان ن آنلا صورت ها رسانه در ن آنلا ران ا » : شد س رنو ز آن و صوت مقررات تنظيم سازمان مجوز دارا ت سا آدرس گرفتن قرار .«(ساترا( فراگير ر تصو راهنما هم س رنو ز بخش در «ساترا» رسم نترنت ا ران ا به مخاطبان دسترس برا آوردن اسم بدون ون ز تلو ترتيب ن ا به و بود رسان اطلاع به ننده پخش ها اود و از پرداخت. فيلم ن ا نترنت ا ران ا درباره از دور مدت از بعد ضيا عل و بازگشته رسانه ن ا به و، راد جا ن ا» برنامه اجرا دوباره جوان و راد در را « نيست شب ن ا است. گرفته برعهده ضيا و شود م پخش ٢٣ ساعت هرشب برنامه است. آن نده گو ههادوشنب برنامه چارچوب ختن ر برهم ▪ پرداختن مدل « اتفاق » ها جذابيت از ! به برنامه از قسمت هر بود. موضوعات به برنامه مهمانان و پرداخت م خاص موضوع مرتبط برنامه موضوع با نوع به دام هر ه تجربه درباره و آمدند م صحنه رو بودند، در ردند. م صحبت خود جالب و خاص آنتن رو رونا ماجرا از پس ه « اتفاق » دارند ارائه مهمانان بعض همچنان رود، م در ه واحد موضوع و وصل حلقه آن اما و وگوها گفت همه ، ابتدا ها قسمت رد، م وصل گر د! به را برنامه هابخش تحت ن بنابرا ندارد. وجود د جد «اتفاق» در خته ر هم به برنامه اوليه چارچوب رونا، تاثير است. فيلم به احمد مهران به «وسه » سينما عطشان عل ارگردان گر د جمشيد پژمان پيوست. در حضورش ه است گر باز ماه خرداد از «وسه » .است شده قطع فيلم ن ا رود. م دوربين جلو علاوه است. شده حفظ همچنان علم جذابيت در هم شدن ضبط زنده ها ن ا بر پخش بهاش ن ا ه برنامه د جد تها قسم دارد. سهم، شود م است. شده حذف املا هستيم آن شاهد اتفاق &ههاسوژ جذابيت حفظ ▪ تغيير « اتفاق » چارچوب گفتيم ه هرچند رده سع ساز برنامه گروه اما ، رده ه هاسوژه واسطه به را جذابيت است ند. حفظ است، روز اتفاقات با متناسب تر د ميزبان برنامه ن ا شب شنبه مثلا ده!پژوهش ر مد اصفهان نصر محمدحسين تولد ماجرا به مفصل طور به و بود ان رو پرداخت. ده!پژوهش ن ا در زشده فر جنين برنامه ها بخش از ! در هم شب شنبه بود برنامه مهمان خداشناس حميد و بود گذرانده سر از را جالب تجربه ه شورها در بار ١٣ را خورشيدگرفت­گ ن بنابرا بود. رده مشاهده و تجربه -مختل موضوعات به پرداختن در برنامه اوليه هدف گران باز جمع به مرزبان لاله ارگردان به «چيز همه ب» فيلم است. شده اضافه قرا محسن ماه مهمانخانه » فيلم گر باز ن ا در ن آنلا ران ا نوبت در را « نو دارد. اود و سها سرو ران ا سينما رشيدپور بازگشت خوب اتفاق ▪ تماشاگران موثر غيبت ▪ و استود در جذاب اتفاق خال &جا ▪ رونا بحران شدن طولان از پس سه ه!شب ماه ژه و ه ال سر و برنامه نبودن موفق و و ناگهان طور به بود، ده د r تدار رمضان برنامه گرفت تصميم قبل اعلام هيچ بدون بازگرداند تماشاچيان حضور بدون را «اتفاق» در دهد. جا تور ندا در را برنامه ن ا و امسال رمضان ماه در سه ه!شب ه ط شرا نداشته مخاطب جذب در چندان موفقيت ! عنوان به رشيدپور رضا از دوباره استفاده است بوده خوب اتفاق خود، برند ان مجر از دارد. احتياج آن به ه!شب ه ه تاثيرات طبيعتا تماشاچيان، غيبت در « اتفاق » و استود در مردم ! فيز حضور ها آن ت مشار از و رفته بين از هم داشت از قبل رشيدپور رضا شد. نخواهد استفاده ا نه گز دو سوالات برنامه، مهمانان ارائه صفحه ق طر از آنان و رد م تماشاگران از سوالات به داشتند دست در ه ليد در ها سوال به ت نها در دادند، م پاسخ آمد، م صحنه رو ه مهمان هاصحبت ان پا در ن، ا بر علاوه شد. م داده پاسخ گذاشته تماشاگران را به ارائه ن بهتر برنامه عمل اتفاق برنامه، ابتدا قسمت دو در مطرح برنامه در ه ها صحبت با مرتبط ها بخش از ! ن ا و م د د م بود شده بود. رده جالب و متفاوت را آن ه بود برنامه همان در اقدس ارشا اول، قسمت در مثلا د پر ين پا اد ز ارتفاع از و، استود محيط شد. سازشبيه برق و رعد دوم قسمت در ا شور و تماشاچيان حضور اتفاق، خود از فارغ نبود، تاثير ب آن جذابيت در شان هيجان و تماشاگران، غيبت دليل به احتمالا ن بنابرا هاشب ن ا ه « اتفاق» در برنامه از بخش ن ا مسابقه با جمعه ان انصار عل سعيد ساخته « ران ا شام » خانگ ش نما به ابوطالب، ها شب همچنين او د. آ م ه!شب از را «سرزده» ال سر قدر، داشت. خواهد آنتن رو رضو خراسان ن آنلا ران ا راه در «شتارگاه » ، سينما ها فيلم ن آنلا ران ا با همراه ن ا وارد هم امين عباس « شتارگاه » احتمالا شود. م چرخه با » : گفت سنا ا به باره ن ا در امين عباس مشورت و تحقيق حال در گذاره سرما همراه هستم، « شتارگاه » فيلم ن آنلا ران ا برا ار چنين به راض قلب صميم از اگرچه چون نم م ر!ف ه است ن ا واقعيت ول نيستم وجود هم ن ا از پيش ه ط شرا به توجه با ران ا پيچيده ماجرا پس از نتوانم داشته، ها سال ن ا در حال هر به چون م بربيا عموم نظرم به و است داشته وجود ران ا در انحصار من» :رد اضافه امين «.ندارم قدرت آن در من تا هستم بررس مشغول ط شرا به توجه با هم ه جا آن از البته برسيم. فيلم ن آنلا ران ا به تنظيم سينما پرده برا «شتارگاه » فيلم صدا نترنت ا نسخه صورت به باشد قرار اگر بود، شده چون ند تغيير آن صدا است لازم شود پخش ببيند را فيلم ل موبا رو نفر است ن!مم تنظيم را صدا د جد وم مد با متناسب د با و «.نيم layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.