Khorasan : 2020-05-11

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١رمضان ١٧ جهان 4سينما ها خبر و ها چهره فيلم در 4 فرهاد اصغر حضور از بيشتر ، « قهرمان » استفاده شيراز بوم گران!باز فرانسه آرته هKشب رد. خواهد است فيلم گذاران ه! سرما از نيز فيلمز ممنتو ت شر ، 4 فرهاد بر علاوه و دارد. برعهده را آن نندگ هتهي رد آغاز تماشاچيان حضور بدون را «د جد عصر» ضبط دوباره عليخان احسان دليل به ، « د! جد عصر » مسابقه دوم 4 سر داشت. !پرماجرا توليد رونا روس!و شيوع 4رو امروز همين تا ابتدا از رونا ه تاثيرات نحوه جذابيت، گذاشته، مسابقه ضبط روند دچار را مسابقه ساختار از بخش حت و پخش 4 برا ها 4 ز! ر برنامه و رده تحولات و تغيير هم به را آن dمختل مراحل پخش و ضبط زمان ماهه، دو با! تقر 4 ا وقفه از پس است. خته! ر بدون فعلا مسابقه و آغاز « د! جد عصر » ضبط شود. م برگزار تماشاگران حضور بنابر اما بدهد ادامه را برنامه ضبط تا خواسته خطر به و روش ن! ا نبودن من!ا درباره او توصيه dمتوق را مسابقه ضبط مردم، سلامت افتادن عليخان احتمالا نوشت ه!نا با او است. رده مجوز 4ر! مد مهران ه ! جا همان به د!با هم رفت. م بود، گرفته را تماشاگران حضور «آواتار» توليد ادامه «هاحلقه ارباب» و من با جهان » فيلم مصفا عل صحت سروش ساخته «برقص خانگ ش!نما در ع!توز آماده را ران ا در ه فيلم ن ! ا دارد. ميليارد نيم و شش عموم رسانه ن!ا در ماه خرداد احتمالا فروخت، تومان شود. م منتشر سلامت و من!ا 4لهاKپروت لند!نيوز مل دولت 4هاپروژه ادامه معن به ه رده يد!تا را شور نهاآ ماهه چند dتوق از بعد ال!سر و فيلم ساخت روناست. پاندم خاطر به يد! تا لند! نيوز فيلم ميسيون مهر، گزارش به و !سينما 4ها4بردار فيلم از برخ ه رده انجام حال در من!ا با حالا همين از» ون!ز!تلو فيلم ادامه 4 برا را راه تواند م ن! ا . « هستند جمله از شور ن!ا 4ههاپروژ ن!گتربزر 4بردار مجموعه و «آواتار» 4برا امرون جيمز 4ههادنبال هموار آمازون محصول « ها حلقه ارباب » د! جد مشغول لاندو جان هاشنند هتهي و امرون ند. ه بودند فيلم ن!ا شن ا و!لا عناصر 4بردار فيلم هاآن حال به تا موقع آن از گرفت. لKش پاندم 4 ها بخش تهيه 4 برا ار حال در اليفرنيا در و ژه! و 4 ها جلوه تيم با و اند بوده فيلم 4 مجاز نند. م 4ارKهم جيتال!د سر را امرون از 4ر!تصو «آواتار» رسم توئيتر گر! باز ارگردان حال در 4 بردار فيلم صحنه البته است. رده منتشر آب مخزن D! در فيلم نظر به و نيست مشخص سKع يشن لو و زمان بازنگشته لند!نيوز به امرون تيم هنوز رسد م باشد. سال از « آواتار » 4 ها دنباله تمام تهيه مراحل يب تر بودجه شود م گفته و شده آغاز ٢٠١٧ امسال ل!اوا است. دلار ميليارد D! از بيش نهاآ دسامبر هفدهم است قرار «٢ آواتار » شد اعلام دسامبر 4 بعد قسمت شود، ران ا ٢٠٢١ دسامبر چهارم قسمت د،! آ م بيرون ٢٠٢٣ دسامبر آخر قسمت و رسد م هاپرده به ٢٠٢٥ شود. م منتشر ٢٠٢٧ 4 « ها حلقه ارباب » ال! سر ه شده گزارش و گران! باز از نفر صدها شده مجبور آمازون اواسط در را لند آ وست در خود اران تاندردس فيلم حال در ال!سر بفرستد. خانه به مارس ماه ونا!با 4ا ج ارگردان به اول اپيزود دو 4بردار بود. شده انجام ها4بردار فيلم بيشتر و بود روس!روناو به هاپاسخ ن!بهتر از K! لند!نيوز و ابتلا مورد ١١٣٩ تنها حال به تا و داشته را است. رسيده ثبت به شور ل در مرگ ٢١ تدابير تسهيل به شروع ج! تدر به شور ن ! ا ط رود م انتظار و رده قرنطينه توسختسف از بيش 4 ها ! گردهما اجازه گر! د 4 ها هفته بشود. داده هم نفر ١٠٠ ٣ ه شب پخش جدول تغيير ▪ پخش جدول ، « د! جد عصر » ضبط تعطيل مسابقه ن! ا بود قرار داد. تغيير را ون! ز! تلو آنتن 4رو شبشنبه D! و شنبه نوروز از پيش 4ز!هربرنام طبق مسابقه اول قسمت دو برود. قسمت اما رفت آنتن 4 رو اسفند ١٨ و ١٧ نشد پخش د! جد سال از پيش چهارم و سوم هر نوروز تعطيلات در مسابقه ه ن! ا 4 برا و بازپخش اسفند ٢٥ و ٢٤ برسد، پخش به شب ن!ا دليل و رفت آنتن 4رو !ابتدا قسمت دو از شد! اعلام مخاطبان استقبال هم اتفاق پخش 4 برا مسابقه از قسمت ٧ ه ! جا آن ٣ هKشب بود، مانده باق عيد تعطيلات در فرستاد آنتن 4 رو شب دو ط را قسمت هر تعطيلات دوم هفته در ٣ هKشب تور ندا تا نماند. خال «د!جد عصر» از نوروز، «د جد عصر» ماهه ٣ تعطيل ▪ ال!سربانده!آهفته !لولاحميد ارگردان به «موچين» 4مد ش!نما به ،4ز!تبر حسين قرارمجموعه­ن!اد.!آ م خانگ ع!توز بهشت!ارد هشتم از بود افتاد.ق!تعوبهآنانت­شارزماناما­شود زمان رونا، روس!و شيوع از ه اسفند ل!اوا بحران بسيار وضعيت و گذشت نم 4 اد! ز و تجمعات 4 برگزار ممنوعيت دليل به بود، و تهران به سفر انKام مردم رونا، انتقال خطر نداشتند، را «د!جد عصر» 4و!استود در حضور بدون مسابقه ن!ا از قسمت دو دليل همين به اما شد ضبط خال 4ها صندل با و تماشاگران احسان شد باعث تماشاچيان، غيبت مهم تاثير طور به را مسابقه ضبط بگيرد تصميم عليخان انتشار با اسفند ل! اوا او ند. تعطيل موقت، در م 4هاقسمت ه ن!ا درباره !دئو!و تعطيل خبر و داد توضيح شده ضبط نماهبهم رد. اعلام را مسابقه موقت بدون حت «د!جد عصر» عن! خود پربيننده حل راه ن! ا طبيعتا است. تماشاگران حضور «د!جد عصر» دوباره پخش و داد خواهد جواب بود. خواهد هKشب ن!ا سود به تر4عاد با و نشود طولان خيل تماشاچيان ، بهداشت اقدامات ت! رعا و ط! شرا شدن 4 و! استود در مردم حضور شاهد بالاخره درباره عليخان احسان باشيم. «د!جد عصر» و عوامل نترل و و! استود شدن ضدعفون به هم Kپزش تيم توسط نندگان ت شر است. داده اطمينان مردم تبليغات تيزر در ارجمند برزو 4 تجار نشان D! ون! ز! تلو است. شده حاضر !غذا مواد آتيلا روزها ن ! ا او، بر علاوه ق!شقا و !حيا امين ، پسيان در dمختل محصولات آگه در نيز دهقان شوند. م ده!د ون!ز!تلو «د جد عصر» بر تماشاگران غيبت اثر ▪ عصر » بر مستقيم تاثير تماشاگران غيبت دو در ه طور همان داشت. خواهد « د! جد 4 و! استود م،! د! د « د! جد عصر » آخر قسمت هاآن 4هاق!تشو و هيجان تماشاگر، از خال تر مهم نيست. تاثير ب مسابقه جذابيت در هم داوران قضاوت احتمالا مسئله، ن! ا از 4را گر!د چون داشت، خواهد جزئ تغييرات 4 تماشاگر و باشد 4 مساو تواند نم ها آن حضور ا ! حذف درباره تصميم ه نيست شان4را به قسمت آن فينال در ننده ت شر هستند ناچار داوران ن! بنابرا شود، گذاشته ننده ت شر dليKت ه بدهند 4 را 4 طور شود. مشخص نهاآ 4را بنابر مخاطب جذب برا ٣ ه شب مهم شانس ▪ تماشاگران بدون ضبط ادامه ▪ 4روزها گذشته، 4هاماه در ٣ ه Kشب پس است، گذاشته سر پشت را مخاطب م جذب در ه « دوپينگ » 4 نوروز ال! سر از ال!سر با نون ا نبود، موفق چندان مخاطب هم « ماه مثل » افطار ژه ! و برنامه و « سرباز » و نداشته موفق ردKعمل مخاطب جذب در به « اتفاق » برنامه بازگرداندن با رده تلاش جبران 4حد تا را وضعيت ن!ا پخش، جدول جلب 4برا ٣هKشب حل راه دومين ظاهرا ند. مسابقه ضبط ادامه مخاطبان، دوباره توجه طولان و ها نشيب و فراز ن! ا از پس نون ا هKشب رونا، روس! و شيوع دوران شدن عن! فعل حل راه تنها سراغ به دوباره ٣ رفته تماشاچيان حضور بدون مسابقه ضبط شب شنبه عليخان چه آن طبق البته است. ط گفته، خود نستاگرام! ا زنده پخش در درباره رونا با مبارزه مل ستاد از 4 ا نامه و رده سوال برنامه در تماشاگران حضور است. نظرستاد اعلام منتظر مورد ن! ا در غيبت در مسابقه ضبط است نKمم ن! بنابرا بهداشت ر وز مشاور با عليخان مشورت ▪ ها،برنامه از بعض ضبط تعطيل بحبوحه در با بهداشت ر ! وز مشاور زاده وهاب عليرضا برنامه در تماشاگران حضور به توئيت انتشار سه!مقا مقام در را آن و رد اعتراض « دورهم» خود توئيت در او داد. قرار « د! جد عصر » با ضدعفون 4 برا عليخان احسان ه نوشت بررس و « د! جد عصر » 4 و! استود ردن Dم بهداشت وزارت از تماشاگران وضعيت برنامه در 4 محمود د! نو لاتKمش درباره «گردشب» ران!ا در افغانستان مهاجران ران ! ا در ه ها آن فرزندان و رده صحبت شوند، م متولد ن! ا تا دهند 4 دستور خواسته مسئولان از و شود. حل لاتKمش ران!ا 4سينما سينماآثار بردارفيلمم­جددآغاز نيافت؟ چندان توفيق ، بهرام سارا و زمان مصطف چون ههاستار حضور با «رگدن » خانگ ش نما ال سر چرا ملستاددستو­رالعملت!رعابا !سينماتوليد­ات ند. مپيداادامه­رونا بامبارزه پيرو» :رد اعلام !سينما سازمان عموم روابط انKام بر مبن رونا با مبارزه مل ستاد اطلاعيه ضوابط ت!رعا با شور 4توليد 4هافعاليت آغاز فعاليت آغاز به توجه با و ستاد مشدهاعلا بهداشت هآگاهب سازمان ن!ا از مجوز 4دارا هتمامنيم آثار ه رساند م ساخت پروانه افت!در متقاضيان به ساخت، پروانه صدور و بررس 4شوراها فعاليت توانند م د!جد متقاضيان و شد خواهد آغاز 4زود !سينما سازمان سامانه در را نياز مورد Mمدار آمده همچنين اطلاعيه ن!ا در «.نند 4بارگذار لهادستورال­عم ت!رعا 4برا ط!شرا جاد!ا» :است 4هگذارفاصل و گروه توآمدرف به مربوط موارد از اعم استپروژههر­ارانKهمحقو­قزمرهدرفعا­ليتحين 4اجرا به محترم نندگان هتهي م!دار اطمينان ه صورتدرضمنا­داشت.خواهندرالا­زماهتمامنه­اآ ارانKهم از D! هر نشود، ت!رعا ادشده! ضوابط ه ل اداره به 4فور رسيدگ 4برا را مراتب توانند م ضمن تا دهند اطلاع سينما خانه ا! توليد بر نظارت پروژهفعالي­تdتوقا!ادامهدربار­هتصميم، رسيدگ «.شودگرفتهمد­نظر از 4 ا عده اما بود گذاشته مخاطبان بعض ن!ا بر علاوه دند.!نپسند را آن هم تماشاگران قصه در را ! ها پيچيدگ ، زمان تقطيع ه پيچيده م هم داستان خود بود، رده جاد!ا عامه نظر جلب 4برا «رگدن » ار ن!بنابرا بود شد. تترسخ مخاطبان ان! پا قسمت شنبه روز يارش اثر « رگدن » خانگ ش! نما ال! سر ان!پا به مجموعه ن!ا و شد ع!توز زاده،4اسد 4 ها ال! سر به نسبت ال ! سر ن! ا رسيد. اثر ، خانگ ش! نما خانوادگ و ملودرام استقبال با توانست م ه بود متفاوت به اما شود ده! د و مواجه مخاطبان خوب ال! سر متن و حاشيه به ه مختلف ل ! دلا « رگدن » و نيفتاد اتفاق ن! ا گردد، برم مورد داشت ه ظرفيت از متر بسيار گرفت. قرار استقبال - اشيان مائده «ن مان» ه سا ر ز ▪ گر! د K! نيز « رگدن » ال! سر ع! توز زمان زد. ضربه آن شدن ده!د به ه است ل!دلا از منتشر زمان ٩٨ آبان ١٦ «رگدن » مجموعه حال در « نKمان » پرمخاطب ال! سر ه شد همين به بود، آن سمت به توجهات همه و ع!توز گرفت. قرار « نKمان » ال! سر ه! سا ر! ز دليل 4ماجراها ه هپسندعام ملودرام D! با رقابت انتقام و عشق مثلث مانند مخاطبان محبوب و نبود 4اساده ار گذاشت، م ش!نما به را در مجموعه ن!ا برنيامد. آن پس از «رگدن » روروبه ع!توز 4برا لاتKمش با هم راه 4انتها به ،١٩ قسمت از ال! سر K! فيز نسخه بود. نشد ع! توز گر! د رونا روس ! و شيوع بهانه دسترس در ان! پا قسمت ٨ 4 د 4 و 4 د و دنبال را ال! سر ق! طر ن! ا از ه مخاطبان نگرفت. قرار ردند، م ناموفق شروع ▪ خوب نخست قسمت در « رگدن » ال! سر ال! سر با ه شد متوجه مخاطب و رد عمل ،4 بعد قسمت چند در اما هروستروب متفاوت پيش مخاطبان سليقه مطابق اف اندازه به مخاطبان از 4اد!ز تعداد دليل همين به نرفت، نداشتند. ال! سر ردن دنبال 4برا 4هاانگيز و داشت 4 ند بسيار تم! ر ال! سر اول نيمه پيشينه و زندگ با مخاطب ! آشنا به بيشتر د! شا بود، مربوط داستان اصل شخصيت پنج به ال! سر ١٠ قسمت از با!تقر قصه گفت بتوان اتفاقات شاهد ناگهان آن، از پس و افتاد ان!جر متعدد 4هاDبفلش بود. آن غيرخط ت!روا ابعاد و ترها ارا از را مخاطب ال،! سر در هيچ داستان و رد م آگاه قصه dمختل دليل همين به نداشت، خاص زمان نظم هاDبفلش ردن پيش و پس با د!با تماشاگر رخ چگونگ و قصه 4ماجرا ازخود، ذهن در اگرچه شد. م خبر با اتفاقات بعض دادن 4رو پيش را جذاب چالش ت،!روا Dسب ن!ا ها ! گشا گره و بين پيش غيرقابل متعدد توانست م خوب شروع با « رگدن » . م! بود اما شاندKب خود دنبال به انتها تا را مخاطب نيفتاد. اتفاق ن!ا تاليا ا سينما ار آغازبه گر د روز ٢٠ تا غيرخط ت روا ▪ ه « رگدن » ال! سر 4 ها ژگ! و از K! Dسب شد، تمام آن ضرر به هم و نفع به هم تهيه با تاليا! ا ون! ز! تلو و فيلم نندگان تهيه فيلم دوباره آغاز منظور به من! ا 4 ها لKپروت 4توليد 4هافعاليت 4برا را ژوئن ماه ،4بردار اند.رده تعيين دارد تاليا! ا ه ن! ا به توجه با مهر، گزارش به را قرنطينه 4 ها ت! محدود از برخ ج! تدر به ن! ا ون! ز! تلو و فيلم نندگان تهيه دارد، برم 4 برا من! ا 4 ها لKپروت تهيه مشغول شور هم صنعت ن!ا هستند. 4بردار فيلم دوباره آغاز دوباره آغاز 4 برا خود هدف را ژوئن ماه نون ا ٣٠ حدود با تاليا!ا است. رده تعيين تهافعالي مرگبار شور دومين تانيا! بر از بعد مرگ هزار 4برا تلاش در و بوده اروپا در رونا روس!و شيوع ابتلاست. ميزان اهش تدابير «دوم فاز» وارد شور ن!ا مه چهارم روز از دوباره ار 4 ها محل از 4 تعداد و شد خود 4ز مر منطقه روز، همان در شدند. !بازگشا ون! ز! تلو و فيلم صنعت اصل ز مر ه و! لاتز از را هاپروژه دوباره خواهد م رد اعلام است، محل 4ههارسان برخ شد باعث ن!ا بگيرد. سر شده آغاز دوباره ال! سر و فيلم توليد ند! بگو پيچيده بسيار 4 ار ها فعاليت 4 احيا اما است بود. خواهد فيلم ١٧ جمله از 4بردار فيلم پروژه ٤٠ حدود خاطر به ون! ز! تلو ال! سر ١٩ و ! سينما د! با ه شدند dمتوق مارس ماه در قرنطينه ها آن از K! شوند. 4 انداز راه ج! تدر به دوباره سKتفلين اورجينال !تاليا!ا ال!سر «سوبورا» فاصله 4بردار فيلم ان!پا با روز چند تنها ه است داشت. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.