Khorasan : 2020-05-14

6 : 6 : 6

6

ون"ز"تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١رمضان ٢٠ « » جهان 4سينما ها خبر و ها چهره جمع به هاشم 4 مهد به « وسه » فيلم گران باز عطشان عل ارگردان در است قرار و شده اضافه 4 جمشيد پژمان با فيلم ن ا فيلم هاشم شود. 4 همباز 4 احمد مهران و دارد. ران ا آماده را «4انفراد» 4مد شود خوانده «دعوت»برنامه مجر خواهد نم ه هاطلب ، "برما محمد تالاسلامحج با خراسان وگو گفت گذشت از بعد ه ن"ا از جدا - افطار لحظه در «دعوت» پخش از سال دو ون،"ز"تلو وگومحور گفت برنامه عنوان به افته"خاتمه البته و باسابقه برنامه با همچنان باعث ه چه آن اما شود، م قياس «عسل ماه» برخلاف شود، م «دعوت» مستقل ت"هو را جامعه „مختل موضوعات ه «عسل ماه» داد، م قرار ون"ز"تلو وگو گفت قاب در دعوت مهمان به ه است ران"ا خانواده ن"ا دوش بر برنامه ن"ا عمده بار د"شا شود. م و مشاور ، مجر "برما محمد الاسلامحجت گفته به ه باشد ون"ز"تلو ساله ٣٩ ارشناس پرمخاطب برنامه ميزبان هdبل ، مجر نه خود خراسان، به او است. ون"ز"تلو افطار آستانه و ارشناس ^" هاچالش و هافرصت درباره وم"مد در خود رسالت انجام برا ن"د مبلغ زمينه ن"ا در خود نده"آ هابرنامه و رسانه د."گو م بر ا محمد د"جد بتمن اظهارنظر اولين دوباره آغاز با بازغ پژمان 4هابيگان» ال سر 4ربردار تصو ، امين احمد اثر « است من با را مجموعه ن ا در 4 باز ادامه تا ال سر ساخت گرفته. سر از اصل نقش خان قل شبنم و دارد ادامه مهرماه ند. م 4باز را آن فيلم از «بتمن» نقش د جد گر باز پتينسون رابرت گفت. نولان ستوفر ر تازه سينما رابرت جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به سينما فيلم چند در 4 باز از بعد پتينسون « خوب زمان » ، « والا زندگ » مثل منتقدپسند ن تر مهم زدن رقم حال در « ا در فانوس » و 4سر در 4باز از بعد خود 4گر باز دوران سال ن ا است. « ميش و گرگ » سينما 4 ها فيلم به نولان ستوفر ر د جد سينما فيلم در گر باز نظر در ژوئيه ماه در ران ا 4برا ه «انگاشته» نام درباره پتينسون است. رده 4باز شده، گرفته ننده وانه د « انگاشته » فيلم » : گفت فيلم ن ا «.ندارد وجود آن در زمان سفر هيچ و است رده 4باز را بتمن نقش ن ترتازه همچنين 4و را بتمن د جد سينما پروژه ارگردان است؛ در 4باز درباره پتينسون دارد. برعهده وز ر مت فيلم داشتم قبل ها سال » : گفت « بتمن » نقش ردم؛ م تماشا را « رابين و بتمن » سينما ن ا است نگران گفت لون جرج زمان آن ه چرا برسد؛ ان پا به 4 زود به شخصيت آن 4 ها ژگ و و بتمن شخصيت 4 ا زوا همه « . است شده گذاشته ش نما به مخاطب 4 برا انگيزه ردن پيدا سخت از ادامه در پتينسون ه را مرب او گفت. « بتمن » نقش 4 فا ا 4 برا رده استخدام او 4 برا وارنر برادران مپان است. گرفته ده ناد همواره احتمالا » تاب ردا الهام سالار ساناز نوشته « ام گمشده خوانش صوت صورت به را تجربه هم قبلا او است. رده داشته تاب ندگ گو محمود اثر « گزل من بخت 4 آهو » خوانش و است. داده انجام هم را 4تآباددول ن د به ه را 4 ا مندانه دغدغه و ارشناسانه بينم نم منبر \ را برنامه ن ا نم. بيان دارم، در خواند. 4ارسانه منبر \ را آن توان م اما وم مد و مخاطب وسيع گستره با ون ز تلو ملاحظات م ر ناگز رو ن ا از مواجهيم. خاص م هاآمد ه هستيم ما ن ا چون نيم،Eب را رسانه 4شاگرد نوعبهحضورم­انن بنابرارسان­ه.در ماند. م ردن دوم سال » فيلم ف شر پدرام ارگردان به « من دهEدانش نوبت در را صدرعامل رسول دارد. خانگ ش نما در ع توز عموم ران ا در ه فيلم ن ا در 4 زود به فروخت، تومان ميليون ٩٢٣ شد. خواهد منتشر 4اود4و 4سها سرو و لdش ن"ا به ه خودتان در بينيد م ا"آ لااقل و ون"ز"تلو گر"د هابرنامه در شيوه ابيد؟" حضور دعوت مشابه هابرنامه ▪ جا هيچ ، روحان ^ "عنوان به پس د؟"ردdن ل"تعد رسانه نفع به را خودتان ▪ چرا «دعوت» اجرا از سال دو گذشت با د"با و نيستيد مجر د"دار عقيده همچنان د؟"شو خوانده ميزبان ▪ \ وقت مثلا نم. م محتوا ارEش من ران ا خانواده قالب من د، آ م 4زد پيرمرد ندارد لزوم پس دهم. م نشان مردم به را ١٠ ون، ز تلو در ران ا خانواده z تعر 4برا از ر تصو قاب ن بهتر خود ن ا بروم. منبر شب دار پا عشق خواهيم م وقت است. خانواده اف بدهيم، نشان را اذب هيجانات بدون 4پسرها دختر تا بدهم نشان مهمان \ است ران ا استاندارد عشق هشتاد، و هفتاد دهه را آن عاقلانه 4رفتارها و ها سخت و ببينند را ه را محتوا آن من مهمان واقع در بفهمند. ند. م بازگو م، دار ذهن در 4 اجرا 4 برا ام، شخص 4 ز ر برنامه در من هم را «دعوت» ن ا ندارم. تصميم ون ز تلو خودم رسالت چون نم، م اجرا بار \ سال 4 پيشنهادها دارم. خانواده موضوع در را گاه اتفاقا رم. پذ نم اما دارم هم 4بسيار مثلاً برنامه، ن ا 4 برا م گو م دوستان به ه ن ا ا است، من از ترمناسب حسن فرزاد به 4 بهتر نتيجه برنامه از عليخان احسان با د. آ م دست برنامه ن ا در بودن خوب ميزبان هرچند بنده سع اما نيست خوب 4اجرا \ از خال و شأن به احترام د با ميزبان است، ميزبان بيش و ند ت رعا را او قصه و مهمان منزلت او دارد، انتظار و باور خود از مهمان چه آن از برنامه ن ا در هدفم ن بنابرا ند. م رEت را به برنامه، ن ا از قسمت هر در ه بوده چنين از ران ا خانواده گاه جا مقابل ميزبان عنوان اجرا از خارج ن ا البته شوم. ظاهر رسانه چه در خوانده 4مجر ر ناگز رسانه z تعر در و نيست است. گر د 4اگونه به مردم نگاه اما شوم. م دانند م 4هاطلب عنوان به را بنده نهاآ ه ن ا 4استاندارد­ها تبليغ و دارد خانواده دغدغه ه گاه البته است. اف ند، م را ران ا خانواده برنامه 4مجر برما را بنده هم مردم همين خوانند. م «دعوت» با فطر عيد از صادق عل به «موچين» 4مد ال سر به 4 ز تبر حسين ارگردان د. آ م خانگ ش نما هEشب مEعلي سلام» 4مد فيلم در او رده 4باز نيز ارگردان همين ساخته «آقا حاج است. نشده ش نما پروانه اخذ به موفق ه دوستان به گاه اتفاقا مثلاً برنامه، ن ا 4برا م گو م از بترمناس حسن فرزاد احسان با ه ن ا ا است، من نتيجه برنامه از عليخان د آ م دست به 4بهتر گر"د ههابرنام در حضورتان منتظر پس نباشيم؟ ▪ جذابيت با د نبا را مان رسالت اصل ما 4هابرنامه در قطعا من نيم. عوض 4ارسانه حضور ارشناس عنوان به 4گر د نوع و برنامه ن ا 4 اقتضا اما افت، خواهم گونه ن ا ه رفته سمت ن ا به آن 4سازبرنامه باشيد نداشته انتظار ن بنابرا شوم. ظاهر سيما گر د 4 ها برنامه در 4 مجر عنوان به شوم. ظاهر صحنه، ضمن ت"ر"مد ^" با صرفاً عن" نيد؟ م نترل را ها رسان منبر پيام ارائه ▪ شهيد فرزند بابا سلما عباس خلبان رEسرلش برنامه نندگ تهيه ، بابا گرفته برعهده را « فنگ پيش » ژه و ه برنامه ن ا هدف است. نوجوانان آشنا شد، خواهد ساخته اميد هEشب جنگ 4هاسلاح و ارتش ،4سرباز با جوانان و است. است جمع حواسم ه نم م رEف همين 4برا بعض نم. ارائه مردم به ت روا در را محتوا ه اما م، ردEن شبين پي را محتوا اصلا هم مواقع زند محرف4 بآورتا\ ازود آ م آدمآنخود خواهيم نم ما هستند. آن درگير مردم الان ه ارائه از برحذرم من و بدهيم نسخه مستقيم در و شعورند با خيل ما مردم مستقيم. نسخه ،4 هوشمندباود­ارندخوب4 تهااف در رسانه، ع)( عل اميرالمؤمن­ين هستند. هم تجربه اهل تجربه مردم العلم. فوق ما التجربه ند: فرما م ما شما، 4 هابرنامه در ند گو م و نند م است.خوب خيلن انيم. م پيداراخودم­ان سازد م ال"سر اپولا سوفيا 4برا وارتون، ت اد از رمان 4برمبنا اپولا سوفيا سازد. م ال سر اپل 4برا سينما سرشناس ارگردان مهر، گزارش به 4برا را E اپيزود مجموعه ساخت بار نخستين برنده ارگردان اپولا ند. م تجربه ون ز تلو عرف » رمان از اقتباس با تا دارد قصد ارEاس بسازد. ال سر \ وارتون ت اد نوشته « شور وتاه ال سر ن ا ارگردان و سنده نو 4و خود 4دختر «اسپراگ ن آند» داستان ه بود خواهد تا دارد تلاش ه ند م ت روا را ميانه غرب از رمان ن ا برساند. ور نيو جامعه به را خودش گفته اپولا شد. منتشر ١٩١٣سال بار نخستين 4هاضدقهرما­ن از E اسپراگ ن آند» :است بسيار و است ادب 4 دنيا در من محبوب را او بار نخستين 4 برا توانم م ه خوشحالم «.بياورم دوربين 4جلو رده 4 ارEهم اپل با هم قبلاً ارگردان ن ا و 4 مور بيل 4 باز با را « زوال به رو » بلند فيلم و است. ساخته جونز رشيدا انجام 4اد ز ار اپولا سوفيا ون ز تلو زمينه در برنامه \ ارگردان و سندگ نو قبلاً و نداده بود داده انجام سEنتفلي 4برا را تعطيلات ژه و « وار 4 مور خيل سمس ر \ » عنوان با ه تبليغات برنامه چند ساخت رفت. آنتن 4 رو 4 ارها گر د از نيز گپ و ور د ستين ر 4 برا است. بوده 4و ون ز تلو نيد؟ م را رسانه شاگرد شما ▪ 4استاندارد­ها و اقتضائات م مجبور جا ن ا در \ عنوان به حت نيم، ت رعا را رسانه ردهEن 4خدا ه دارم مراقبت البته . روحان شأن و لباس به استاندارده­ا ن ا ت رعا صرف \ عنوان به چون نزند. آسيب هم روحان حواسم ام،افته حضور ون ز تلو قاب در طلبه ن د مبلغ شأن با اقتضائات ن ا ه است جمع ند. پيدا تناسب لحاظ به «دعوت» برنامه مجر ا" ميزبان نظر به تر هاحرف گذشته سال به نسبت اجرا چيست؟ خودتان نظر رسد. م ▪ افتگ رشد و 4مندتجربه دليل به ن ا د شا افتاده. اتفاق صحنه ت ر مد در ميزبان از ، خوب خيل 4ارسانه 4رفقا بنده در هاآن با ه دارم 4ارسانه توانمند ان مجر مخصوصا و ها آن مهارت از و هستم تماس استفاده برنامه سردبير و ننده تهيه تجربه خواهند م و دارند ههاتوصي نهاآ نم. م 4 ا رسانه ار تا بشود حفظ ون ز تلو وم مد دارم تلاش همچنان منتها بيفتد؛ اتفاق 4فاخر توانمند. 4مجر تا باشم خوب ميزبان ه داشتيد را ن" ا تصور طلبگ آغاز در خانواده اسلام زندگ ^سب ج"ترو برا د؟"شو ظاهر گونه ن"ا ، ران"ا ▪ خبر ه ٨٠ سال از اما بشوم، طلبه ردم نم رEف ه دانستم م پوشيدم، را روحانيت لباس م برو ه نم م رEف ن ا به الان نم. ار چه توانيم م .« نالمللبي تراز در خانواده» سراغ دنيا به ش استاندارده­ا با را ران ا خانواده نيم. معرف "بقا بهروز اظهارات رونا از بهبود از پس ارسانه منبر ^ " را دعوت ه حال قالب ن" ا در آن انيزمdم از قدر م،" خواند يد."بگو ▪ رونا روس و به امسال ل اوا ه بقا بهروز در و است خوب حالش د گو م بود، شده مبتلا برد. م سر به خانه سنا ا با وتاه گفت و گپ در هنرمند ن ا گفت: خود 4روزها ن ا احوال و حال درباره 4 ار فعلا ول است خوب حالم خوشبختانه » ها سال ه او « . ام قرنطينه خانه در و نم نم داد: ادامه بود، سروده 4 اد ز 4 شعرها پيش ار از فعلا ام.نگفته 4اتازه شعر ه است مدت» بعدا ببينيم تا هستيم، هنشينخان و م هاشد ارEبي «.شد خواهد چه واقتضائاتم مجبورجان ادر ت رعارارسانه­4استاندارد­ها در ههاگوش ثانيه، ٣٠ا دقيقه \ اندازه به م؛ بگو هم را امدغدغه ه نم م پيدا برنامه مردمرانهاآ­نيست.پلاتوواقعد­ره ههاگوش از نم م سع هم هاوقت بعض شنوند. م ت رواراشان زندگقصهه وقتمهاآد زندگ لزوم گر د جا ن ا در نم. مطرح نند، م آنبهه ندارد لزوم حتم، بگوبندهه ندارد در ع)معصومين( ت روا چون نم، اشاره ت روا شود. مده دمهاآدن ا زندگ \ عنوانبه حتنيم، ه دارممراقبت­البته. روحان ن ات رعاصرفردهE­ن4خدا شأنولباسبه­استاندارده­ا نزندآسيبهم روحان با هدفتان راستا در د" دار دوست ا" آ گر" باز ا" فيلم توليد به خانواده ت" محور بزنيد؟ دست ▪ آن از پرهيز و شما بودن روحان به توجه با تصور توان م ا"آ بخوانند، مجر را شما ه ارسانه منبر نوع ^" به دعوت ه داشت شده؟ ل"تبد ▪ 4 ساز برنامه در اما نه، قطع طور به 4 گر باز 4 طور به دارم، 4 ارEهم محتوا توليد و \م سازان برنامه به هم الان همين ه نم. م اجرا بنده ه نيست قرار و ندارد 4مجر «دعوت» بنده باشم. گونه ن ا ه دارند دوست مردم نم. نگاه نم م سع و است خانواده ام دغدغه layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.