Khorasan : 2020-05-14

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٠ را شور ن ا 4 جمهور رئيس ترامپ، دونالد ورود از ها رات دمو ه 4 اسناد رد. آغاز حالا و بودند آن دنبال به سفيد اخ به ترامپ اند. شده ز متمر آن رساندن ثمر به 4 برا ندگان نما مجلس ميته دو راستا ن ا در دارد قرار هارات دمو نترل تحت ه اE آمر خواستار - ور نيو 4 ها دادستان همچنين و ماليات 4 ها اظهارنامه و مال اسناد انتشار انتشار از ترامپ ه 4 اسناد هستند. ترامپ سر بر بحث حالا است. رده 4 خوددار آن \ به ل تبد نگره و 4 جمهور رئيس قدرت ن ا در است. شده اE آمر در حقوق مشاجره 4 جمهور است ر انتخابات 4 نامزدها شور 4 ها اظهارنامه انتخابات دوران در معمولا دهند. م قرار عموم اختيار در را خود ماليات فاصله در ه سونEني چارد ر از پس ترامپ جمهور رئيس ١٩٧٤ تا ١٩٦٩ 4 ها سال ه است 4 جمهور رئيس تنها بود، اE آمر داشته نگه مخف را خود ماليات 4هاهپروند با نگره ميته چند راستا، ن ا در است. حسابدار ت شر 4 برا ها ه احضار انتشار \بان و \بان چه دو و «مازار» به موسوم ترامپ دسترس خواستار ، « وان پيتال » اE آمر 4 ها سال از 4 جمهور رئيس مال سوابق به شخص 4لا و اما، هاند.شد ٢٠١٨تا ٢٠١١ رئيس ه زمان تا او نند م استدلال ترامپ است. برخوردار امل مصونيت از است جمهور هفته چند ظرف عال وان د رود م انتظار ند گو م ارشناسان ند. صادر را خود 4را گسترده 4پيامدها تواند م عال وان د مEح نظارت اعمال زمينه در نگره توانا 4برا 4ا همچنين و جمهور رئيس 4 ها فعاليت بر اول شخص درباره ه ها دادستان توانا دليل به باشد. داشته نند م تحقيق شور عال وان د قاض ٩ رونا روس و اپيدم را پرونده طرفين استدلال دور راه از تماس ط لEمتش نون ا هم اE آمر عال وان د شنيدند. قاض دو شامل - ار محافظه قاض پنج از اوانا برت و گورسچ نيل عن ترامپ منصوب 4 ها پرونده است. ليبرال قاض چهار و - گذشته در ه است نزاع مشابه بررس مورد داشته وجود جمهور رئيس اختيارات سر بر آرا اتفاق به عال وان د ١٩٧٤ سال در است. سونEني چارد ر دنت پرز ه رد 4گير نتيجه صوت 4وردها ر دادگاه ه احضار طبق د با دهد. ل تحو را واترگيت رسوا به مربوط ١٩٩٧ سال در 4گر د پرونده در عال وان د رئيس لينتون بيل عليه ت اEش داد اجازه جنس آزار اتهام خصوص در وقت جمهور ه قضات ها پرونده آن 4دو هر در رود. پيش عال وان د در لينتون 4آقا و سونEني 4آقا دادند. 4را ها آن عليه بودند رده منصوب روز تحليل روز توئيت نيا تقو عليرضا internatio­nal@khorasanne­ws.com ی گویپاسخبرا­ىدمشقموانع آویو تلبه 4 ها هفته در صهيونيست م رژ 4 ها جنگنده هدف را ه سور از مناطق بار ن چند اخير به باً تقر ه حملات دادند. قرار حمله هر و است شده ل تبد ها صهيونيست عادت 4 نيروها 4 ها گاه پا به صدمات خبر نيز بار شود. م مخابره ه سور در ران ا 4 مستشار چه با حملات، ن ا به پاسخ 4 برا دمشق اما دولت ه است ن ا واقعيتروست؟روبه موانع بس آتش حالت \ در ١٩٧٣ ازسال اسرائيل و برد م سر به ه سور ومتEح با ، صلح نه و منوط را اسرائيل با صلح ه سور دولت همواره از قبل اشغال 4 ها سرزمين بازگرداندن به نيز اسرائيل است. رده اعلام ١٩٦٧ جنگ و \ژئوپليتي مناطق به وابسته حياتش اصولا هيچ به و رده اشغال ه است E استراتژ ژئو را حيات و 4 راهبرد 4 دستاوردها ن ا عنوان ا قو را درخواست ن ا ن بنابرا داد نخواهد پس نه حالت \ ل دلا همين به است. رده رد برقرار اسرائيل و ه سور ميان صلح نه و جنگ سال از نيز ه سور دولت ه جا آن تا شده سطح در ه سور داخل بحران از قبل تا ١٩٧٣ بود رده العاده فوق وضعيت اعلام اش داخل شهروندانش ذهنيت و داخل ط شرا همواره تا نگه آماده اشغال مناطق 4گير بازپس 4برا را دولت شدن درگير و داخل بحران شروع بادارد. 4ها گروه با ش فرسا جنگ در ه سور ارتش و وجود به اسرائيل 4برا طلا فرصت \ مسلح 4ها رساخت ز بردن بين از به توان تمام با تا آمد مبادرت ه سور ارتش مهم اناتEام و دفاع زمان تا هستند مطمئن ها اسرائيل ورزند. را ش خا از مربع متر ن آخر ه سور دولت ه داد. نخواهد پاسخ ها آن حملات به ندEن آزاد اختيار در ادلب استان از مهم بخش نون ا با رالشام تحر هيئت و دارد قرار ها ست ترور مرانEح عملاً آن، در « نجات دولت » استقرار يه تر عمليات مناطق و حلب شمال در ند. م بخش ،«موقت دولت» يلEتش با معارضان نيز، محدوده دارند. اختيار در را ه سور - خا از و zالتن فرات، شرق در ابيض تل تا العين رأس دانست. بحران نقاط ر سا توان م نيز را درعا توان zتضعي اسرائيل مقصود اولين ن بنابرا بحران ه ن ا گر د تهEن است. ه سور ارتش فراهم ران ا 4 برا را مناسب فرصت ه سور و 4 مستشار 4 نيروها گسترده حضور با تا رد ت حما بر علاوه شور ن ا -خا در متحدانش به اسد بشار عن خود \ استراتژ متحد از خصم و اقدام خود \ استراتژ عمق گسترش مستقيم طور به را اسرائيل عن اش هميشگ قيمت ارزان و Eتي تا 4ها سلاح با و زمين و 4ها سال از ن بنابراند. د تهد بالا حجم در اما ه سور از مناطق ردن مسلح و تجهيز به گذشته نبرد در را لازم ط شرا تا ند م و رده اقدام اسرائيل شمال 4مرزها در ه نده آ 4ها سال خطر ه نيز اسرائيلند. فراهم داد، خواهد رخ ن ا با بوده گر نظاره وضوح به خود گوش بيخ را ساخت ر ز و تجهيزات بردن بين از قصد حملات را ها موفقيت چه اگر ه حملات دارد. را ها داشته پ در تجهيزات ردن نابود خصوص در چهار هر از دهد م نشان ميدان واقعيات اما هدف محموله \ صرفا ران ا ارسال محموله سلامت به گر د محموله سه و گيرد م قرار ن ا گر د تهEن رسد. م شده تعيين مقصد به \ استراتژ صبر \ اتخاذ با نيز ران ا ه است چرا بدهد را حملات ن ا پاسخ فعلا ندارد قصد 4 درگير و نيافته ان پا ه سور بحران ، اولا ه ثانيا .نيست مقاومت محور نفع به جبهه چند در را نده آ قطع جنگ ند م تلاش اسرائيل ، است مند علاقه املا نتانياهو را ز بيندازد جلو فرصت \ است معتقد ه ( ترامپ دوره در تا به 4 درگير ن ا ) است اسرائيل 4 برا طلا اE آمر غ در ب ت حما از ه چرا بپيوندد وقوع با مقابله درگير ران ا ه ن ا ثالثا، است. مطمئن متحده الات ا سابقه ب 4 اقتصاد 4 ها م تحر م تحر ط شرا در ندارد دوست \ش ب و است الات ا و اسرائيل و متحدانش بين جانبه همه لازم ط شرا تا شود جاد ا 4درگير اE آمر متحده تهEن باشد. داشته ها آن از پشتيبان 4 برا را منطقه بحران 4 ها پرونده برخ ه ن ا گر د ه ن ا رابعا. است باز هنوز من مانند آسيا غرب ر ز و اناتEام فعل ط شرا در دارد سع ران ا نيابت 4نيروها تجهيز 4برا را لازم 4ها ساخت لحاظ به برتر املا ط شرا در و ند تامين اش بدهد. را تجاوزات پاسخ Eلجستي و ساخت ر ز خواهد ادامه فعلا حملات ن ا معتقدم ان پا در ه وقت آن و ند تغيير ط شرا ه وقت تا داشت ، نيست دور خيل سطور ن ا سنده نو گمان به مواجه مقاومت جانبه همه پاسخ با اسرائيل م رژ را خسارات و تلفات برابر ن چند و شد خواهد است رده وارد محور ن ا به سال چند ن ا در ه داد. خواهد پس تقاص 4 ها ت محدود به مسلح معترضان از گروه جمله از ها سلاح با اE آمر در اجتماع شمال 4 ارولينا 4 ها خيابان در انداز ت را نند. م د خر و تردد رد آغاز را ترامپ مال اسناد افشا درخواست بررس اd"آمر عال وان"د نبرد جدیدفاز ترامپ باهادموکرا­ت روز 4نما در شگر آرا \ نيا روب نا لEش به مو مدل رونا روس و منظور به را آگاه ش افزا ن ا درباره رواج روس، و است. داده نبرد د جد مرحله بود، نگره ندگان نما آغاز ز گر قانون جمهور رئيس و ها رات دمو درخواست به رسيدگ اE آمر عال وان د شد. ماليات 4 ها اظهارنامه و مال اسناد انتشار دخالت به ه « گيت روس » از پس پرداخت م ا E آمر ٢٠١٦ انتخابات سوءاستفاده درباره ه « گيت ن را او » و تحقيقات سر بر تراش مانع و قدرت از ترامپ خادم- الملل بين قاب اربيل راه در ها «توک توک» ند مورشعلهراس­عودآلعليه داخلاعتراض­ات، مالبحران: عربستانمنت­قد رد صادرراهاست"ترورعليهار­تش تهاجمعمليا­ت سرگيرازدست­ور« غن» عراق، ردستان ز مر اربيل شهر اهال از E از و شهر ن ا وارد را -تو -تو نقليه وسيله اولين موتور ا شاE اتوررد. استفاده س تا عنوان به آن واقع در و خودرو ،-تو -تو ا هپاچهس ا چرخ هس ن هترعمداز E ه چرخهسهاست لتEموتورسي 4بسياردر4ش­هرندرو4مسا­فرهاحمل4شه­ارو مناطق در ژه و به جهان، سراسر در شورها از دارند 4گرمسير نيمه ا 4گرمسير 4هوا و آب ه ها -تو -تو از عراق اعتراضات دررود. م هشمارب 4ها بيمارستان به مجروح معترضان انتقال 4برا شد.استفادهعرا­ق جنوب4شهرها­ر ساوبغداد بهه عربستاندر4­اقتصاداضت راقداماتد تشد ت نارضا،شدهآغاز4سع­ودمقاماتتو­سط تازگ است، برانگيخته شور ن ا در را 4هاگسترد 4ها تن ههاد ت اEش از دئوها و فعالان ه 4طور به را شور ن ا در گسترش به رو فقر از شهروندان از شورش»وقوعاحتمال­دربارهناظر­انوردند پخش گزارش بهدادند. هشدار شور ن ا در «گرسنگان تصميمات4سع­ودعربستاند­ولت، العربالقدس 4گير همه 4اقتصاد آثار اهش 4برا را 4د جد ه است رده اتخاذ نفت قيمت اهش و رونا ٥ از افزوده ارزش بر ماليات نرخ ش افزا با اساسا و ارگران 4هانه هز\م قطع و درصد ١٥ به جنجال اخير تصميماتاست. همراه ارمندان تا است رده جاد ا عربستان شور در را بزرگ عربستان معارض «4الدوسر غانم» ه جا و است گذشته رونا بحران از ماه دو فقط» :نوشت \م ودادهش افزاراشهرو­ندانماليات­عربستان بحران احتمالاً است. رده قطع را معيشت نه هز رواست ا آ افت. خواهد ادامه طولان مدت 4برا ٥٠ازبالاتر­4تهاماليا باوبيدارخو­ابازروز\ ه دئو وهمچنين4ال­دوسر«؟م شومواجهدرص­د برخ در د شد فقر 4هاصحنه ه رد منتشر را داد. م نشان را 4سعود عربستان داخل مناطق غذا4جووجست­درزبالهسطل­دره شهروندان زندگشدهران و4ههاخاندر­ه سان وهستند احد».نند م ت اEش درماندگ و گرسنگ از و نوشت: نيز حقوق فعال \ «عبدالرحمن خالد در گر د ست ترور هرگروه ا داعش طالبان، مردم جان هدف با روزانه \ هر افغانستان خونبيندر تفاوتاماگي­رند. مراافغانست­ان گروهجرموگن­اه ب4هاانسانش­دهخته ر4ها سياستمدارا­ن خواه نيست. ست ترور 4ها تقابل پ در خواه بنشينند گو و گفت به E با مرگبار حمله دو پ در حالا باشند. 4گر د با جمهور رئيس ، غن اشرف ننگرهار، و ابل در تحت نظام4نيروه­اتادادهدست­ورافغانستا­ن وداعشطالبا­ن،عليه نظامحملاتب­هامرش پيشتابزنند.دست ست ترور4ههاگر­وگر د تنها افغانستان نظام 4نيروها تمام ن ا از هاند.بود طالبان حملات برابر در دفاع به مجاز مداخله هرگونه ه طالبان گروه همزمان، ند، م ب ذEت را شنبه سه روز حملات در نوع هر ه دارد امل آمادگ ه داد هشدار آن بدهد. پاسخ را افغانستان 4نيروها حمله 4هاگان عناصر و داعش ه اند مدع ها حملات ن ا پشت افغانستان دولت اطلاعات گرچه داعش ست ترور گروه هستند. د جد ٢٤ م دست ه را ننگرهار حمله مسئوليت گذاشت جا به مجروح تن ٦٨ از بيش و شته ابل بيمارستان به حمله درباره اما رفته، پذ 4صدا شنبه، سه روز است. رده وتEس تازه نوزادان ه بود صدا نخستين انفجار، ابل در شگاه زا در گشوده جهان به چشم نندگان تشييع ه صدا ن آخر و شنيدند رد. ه شو را عربستان ملت د، جد 4مهاتصمي» از حا مهاتصمي همه شدند مطمئن عملا ها آن و است فقير مردم با خصومت و هاقيمت ش افزا شدن \ نزد جرئت س ه است حال در ن ا انE نزد و مشاوران و ههاشاهزاد حقوق و بودجه به جيب از توان م فقط ندارد. را 4سعود ومتEح و مستعار نام با گر د اربر \ .«گذاشت ه ما مردم تصميمه ن ابيانباتوئ­يتردر «البلدهخط»مشهور نوشت:استنيامدهه­نوزگتربزرو­بدتر د جد4ها درصد ٢٠٠راماليا­تو رده حذفراارانه دولت» بناست.نيامدههنوز واقعبحرانا­ما دادهش افزا وگذاشتخواه­ده مامردمجيبا­زهمچنانسلم­ان ميلياردن آخرتاند نمرهاراترا­مپ4ههاخواس­ت ت حمادرهمد زابنبدوشد.عربستانازه­مرادلار وتاه عربستان 4هاپول از انقلاب ضد پروژه از اگر »:د گو م گر د گزارش در او.«آمد نخواهد نياز داد م انجام را ار ن چند 4سعود ومتEح اوند. شهروندانشج­يبدررادستش­ه نداشت ند، zمتوقرا انقلابضد4ن­يروهاازت حماد با قطع را پادشاه به انE نزد و ههاشاهزاد 4مستمر بيت غارت با دهد. ان پا من بيهوده جنگ به ند. ند. ع توز عادلانه را شور ثروت و مقابله المال راشاهزادگا­نميانازفسا­دبهمتهمانگ­ر دمجازات 4سعود4هاشا­هزادهه را لهاپونيندا­زد،عقب سپرده سوئيس و انگليس 4ها\بان در و ده دزد سلمانبنه املاوبگيرد­پساندرده 4گذار .«شودفروختها­ست،ده خردلارميلي­اردها گوش آن به بستن چشم از پيش ننگرهار در و شته ٤٨ مجموع در ه حملات دادند. فرا شنبه، سه . گذاشت جا به زخم ٨٥ از بيش مهاجم سه محل وقت به صبح ١٠ ساعت « برچدشت» منطقهدر بيمارستان بهمسلح اندگفته عين شاهدان ردند. حمله ابل وارد ،« دست \نارنج» پرتاب با مهاجمان ه ر تصاو اند. شده بيمارستان مان زا بخش نشان نيز اجتماع صفحات در شده منتشر مادران با شده متولد تازه ان ود ه دهد م از است رده اصابت هاآن به گلوله ه خود 4 نيروها توسط خونين 4پتوها با بيمارستان ه نفر ٢٤ شوند. م منتقل بيرون به پليس ماماهاوماد­رانسپسوان ود را هاآنبيشتر شدند. شته حمله ن ا در دادند م يلEتش ن ا از -ود و زن ٧٠ همچنين حمله ن درا امنيت 4 نيروها توسط شگاه زا و بيمارستان به بيمارستان ن ا \پزش \ افتند. نجات ز مر ن ا ماما بخش ه گفته س ب ب اداره مرز بدون انE پزش طرف از درمان ن ا دارد. نيز خارج ارمند چند و شود م را مسلح مهاجمان از E د گو م \پزش را «افغانستان 4 مرز پليس» لباس ه ده د ن ا از پيش ساعات تنها است. داشته تن به افغانستان ننگرهار شرق استان در حمله، جنازه تشييع مراسم \ در انفجار چند نيز بود.دادهرخاستا­نن ا«شيوه»شهرستان در الملل بين پيشخوان فاجعه از چگونه؛4بعد آتش نافرز:فار جلد طرح نيم؟ 4جلوگير اقليم صهيونيست م"رژ با روابط ساز عاد برا امارات پرشتاب ها گام مرتجع 4شورها پنهان و ارEآش 4شهاتلا م رژ با روابط 4ساز 4عاد 4برا عرب 4هااعتراض به اعتنا بدون ، صهيونيست ورونيوز 4خبرگزاردا­رد. ادامه اسلام جهان رد، اعلام صهيونيست 4ههارسان از نقل به افتتاح سر بر امارات و صهيونيست م رژ 4هاماه ط دب در اسرائيل سفارت موقت جمله از امارات اند.رسيده توافق به نده آ بهه استفارسخلي­جحوزه عرب4رهاشو سرعت صهيونيستم رژباروابط4­ساز4عاد گذشته هفته زمينه، همين در است. داده در \ بيولوژ تحقيقات مؤسسه ه آن از پس احتمالدرما­نردن پيدااز اشغالفلسطي­ن ز لانا گفت، سخن رونا روس و 4برا ن ا ملل سازمان در امارات نده نما نسيبه، گفت. \ تبر صهيونيست م رژ به را موضوع افزود: هEبل ردEن تفا ا \ تبر به تنها نسيبه 4برا اسرائيل با 4ارEهم در لEمش امارات» بالعربيه،اسرائيلصفح­ه.«نداردرونا بامقابله صهيونيست م رژ خارجه وزارت به وابسته سازمان در امارات نده نما اظهارات ن ا هنگارروزنا­م د، راو -بارا رد. منتشر را ملل لانا اظهارات به نش وا در صهيونيست امارات و اسرائيل ميان» :رد اعلام نسيبه اما ندارد، وجود رسم \پلماتي د روابط سال ٢٥ از بيش به هاآن ميان 4سر ائتلاف 4ساز4عاد 4 برا اعراب تلاش .«رسد م بنيامين ه است درحال اسرائيل با روابط روابط ه است شده مدع ها بار نتانياهو، برقرار عرب 4هام رژ و و آوتل بين خوب آمده ار 4 رو ترامپ دونالد ه زمان از است. رابطه بتواند تا رده 4ها گسترد تلاش است رهبرانوند برقراراسرا­ئيلواعرابب­ين4قو 4ساز4عاد4 براراخودل تمارهاباهم عرب عرب 4مها رژ E نزد اند. داده نشان روابط 4 رهاشو حت ه است درحال اسرائيل به و آوتل 4 اشغالگر سياست با شدت به غرب مقابله خواهان و اند zمخال 4 باختر رانه در آن از ت اE ح شهاگزار هستند. آن با جهان \ ده سازمان 4 برا فرانسه دولت ه دارد ضميمه هرگونه به اروپا ه اتحاد 4جد نش وا از اردن رود غرب رانه از ها بخش شدن است.رده آغازرا4 هاتازتلاشا­سرائيل4سو هم زامبورگ لو و رلند ا 4 جمهور ،\ بلژ نشستدره هستند آندنبالبهف­رانسهمانند در اروپا ه اتحاد خارجه امور ران وز جمعه روز 4 تهامجازا نه گز سل، برو در نهاد ن ا مقر شود. بررساسرائي­لعليه احتمال4اقت­صاد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.