Khorasan : 2020-05-14

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٠ روز شبانه یک در مبتلا١٩۵٨ خبرها ميان از جامعه تر! وحشی دوباره کرونا تا شآموزاندان برا شاد هdشب شد گان"را خرداد ان"پا هارستوران "بازگشا خرداد اول از د"شا و است استان ن ا در رونا به ان مبتلا تعداد فاصله طرح ان، مبتلا تعداد ش افزا صورت در د با مجدد ههامغاز تعطيل و اجتماع 4گذار «.شود گذاشته اجرا به دوباره ماه \ حدود از پس بحران ط شرا در رونا د جد ان مبتلا آمار \ روزگذشته ه 4طور به است، گرفته قرار شد اضافه ها رونا آمار به نفر٩٥٨ هزارو ماه \ در مجدد طغيان خودش نوع در ه خراسان گزارش دهد. م نشان را گذشته روزانه رسم 4ها بنابرگزارش است، حا 4 روزها در ن ا از پيش بهداشت وزارت ان مبتلا تعداد گذشته ن فرورد٢٠ تا ٦ بود. بيشتر و نفر هزار٢ حدود در روزانه دوره از پس است، ن ا از حا ها بررس ان مبتلا تعداد نون ا ن، فرورد٢٠تا٦ \پي ن بالاتر در نفر ٩٥٨ هزارو \ با ساعته٢٤ است. گرفته قرار بهشت ارد ماه در خود ميزان 4سخنگو ، جهانپور گفته طبق ميان، ن ا در از د جد ان مبتلا چهارم \ بهداشت وزارت وضعيت عن ن ا و هستند خوزستان استان ننده نگران همچنان استان ن ا در رونا قرمز و قرمز وضعيت در همچنان خوزستان» :است 4بيشتر ت جد و دقت و است ژه و توجه محل بهداشت وزارت با استان ن ا مردم 4ارEهم در «.است لازم درباره روز د دولت 4سخنگو ربيع همچنين خوزستان مردم م اميدوار» :گفت خوزستان داشته 4بيشتر مراعات اخير تلخ تجربه با نيز رونا گسترده شيوع علل گزارش باشند. ردنEن ت رعا ه داد نشان استان ن ا در در مردم حضور ، اجتماع 4 گذار فاصله گر د تجمعات و عروس و 4 عزادار مراسم - اجتماع گروه هم... آلمان ▪ درباره Eپزش آموزش و درمان بهداشت، ر وز ها، رستوران جمله از مشاغل بازگشا زمان و سب ر سا و نهارستورا وضعيت درباره گفت: خردادماه از تا رد خواهيم برگزار جلسات ارها گزارش به شود. 4هاندازرا مرور به ارها و سب ن اما بازگشا زمان درباره Eنم سعيد سنا، ا 4برا د جد 4هالEپروت رد: اظهار هم ورزش و ورزش وزارت به ورزش 4 ها فعاليت انجام غيرقرمز، 4شهرها در تا شود م ارسال جوانان 4 ها ورزش متوسط خطر با و خطرتر م نسبتا شود. برقرار 4انفراد نيست، محدود ما شور به تنها دوباره طغيان ثبات از خبرها ن ا از پيش ه نيز آلمان در هEبل رنقاط سا به نسبت شور ن ا در 4 بيشتر روز چند از پس و حالا رد، م ت اEح اروپا آمار ، رونا 4 ها ت محدود برداشتن از 4برابر سه ش افزا از مورد٣٥٧با قبل دوروز نقل به سنا ا دهد. م خبر د جد ان مبتلا دولت حال ن ا با ه است نوشته \ نيوزو از ج تدر اهش با گذشته هفته \ ط آلمان است. رده ت حر جلو به رو 4هامقابل اقدامات ليگ و هاندشد بازگشا مدارس و ههافروشگا به است قرار بوندسليگا، آلمان، فوتبال مل آغاز را تهارقاب مجدد ه اروپا بزرگ ليگ اولين نيز ههاموز و نهارستورا شود. ل تبد ند، م هاند.شد بازگشا شور مناطق از برخ در توئيت در اطلاعات 4 فناور و ارتباطات ر وز و جمهور رئيس دستور و موافقت با نوشت: بودجه و برنامه سازمان رئيس مساعدت همچنين هEشب از شور معلمان و آموزاندانش استفاده گان را ماه خرداد ان پا تا شنبه، پنج امروز از شاد و جمهور رئيس دستور و موافقت با بود. خواهد هEشب بودجه و برنامه سازمان رئيس مساعدت گان را خرداد ان پا تا آموزان دانش 4 برا شاد تلاش نوشت: همچنين جهرم 4 آذر شد. شدن گان را 4 برا لازم مصوبات نيم م شود. اخذ نيز هEشب ن ا هميشگ «.است شده ان مبتلا ش افزا سبب هم... تهران ▪ در همچنان نيز تهران خوزستان، نار در شهر است طبيع دارد. قرار \پي وضعيت و اجتماع ط شرا و تخت پا پرجمعيت ه دهد نم اجازه چندان شهر ن ا 4اقتصاد ه طور همان باشند بند پا ها لE پروت به برخ درصد٤٩/ ١شده انجام 4ها نظرسنج طبق خيل را رونا روس و تهران شهروندان دانند. م -خطرنا هم... جا ب اظهارات ▪ ندگان نما از E سراغ به ما زمينه، همين در ماهشهرنده نما4گلمراد علتر دخوزستان، رفتيم.ه اميدو قرمز وضعيت 4برا را علت چند 4گلمراد 4آقا از را جا ب اظهارات و شمارد م بر خوزستان م 4و داند. م موضوع ن ا ل دلا ن تر مهم ردند اعلام برخ ن ا از پيش متاسفانه د: گو م رونا روس و شدن zضعي باعث گرما ه ن ا خوزستان، 4هوا شدن گرم پ در و شود خطره گرفتلEشمرد­ماز گروهميانتص­ور شيوعخطره حالدراستگذ­شتهسرشاناز دارد.وداشتهوجود­همچنان داد نيوزگزارش ورو" ن"تربزرگ در شغل هزار حذف اروپا مسافرت ت شر ماه٦ در تواند م رونا :„ونيس" بگيرد را {ود هزار ٦ جان روزانه هم... ما ▪ ماست 4رو پيش فطر عيد تعطيلات حال هر به چنان هستيم سفيد 4 شهرها در ه هم ما و نيمEن ت رعا را رونا ژه و بهداشت اتEن چه م. شو مبتلا رونا دوباره طغيان به است نEمم از تر رحم ب روس و ن ا اما روز آن مباد اگرچه نيم... م را رشEف ه است آن هم... رمانشاه ▪ رده طغيان دوباره رونا هم شور غرب در شهر ن ا نده نما 4صفر احمد چه چنان است ردنEن ت رعا» :است گفته ملت خانه به روز د ش افزا اصل عامل اجتماع 4گذارفاصله بزرگ آلمان، (TUI) «4آ و ت» مسافرت ت شر رد اعلام اروپا، 4گردشگر خدمات ارائه گروه ن تر روس و شيوع اثر بر آمده وجود به بحران دليل به بهرد. خواهد حذف را خود شغل هزار٨ رونا، اعلام «4آو ت» مسافرتت شرن، گاردگزارش ت شر ن ا بحران ن تر بزرگ با مقابله 4برا رد برخاهش بهناچار،4گردشگرصنع­تو مسافرت مسافرت 4هات محدوداست. شده هانه هز از ت شرن ادرآمدمنبع­جهانسراسرد­رلشدهاعما از ه 4طور به است رده مواجه 4جد لEمش با را اهش 4برا نفر ٩ ،«4آ و ت» ت شر ارمند ١٠ شدند.مواجهحقوقش­دنقطعباا مرخصههان هز بودهرانگر و4گردشگرصن­عتبررونا روس وتاثير است. zونيس متحد، ملل سازمان ان ود صندوق تواند مفقير4شوره­ا در ١٩د وو :دادهشدار مرگچون مخرببسيارآ­ثارغيرمستق­يمصورتبه روس و ن ا باشد، داشته همراه به را ان ود مرگبهمستقي­مهطوربنده آماهشش طتواند م بنابرگزارش شود. منجر -ود هزار شش روزانه است: آمده zونيس بيانيه در ورونيوز، \ ج نتا بررس از پس نسخه ن تربدبينانه» نشان اE آمر ينزEهاپ جان دانشگاه در تحقيق و سلامت وضعيت سنجش در اختلال ه دهد م بهشهاتلاشد­نمعطوفازحا­صل درمانپوشش ظرف تواند م ١٩ د وو 4بيمار شيوع با مبارزه هزار ٢٠٠وميليون\ حدودمرگزمي­نهماهشش فراهم جهان شور ١١٨در را سال پنج ر ز -ود و دوميليون حدود به د با را تلفات ميزان ن ا «.ند اضافه سال پنج ر ز ان ود مرگ مورد هزار٥٠٠ ن ا در ماه شش هر طول در معمول طور به ه رد شود. مثبتشورها قربان ٦٧٨٣ مبتلا- ١١٢٧٢٥ گذشته ساعت ٢٤ ط رونا د"جد قربان ٥٠ و مبتلا ١٩٥٨ درگير ها استان د"شد وضعيت در بيماران افتگان" بهبود تعداد ان"مبتلا ل جمع قربانيان ل جمع ساعته ٢٤ ان"مبتلا ساعته ٢٤ قربانيان ها استان تمام ٢٧٣٥ ٨٩٤٢٨ ١١٢٧٢٥ ٦٧٨٣ ١٩٥٨ ٥٠ گذشته هفته ^" در رونا باختگان جان سن ميانگين درصد٣٠/٢است، شده منتشر بهداشت وزارت 4سو از ه بهشت ارد ٢٣ روز در رونا روس و درصد١٢/٤نيز ابتلا موارد ميان از اند.بوده 4ازمينه 4بيمار \ حداقل 4دارا ابتلا موارد د شد موارد 4دارا نيز ها آن درصد١٧/٨و هاندشد 4بستر ژه و 4تهامراقب بخش در ان مبتلا است. بوده سال ٥٣/٣نيز ان مبتلا سن ميانگين هاند.بود 4بيمار سن ميانگين گذشته هفته در ، است شده منتشر بهداشت وزارت 4سو از ه گزارش طبق را ها فوت درصد٥٦ /٩ همچنين است. بوده سال٦٦ /١ رونا روس ازو ناش فوت موارد \ حداقل نيز باختگانجان درصد٣٧ /٩ اند.داده يلEتش زنان را درصد٤٣ /١ و مردان 4اپيدميولو­ژ گزارش اعلام بر بنا ن، آنلا 4همشهر گزارش به اند. داشته 4ازمينه 4بيمار نdمسونفوس عموم سرشمار شود م برگزار ١٤٠٥سال مل ستاد» شد مقرر دولت هيئت روز د جلسه در « مبنا ثبت نEمس و نفوس عموم 4 سرشمار ن،Eمس و نفوس عموم 4 سرشمار و يلEتش گاه پا گزارش به شود. برگزار ١٤٠٥ سال جلسه، ن ا در دولت، هيئت دفتر رسان اطلاع م دا امEاح قانون استناد به ران وز هيئت 4 نوساز 4 راستا در و شور توسعه 4 ها برنامه اهش و سرعت ش افزا هدف با و 4 آمار نظام يلEتش با ، گو پاسخ بار اهش نيز و اجرا نه هز نEمس و نفوس عموم 4 سرشمار مل ستاد » مطابق همچنين، رد. موافقت « مبنا ثبت ضمن اند zلEم ها دستگاه ليه تصميم ن ا زداده ر نوع هر ران، ا آمار ز مر با امل 4ارEهم قانون چارچوب در را موردنياز 4آمار اطلاعات و اختيار در ازا به ما مطالبه بدون ران، ا آمار ز مر دهند. قرار ز مر آن هوشمند مل ارت رهگير د رد؟ افت"در د"با چگونه را ران"اجمعيتش"افزا شبينپي ميليون ١١٢به ١٤٣٠در بار ٢ روزانه د"با مدارس شوند ضدعفون درباره شور احوال ثبت سازمان 4سخنگو هوشمند ملارت 4رهگيرد افت در چگونگ افت در نحوه درباره ابوتراب داد. توضيحات رد: اظهار هوشمند مل ارت 4رهگير د 4ضرور هوشمند مل ارت 4رهگير د افت در ن ا مل ارت 4برا نام ثبت هنگام افراد و است افراد اگر رد: بيان او نند. م افت در را د مل ارت افت در از قبل را خود 4رهگير د ت سا به مراجعه با توانند م نند، گم هوشمند 4سخنگو نند. افت در را آن www.ncr.ir افراد همچنين گفت: شور احوال ثبت سازمان پيشخوانا احوالثبتدف­اتربهمراجع­هباتوانند م نند. افت درراخود4ره­گيرد 4 هجر ١٤٣٠ سال در شور ل جمعيت آمار، دهEپژوهش شبينپي اساس بر شمس ١١٢به ل 4بارور ميزان ش افزا درصورت رسد. م نفر ٤٥٨ و هزار ٤٧٥ و ميليون \ در ران ا آمار دهEپژوهش رنا، ا گزارش به گذشته، جمعيت ، فتح الهام قلم به پژوهش است. رده بررس را نده آ و حال استفاده با است: شده يد تا پژوهش ن ا در ارشناس تجربيات و ها فرضيه مجموعه از بينپيششور، جمعيت4ها بينپيشدر 4روندها ملل، سازمان جمعيت فرض 4ها از تر مهم و الملل بين 4 ها تجربه ، 4 جار در اخير دهه در 4بارور سطح تغييرات همه و 4شهر ، استان 4ها مجموعه ر ز و شور درباره ر ز دگاه د به توان م آن، روستا در و رسيد نده آ در 4 بارور سطح تغييرات 4نگر نده آ به شده مطرح نه گز چهار قالب 4شهر مناطق \يEتف به شور ل جمعيت پرداخت: ر ز شرح به روستا و و ل 4بارور سطح ش افزا اول: فرض ١٤٣٠ سال در فرزند ٢/٦حدود به رسيدن بينانه). خوش فرض( سال از ل 4بارور سطح تثبيت دوم: فرض سال تا فرزند٢ /١١ عن بعد به ١٣٩٥ .١٤٣٠ شيب با ل 4بارور سطح اهش سوم: فرض سال در فرزند١/٥ جانشين سطح ر ز به تند مدارس بازگشا لEپروت بهداشت وزارت دارد 4ا هگيران سخت ضوابط ه رد اعلام را روز سه د با ه پا هر 4برا پرجمعيت مدارس و مصوبه براساسباشن­د. داشته لاس هفته در روز از شور مدارس تمام رونا، مل ستاد مدت به و شوند م باز بهشت ارد ٢٧ شنبه خواهند فعاليت خرداد ٢٧ تا عن ماه \ يد تأ پرورش و آموزش وزارت مسئولانرد. مدارس در آموزاندانش حضور ه اندرده به را موضوع ن ا اختيار و نيست الزام فرزندشان اگر تا اندرده واگذار هاخانواده مدرسه به الEاش رفع 4برا ، داشت لEمش ند. مراجعه بدبينانه). فرض( ١٤٣٠ 4بارور سطح اهش چهارم: فرض سطح ر ز به تا م ملا شيب با ل .١٤٣٠ سال در فرزند١/٩ جانشين تحقق صورت در حاضر بررس اساس بر 4 بارور ميزان ش افزا عن اول 4 و سنار ١٤٣٠ سال در شور ل جمعيت ل، ٤٧٥ و ميليون ١١٢ با برابر شمس 4هجر ميزان ماندن ثابت فرض با نفر، ٤٥٨ و هزار هزار ١٧ و ميليون ١٠٤ با برابر ل، 4بارور چهارم و سوم 4 وها سنار با و نفر ٥٨٨ و 4 بارور م ملا اهش و د شد اهش عن و هزار ٣١٧ و ميليون ٩٥ با برابر ترتيب به ٣٢٠ و هزار ٣٩٢ و ميليون ١٠١ و ٤٦٤ بود. خواهد نفر ج نتا براساس خراسان، گزارش به سال نEمس و نفوس عموم 4 سرشمار برابر رقم ران ا ل 4بارور ميزان ١٣٩5 شد. محاسبه فرزند٢/٠١ با و مرتب 4وشو شست قوانين د با مدرسه- از استفاده و صابون و تميز آب با دست ررEم را دست ننده ضدعفون ژل ا لEال محلول اعمال آموزان دانش و نان ار معلمان، 4برا لEاله پابامحلولا ژلانEامصور­تدرندو 4هالاس همهدررادست­ننده ضدعفون است بهتر معلمان از \ هر دهند. قرار درس داشته شخص ننده ضدعفون محلول باشند. و معلمان استفاده مورد برد ت وا \ ماژ - صورت در است بهتر باشد، جدا آموزان دانش برد ت وا \ ماژ \ آموزان دانش انEام باشند. داشته همراه به شخص مصرفبار\ 4اغذ ليوانمعلما­ناستبهتر- باشند.داشتههمراه­به4اغذ دستمالو شخص ر تحر لوازم از د با آموزان دانش- آموزان دانش ل وسا ترجيحا نند. استفاده ل وسا ن متر انEام حد تا و بماند مدرسه در نند. جاجابهمدرس­هوخانهبينر­ا : گردشگرمعاو­ن هامگرفت را سفر ق"تشو بسته قول به رونا تشخيص ران"ا هايت رسيد آلمان مدارس: "بازگشالdپر­وتمهم هابخش آب جمله از مدارس سطوح و ها انEم - \م لوازم و ههانرد ، ها شو دست ،4خور طول در بار دو حداقل روزانه د با آموزش ار 4 انتها در بار \ و مدرسه ار ساعات شوند. گندزدا نوبت 4انتها ا مدرسه بين متر دو تا \ حداقل فاصله است لازم - شود. ت رعا لاس در هم از افراد 4برا موجود 4فضاها ن تر بزرگ از ترجيحاً - شود. استفاده شآموزاندان حضور اردوها، ورزش، ساعات صبحگاه، برنامه - گر د و جلسات ها، گردهما مسابقات، ازدحام و تجمع موجب ه دادها رو شود. لغو شود م خط \ اختصاص قول گفت: 4گردشگر معاون از را رونا از بعد ها خانواده سفر 4 برا 4 اعتبار هام.گرفت سجمهوررئي 4اقتصاد معاون جلسه در ، 4 تيمور ول سنا، ا گزارش به درباره خصوص بخش فعالان با ش اند هم جبران 4لهاهحرا از E ه سفر ق تشو بسته 4 گردشگر تاسيسات 4 ها خسارت از بخش بسته ن ا دنبال گفت: شود، م محسوب نيز تر د از شفاه لEش به و هستم ق تشو قول جمهوررئيس 4اقتصاد معاون ان، نهاوند در رونا از بعد سفر 4اعتبار خط \ تا گرفتيم حال عين در او دهند. قرار ها خانواده اختيار نشده مصوب هنوز ق تشو بسته ن ا شد: ادآور تلاش رونا تب ردن ش فرو محض به اما است. ها خانواده به سفر 4 اعتبار خط ن ا نيم م فعالان از غيرمستقيم طور به تا ابد اختصاص شود. ت حما 4گردشگر 4هايت رد: اعلام ران ا -گمر 4سخنگو متخصصان توسط ه ١٩د وو 4بيمار تشخيص به گذشته روز سه ط است، شده ساخته ران ا ا...روحسيد»،ران ا-گمرگزارشبه­رسيد.آلمان ازست ٢٠٠شاملمحم­ولهن ارد: اظهار« لطيف 4براآنستهر­ه روناست تشخيص4تهاي محمولهن ا رود. مار به تشخيصش آزما ١٠٠ استفاده4بي­مارن ا تشخيصتستهز­ار٢٠4برا ن ا داد: ادامه -گمر 4سخنگوشد. خواهد 4برا 4گر د ست ٢٢٠محموله همراه به محموله بهشت ارد ١٧ره)،( امام فرودگاه -گمر در يه تر دليل به بود؛ شده انجام آن قانون مراحل و اظهار پرواز با محموله ت درنها ،4پرواز 4تها محدود و يه تر به بهشت) ارد ١٨ ( شنبه پنج روز قطر شد.ارسالآلمان­شور بهبهشت) ارد ٢٢(دوشنبه خرداد اول از ها دبستان تنامثب آغاز شود م برپا سفيد شهرها در فطر عيد نماز رونا بامقابله ملستاد انتظامو اجتماع، امنيتميته جلسه4محتوا­بهاشارهباش­ور ر وز 4شهرهادرفق­طه ن انخستشد؛مطرح پيشنهادهاب­ارهن ادرگفت:«عيدفطرنماز»درباره بيشه زرد4شهرهاو­سفيد4شهرها­دره ن ادومپيشنها­دشود.برپانمازبا­ز4فضادروسف­يد با شور ل در 4برگزار سوم نيم. برگزار را نماز ط شرا همين با شود، م شامل را شهر ٤٠٠از رد: يد تا فضل رحمانسنا، ابنابرخبرب­ود.باز4فضاومس­اجدهمهدرو لEپروتط شرات رعا بگيرد.تصميمستادت نهادروم ببررونا ملستادبهد باراپيشنها­دهان اتمام خرداد اول از دبستان شآموزاندان تنامثب آغاز از پرورش و آموزش وزارت ابتدا آموزش معاون همه و ندارد وجود نامثبت 4برا نگران گفت: زادهيمEح رضوان خراسان، گزارش به داد. خبر ط شرا تا است شده اعلام مدارس ران مد به لازم اتEن همچنين . شوند م تنامثب شآموزاندان مدرسه تغيير ه ط شرا در شود. انجام سيستم صورت به انEام حد تا مهاتناثب ه شود فراهم ه استشده شبينپي4هگذ­ارفاصلت رعا4برااست،نيازمدرسهد­رن والدحضوربه­وداردوجود گيرد.صورتمراجعا­تالفباحروف­طبقا شودگرفتهنظ­ردر نترنت ا دهنوبتسيست­م PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.