Khorasan : 2020-05-11

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١ رمضان ١٧ صداقت با د!با افغانستان و ران!ا مسئولان -٣ هارسانه اختيار در را خود تحقيقات نتيجه تمام 4 ا رسانه 4 ها 4 فضاساز 4 جلو و دهند قرار در شد ر ذ ه طور همان بگيرند. را مسموم ت! جد و قاطعيت با د! با قصور يد! تا صورت صورت ن ! ا غير در شود برخورد مقصران با 4جد صورت به د!با افغانستان شور مسئولان نند برخورد شورشان در معاند 4هارسانه با وابسته 4 ها رسانه 4 سو از دشمن ادامه راه و حال ن! ا با بگيرند. را شورشان در غرب به است. شده واضح ماجرا ن! ا از 4 گر! د ابعاد رونا، 4 بيمار شيوع زمان از شود م گفته مرزبان 4 ها پست بيشتر افغانستان دولت رده تعطيل را ران! ا 4 مرزها امتداد در خود 4 مرزها از حفاظت مسئوليت تمام نوع به و D! از است. گذاشته ران! ا عهده بر را M مشتر به و رونا 4 بيمار 4 گير همه با همزمان سو خدمات ران! ا جهان، 4 شورها تمام مانند داده اهش را افغانستان در خود نسول و بهداشت اناتKام مبود گر!د 4سو از و است 4بيمار با مبارزه 4برا افغانستان دولت ناتوان ن! ا شهروندان برخ تا است شده باعث رونا Mخا در ماندن بر را شورشان از خروج شور موضوع با آن همزمان ه دهند ترجيح خود موج ش! افزا باعث نسول خدمات اهش نه موضوع ن! ا است. شده غيرقانون مهاجرت با افغانستان 4مرزها در ه ران!ا 4مرزها در تنها شدت به نيز 4ز مر 4آسيا 4شورها و ستان پا سؤال D! جا ن!ا دراست. رده پيدا رواج و رونق ه!همسا 4شورها نون ا ه د!آ م پيش 4جد چگونه و نند اتخاذ د!با 4تدبير چه افغانستان ط!شرا در هم آن شوند، مواجه ده!پد ن!ا با د!با Mخا داخل در حت رونا 4بيمار پاندم در ه تردد در 4جد 4هات!محدود با شورها، خود هستند؟ مواجه 4شهربرون و 4نشهردرو صورت به د!با نيز افغانستان دولت گر!د 4سو از 4هامهاجرت موج ش!افزا با مقابله 4برا 4جد عمل وارد شورش M خا داخل در غيرقانون بر ماجرا ن! ا مسئوليت بار بيشتر Dش ب شود. اوست خارج حاميان و افغانستان دولت عهده مقابله بحث ه داشت نظر در را موضوع ن!ا د!با و مبدأ دولت عهده بر غيرقانون مهاجرت ده!پد با !ابتدا و اصل مسئول افغانستان دولت و است همان چند هر است شور ن!ا شهروندان جان ران! ا ملت خواسته شد ر ذ نيز بالا در ه طور در حادثه ن!ا مقصران با قاطع و 4جد برخورد است. ران!ا Mخا در آن وقوع يد!تا صورت ه دارد وجود جا ن!ا در اساس و مهم تهKن D! د! شا و نيست 4 ا حاشيه تهKن D! Dش بدون بحث هم وآن باشد تر مهم هم ماجرا متن از مهاجران با ران ! ا اسلام 4 جمهور برخورد وارد غيرقانون صورت به ه است افغانستان و رسم آمار بنابر شوند. م شورمان M خا افغانستان مهاجر ميليون دو از بيش غيررسم و دارند حضور ران ! ا در غيرقانون صورت به ران! ا Dش ب و نند م زندگ شورمان در 4برخورد دنيا 4شورها همه به نسبت نون تا داشته زان! عز ن ! ا با تر مانه! ر و تر انسان با برخورد در ! ها است و م البته است. است داشته وجود افغانستان ز! عز مهاجران ها، نگاه در تغيير شاهد اخير 4 ها سال در ول هستيم زان! عز ن! ا قبال در ردKعمل و گفتمان مهاجران سفر بحث در آن از عظيم نمونه D! ه حسين اربعين در عاليات عتبات به افغانستان انتظام 4 نيرو همت و Dم با ه افته! تجل ن! ا است. شده محقق ه است سال چند ميان برخورد ه نيست تمان قابل حقيقت ملت دو ميان برخورد ها افغانستان و ها ران!ا موج اخير 4 ها سال در Dش ب و نيست ب! غر ها ران!ا ميان K!نشرخو و مزبانه ، همدل جهان در زدنمثال موضوع ها افغانستان و دورت باعث موضوع همين هم د! شا و شده ه است شده گرم روابط ن! ا ن! معاند خاطر آن به زدن ضربه 4 برا فرصت هر از نون ا دستور گفت د! با ان! پا در نند. م استفاده تحصيل بر مبن اسلام انقلاب معظم رهبر قانون مهاجران جمله از مهاجر ان ود تمام مواجهه 4 ماجرا dعط نقطه د! شا غيرقانون و حضور با اسلام نظام و ران!ا اسلام 4جمهور افغانستان مهاجر ميليون دو از بيش غيرقانون امت يلKتش 4 برا بزرگ درس خود ه باشد در !جغرافيا 4مرزها از عبور و اسلام واحده مسئله در اخير 4ماجرا است. اسلام امت ميان آمده وجود به ه 4هاحادث و غيرقانون مهاجران وقوع به ران! ا اسلام 4 جمهور M خا در اگر شخص قصور حاصل Dش ب باشد پيوسته و نيست اسلام نظام بلند نگاه از ناش و بوده در اگر و شد خواهد برخورد آن مقصران با قطعا د! با نيز باشد پيوسته وقوع به افغانستان M خا 4برا افغانستان و ران!ا ملت دو 4برا مهم ميدان حوادث نوع ن! ا هرگز و باشد شناس دشمن ، فرهنگ ، ن!د عظيم روابط بر 4اخدشه د!نبا ملت دو « دل » روابط لام D! در و اجتماع سازد. وارد ب!قر روز ادداشت! مردم حرف شماست. 4فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون رضو سيدحسام ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: info@khorasanne­ws.com نشد غرق ماجرا در تامل افغانستان اتباع از K! به افيه خودرو نام ثبت 4 برا با و نيد مراجعه خودرو 4 ها ندگ! نما دهيد. انجام را خود د! خر ، مبلغ پرداخت نهKمم غير نيست. پنهان و مخف هم اصلا باشند. نداشته اطلاع نظارت 4ها دستگاه ه ٩٠ نشده، تومان ميليون ٩٠ د!پرا قيمت D! اندازه به ارزشش ران! ا تومان ميليون شده. د!پرا رKف به نقدر!ا ه ندKن درد مسئولان دست ارزش وب يفيت ب د! پرا هستند. مردم ميليون!٩٠ شده ميليون،٤٠ شد دفعه D! د! پرا وقت چرا خيل حالاهم نبودند؟ رچارهKف به مسئولان دهند م dتخفي دوميليون K! نند هنر گر!د وقت تا شود م تمام هم ش!نما ن!ا و تماشاگران ما هرحال به . گر! د ش! نما و . هستيم خوب خودش تواند م فرد D! دنيا 4 جا در خودش اموال 4 رو 4 ا محاسبه هيچ بدون ند؟! 4گذار قيمت منزل و اتومبيل مثل «ن ما حال به 4رKف فيفا، جناب» مطلب ما حرف دقيقا سلام، زندگ پرونده در ها،سال ن!ا در ه است استقلال طرفداران بهتره البته اشتباه تصميمات از وقت ب و وقت م.!خورد ضربه 4داور مرگبار تصميمات بگم، نخرند، ماشين مردم ند!فرما م صمت ر!وز همين افتادم. همت جناب اد! شود. م ارزان موقع دو هKشب 4خبر برنامه در پيش ماه چند وارد مردم گفت بود، تومان١٠٥٠٠­دلار ه را قيمت ن! ا ما ، نشوند M خطرنا 4 باز ن! ا برسد، تومان هزار ١٠ ر!ز به د!با و م!ندار قبول ن!ا ان!آقا ار تنها هزارتومان! ١٧ شد دلار اما اره چه شما پس نخرند! مردم ند!بگو ه بود حرف با ، ن!بد انجام د!با 4ار D! ؟ هست شود! نم ارزان !الا هيچ ه مفت 4براشور، جمهورومسئو­لان رئيس 4آقا انتخاب را 4 ارگر شغل شده ه بارهم D! حقوق با د!شا تا نيد ار ارگرها بقيه ومثل وقدرت بيشتر روز روزبه ه را !ها گران ناچيز وزنده شود مترم زندگ به اميد و د! خر د!شا نيد. احساس ندارد، فرق امردن! بودن حلال نون 4زجر چه با ارگر قشر ه بفهميد بياد. رحم به تون دل د!وشا سرسفره مياره مجبور را رانندگان سيران تا سازمان ن! ا در شند.Kب Dپلاستي خود دور ند م ها ه!را است. سخت خيل وضعيت ن!ا گرما شود. نم افزوده گر!د طرف از هم ه داره چ د!پرا چند؟ !يلو حلب ورق رو خودرو بازار دولت اگر قيمتشه؟ ميليون٩٠ قبل. به گرده برم ها قيمت نه Mپا دلال از گيرند م 4 را مسئولان ه 4 شور در سخنران خاص 4 ا عده حضور در فقط اما ! گو پاسخ به حاضر 4 احد به و نند م خواهند م اصلاحات مدعيان ن!ا نيستند نند؟! اصلاح را 4چيز چه ١٥ از پس ه است عدالت سهام چه ن!ا هر و 4شو مند بهره آن از نتوان انتظار سال نند؟ م وضع ش!برا قانون جور D! روز مردم از 4 درد چه آن انKچ قطره فروش ند؟ م درمان ارKبي و نيازمند سهام سال شش از بعد م.!رد صبر همه ن!ا بود. م هزارتومان ١٠٠ د!با ده!پد ب بعض و تورم و گران از چرا دوستان رسد م نظر به نيد؟ م ه! گلا ها عدالت و ندارد را بازار نترل و ت!ر!مد توان دولت سال D! ن!ا زودتر چه هر ند م 4روزشمار شد.Kب نفس D! تا برسد ان!پا به باشد ار قانون D! د!با انگلستان در چرا بگيرند حقوق قانون همان طبق مردم وهمه به ولوبيا نخود مثل مردم جا ن ! ا در ول اند شده تقسيم ارمند و ارگر دودسته شوند. م قائل وتبعيض فدراسيون فعل مسئولان چرا ام مانده من 4 آقا پرونده ( ت! اKش 4 دبرا! با فوتبال نه! وهز يل و 4 برا مفت بازپول ) روش رئيس ه حال در هم آن بدهند؟ دادرس به راهياب پاداش فاشيان 4 آقا سابق م داردودرقرا­ردادهم قبول را 4بند رده زنند؟ زورم Kال چرا پس قيدشده ند!فرما از ها نه!هز ن!ا خرج نددرنظردار­ندچونKن بهانه همين به پس نيست خودشان جيب مسئولان باشند؟ داشته سوئيس به 4 سفر خت!رن!ا4جاهستندت­اجلو العموم ومدع هارابگيرند؟ وپاش و پس حرف؟ چقدر بگه مسئولان به K! نشد. 4خبر 4ارKبي بيمه از عمل؟ رونا روس!و ه نوشتيد سلامت صفحه در گه! د ن! ا است. فعال سر 4 مو 4 رو روز سه به صورت، جز به عن! ه! ترسنا خيل واقعا بزنيم. دست بعد به ن!ا از د!نبا هم موهامون خانواده توانيد نم ه شما گفته دوست رئيس از 4 انتظار چه ، نيد اداره را خود ن!ا 4جا 4جا محترم! 4آقا د؟!!دار جمهور 4بگرد خا ره ن!ا 4هرجا طلاست. شور چيز همه ه ن نم پيدا تKممل ن! ا مثل ن!ا 4خوارها جيره شما امثال باشد. داشته نيد. مان خوشحال تتانوKس با دولت ضمانت 4 برا Kبان معتبر ضامن ط! شرا هم آن ها سازمان و ها Dبان ضمانت dسق و موجود غيرمنطق استخدام ط! شرا با از دور و سخت خيل جوانان ازدواج وام 4برا فرساست. وطاقت دسترس ماليات وضع با تر ع!سر چه هر دولت اهش مانع ارز، و طلا معاملات 4برا سنگين شود. مل پول ارزش دتر!شد گر! د تا نند آزاد د! با را خودرو واردات نشه. نجوم د!پرا مثل !خودرو شد؟ گران د ! پرا ند! گو م فقط چرا 4 خودروساز 4 ها ت شر همه توليدات شده. گران تقاضا روحان 4آقا محترم جمهور رئيس از ثر ا ه ن! ا به توجه با ند! فرما مقرر م ! دار مال نKتم ، دارند عدالت سهام ه سان اعلام ط!شرا دارند فروش به نياز و ندارند باشند مجاز مردم و شود آسان سهام فروش و برسانند. فروش به امل را خود سهام Dپيام ردن فعال 4 برا ملت Dبان رفتم از خدمت همين بابت هزارتومان ٢٠ حساب ن!ا ه نمياد خداروخوش شد. سر حسابم د.!گير م رو ها پول • ه!همسا حوزه 4روزها ن!ا خبر ن!تر مهم د!شا 4تعداد شدن انداخته آب به مربوط خبر ، شرق صورت به ه باشد افغانستان شهروندان از به شورشان مرز از عبور حال در غيرقانون خبر ن! ا براساس اند. بوده ران ! ا M خا سمت ٥٠ از بيش ران!ا مرزبان 4نيروها ، شده ادعا تنگه » منطقه از عبور هنگام را افغانستان تبعه و دادند قرار شتم و ضرب مورد ابتدا « ذوالفقار خبر ن!ا ادامه درانداختند. آب به را ها آن سپس آب در افراد ن!ا از 4تعداد ه بود شده گفته نيز 4تعداد و دادند دست از را خود جان و شده غرق رKپي و داده نجات را خود جان اند توانسته نيز اما شندKب بيرون آب از را خود همراهان برخ است. مفقود افراد ن! ا از برخ رKپي همچنان بلافاصله خبر، ن!ا انتشار اوليه ساعات همان در اسلام 4جمهور عليه 4هاگسترد 4هارسان موج به وابسته 4ههارسان و غرب 4ههارسان در ران!ا 4سخنگو 4موسوافتاد. راه به افغانستان در غرب رد: اعلام موضوع ن!ا باره در خارجه امور وزارت مرزبان و داده رخ افغانستان Mخا در حادثه ن!ا Mخا در خصوص ن!ا در اتفاق هر وقوع ران!ا نيز انتظام 4نيرواست. رده رد را شورمان 4 ها بررس در رد: اظهار 4 ا بيانيه انتشار با در موضوع چنين شد مشخص گرفته صورت نداده 4رو افغانستان و ران!ا Mمشتر 4مرزها است: 4ضرور تهKن چند ر ذ اما ندارد. صحت و 4 نيروها و دولت مهم و 4 جد وظيفه ن! ا -١ عبور 4جلو تا است افغانستان امنيت و نظام 4شورها سمت به ه را خود اتباع غيرقانون هر و بگيرند روند م ران! ا جمله از dمختل عبور مسير در شهروندان ن! ا 4 برا ه اتفاق آن از اعظم بخش شود م حادث غيرقانون 4 شورها را! ز است افغانستان دولت عهده بر خود 4 مرزدار و مرزبان به توانند نم dمختل باشند. تفاوت ب 4 جمهور انتظام 4 نيرو متوجه بعد تهKن -٢ اگر ادعا ن!ا درست فرض بهاست. ران!ا اسلام غيرقانون صورت به افغانستان شهروندان ن!ا ها آن با برخورد 4برا هاندبود مرز از عبور حال در ضابطان و دارد وجود خاص قوانين و ضوابط برخورد حق عنوان هيچ به ناجا به وابسته نظام فرضيه چه چنان ندارند. 4 ا سليقه و شخص و افغانستان شهروندان ن! ا با K! فيز برخورد Dش ب شود يد!تا ها آن انداختن آب به موضوع 4نيروها تمام 4هامسامح و درنگ هيچ بدون د!با نوع ن!دتر!شد وبا !شناسا حادثه ن!ا در دخيل ! قضا دستگاه و شود رفتار ها آن با برخوردها قاطعانه و 4جد رسيدگ ها آن جرم دوجنبه به رفتن! پذ نيز مورد ن! ا در ناجا وتKس ند. روابط رهKپي بر 4جد 4الطمه تواند م و نيست سازد. وارد ملت دو ميان • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.