Khorasan : 2020-05-11

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١ رمضان ١٧ مدارس بازگشایی جها های پروتکل 4مجاز 4فضا د!پربازد ر!تصاو شود؟ مرونا بامقابلهقه­رمانشترن ا اند رده استفاده ... و پلاستي حفاظ آموزان، دانش تعداد ردن م ، ا منطقه بازگشا مثل ها روش از گر د شورها ران ا بهاراز فضا س ع ن!ا ن! سرسبزتر ن! باتر!زو 4توه ه! بهار اخيرسالچند تجربهم!دار با!تقرنيم م 4جاهمه سرسبزهشور اچه!در ل با تالابو شورها در آموزشروندو­درآمدتعطيل­حالتبهرونا بادرگير شورها تمامدرمدار­سجهان،دررونا شروعاز شور حالا ردند. اقدام مدارس بازگشا به ان مبتلا آمار اهش با شورها از برخ اما شد دنبال هم به شبيه معمولا hمختل اگر تا ند بازگشا اختيار صورت به البته را مدارس آموزان دانش ال اش رفع برا ن فرورد ٢٧از است گرفته تصميم نيز ما برود.مدرسهبه بهداشت لها پروتحفظباا­ل اشرفع برااستنشده­متوجهرا مباحثن آنلاآموزشد­وراندر آموزدانش پيشه شورها گر د هال پروتبرم دار مرورحالن اباشود.برگزارامتح­اناتآنازبع­دوباشندباز­ماهZ استقرارمدا­رس اند. رده شان مدارس بازگشا به اقدام ن ا از - ناصر مورد ٢بودنمثبتص­ورتدر تعطيل وان تا محورمنطقه چين 2.8 M views 2.4 M views موفق 4شورها از ه وان!تا استروس!روناو بامقابلهدر مدت از پس ه،!فور اواخر از دوباره تعطيلات، وتاه رده !بازگشاراخو­دمدرسه و نند م استفاده Dماس از نان ار و آموزان دانش است. پشت را 4د!شد پيشگيرانه اقدامات مدرسه، به رسيدن هنگام ق!تشو همنظورب سهالا در خاص 4ميزها گذارند. م سر ليه و جادشده!ا ان ود بين در اجتماع فاصله ت!رعا است. باز درس 4سهالا در هوا ه!تهو 4ههاچ!در و ههاپنجر ليه د!بانيزدارند­روس!روناو مثبتموردچن­دا!دوه مدارس نند. تعطيلراشان­4سهالا درچيندرمدا­رس !بازگشا شده آغاز ها استان برخ شيوهبه !بازگشا عن!است است. محور منطقه ج!تدر 4هالKپروتا­زهم !دئوها!و آن در ه است شده گذاشته 4مجاز 4فضا در بهداشت سخت لباستمامبا­لا4دمانداش­تنصورتدرور­ودبدودرآمو­زاندانش م ها دست عفون ضد از بعد شودو م عفون ضد شان!ها ه بينيم م هم 4گر!د 4دئو!و در شوند. مدرسه وارد توانند تاب نند ت!رعارا اجتماعفاصل­هه ن!ا4براآموزا­ندانش تاب ردند ت حره صورتدرتاگي­رد مقرارسرشان­4رو 4ر!تصاو 4مجاز 4فضا در همچنين شود. متوجه معلم و بيفتد ت!رعا4براچين­مدارساز برخدرداد منشانه شدمنتشر ماستفادهمخ­صوص4هالاه از اجتماع4هاف­اصلهردن چين در مدارس !بازگشا معتقدند هم برخ البته نند. تمام ردن فراهم عهده از چين ه باورند ن!ا بر و است تبليغات جمعيت4براا­من محيطجاد!اازاطمينان­4برالازمان­اتKام د.!آ برنم آموزشادر و آموزدانشمي­ليون ٣٠٠حدود زنده!برنامهدرپو­ر تقآتش جنجالخاطره خرداد mخطرنا ها تعطيل تنها مادر ه ه!فرد در رو تو حال همه دوست چه داره موفق چه باش . نباش پولدار چه چه باش نباش مادر نقش پلاستيحفاظ­هلند نصب با مدارس هلند در بيندر Kپلاستي4ظه­احفا مقدمات آموزان دانش اند. رده فراهم را !بازگشا ازپرشآموزا­ندان4سهالا معلمانوشآم­وزاندانفاص­لهد!باوشدهننده ضدعفونمواد طرح هلند مدارس در ترز،!رو گزارش به شود. حفظ املا هم از افتاده اتفاق خوب به معلمان و آموزان دانش بين 4جداساز از Kپلاستي 4هاس با با آموزاندانش طرح ن!ا در است. محصلانحضور­هممدارساز برخگيرند. مفاصلهگر!دK! هاند.رد مياندرروزD!ا! شيفترا هاه شب طبقات اختلاف 4برا نسيم دورهمهر پول ل مهرانبه ميده4ر!مد هKشببعد پول چهار نيم نداره تازهموزيلو بذاره بخره ميز4رو ميان در روز ها لاس جنوب ره جنوب ره موفقيت دنبال به روس!و 4گير همه مهار 4برا ن!ا مدارس رونا، Mخطرنا انون دومين زمانه شور چين از پس 4بيمار شيوع ن!ا پرورش و آموزش ر!وز شود. م باز بهشت!ارد ٢٤ از بود، م ١٣ روز از جنوب ره 4ها دبيرستان ه رده اعلام شور م ماه ان!پا تا ج!تدر به و شود م !بازگشا بهشت)!ارد ٢٤) سر تحصيلdمختل­مقاطعدرآمو­زاندانشهمه­خرداد) ١١) گر!دوDماسهامي­ليونگزارشن!ابهبنارفت.خواهندلاس اختيار در گر!د بهداشت مواد و ضدعفون 4برا لازم تجهيزات از !ارهاKراه است. گرفته قرار جنوب ره سراسر مدارس 4گذارفاصله­ت!رعا4براآمو­زاندانشدرم­يانروزحضور­جمله است.شدهگرفتهنظ­ردرهم اجتماع 2.1 M views 3.4 M views خوزستانبهر­ونا وغبارگردوح­مله هواپيماازZ­پزشZ عجيباخراج اجتماعفاصل­هوبهداشتتض­مين آلمان اساس بر نيز آلمان مدارس !بازگشا 4بندت!اولو !بازگشا ت!اولو و شوند م وبالاترمقا­طعشآموزاند­انبا ه است شآموزاندان باهمراهمدا­رس !بازگشاالبت­هدارند. غالتحصيلفا­رامتحان مدارسبهبود.خواهد بهداشتموار­دت!رعاو اجتماعفاصل­ه فاصله و بهداشت تضمين 4برا !ههابرنام د!با ه هشدهگفت ه خواهانند سان را تضمين ن!ا دهند. ارائه اجتماع ا! ننده ضدعفون صابون، از آلمان مدارس ترسند م نباشند.برخوردار اف PPE شخص حفاظتمحصول­ات شُ! جارZ ماس از بعض 4ها خانوم ما سرزمين ن!ا 4برا 4 جار ه 4فاميلا و شوهرشون بدن زجر رو هر به دست ميزنن! 4ار باز فضا در لاس mدانمار Mود هزارصدهاMد­انماردر به اجتماع فاصله ت!رعا با سهالا بازگشتند. مدارس نفره ١١ و ١٠ لاس دو به سهالا برخ حتوتقسيم 4جلوگير روس!و انتشار از تا شوند م يلKتش آزاد محيط در محيطازبيشت­راستفادهو اجتماع4هگذ­ارفاصلدليل­بهشود. مدارس در است. شده تروتاه نيز هالاس زمان مدارس، برگزار بزرگ ورزش 4نهاسال در سهالا از برخ !ابتدا ساعت دو هر د!با آموزاندانش مدارس برخ در شوند. م ند.!بشوراخوددس­تان محدود روزها در لاس سنگاپور اسم تغيير مرد مجسمه ماهيگير 4روزها با لاس 4برگزار به را ما سنگاپور تجربه به نگاه ند. مرهنمونمتر جمعيتومتر شيوعبامناط­قدرمحدود تعطيلرونا شيوعدليلبه­نون تاسنگاپوره استر ذان!شا است.گذراندهراخ­ودروتينتعط­يلاتهKبلنب­وده 2.9 M views مرد مجسمه ه ماهيگير از بعدمتاسفان­ه شدنده!دزد 4 ماهيگير چوب مرد بهاش، ار فوونگ شده!ل!تبد 3.1 M views بورس! آموزش سهالا ميليارد درآمد اختيار لاس در حضور انادا رونا؟ با مبارزه قهرمان لاما؛ خانواده به و هستند باز مدارس انادا 4ها استان از برخ در ط!شرا سنجيدن با ها آن و شده داده 4گير تصميم انKام ها بروند مدرسه به فرزندانشان ه نند م تعيين خانواده و خود تب، 4ها نشانه ه 4افراد ، هستند باز ه مدارس در اما نه. ا! از را شان !ا!بو و !چشا حس ا! دارند تنفس لاتKمش سرفه، نان ار ازD!هرشوند. ممنعمدرسهب­هورودازاند­دادهدست خاطر به ه 4فرد با خانه D! در ه آموزاندانش ا! مدرسه ورودحق،نند م زندگبرد، مسربهقرنطي­نهدر ١٩د-!وو د!با مدرسه فعاليت دوره ط 4متر دو فاصله ندارد. مدرسه به ممنوع K!فيزتماس4هه­اشيوگر!دوتدادندسش­ود.ت!رعا شآموزدان ١٥ثر حدا د!با لاس در شآموزاندان تعداد است. شد.نخواهدس!تدرDمناستي!ژا!هنر، موسيقهيچبا­شد. نفره ١٥ ها لاس فرانسه روزنامه D! نوشته به مل آموزش ر!وز ،4فرانسو با مصاحبه در فرانسه از مانش،!دود روزنامه آموزان دانش تمام بازگشت در رد. 4 اميدوار ابراز خود، مدارس به 4 جار ماه ان! پا تا باشند داشته حضور نفر ١٥ د!با فقط لاس هر در هم فرانسه در ها لاس معمولا رونا از پيش ه است حال در ن! ا است. بوده نفره ٣٠ فرانسه ه مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد. ن اس را مقابل د يوآر layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.