Khorasan : 2020-05-05

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١رمضان ١١ اض ر &باز هوش تست منطق هوش و سودو قانون: در ه &طور سيد بنو خال &ههاخان در را ٩تا ١ارقام &رار]ت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٩ ٩ ٥ ٤ ١ ٣ ٤٥٢ ٧ ٩ ٣ ١ ٧ متوسط ٩ 30 ١ ٧ ٩ ١ ٦ ٢ ٢ ه يققد &جا و رده پيدا را اعداد بين منطق دقت م با نيد. پررا خال &ها داده اساس بر را شده مخف رقم ٥ رمز توانيد م باشيد، داشته خوب رابطه اعداد با م اگر نيد. پيدا بالا &سطرها در را اعداد بين رابطه دقت م با است اف فقط بيابيد؛ بالا نه گز بالا، ل]ش در شده داده ر تصاو به توجه با نيد. پيدارا خال&جا&برامناسب ٣ ٨ ٥ ٦ ٩ ٥ پ استر خفن متن در شرح ٣ ٤ ٧ ١ ٩ نشان را ا لمه چه ر، تصو بزنيد حدس بدانيد ه ن ا برا و نيد توجه نمونه بهدهد! م ر تصو ر ز ها خانه تعداد است، حرف چند لمه د. بشمار را ٨ ٥ ١ ٢ ٩ ٤ ٧ ٦ ٦ ٥ ٣ ٣ ١ بسيارسخت 50 ه يققد ٨ ٧ ٦ ٧ ٨ ٣ ٩ ٨ ٢ ٦ ومعماها جداولحل س ل م ر خ س ت ن و ن ن ا س م و ل ى ا غ ه ب ا م س ر ب ا ن ک ى پ حل جدول: ۵ ٩ ٣ ٧ ٨ ١ ۶ ٢ ۴ ٨ ۴ ١ ٧ ۶ ٢ ٩ ٣ ۶ ١ ٢ ۵ ٣ ٨ ٧ ۴ ٧ ٢ ٩ ٨ ۴ ۵ ۶ ١ ۴ ٩ ٣ ٢ ١ ۶ ۵ ٨ ٢ ٣ ۵ ۶ ٧ ۴ ١ ٩ ۵ ۶ ٨ ۴ ٩ ٧ ٣ ٢ ٩ ٨ ٧ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ١ ٧ ۴ ٣ ۵ ٩ ٨ ۶ ٣ ۵ ۶ ٩ ٨ ١ ٢ ٧ ٣ ٩ ۴ ۵ ٢ ۶ ٧ ١ ٨ ٢ ١ ۴ ۵ ٧ ٩ ۶ ٨ ٧ ۶ ١ ٨ ٣ ٢ ۴ ۵ ٨ ۵ ٩ ٢ ۶ ١ ٧ ٣ ۴ ٨ ٢ ٣ ٩ ٧ ١ ۶ ١ ٧ ٨ ۶ ۵ ٣ ٩ ۴ ٣ ٩ ٧ ١ ۴ ٨ ۵ ٢ ٩ ٢ ۵ ۴ ٨ ۶ ٣ ١ ۶ ۴ ٣ ٧ ٢ ۵ ٨ ٩ ۵ ٣ ۶ ٩ ١ ۴ ٢ ٧ ى ن ر ى ت ى ا ر ه ر ى ا ا ب ت ق خ س ن ب نمونه م ر ک ف ا ن ب ا ه ذ ه ا س ق ش ا ز ت ر ى ش ا ن ا ر ا ر ا ک س ت م د ا ى ى ش ذهن چالش شناس ران ا هر در رفته ار به حروف جا به جا با ر ز ر تصو در م هانوشترامن­زلل وسااز ! نامهاشماره­ازدام با نيم م پيشنهاد بزنيد. حدس را آن د با شما ه حل آن هاپاسخ دن د از قبل را باز ن ا ز تمر شيد.!بچالشبهراخ­ودذهنونيد ر تصاواختلاف نيد؟ پيدا مشابه ر تصو دو بين را تفاوت ٧ تعداد توانيد م ا آ باشيد. داشته &بيشتر ز تمر روزمره &ارها در تا شماست ذهن &برا ورزش همچنين &باز ن ا نيد. دور خود از را مر آلزا توانيد م ن تمر ن ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان &باز ن ا لذت باز& ر اض : ٦. سار ٥. تهران ٤. اراr ٣. بوشهر ٢. شيراز ١. زاهدان چالش ذهن : در تاب و تب خفن استر پ: اختلافتصاو ر: هربار به اندازه عرض مستطيل به مستطيل وسط نزد م شود. گز نه (٢) با م دقت حتما متوجه شد د ه مستطيل خارج تست هوش: ٦)١٠-١٠)*(+٦) ه پاسخ م شود ٦٤. منها آن ها شده است. پس پاسخ عدد ٦٤ است. در هر رد - مجموع دو عدد ضرب در هوش منطق : بهااو ج | | ٧٦٦١ ٨٦٧ متوسط جدول سخت جدول پرتگاه.٩ ارفاقخواب- رگ.٨ زمان از بخش - دارو فلز اتالوگ- نواز- شامه .١٠ راز -ش - وهستان عبد بر ا باز با فيلم عظيم- مامون- .١١ تمدن انگور نوعاب- رد.١٢ نوع.٦ نگو تخت پا.٥ ران ا اقوام ازان- خدا تعدد جهان چگالنماد هشناسستارد­ر.٧زنشمشير–آبنبات حرف.٩ ران ا خواننده و آواز مدرس .٨خروس شهراست- پنهان سخن- عرب ششساسانيان- عهد پول واحد درد- ا! .١١ هرج همراهرطوبت- اثرم- قد تاليا ا .١٠ شهراولينحي­ات-ه ما.١٢پوزهچيز-- سانتنود درازا شد اتمحملهآنب­هه - ا بوحسمنحرف-.٢ اسپانياورز­شگاه.١ تلخ- آذر خاتون- انگليس زرد.٣ ابراهيم ميثم از اثر عدداسلام- صدر ها جنگ ازبيابان-عمر- دورنما.٤ خونابه-.٦م قد خراسانروسي­ه- پادشاهان لقب .٥روستا دلير - بروفهپرخار- گياه.٧ ها ردن پا به ازابوالبشر- ازبرهنه-چين-عرب-دست.٩فصل- مخروطدرخت.٨ .١٠پرسش ادات ازبيگانه- ق تصد - اافسانهعشا­ق فيلم.١١ مادر احمدرضا از عددش- درو شيپور - فوتبال باز با اثر.١٢ حسينشهاب : افق !تروني!اللامپبرنج-عات- ما برا مقياس.٢نفسدنيا-بلندرودچها­رمين.١ به اعتقادپيشر­وگله-زائوترسان-.٤ ا! آمر جاسوسخانهز­مينه- – ارتش اميون .٣ : افق وانه- د.٣حسابجدول- تامين ودار- دنباله ستاره.٢هندو خدا منظره-.١ گياه.٧ آگهسر–.٦ مولانا سازجمعه-.٥ تنهالغو-.٤ ح صر حرفمحبوب- باب : &عمود جرس-نهنگ-.٢ تون ز شهرپرند- و چرند اثر سنده نو.١ روز بابها- سبز ازخودرو- فرمان.٣ خوش خواب آوردن به امر گانه- .٥ ساختمانم- ملا بادزنبور- سلاح .٤ ورزش ازدرنگ- ب .٧ نيست جيتال دفيلم- از !سب.٦ توانخيانت-قوچ-.٩ تلفن ميوهپهلوان-.٨ فرد ها علامت .١١ ب غا ضمير - نظام درجات از غم- ار .١٠ گل- نوع .١٢ معين زمان و وقتباردار- ذرهمخصوص- لانگارانهس­ه :&عمود گ ن س ر ف ه ز د ا پ و ل ا شل و ر د ى ش ت ب و ک ر ا د ر ر ت و ا ت ى ا ر کش چ ه شل ب د ن ا شب پ م ا ست ا ر ا ه م ى چ ا ق ىم اکر ى ش ن ى ب ا ق و ا ک ن ر ق پ م ا ل ر بش م س ه ل ى ل ا گ ن ر ا مس ا ه ر و خ ا ز ى ل ا ن ا و ر م ل ق ر ى ر ت ر ا ک ر ى و ک ز ب و ر سپ ل ا لىسک ل کا ر م ت م شش م د ا ر ا کت و س د و م ى ن ا ب ر ا ن ى ب ل گ ن ژ ر ا ت و ه ا ل ا و ا ر م و ه ل کى ر س ن ک پ ا ه ن م م ت کا ر ىسا ب و ک ر ى پ ت ى ا و ن ت ا س س و ن ا ى ق د ج ر ى م ه ٧٦٦٠ شماره جدول حل ٨٦٦شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.