Khorasan : 2020-05-14

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٠ خواندش! « پيامبر جان » مباهله ه آ در ش خدا و وح را خاتم پيامبر رم ا رسول خدا، همان و اميرمومنان ت وصا و ت ولا ابلاغ به فرمود «امر» حيدر ه ع) ( عل ن ا خم. ر غد در ع) ( عل اطهر 4 زهرا 4 شو ، مرتض و ابوتراب و است ، مصطف حضرت وص و برادر پسرعم، و است قرآن صفا، و صدق و اخلاص و است مان ا نماد ه خدا به قسم اما خدا، وح ترجمان و ناطق همچو گمان ب ول خداست بنده و نيست خدا 4برا است. «نش آفر معجزه» او پيامبران، معجزه 4 سو از انسان قابليت و توان و گاه جا اثبات با تواند م خدا صالح عبد ه رحمان حضرت بر ت حر و تقوا و زهد و اخلاص و علم و مان ا طلب حق پرچم برافراشتن و حقيقت و حق مدار و جهالت و فساد و ظلم با مقابله و عدالت و قسط و حضرت 4د مر و هست خالق از محض 4پيرو انسانيت اتم نماد و امل انسان نمونه ، مصطف جلوه و حقيقت و حق 4نما تمام نه آ و ت عبود و شده بزرگ ن ا مومنان، امير باشد. اله صفات اسلام تبEم ممتاز شاگرد و خدا حبيب دامان و خورد ساده و ست ز چنان ص)(4محمد ناب پارسا و تقوا و زهد و ورع چنان و پوشيد ساده نماز اقامه به عاشقانه و عارفانه چنان آن و د ورز نوازش و مردمان از 4دستگير و انصاف و عدل و وع ر گاه به قرآن، گواه به و گمارد همت تيمان در چنان آن و بخشيد سائل به 4 انگشتر نماز، و اله امEاح ميت حا و عدالت و حق ق طر بندگ و ت عبود ين آ تبيين ناب، اسلام تحقق انسان سعادت و املEت مسير ردن روشن و ساق» مقام الراحمين، ارحم 4خدا ه وشيد قبول و فرمود عطا اش «جنت و نار قسيم» و «وثر با برخ اما و 4رستگار و مان ا ضامن را تش ولا رسول وص و برادر و عم پسر خاتم، «پيامبر جان» ردند؟!Eن ه مهاظل چه و ردند؟ ههاچ رم ا و حقد سر از برخ عناد، و عمد سر از برخ عداوت، و گشا عقده سر از برخ حسادت، سر از برخ است، ر حب و ينه سر از برخ \خش سر از برخ و نEش پيمان و 4ناجوانمرد و « ثين نا » قالب در جهالت و تحجر و 4 مغز خدا ول حق، حجت خون «مارقين» و «قاسطين» و ردند شيشه در چنان آن را ا... رسول وص و ه فشردند چنان اش حضرت قرآن سينه بر بر جهالت و ينه شمشير ضربت اصابت گاه به و رمز» پر 4ندا عبادت، محراب در ش مبار فرق و شد جاودانه جهان گوش در اميرالمومن­ين «راز «نش آفر معجزه» ن ا مومنان، امير مودت و عشق و مال و ت عبود و مان ا و عشق ابد، تا و همچنان ند. آفر م سعادت مردم حرف روز ادداشت شماست. 4فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون شجاع ورش shojaee@khorasanne­ws.com ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا،"ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: نش"آفر معجزه فرق بر ين تيغ 4مسافربر 4هواپيما اتفاق همان داره دقيقا ارائه در قدر اونشه. م رارEت ن را او تعلل - نار ناو حادثه به مربوط اطلاعات از نقيض و ضد اخبار روز به روز تا نند م داده مردم خورد به شور از خارج و داخل شود. سالانه تلفات مقابل در رونا تلفات آمار اش نيست. 4 عدد خودرو ران پاوا سا ها آمارفوت رونا مثل هرروز مسئولان رواعلام ٤٠٥ و د پرا 4 عضوها نقص و م. ببر پ فاجعه عمق به تا ردند م توهين عدالت به چرا عدالت؟ سهام به هست عدالت اسمش اگر نيد؟ م زمان آن ه ها بعض بگيره. تعلق د با همه بودند نان لقمه \ دنبال شب تا صبح از سهام هيچ هم الان و ردندEن 4 پيگير سهام د بگذار رو اسمش زحمت ب ندارند. بهتران! ما از سهام ا دگان برگز مستاجرها ما ها خانه اجاره گران 4 برا همه ن ا م. رد گله م، زد حرف همه ن ا دام شد؟ چ اما م رد \م 4 تقاضا پول فقط شد؟ ناراحت 4 نهاد ا مسئول ما حال به 4 وا رفت. مون جيب از \پيام مستاجرها. چهار تا آمد ه جمهور رئيس خير. به ادش گردن داشت وجود لEهرمش اول سال پنج آن خدا باز انداخت. م قبل جمهور رئيس بدبخت را مردم هرچه بدهد. خير را قبل را مهر نEمس و داد عدالت سهام حداقل رد معنا شان برا خجالت ه ها ن ا انداخت. راه زنند! م حرف و هستند دهن و لب فقط ندارد. درگير ه روزها ن ا محترم مسئولان اجاره بازار به هم 4 سر هستند د پرا قيمت انصاف ب 4 ها صاحبخانه ه بزنند خانه و پيش پول چه نظارت و قانون هيچ نبود در طلب مستاجران از وحشتنا 4 ها اجاره ن ا پرداخت توان مستاجر منِ اگه نند. م شدم. نم مستاجر ه داشتم را پول مقدار 4هواپيما حادثه در مونزان عز فن هنوز جوان داغدار د با نشده \خش ن را او ن اباشيم. -نار حادثه در رشيدمون 4ها قابل غير اشتباه \ نبود حادثه \ اتفاق بود. گذشت 4ههاباشگا بازگشا رEف به خدا به شمارا تعطيله ماهه سه باشيد. هم ورزش م. ا گرفته قرار ستگEورش ودرمعرض نيم؟ پرداخت را سنگين 4ها اجاره جا از وبچه زن 4گلو بر 4اد ز فشار قسم خدا به ما مخصوصا است. نترنت ا رانندگان ما همان دولت م. دار سوز ن بنز ماشين ه رد تومان٣٠٠٠ را ن بنز ه اول 4 روزها خودرو سوز گاز سامانه در نام ثبت با داد وعده اف شوند. گازسوز ها ماشين گان را به گرفتند مردم از تومان هزار ١٥ مبلغ ها نت حرف ن ا داند م خدا ردند. نام ثبت و ت سا 4 برا ا داشت تبليغات جنبه دولت بود! ن بنز شدن گران خاطر به مردم ردن مظلومان 4 صدا ه هست جا واقعا فرشتگان موسسه از ٩٣ سال بشنوه؟ را بود ر دا وقت تا گرفتم وام ميليون٨٠ ن ا هم بعد ردم پرداخت ميليون٣٥ سال چند از بعد حالا شد. تعطيل موسسه 4 تقاضا و اند گذاشته اجرا به را پدرم خونه واقعا دارند. وام اصل و رد ر د ميليون ٢٩٣ نه؟ م حساب طور ن ا 4خور نزول دوم خته. ر هم به ام زندگ همه روزنامه شده ه هم بار \ خواهشمندم -املا نترنت ا 4ساز قيمت از خراسان استعلام مبدأ چرا ه نه تهيه گزارش افزارها نرم و ها ت سا ن ا - املا قيمت است؟ شده مانند خودرو قيمت نترل اگر زان عز ه است ليموترش 4 گذار قيمت ميوه چند از امروز. نندEن ت اذ رو خودشون تومان هزار٤٠ از ردم قيمت رو ليمو فروش هزارتومان!٥٠ تا بود 4 برا مثلا باحاله. خيل ما قوانين خيل اما اند گذاشته قانون \مل ساخت خلاف خواهيد م اگر ند گو م قانون را اش خلاف فقط ندارد الEاش د بساز ن ا ه است ول و شل قوانين همين بدهيد! ند. م درست را فسادها و هااختلاس مدارس معلمان به Eم هيچ چرا 4 ها حقوق ماهانه شود؟ نم غيرانتفاع گيرند م ميليون \ تا تومان هزار ٤٠٠ تعطيلات خاطر به ه است ماه چند الان و آخه نيم. م زندگ حقوق بدون رونا زندگ هم و بدهيم خانه اجاره هم چطور است. zتاس باعث نيم؟ ن ا درباره اطلاعات همه ن ا ه شما د با ن، داد \ نوستالژ 4 ها ماشين \ با تقر ،٧٠ سال انEپي ن ا ه نگفتي م قيمت الان، اما داشت قيمت تومان ميليون ميليون! ١٠٠ شده نهاماشي z ه شد متوجه ر د خيل محترم دولت و حام فقط و نبود اره ن ا اش صمت ر وز 4ار بود. ساز خودرو دو سهامدار و طرفدار بردن بالا و خودرو بازار با رحمان جناب ه شور مل پول ردن ارزش ب و ها قيمت و مجلس اش ردند.Eن شور دشمنان رد 4نار بر با و نند 4پيگير شور قضا قوه نگذارند. شده تمام را ان جر هم رونا بود گفته ه مخاطب درجواب بگير م رژ خب نداره! دوست رو هاچاق قدر ن ا بخور، متر م \ داداش. نخور! افسوس چه پس نوبخت! جناب ! روحان 4 آقا بار دو E همين تان؟ معيشت \م شد ستهEورش وقت \ ند.Eن درد دستتان بود؟ چند همين به \م توان واقعا د. نشو فيلتر ها ده از ه را بگير معيشت ميليون بگيران معيشت د؟ ندار گذشتند، شناسا و مردم از تا اند. مانده زندگ گذران در د؟ گذار م ه ما مردم \م مشهد 4نهاساختما بيشتر شهردار! 4آقا اند شده ساخته عرض م 4 ها خيابان در بعض له.Eمش ها آن از خودروها عبور ه 4 برا همه ه دارند خودرو دو ها خانواده اجازه شما لطفا دارند بحث آمدن بيرون ندهيد! ساخت • دهان و زبان ع)،( عل نام به شود م -متبر قلم هر ع)، ( عل نام به شود م - متبر جان ام و ع)،( عل اد و نام به شود م متجل عشق نه آ مومنان امير و است « الغزل بيت » را غزل هر جانان را جان هر ، هست الغزل بيت ع)( عل است، مرتض عل ، مصطف حضرت جانان و ين آ به گرونده اولين مراد و 4مراد را 4د مر هر ع) ( عل خداست. حبيب الانبيا، خاتم - پا ابوتراب ، مصطف حضرت تبEم ممتاز شاگرد اشجع، و اعدل ، اتق و ازهد اعظم، رسول از بعد آن است. مومنان امير و لام سالار بيان، امير و «بدر» و «المبيت ليلة» در خدا رسول 4فدا جان حبيب فرموده به ه آن ها، هنگامه گر د و «احد» عبادت از افضل اش «الخندق وم » ضربت خدا در رسول و خدا اذن به ه همو است، انس و جن شد. «نEش بت» و گرفت جا پيامبر شانه بر عبه • • • • • • • • • شيد، آن يدن سرا 4برا ه 4ا ساله ٣٠ رنج در زبان به را فارس و رساند ان پا به را آن ت مهجور ش ستا حال، ن ا با رد. ل تبد جهان تراز در ماندگارش، اثر 4ها ژگ و برشمردن و او ار از ند. نم ادا دارد، ما گردن بر فردوس ه را حق فراموش از را فارس زبان تا گرفت دست به قلم او به را ساحتش ه بيگانه عناصر تهاجم و برهاند امروز حال، ن ا با ند. دفع آلودند، م غير زنگار او بزرگ اثر از ر تقد و فردوس مدح به حال در عناصر به را 4مادر زبان محابا، ب ه م پرداز م ه جملات و ما 4 مجاز 4 فضا م. ا آلوده به غر از انگيز zاس مصداق شود، م بدل و رد آن در عادت ما از برخ است. ست ناشا ردE رو ن ا و بدانيم سخت را نوشتن درست ه م ا رده م! ا نوشته ه باشيم خوش و سيم بنو وار لاابال را سرودن نادرست و نوشتن نادرست ن ا حت بزرگ فردوس 4برا سرا حه مد در توان م زبان پاسداشت به را 4 روز است قرار اگر د. د هم را توس يمEح اد و دهيم اختصاص فارس ادب و آن دغدغه ه است خرد از دور به م، بدار گرام دغدغه م؛ بينگار ده ناد را خردمند زاده دهقان فارس ن شير زبان داشتن نگه زنده و ردن زنده ميت حا وظيفه تنها ،4 مادر زبان از 4پاسدار را. خانه از بزرگ، فردوس زبان از مواظبت نيست؛ به اشتياق با ه واژگان نخستين از شود؛ م آغاز 4 امروز دغدغه د ترد ب م. آموز م فرزندانمان فارس ه نيست ن ا جز 4 چيز فرزانه، يمEح آن زبان همين به نيز، بعد 4 ها نسل و بماند زنده يد بيا ند. بسرا و سند بنو و ند بگو ن، شير ابيم. در را فردوس 4امروز دغدغه ادداشت • رودسر جوادنوائيا­ن Culture@khorasanne­ws.com • ابيم"در را فردوس امروز دغدغه • • پاسداشت و فردوس بزرگداشت روز امروز، ارEشاه شاهنامه، است. فارس ادبيات و زبان تمام هEبل و رانيان ا شناسنامه د با را توس يمEح قدر گران بس ميراث بدانيم؛ جهان زبانان فارس خ تار و آميز متEح 4 محتوا از نظر صرف ه فارس اصيل واژگان از سترگ 4 ا گنجينه آن، سرودن با بزرگ فردوس شود. م محسوب و داد خود 4مادر زبان به دوباره رونق شاهنامه، • • • • ها! درصد ٤ از دوروف انتقاد و طارم ا" نجف بيرو، برا براوو ^"لا • منچسترسيت تيم شيليا باندروازه «براوو» سخت و سفت شخص نات تمر قرنطينه دوره در نستاگرامش ا در را آن 4وهادئ و و دهد م انجام را هادئو و ن ا از E پيشتر گذارد. م -اشترا به اجتماع 4ههاEشب اربران توجه مورد شدت به 4 استور در بار ن ا مطرح گلر ن ا گرفت. قرار ه داد قرار را نات تمر از 4ر تصاو نستاگرامش ا شد. مواجه ران ا مل تيم بان دروازه نش وا با و داد نشان مثبت نش وا 4استور ن ا به بيرانوند ه فرستاد ق تشو و زدن دست موج ا براوو، 4برا شد. ختم 4ا دوستانه گفت و گپ به موضوع همين * منچستر بان دروازه و بيرانوند الماتEم مشروح بخوانيد. ورزش خراسان در را سيت خارج به ها4درصد ٩٦ و ها4درصد ٤ 4دعوا تلگرام رعامل مد است! شده شيده مرزها از سال دو از بعد هاتلاش وجود با ه رده اعلام تلگرام چين بلا بستر جاد ا 4 برا فعاليت نيم و چين بلا حوزه در تلگرام فعاليت ،TON نام با دولت 4 سو از شده جاد ا قانون موانع دليل به ارز ترتيب ن بد و شده zمتوق اE آمر متحده الات ا پاول شد. نخواهد منتشر گاه هيچ گرام جيتال د - اشترا به خود انال در ه پست در دوروف ميت حا گر د 4شورها است: نوشته ، گذاشته متأسفانه ندارند. خودشان 4 قلمرو 4 رو امل 4 گر د نقطه در جهان، جمعيت درصد ٩٦ ما، تصميم به وابسته و نيم م زندگ جهان از در ه 4درصد ٤ توسط ه هستيم گيرندگان مشروح هاند.شد انتخاب نند، م زندگ اE آمر . بخوانيد ١٠ صفحه در را خبر ن ا 4ها شوخردن مطرحو نجفيل ومصاحبه همسر قتل به را طارم 4پا اجتماع 4ها هEشب گو و گفت 4ابتدا در رد. باز تهران سابق شهردار 4ها هEشب در ه را ها شوخ از E خبرنگار 4 برا شود، م نجف پرونده درباره اجتماع 4ها هEشب در گفت او رد. z تعر پرونده يل و تيم فوروارد نجف اگر ه شده مطرح اجتماع تا پنج چون . طارم مثل E شد م بود، مل دوم هيچ اما رده \شلي \ نزد فاصله از گلوله برگشت تو خورده ه هم اون و نخورده هدف به 4فضا شده ترند مطالب گر د و مطلب ن ا خورده. بخوانيد. ٤ صفحه بازتاب ستون در را 4مجاز * افغانستان مرزبان از ران"ا پاسخ بدون درخواست ٥ درخواست پنج از باد تا 4 مرز هنگ فرمانده 4 برا افغانستان مرزبان از ران ا پاسخ بدون باره ن ا در ابل 4ادعاها و اخير حادثه بررس غرق بر مبن 4 خبر انتشار گفت: و خبرداد رودخانه در افغانستان اتباع از 4تعداد شدن حال در بهشت ارد ١٣ در آن حواش و 4مرز نداشتيم، مرز در را خاص اتفاق روز، آن در ه تحقيقات در رد: بيان 4و بود. آور تعجب م برا مرز در خاص مورد هيچ شد مشخص اوليه روشن 4برا اساس برهمين است. نداده رخ سه ارسال بر علاوه ماجرا، ن ا بيشتر شدن ملاقات 4تقاضا مرحله دو ،4مرز رسم اتبهEم منتظر همچنان اما ردم را 4 مرز 4 اضطرار حال درهمين هستيم. مقابل طرف گو پاسخ خارجه وزارت 4 سخنگو تسنيم، گزارش به ها، پرسش برخ به خود پاسخ از بخش در از بيگانه، 4هارسانه 4ها4فضاساز و ابهامات افغانستان غيرمجاز تبعه هزار ١٢٠حدود ورود ظاهرا اخير سال سه در گفت: و داد خبر ران ا به و داعش حضور از ناش دات تهد خاطر به حداقل افغان 4 نيروها منطقه، آن در طالبان نه هز حت ه را افغانستان 4مرز پاسگاه ٥٤ گذشته 4 ها سال در ها آن از 4 بسيار احداث و دوست شور اختيار در ران ا دولت 4 سو از مناطق ن ا و هاندرد تخليه گرفته، قرار ه همسا ران ا اسلام 4 جمهور - خا همجوارِ 4 مرز دارد. قرار ست ترور 4 نيروها اختيار در املا * PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.