Khorasan : 2020-05-11

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١رمضان ١٧ شدشکارسرقت­هاىشبکهالخ­رم K!تار امتداد در خبرها ازميان را پسرش ايه تر فوتباليست رساند! قتل به رونا خاطر به اران خيانتافات م مهمان به اطرافيانم 4ها سرزنش از فرار 4برا 4روز ه ن!ا تا رفتم م شبانه 4ها پارت و ها در را خودم همسر ها پارت همين از K! در حال در دم!د زننده پوشش با جوان زن نار جا آن از آرام به نداشتند. طبيع حال ه و... گرفتم تماس پليس با و آمدم بيرون است 4ا ساله ٣٠زن اظهارات از بخش ها ن!ا به و بازگردد اش گذشته زندگ به دارد قصد ه او دهد. ان!پا اش Mمشتر زندگ بازار آشفته ارتباطات و سامان و سر ب ن!ا از بود مدع ه سرگذشت درباره است شده خسته خيابان مآبادقاس 4لانتر اجتماع ارشناس به خود دنيا به نفره ١٢ خانواده D! در گفت: مشهد مقطع تا فقط برادرانم و خواهران همه ه آمدم در اند. رده تحصيل دبيرستان و ! راهنما رشته در پلم!د از بعد ه بودم من فقط ميان ن!ا ادامه و شدم رفته!پذ انه!را افزار نرم اردان دانشگاه دروس از برخ دادم. تحصيل ما و شد م ادغام ارشناس 4ها رشته با را دروس آن Mمشتر صورت به توانستيم م 4ها لاس همين از K! در 4روز بگذرانيم. رشته پسر 4دانشجو D! از استاد ،Mمشتر رد وتKسپاسخدر­اوورد سوال ارشناس 4رو دانستم م را سوال آن پاسخ ه هم من دادم. قرار چشمانش مقابل و نوشتم 4ا برگه آمد من نزد «آرمان» شد تمام درس لاس وقت D!جاد!ابهموضوعهم­ينرد. رKتشمKم ازو !جا تا انجاميد. آرمان و من بين دوستانه رابطه رد مرا با ازدواج 4تقاضا حال در بعد مدت ه بود.نامزداشدخت­رخالهبا غيررسمطورب­هه به ناچار به و او 4اصرارها با ه «آرمان» مادر و پدر گفتند صراحت به بودند آمده ام 4خواستگار قبول فرزندشان قبال در را مسئوليت هيچ 4خودرو و آپارتمان واحد D! تنها و نند نم با نيز من پدر ميان ن!ا در دهند. م او به د!پرا روبه من اصرار با ول بود dمخال ازدواج ن!ا آغاز ما Mمشتر زندگ ه بود گونه ن!ا شد رو فروش و د!خر به و رد رها را تحصيل آرمان شد. خيلنداشت4ا­تجربهچونام­اپرداخت.منزل ارانKطلب فشار پ در ما و شد ستKورش زود خانه به و م!شد مان آپارتمان فروش به مجبور به روز آن از م.!رد انKم نقل 4ا اجاره Dوچ مدام و بود شده عصب و پرخاشگر همسرم بعد باشگاه D! او ط!شرا ن!ا در شيد. م سيگار قرض با ردم تلاش من و رد اجاره ورزش رفته دست از روحيه اطرافيانم از مبالغ گرفتن مشهد 4 شفا 4 لانتر ماموران مالخر گسترده، اطلاعات عمليات D! در به حال در را قطعات و خودرو سرقت 4ههاKشب سرقتلوازما­ميون D!حدوده انداختنددا­م شد. dش 4و مخفيگاه از dمختل 4خودروها ش!افزا پ در خراسان، اختصاص گزارش به شهر، dمختل نقاط در خودرو قطعات سرقت ها4لانتر به4دستور طمشهد،پليسرئيس 4ها هKشب با مبارزه 4برا خواست آنان از در ه نند !شناسا را مالخران د!با سرقت توسط سرقت به ترغيب اصل عاملان واقع هستند.معتادارانK­خلاف سادات صارمعباسسر­هنگدستوردن­بالبه 4نيروها از 4ا ژه!و گروه مشهد) پليس رئيس( به مشهد 4شفا 4لانتر اطلاعات و تجسس وارد )4لانتر رئيس( امارلو سرگرد فرمانده را 4ا گسترده اطلاعات تحقيقات و شدند عمل ردند. آغاز محل مخبران و منابع از استفاده با M مشتر 4 نيروها خراسان، گزارش بنابر منشانه افتند!دست !هاسرنخبه عمليات مالخران از شمال 4مطهر خيابان در 4فرد داد دارد ارتباط سرقت 4باندها با ه است 4ا حرفه 4ناچيز 4بها به را خودروها لوازم و قطعات و در سپس و ند م 4دار!خر معتاد سارقان از م فروش به ها اوراق ا! خودرو تعمير 4بازارها روز پنج از پس شفا 4لانتر ژه!و گروه رساند. غيرمحسوس4ه­ا بررسو اطلاعات4رص­دها به آرمان رفتار ول بازگردانم او به را همسرم آمد م خانه به ر!د ها شب بود. رده تغيير ل گو و گفت مشغول همراهش تلفن با ها ساعت و راهبهصداوس­رنيزمن4هاا­عتراضبرابر­دروبود فروش متوجه اش خانواده وقت انداخت. م ه!نا و ها سرزنش شدند ها آن !اهدا منزل حت ه 4ا گونه به شد آغاز نار و گوشه از ها همين در دانستند. م مقصر مرا نيز ام خانواده ورزش با ردم م سع ه حال در و روزها زنبابرسم روحآرامشبه­Mپاردر صبحگاه ما دوست ه 4طور به شدم آشنا جوان مطلقه پارت و مهمان به هم با و شد م بيشتر روز هر هميناز K!دره !جاتارفتيم مشبانه4ها « جهان » نام به جوان با شبانه 4 ها مهمان بعد مدت ردم. برقرار ارتباط او با و شدم آشنا رفتيم تولد پارت D! به «شهره» همراه به وقت زننده 4ظاهر با جوان زن نار در را «آرمان» به نم تحمل را وضعيت ن!ا نتوانستم و دم!د درباره پليس به و آمدم بيرون جا آن از آرام همسرم روز آن خبردادم. مختلط مهمان ن!ا شلاق تحمل به خمر شرب دليل به و دستگير و رفت نم مهمان هيچ به گر!د او شد. ومKمح همين به بود. برانگيخته مرا ظن موضوع همين قبل مدت از فهميدم و ردم تعقيب را او دليل درآورده خودش موقت عقد به را سال ميان زن ه آن با است. شده گرفتار مخدر مواد دام در و آشنا«جهان»باشبانه4ها پارتهميندر­خودم را همسرم خيانت توانستم نم ول بودم شده 4برا را او عشق خواستم م فقط نم تحمل خانواده به را ماجرا شدم مجبور دارم نگه خودم مرا 4پرخاشگر با ها آن ول نم بازگو آرمان و دانستند پسرشان 4ها بدبخت همه عامل ام! رده نابود را او زندگ من ه گفتند Mمشتر زندگسالهشت طمنه حالدر همواره و نداشتم خوش روز گاه هيچ آرمان با نشوم سرزنش ام خانواده توسط ه آن 4برا گر!د 4سو از دادم م جلوه خوشبخت را خودم همسرمدارمق­صدمنه فهميدجهان وقتنيز به و بدهم نجات زندگ بازار آشفته ن!ا از را رده د!تهد مرا برگردم او با ام گذشته زندگ ندهمادامها­وبا پنهانارتبا­طن!ابهاگره است 4 برا را خيابان ارتباط ن! ا 4 ماجراها همه اش... 4ا اما ند. م فاش ام خانواده توسط پرونده ن!ا به رسيدگ است ر ذ ان!شا اجتماع 4ار مدد ره !دا در زبده مشاوران شد.آغازآبادقا­سم4لانتر سجادپور- پسر رد م 4باز يه تر آماتور ليگ در ه نK!باز روس!و به بودن MوKمش دليل به را خود ساله پنج شد.ومKمحالعمر­مادامحبسبه­ورد خفهرونا ه فوتباليست تاش تو جوهرسنا،!ا گزارش به يه تر آماتور ليگ در Yildirimsp­or باشگاه در ه زد عجيب ت! جنا به دست رد م 4 باز بعد اواست. رده ه شو را يه تر فوتبال جامعه MوKمش ه خود ساله پنج پسر رساندن قتل به از رد معرف پليس به را خود بود، رونا روس!و به العمر مادام حبس به را او دادگاه بلافاصله و بعد روز ١١ ساله ٣٣ نK! باز ن! ا رد. ومKمح ن!ا به و معرف پليس به را خود ت!جنا ابKارت از رد. اعتراف قتل درست به بالاخره ، پليس پ افت!در اطلاعات مراتب ترتيب ن!ا به و بردند جواد سيد قاض به را دادستان معاون( حسين )4رضو خراسان ز مر قاض دادند. گزارش اهميت ه حسين دانست م را ماجرا به 4ا ژه!و ابلاغ با از 4 لانتر 4 نيروها ، قانون و شرع ن!مواز ت!رعا با خواست آنان ور مذمالخرمخف­يگاهبهراغي­رمحسوسعملي­ات محاصرهباار­آزموده 4نيروهان!بنابراشانن­د.Kب غافلگيرانه، عمليات D! در و نظر تحت مخفيگاه را او منزل و نند دستگير را «رع-» شدند موفق دهند. قرار بازرس مورد محل ن!ا از دربازرس لوازم و قطعات 4اد!ز ر!مقاد تختخوابر!زدر حتخودرو dش Dتشولحاف4ل­الابهو اميون D!حدودشد.ضبطو به حالدرخودرو­انواع قطعات ميان در ه شد منتقل 4لانتر نترل موت!ر ١٠ از بيش ها آن دوچرخه سوخت 4ها ارت و گزارش خورد. م چشم به نيز دستور به است حا خراسان و پرونده ن! ا به رسيدگ ادامه ، ! قضا مقام پليس ارآگاهان به سرقت 4باندها اب! شه!ر ن!ا در پليس 4ها عمليات و شد سپرده آگاه افت.! ادامه باره لاهبردار پرونده در شا ٧٠ خارج خودروهافرو­ش ميليارد 4 ميليارد 4 لاهبردار پرونده D! از حال در رمان در خارج 4خودروها فروش ثبت به اقدام لاهبردار شخص ه شد !رونما شهر در خارج 4خودروها فروش 4برا ت شر ت شر ن!ا به مراجعه با مردم ه ند م رمان به را مختلف مبالغ نام ثبت اوليه مراحل در dمختل انواع د!خر 4برا فرد ن!ا شخص حساب نند. م ز!وار خارج 4خودروها از متهم ن ! ا ما، خبرنگار گزارش براساس ق! طر ن! ا از و استفاده سوء مردم نيت حسن . است رده 4 لاهبردار تومان ميلياردها شنبه شامگاه رمان استان انتظام فرمانده سردار خبرداد. لاهبردار ن! ا 4 دستگير از ١٠٠ متهم ن!ا ه ن!ا بابيان 4ناظر عبدالرضا نون تا افزود: است رده 4لاهبردار ميليارد مرجع در 4دعو طرح با باختگان مال از نفر ٧٠ 4 و اند. رده مراجعه آگاه پليس به ! قضا ت شر ن!ا به مراجعه با ه سان رد: ح!تصر اند رده نام ثبت خارج 4خودروها د!خر 4برا هرچه و نباشند خود 4 خودرو 4 واگذار منتظر مراحل سير 4 برا ت،! اKش اعلام با تر ع! سر نند. اقدام خود پرونده قانون - ل تو : سال ١٠ از بعد پرونده بازپرس ها ناگفته ١٠ گذشت از بعد جاهد شهلا پرونده بازپرس پرونده از را ! ها ناگفته شهلا اعدام از سال D! در حضور با 4 جابر بازپرس رد. بيان او 4 ها پرونده درباره ون! ز! تلو زنده برنامه در و رد صحبت داشت عهده به ه جنجال همسر جاهد شهلا پرونده 4ماجرا به بين ن!ا به قاطعيت با و رد اشاره ناصرمحمدخا­ن شهلا دارند سع عموم ارKاف در ه سان قاتل او ند!گو م و دهند جلوه گناه ب را جاهد جاهد شهلا بودن قاتل در رد يد تا است نبوده رد. Dش د!نبا سرسوزن سابق ار!داد 4جابر بازپرس نا، ر گزارش به ه تهران !جنا امور 4دادسرا امKاح 4اجرا به شده قطع و صادره امKاح 4اجرا مسئول ٨٩ آذر ١٠ بامداد در بود قاتلان قصاص در ژه!و گفت: ادامه در 4وشود. مختومه سازش و صلح م!رد تلاش شهلا قصاص از گذشت 4برا ما ن!ا در ردKن 4ار خودش 4برا ه بود شهلا ن!ا Kش داشت دست در را عموم ارKاف شهلا ه سرسوزن مشKح بودن صحيح در اما نيست تمام را جاهد شهلا پرونده چون نيدKن Dش - بود تشخيص هيئت زمان آن در ه شعبات عال وان!د از بالاتر زمان آن در تشخيص هيئت نظر از پس يه!قضا قوه رئيس اگر ه بود شور مجدد بررس دستور شور عال وان!د قضات وان!د تشخيص هيئت در ها پرونده دادند م بودند. رده يد!تا - شدند م ژه!و رسيدگ د!نبا و است مسئول پرونده ننده صادر قاض 4ها داشته با د!با و برود پيش عموم ارKاف با ند. صادر مKح پرونده داخل ن!آخر ن!او زندان در امKاح 4اجرا تيم همراه به دار چوبه از جاهد شهلا نجات 4برا را ها تلاش ه نبود مبنا ن!ا بر 4و 4ها تلاش البته داد انجام تا رد م تلاش هKبل است گناه ب جاهد شهلا با پرونده و ند سب ت!رضا مقتول خانواده از رضوخراسان پيشگيرپليس ار همبا واقع ماجرا layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.