Khorasan : 2020-05-11

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١ رمضان ١٧ روز چهره روز تحليل برود؟! باید اسد چرا بر مبن عات!شا روزها ن!ا اسد بشار 4نار بر 4برا يه تر و روسيه ران،!ا توافق اسد4نار برسربرتواف­قعه!شاالبتهشود ممنتشر تلگرام در هم آن فارس 4خبر 4ها انال در فقط خبر ن!ا معتبر 4ها رسانه از دام هيچ و است موجود انال ن!ا بيشتر اند. ردهKن سKمنع را بزرگ نسبتا middle 4خبر ت!سا از استناد به را خود خبر هم ها و زرد 4ها رسانه ا! لندن در مستقر East monitor ن!ا جالباند. رده پخش 4قطر- روس معتبر غير ن!زتر!ره نيزيه تر رسمغيرو رسم4ههارسا­نه 4چيزبارهن!ادرنند، مسKمنعراه!سورتحولات جلسههيچ تازگبهه استن!اواقعيتاند.ننوشته نشده برگزار يه تر و روسيهران،!ا سران سطح در 4ا ، باشد اسد بشار 4نار بر به تصميم اش خروج ه 4نار بر 4برا تلاش ه!سور مناقشه ل ه آن گر!د اسلام 4جمهور ورود با ه است بوده قدرت از اسد اش نيابت و رسم 4نيروها سرسختانه مقاومت و نار در ) نبيون!ز و فاطميون ، ا... حزب ، قدس سپاه ( قدرت در اسد 4بقا ه،!سور فرسوده و dنحي ارتش 4شور رد تصور شود م چگونه حال افت،! ادامه رده، پرداخت اسد 4بقا 4برا نه!هز همه ن!ا ه روسيهعبورگ­ر!د4سواز؟باشداش4نار برخواهان حال،وگذشتهدرني­ست!همروسيهنفع­بهاسدبشارا­ز و نداشته وجود وKمس 4برا اسد بشار از بهتر 4ا نه!گز پارچگK!حفظجملهازد­ارد مختلفل!دلاه ندارد درحضور4برا­روسيهه بينيم م وقتهمآنه!!سور رده 4ز!هربرنام و d!تعر مدت بلند اهداف ه،!سور 4اد!ز اشتباهات اسد بشار است ه!بد البته است. ه!سورخونينتح­ولاتشروعنق­طهوشدهبKمر­تنيزرا از خيلدارند، اد! به همه را درعا در ٢٠١١ سال در ردند خيانتا!بودندقدرتد­ره اسدان!وآشنااقوام از د!با را ه!سور بحران اما مردمشان عليه ت!جنا ا! معارض 4تهاس!تروررد. بررس dمختل 4ا!زوا داشته خارج 4ها ت!حما داعش، مانند ه!سور در نيفتاده راه به شتار و اند نشده جاد!ا خود به خود و رفتارداشتن­د. ت!حما و رسانه پول، سلاح، است. چنين ن!ا اما است بحث D! مردم با ه!سور دولت وتسليحاتوپ­ولونيروازا­فته!سازمانسنگي­نحجم 4بدرفتاراز­فراتربسيار­4امسئله، ارتباطاتان­اتKام جنگ طراح اوبامااست. بوده آن مردم با دولت D! جاد!ادرترامپح!صرسخناناست،بوده نيابت4ها 4هيلار اقرار بود. واقعيت اوباما دولت توسط داعش قابل ها واقعيت ن!ا بود. علن و روشن نيز لينتون هماهنگدر4س­عودعربستان­نيستند. پوشچشم تسليحاتدلا­رميلياردها­داعشاست،K!آمربامطلق گرفت.ار بهه!سوردررا !اK!آمرو غربتجهيزات­و از راحتبههاست!ترورانتقال­اتونقلاز بزرگحجم 4شورها حتو ه!همسا4شورها برخبهه!سور توسط ه!سور نفتاست. گرفته م صورت !اروپا ست!ترور برخ آموزششد. م فروخته داعش !اروپا 4شورها برخ توسط ه!سور معارض 4ها ب!ذKت قابل غير و شده مطرح اراKآش فرانسه، مانند ه!سور دولت ه رد اشاره د!با هم را ن!ا البتهاست. از فراتر خيل است، داشته 4جد مردم ت!حما نيز گاه!پا نداشتن واسطه به ه صدام ا! عل بن ا! قذاف پيش بدون د!باشدند. حذف سرعت به ، مردم ه است ن!ا آن و د!د را واقعيت قضاوت، و 4داور بشار محبوبيت دارد. هم 4اد!ز حاميان ، فعل دولت رات، نوKت عموماً 4ها سن ،4علو فه!طا نيزدر اسد بالاست. بسيار شيعيان حت و ها 4دروز مسيحيان، بين بخواهند ه!سور مردم وقت ه است آن حداقل طبيعتاً نند، انتخاب النصره جبهه و داعش ا! اسد يه ترت!حمامورد ست!ترور4هاگرو­هر!ساا!داعش خلاصهرد. نخواهند انتخاب را 4سعود و اK!آمر ، و است قدرت اوج در اسد بشار ه زمان در ه آن چرا،هستندامل ستKشبهD!نزدبا!تقرمخالفان برود؟!د!بااسد - پور رحيم حامد تر د الساعدژنرا­لبازگشتوبا­زنشستگاناز دلجو،معترضان آزاد بوددعراق جدابينه تصميماتنخس­تين خواه جمهورگروهZ يل تش براهارات دموتلاش است گرفته اوج ترامپ ضد خواهانجمهو­رى شپوی بایدنحامی ساعت٧٢ناآر­امی، الکاظمیوزی­رىنخستازپس » Dپلماتي! د و سياس 4 ها عرف در مقام ن!تر عال خارج سفر نخستين معمولا سقوط ازاست. ردK!رو و پيام 4دارا شور D! ار برسر ر!وز نخست هفت نون تا صدام م!رژ نخستين 4 برا را 4 مقصد ، D! هر و اند آمده مقاصد ن! ا اند. رده انتخاب سفرشان ابراهيمارد­ن. : 4علاو اد!ااند؟ بوده جا : اول) دوره( Kالمال 4نوريه. تر : 4الجعفر : دوم) دوره( Kالمال 4نور.4سعود عربستان 4عبدالمهد عادل. ران!ا :4العباد حيدرران.!ا مصر به 4 عبدالمهد سفر خصوص در مصر. : جانبه سه نشست D! سفر آن ه رد اشاره د!با نخستين اگر و است بوده اردن و 4مصر ، عراق پس ران!ا شود، گرفته نظر در او جانبه دو دار!د مصطف است. بوده 4 و 4 بعد مقصد مصر از انجام جا به را خود سفر نخستين اظمKال داد؟ خواهد - غراب !« است!ر انتخابات در تهارا دمو نامزد دن،!با جو ش!ها حزبهمهمراه­بهاK!آمر ٢٠٢٠4جمهور گروه D! يلKتش 4برا را 4امحرمانه 4هاتلاش رده آغاز ترامپ، دونالد ضد بر خواه 4جمهور 4جمهور جلب 4برا ها رات دمو تلاش است. نظر جلب در حزب ن!ا ه است حال در خواهان ستKشاستيضا­حپروندهدرخ­واهان4جمهو­ربدنه ش!پونوشت:بارهن!ادربيست ل!داست.خورده آوردن گردهم 4برا را 4هابرنام دن!با انتخابات هيچ ه خواه 4جمهور حزب حاميان از گروه هاآن تا داده صورت اند، نبوده ترامپ حام گاه جذب رات دمو نامزد ن!ا انتخابات ارزار به را «دن!با حام خواهان 4جمهور» ه ش!پو ند، خواهد پيش احتياط با ش!پو ن!ا است. گرفته نام ه شود حاصل اطمينان د!با ابتدا در را!ز رفت 4افشاندارن­د. لKمش آن با هارات دمو همه هم جذب 4برا دن!با محرمانه 4هاتلاش خبر حالدر ٢٠٢٠انتخاب­اتدرخودرقي­ب4ها حزب 4چند اK!آمر سابق جمهور رئيس معاون ه است در خواهان 4جمهور از 4بسيار رد اعلام پيش 4پيروز صورت در او از ت!حما 4برا او، با تماس رده آمادگ اعلام 4جمهور است!ر انتخابات در امروز به تا ه !ها نظرسنج از 4بسيار در اند. پيشتازترام­پبهنسبتهمچ­ناندن!باشده،انجام جمهور رئيس 4برا تواند م ه موضوع است، شود. محسوب 4خطر زنگ منزله به اK!آمر فعل رونا روس!و شيوع ه باورند ن!ا بر گران تحليل ت!ر!مد در ترامپ دولت 4ارآمد نا و اK!آمر در است.شدهمنجراوم­حبوبيتاهش بهبحرانن!ا به پارلمان اعتماد 4رأ از ساعت ٧٢ تنها هم باز اما گذرد م « اظمKال مصطف» بازگشت شاهد عراق 4نهااستا از 4تعداد هاست؛گروه برخ تجمعات و اعتراضات مه محا خواستار گذشته همچون معترضان معيشتوضعيت­بهبودوفاسد­مسئولانع!سر همچون نيز 4اعده حال همين در هستند. و زدند ارانهKخراب اقدامات به دست گذشته آتش به را احزاب 4هاساختمان از 4تعداد ابينه جلسه نخستينهمزم­ان،شيدند. اظمKال مصطف است!ر به عراق د!جد تصميمات نخست، جلسه در شد. يلKتش مشخص، طور به ه شده گرفته توجه قابل داده قرار مدنظر را اخير 4ها ماه معترضان بخشه داداحتمالت­وان من،!بنابرااست ردن آرام 4برا حقيقت در تصميمات ن!ا از ران!وز ار به آغاز ه هرچند باشد. فضا 4تعداد 4ها ش سر و دها!بازد و د!جد است آن از حا نيز روز چند ن!ا در آنان از هستند ن!ا دادن نشان دنبال به ها آن ه 4جد طور به را خود ار د!جد ابينه ه اتخاذ تصميمات جمله ازاست. رده آغاز ابينه جلسه اولين در اظمKال توسط شده پرطرفدار ژنرال بازگرداندن­از: است عبارت رئيس ب!نا 4الساعد عبدالوهاب ، عراق توسط ه سم!ترور با مبارزه دستگاه سابق و بود شده نار بر ار از 4عبدالمهد عادل پيام در اظمKالآن( است!ر به او گماردن مانند ن!عناوبارااو­خودگذشتهرو­ز4ر!تصو به ل!تما اK!آمر مردم د!گو م ترامپ هرچند Mباراهمزما­ن،ندارند.دن!باجو4تجمهو­راس!ر 4انتقاد در اK!آمر پيشين جمهور رئيس اوباما، فعل جمهور رئيس ت!ر!مد ترامپ، دونالد عليه رونا د!جد روس!و 4گيرهمه بحران در اK!آمر در اوبامارد. dتوصي «مطلق پرآشوب فاجعه» را 4اعضا از نفر چند با شده فاش تلفن 4توگوگف شد، منتشر نيوز اهو! توسط ه خود دولت سابق شود، م برگزار نده! آ در ه انتخابات » : گفت است برخوردار !بالا اهميت از سطح هر در فرد D! فقط م!دار رو پيش مبارزه در چه آن را!ز مبارزه آن با چه آن نيست. سياس حزب ا! خاص هخودخوا مانند مدت بلند 4شها!گرا نيم، م ردن جاد!ا تفرقه ردن، عمل 4ا قبيله بودن، را ها !اK!آمر زندگ ه است 4پندار دشمن و در ه اوباما «.است داده قرار خود الشعاع تحت ترامپ دونالد 4انتقادها برابر در اخير 4هاسال در بود، رده وتKس اش 4زمامدار دوران عليه نياز زمان قدر هر دارم قصد » : گفت المهKم ن! ا دن!با جو 4برا توانم م چه هر و نم صرف است بحران گر! د 4 سو از « . نم تلاش و دهم انجام 4اعضا از تن سه ه است 4حد به اK!آمر در رونا پس سفيد اخ در رونا روس!و با مقابله ارگروه قرنطينه را خود روس!و ن!ا با احتمال تماس از 4رونا تست شدن مثبت با گذشته روز ردند. اK!آمر ان!مبتلا ل شمار نفر، ٥٦٢ و هزار ٢٥ همچنين گذشت. نفر هزار ٣٤٨ و ميليون D! از به نيز اK!آمر در روس!و ن!ا شدگان شته شمار رسيد. تن ٤٤ و هزار ٨٠ از !دلجو بود)، رده خطاب قهرمان و برادر حقوق پرداخت وعده ق!طر از بازنشستگان بازداشت همه 4آزاد، آن در تأخير نداشتن و اعتراضات !قضا شدگان ومKمح و شدگان ميته يلKتشقتل، بانKمرت جز به اخير يلKتش اعتراضات، حوادث اب ! حقيقت انتخابات موانع رفع 4برا ارشناسان ميته تصميمات در شفافيت وعده زودهنگام، D!تار4هااتاق­درتصميماتن­گرفتنودولت است حال در ن!اپرده). پشت تصميمات( و رونا روس!و شيوع از پيش عراق اقتصاد ه لاتKمش از عملا نفت، قيمت جهان سقوط در آن نمود ن!بارزتر ه برد م رنج 4ا ده!عد بروز عراق بودجه 4دلار ميليارد ٤١ 4سر بار ٢٠ از بيش ٢٠٢٠ بودجهافت.! ظهور و پارلمان بودجه ميسيون و دولت هيئت بين 4سر تا شد اوليه توافق ت!نها در و بدل و رد در عراقباشد. بودجه ل درصد ٣٠ حد در حقوق پرداخت زمينه در ٢٠٢٠ سال آستانه جمعيت از ميليون چهار از بيش ه نان ار دچاردهند، ميلKتشراشو­ر ميليون ٣٩ سقوط و رونا روس!و شيوعبود. شده لKمش لاتKمش دلار، ٣٠ ر!ز به نفت قيمت جهان dمضاع را محصول Dت شور ن!ا 4اقتصاد عراق ستگKورش درباره ارشناسان رد. 4اقتصاد شده انباشته 4ها بحران ه!سا در dص تواند م اظمKال ا!آاند. داده هشدار و مشخص ،4نفوذ 4ها ان!جر از را مردم ند؟ مهارراجامع­هالتهابات روز 4نما دوران ان!پا در انگليس ر!وز نخست 4رو پياده حرف به دادن گوش و لندن در پار در نقاهتش، در دولت اشتباهات به معترض شهروند D! 4ها 4ها هKشب در 4اد!ز بازتاب رونا، روس!و با مقابله داشت. اجتماع سينا صحرا از «ش نيروها ردن خارج برا» ا آمر طرح از اسرائيل نگران خروج جنجال از بعد وتاه فاصله به حالا عربستان، از ! اK! آمر 4 ها وت! پاتر خروج 4برا طرح از شور ن!ا 4هارسانه 4صحرا از بار ن!ا ا،K!آمر نظام 4نيروها ند.! گو م سخن مصر شرق در سينا است رده يد تا صهيونيست م! حالارژ حافظ 4 نيروها اهش درباره اK! آمر با ه سينا 4صحرا در واشنگتن 4رهبر به صلح ، « نيتز! اشتا ووال! » . رد خواهد وگو گفت !و!راد !توگوگف در اسرائيل 4انرژ ر!وز در حاضر الملل بين 4نيروها» :رد ح!تصر !اK!آمر 4نيروها ت مشار و سينا 4صحرا ت! استر وال « . است اهميت حائز آن در و نون مسئولان از نقل به پيشتر ژورنال ،«اسپر Mمار» ه بود نوشته !اK!آمر سابق برخ است تلاش در شور ن! ا دفاع ر! وز در ننده ت مشار ! اK! آمر 4 نيروها از ره! جز شبه در صلح حافظ 4 نيروها طرح حافظ 4 نيروها ند. خارج را مصر 4 سينا نظارت 4برا 4ميلاد ١٩٨١ سال در صلح پس اسرائيل و مصر ميان موجود صلح بر شمار و شد تاسيس د! و! د مپ توافق از نفر ١١٠٠ سينا ره!جز شبه در آن 4نيروها اگرچه است. !اK!آمر نظام ٤٠٠ جمله از آن استقرار و نيرو ن!ا يلKتش اصل فلسفه بين صلح حفظ به Dم سينا، 4 صحرا در گذشته 4لهاسا ط اما بوده و!لآوت و قاهره در ست!ترور متعدد 4ههاگرو 4لگيرKش با مقابله خاورميانه، و قا!آفر !صحرا مناطق ن!ا 4تها!مامور به هم ناامن و سم!ترور با اضافه اK! آمر 4 رهبر با الملل بين 4 نيرو به عمدتا نيروها ن!ا استقرار محل است. شده مالشيخشر و سينا شمال در نظام گاه!پا دو در و حالا پنتاگون چرا اما شود. م محدود نظاميان خروج دنبال به ط! شرا چنين روزنامه ست؟ سينا 4 صحرا از ! اK! آمر به سؤال ن!ا به پاسخ در ژورنالت!استروال خروج سد:!نو م نظام ارشد منابع از نقل 4برا پنتاگون جامع برنامه از بخش سينا از سراسر در اK!آمر نظام 4هانه!هز اهش مدع همچنين منابع ن ! ا است. جهان 4صحرادر !اK!آمرسربازان­حضورهاندشد راخود منطقتوجيها­سپر،Mمارنظرازس­ينا طاسرائيلوم­صره چرااستداده­دستاز 4جلوگير و صلح حفظ به گذشته دهه چهار منطقه ن ! ا در نظام 4 ها تنش وقوع از انداختن خطر به ن! بنابرا اند بوده بند! پا از پر ه 4امنطقه در نظام 4نيروها جان و منطق توجيه است، ست!ترور دات!تهد ندارد. لقبولقاب روز ارتون رونا توئيتر، ترامپ، PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.