Khorasan : 2020-05-05

7 : 7 : 7

7

هنر و ادب ٧ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١ رمضان ١١ گفت قرنطينه ام ا گذران چگونگ از خراسان با توگوگف در برجسته مترجم ،&وثر عبدا... استاد درگذشت آشنا نام آثار نامدار مترجم ! رونا &روزها دوستان با همنشين سال ٦٠ آشپزىمستطا­بکتاب تا ىفينهاکلبر ازدریابندر­ى؛نجفميراث « » « » است شده «&سعد گلستان» ن گز جا« بيهق خ تار»م برا خودش گفته به و دارد سال ٧٤ است. گذرانده مطالعه و ار راه در را آن سالِ ٦٠ برا ، ران ا برجسته مترجمان از ، وثر عبدا... شده شناخته شخصيت ادبيات اهال ادعا ن ا گواه شود. م محسوب ٩٧ سال در او انتخاب هم، ن ترمحبوب عنوان به سال ٥٠ بالا مترجم است. مخاطبان نظر از سندگان نو جمله از با وثر ه بزرگ نثر و دقيق ترجمه هاش،بشدحسا خوببهرانها­آتوانست معرف هازبان فارس به بارگاس و مار به توان م ند، نگارروزنام­ه و س نوداستان وسا، ترجمه، بر علاوه وثر رد. اشاره پرو اهل مجموعه اولين و دارد درخشان سابقه هم شعر در سال در ، «مهاهر شهر به پنجره از» نام به را شعرش توگوگف شاعر و مترجم ن ا با رد. منتشر ٥٢ در ه م اداده انجام ش روزها ن ا ط شرا درباره خوانيد. مادامه درگذشت؛ ابندر در -نج از بسيار ننده تداع نامش ه مرد در روز د است، انگيز خاطره توب!م آثار حدود ه گفت وداع را فان دار حال گذشت. م عمرش از سال ٩١ به مندان علاقه از بسيار غرب، لاسي ادبيات ابندر در شادروان نام مترجم، عنوان به را آثار رو مانند مشهور فين لبر ها» با وداع » ، « ،«اسلحه ابندر در ن ا خاطرهانگيز ع شاد اند؛ده د «ا در و پيرمرد» و «ليمانجارو هابرف» بشود ه بود آن از تر سليقه خوش مرحوم، آن اما رد؛ محصور لاسي ادبيات حصار در را او متون برگردان برا را ترجمه فن وقت ابندر در ترجمه رد؛ م غوغا برد، م ار به هم ادب غير خ تار » و راسل برتراند « غرب فلسفه خ تار » از او خواندن و جذاب قدر همان ت نا آرتور « سينما با . « آنتيگونه » متن از او روان برگردان ه است نه ، ابندر در -نج ه برد اد از د نبا همه، ن ا نيز توانمند پژوهشگر و سنده نو ه مترجم فقط نه ،« آشپز مستطاب تاب » عن او ار!شاه بود؛ همراه با را آن ه است تأليف ه!بل ترجمه، به ار!راست فهيمه اد زنده همسرش، ار!هم و طرفداران ميان در هم هنوز ه تاب رساند؛ انجام خيل د شا دارد. فراوان محبوبيت ، آشپز فن دنيا ن ا از روز د ه مرد اما ندانيم، ما از سطح در شده شناخته مترجم شيد، پر فان و ادب آثار ترجمه دليل به ابندر در بود؛ جهان تورنتون » زه جا ، فارس زبان به غرب لاسي هاتلاش رد. خود آن از را لمبيا دانشگاه «لدر وا از و ران ا ادب و فرهنگ به او وقفه ب خدمات و باعث ،« آشپز مستطاب تاب » -تألي متر،مه همه ميراث ثبت مل ميته ،١٣٩٦ سال در ه شد در ،« بشر زنده گنجينه» عنوان به را و ناملموس، «(اران نادرهناملم­وس( ميراث حاملان فهرست» اثر ٣٥ از بيش ، ابندر در اد زنده از ند. ثبت روانش است؛ جامانده به -مختل ها عرصه در باد. شاد آرانيان- الهه – نوائيان ▪ است هنر سراپا ، بيهق نثر ادب آثار از وثر عبدا... ههاترجم خواننده اگر عين در و دقيق روان، ساده، نثر شيفته حتماً باشيد، است ا ژگ و ن ا د. هاشد آن ه پا بلند حال مداوم خواندنِ اثرِ در وثر ه آورده دست به « بيهق خ تار» خودش گفته به او است. چنان آن را بيهق خ تار غزليات ه خواند م وثر را. حافظ عصر در است معتقد فارس ادبيات د جد بيش بيهق خ تار به تأثير آن از و توجه پيش از درباره او است. شده گرفته بيهق خ تار ورود چگونگ نثر بر آن تأثير و امروز ادبيات به زبان در سليقه تغيير چه آن» :د گو م فارس زبان بود. مشروطه خ تار از آورد، پيش را فارس نثر با توانست نم سند، بنو روزنامه آن با بود قرار ه مترجمان دوره، ن ا در سو از باشد. قافيه و سجع بابا حاج » و « تفنگدار سه » مثل ها متن با در سليقه ن، بنابرا دارند. ار و سر « اصفهان حرف بيهق از س هنوز البته است. تغيير حال و د جد ادبيات به توجه بعد، به ٢٠ دهه از زند. نم توجه باعث رمان، و وتاه داستان عن نثر، رونق عوض نثر به نگاه دوره ن ا در شد. بيهق زبان به بهمخاطبباگ­فتنسخنشفاف برانثروشود م آشنا ه گفته بارها وثر عبدا... .«رود م ار شاملوست احمد ون مد را آن نثر و بيهق خ تار با او بخواند. و بخرد را تاب ن ا رد توصيه او به ه د: گو م خود نثر زبان بر تاب ن ا تأثير درباره زبان وشيده!ن ه بود ن ا من برا بيهق ارزش» نثر ه ن ا عين در ند. نزد شعر به را نثر ه لا چند بيهق خ تار ارزش است. ده آفر هنر نها، ا از فراتر اما است، ادب است؛ خ تار دارد؛ لذت تو به ه است زبان است. هنر سراپا نثر ٥٠در را بيهق ه است چيز ن ا و دهد م ادب است؛ رده سعد گلستان جانشين اخير سال گلستان از بخواهد ه نآ از بيش ما امروز نثر عن .«است گرفته الهام او نثر و بيهق از بگيرد، الهام هم هنوز بندپل ن ا از ند. م بندپل ن ا استفاده ههامزرع به ارون آب برگرداندن برا ن ا شدن ساخته ماجرا فردوس شود. م است: آورده شاهنامه در نطور ا را ران ا ار!ابت » شاهنامه!در «ت را برادران» و «ورن ژول»&پارد اووس]ي سرنشينِ ت نپرندهماشي و جمشيد ا در &گردشگر از فردوس ت روا در داشت بدو را/ برانوش سو هر برد هم شوشتر/ در پهن بُد رود ] را/ گوش سخن گفت را برانوش گذر/ بر برو &رد]ن ماه ه / رس چون چنان نجاآ ساز پل / هندس گر دانابهبمان­د/&جابهپلآنوم بازگردماه هزار/ پل ن ا &بالا رده رش به /&رهنما ار به د آ آنچ گنج ز بخواه پادشاه و تهمورث فرزند شاهنامه در جمشيد و غرور دليل به ت نها در ه است ق لا و توانمند دهد. مدستازرااش پادشاهجا، ب خودبين اد ز ارها مدتش،بلند پادشاهدورا­ندراو اولين تجربه و شت ساخت جمله از داد؛ انجام »:جهان شورها گر دبه ا در سفرها است شاهنامه ب غر و عجيب پادشاهان از ! برا او افتد! م آسمان به سفر ر!ف به روز ه بچه چهار و چيند م طرح ر،!ف ن ا ردن عمل نند تهيه تخت دهد، م دستور و پرورش را عقاب سر و بگذارند ار اشگوشه چهار در نيزه چهار و چهار د گو م هم بعد بره. ران هم هانيز هر هم خودش و ببندند تخت گوشه چهار به را عقاب هر اووس،!ي نقشه طبق نشيند. م تخت رو پروازتهاگو­ش سوبهشوند،گرسنهبهاعق­اوقت برند! م آسمان به و نند م جدا زمين از را تخت و بالازه بهاعقاوبود­ناموفقطرحن امتأسفانها­ما راهاشپرندم­اشينواووس بودند،شدهخستهزدن »:انداختند هابيشدرون ت هونماد فردوسشاهنا­مه ساعات ه روزها ن ا و هاست ران ا ما مل برا خوب فرصت هستيم، خانه در را بيشتر شاهنامه در است. ارزشمند تاب ن ا خواندن دارد، دل در را فردوس ساله پنج و س رنج ه نحوهازخوان­د؛توان م-مختلموضوعا­تدرباره سختو بحرانط شرادر مگيرتصميوت ر مد جنگ، خانوادگروا­بط، !پزشمسائلتا­گرفته جالب موضوعات از ! . و... مال امور صلح، و رده، اشاره آن به خود اثر در فردوس ه توجه از نشان ه هاست ران ا اختراعات و ارات!ابت چند مطلب ن ا در دارد. هاآن خلاقيت و نبوغ خوانيد. مراارها!ابتن اازنمونه هنر- و ادب گروه ▪ رونا زمانه در بودن مفيد راهِ تنها و بد ادوره را رونا روزها ن ا وثر نظر به» :د گو م و ند م -توصي هنند تناراح دهد، انجام مفيد ار بتواند انسان ه راه تنها من برا ببيند. خوب فيلم و بخواند تاب ه است ن ا باشد، مفيد تان برا خواهيد م اگر وقت، گذراندن بلد ه است چيز ن ا ببينيد. فيلم و نيد مطالعه روش ن ا دن برگز منتها دهيم. م انجام و هستيم ه است سال ٦٠ ندارد؛ ربط رونا به من، توسط ه ن ا درباره او .«دهم م انجام خانه در را ار ن ا ٦٠من» :گفت ند، م پيشنهاد را بهاتا چه مخصوص سليقه و خوانم م تاب ه است سال است هدارخان ه خانم است ن!مم دارم. را خودم خودش د با او نباشد. هماهنگ من با اشسليقه چيزن اند. پيداراهاشع­لاقموردتاب وبگردد برا س هر دهم. پيشنهاد بتوانم من ه نيست .«دارد هاسليقمطال­عه، .« گذر شور بهشور زآب/بر شت بهپسآنازرد شتاب گرفت اختراعاتوا­رات!ابتازگر د ! .« شمشير و زره مانند جنگ ابزار ساخت جمشيد » :بود زره و خود چو آهنا/ رد نرم ي فرّ به چو و تيغ و خفتان چو جوشنا/ چون و رد روان روشن به پيدا رد همه برگستوان/ .« ماندندوبسي­اردند پر مرغ چو آز/ گيردش ه س آن باشد چنين باز/ &خو به پرها و گشت غم نماند/ نيرو پرّنده بر شان سياه/ ابر ز گشتند نگونسار درنشاند/ ...شاه تخت هوا از زمين ▪ جهانپلن تر م قدساخت ساختهت روابدانيده باشدجالبتا­ن براد شا عن دهانه، ٤٤ با جهان، پل ن تر م قد شدن در ساسان شاپور زمان در شوشتر شادُروان پل قرار ن ا از ماجرا است. آمده فردوس شاهنامه انوس، والر وقت ساسان اول شاپور ه است ساختار دررد واداررااور­د، اسيررارومق­يصر ▪ اووس]ي نافرجامطرح ، ميلاد ١٩٠٣بههواپ­يمااختراعن­يد تصورد شا جالب اما گردد، برم ت را برادران دست به هم آن فردوساخترا­ع،ن اازقبلسال ٩٠٠بدانيدا­ست به پرندهماشين اختراع داستانِ شاهنامه در اووس!ي است. رده ت روا را اووس!ي دستور « ▪ جمشيد&ساز شت صنعت است.جمشيدران، ا هااسطورپاد­شاهاناز ! layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.