Khorasan : 2020-05-14

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١رمضان ٢٠ هوش تست اض"ر باز منطق هوش و سودو قانون: در ه طور سيد"بنو خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رارdت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٨ ٩ ٤ ٥ ٦ ١ ٣ ٧ ٢ ٧ ٨ ٣ ٨ ٤ ٩ متوسط ٩ ٦ 30 ٦ ١ ٣ ٧ ٢ ٥ ه يققد نيد „ش را سطر هر بين رابطه دقت م با نيد. پررا خال جاسپس ها داده اساس بر را شده مخف رقم ٥ رمز توانيد م باشيد، داشته خوب رابطه اعداد با م اگر نيد. پيدا بالا سطرها در را اعداد بين رابطه دقت م با است اف فقط بيابيد؛ بالا درون اعداد بين روابط به توجه با شما نظر به است؟ نه" گز دام گمشده، قطعه جدول، ١ ٧ ٥ ٩ ٨ ٤ ٨ ٧ ٦ متن در شرح لمات باز ١ ٢ ٦ را حروف از 4 تعداد شما 4 برا ر ز ر تصو در هر در خال 4ها مربع اساس بر د با ه م انوشته سيد. بنو را حروف تعداد همان با لمات سطر ٤ ٧ ٩ ٥ ٧ ١ ٣ ٥ ١ بسيارسخت ٣ ٤ ٢ 50 ه يققد ٩ ٨ ٣ ٥ ٦ ٤ ٣ ٦ ١ ٧ ٢ د ا ن ه ر م ا ش ز و ب ب ا ل ا و ج ن ا ا د ومعماها جداولحل ج ر ا ز ل ف ر ا س د م ى ت م حل جدول: ه ه م ا م ا ا س ک ن ا ت ر ا ق ز ا ش ا پ ع ٨ ٣ ۴ ۶ ٩ ١ ٢ ٧ ۵ ٢ ٩ ٧ ۶ ۴ ١ ٣ ۵ ٧ ١ ٨ ٢ ۵ ٩ ۴ ۶ ۶ ۵ ٩ ١ ٣ ٧ ٢ ٨ ٣ ٧ ٢ ۵ ١ ۴ ٨ ٩ ٨ ٢ ۶ ۴ ٧ ٣ ۵ ١ ۵ ۴ ٣ ٩ ٨ ۶ ٧ ٢ ۴ ٣ ١ ٨ ۶ ۵ ٩ ٧ ١ ٨ ۵ ٣ ٩ ٢ ۶ ۴ ٩ ۶ ۴ ٧ ٢ ٨ ١ ٣ ٢ ٨ ۴ ٣ ۶ ۵ ٩ ٧ ١ ۶ ٩ ٧ ٣ ٨ ۵ ۴ ١ ١ ٣ ٩ ۴ ۵ ۶ ٢ ٧ ٧ ۵ ۶ ١ ٢ ٣ ٩ ٨ ٢ ٧ ٨ ٩ ۴ ١ ۶ ۵ ٨ ١ ٢ ۵ ٣ ۴ ٧ ٩ ٩ ۴ ١ ۶ ٧ ٨ ٣ ٢ ٣ ٨ ۵ ٧ ۶ ٢ ١ ۴ ۴ ٢ ٣ ٨ ١ ٩ ۵ ۶ ۵ ۶ ۴ ٢ ٩ ٧ ٨ ٣ ت پ ز ر گ ا ر ب ه ى ن د س ت ج ا ف ر ب ر ى ا ر ف ن ص د ز ا ا ه ز ر"تصاواختلاف ذهن چالش رفته ار به حروف "جا به جا با ر"ز ر"تصو در را خودرو ^" نام ها شماره از دام هر در بزنيد. حدس را آن د"با شما ه م"هانوشت نيد؟ پيدا مشابه ر"تصو دو بين را تفاوت ١٠ تعداد توانيد م ا"آ باشيد. داشته بيشتر ز تمر روزمره ارها در تا شماست ذهن برا ورزش همچنين باز ن"ا نيد. دور خود از را مر"آلزا توانيد م ن"تمر ن"ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان باز ن"ا لذت باز ر"اض : غيرمشتر شان است. مربع د گر و تثبيت خطوط حذف خطوط اشترا- دو نيم، مربع سوم، حاصل و ستون ه حر ت م صحيح است. در هر سطر گز نه ١ تست هوش: ٦. پژوپارس ٤. شورلت ٥. اد لا - ٢. ما سيما ٣. پورشه ١. پرا د اختلافتصاو"ر: چالش ذهن : قبل از خودش است. گز نه الz. در هر سطر و ستون، هر عدد برابر مجموع دو عدد هوش منطق : پنج حرف : چمدان چهار حرف : نماد، دامن و ... سه حرف : چمن، چدن، آدم، دما، نمد، نام و ... دست آور د ما در ا ن جا فقط به تعداد4 از آن ها اشاره رده ا م. ممEن است تعداد لمات بيشتر4 از آن چه برا تان نوشته ا م به باز لمات: بهااو ج | | ٧٦٦٩ ٨٧٥ متوسط جدول سخت جدول چاشن بردبار- .٧ هEدرش – حيات ه ما . ٦ معروف جام گان با مطمئن- .٩ مات - 4 مر اسلحه باب- .٨ سالاد مربع- صدمتر - سياحت.١١ ممانعت سمبلان- هذ.١٠ \ماسذ- لذ 4غذا.١٢ ز آو چراغ مخترع.٨ -ر زدوات- نخ .٧ گاه جاروز- د.٦ C تامين و بان- دروازه عدد-4پز نان \بالشتمنحرف- .٩ دماسنج ان-Eمرخام-.١١ سال ١٠بيابان-- تبت گاو.١٠ ه سا شمال ره تخت پا.١٢ رنگ حلال : افق فرمان-.٣ روسيه مجلسزنبور- 4صداارتاژ- هEمل.٢ ٢١ شماره عنصر.١ مبود 4 بيمار .٥ تنام و عيد صور- - zت - ماندگ 4 بو .٤ موشواره - \نيEت : افق سفت .٣ نهنگ شما- و من – zوس حضرت پدر .٢ روبات متاع- .١ جيوه-– چسبندگ نماد.٥ \گنجش– شت zتوق محل.٤ ننده تصفيهنيست- : عمود : عمود 4 سرشو .٣ ه همسا سوم- نت اشاره- .٢ گر باز .١ جواب - - خاشا جاست- .٤ اردوگاه وبا-Eس - گياه 4 الفبا .٦ اسلاو قوم نمابر- .٥ 4 راز زادگاه - 4 هو نامرئ موجود تهران- شمال در ميدان - خوردن 4هابرنامه در امنيت حفرهسيته- ترEالدارو- واحد.٧ نوح- قوم بت .٩ خودرو \لاستي خشب- .٨ امپيوتر دفعه عسل- تفاله .١٠ بار نيمه اول- عدد خاندان- 4آبز ن تر بزرگ- وزن ضميرمرگ-.١١ مذهب– بار، چارلز نوشته.١٢ نزE د ساختمان مصالح از بيگلر- - شطرنج ره جز .١ نارو - خيت عدد سست- .٣ فرنگ رشته - آگه .٢ پسرانه اسام از آسانسور- .٥ نام - نفت سازمان .٤ حشره حرارت-.٧ غلاممزاحم- راندن شعل-.٦ شده ضدعفونماده- حالات از.٨ فرنگ عشقجهنده- خطجهان- سندگان نو ن تربزرگ از.١٠ 4زار-\آه.٩ زرتشت تاب – پرتاب سلاح .١١ دهان zسق ش- بزرگ در– مردم جماعت پهلوان-.١٢ ا م ن سى ح ا ت ت ف ا ک و ل س ا ر ر ا و ه ا ل ر و ت ا م ا ت ن د ا م ج و ج ل ت گ م کى ب رفلکس ى ن ا ست ا ب ا س ا ا ن ا ن و ر کت ل ا ر نجو ر ر ر و ر گ ى د م ا ج پ ى ت ب د ل ا ه ن و ن ا ش ا سى ا ى ى کس و ب ر و ت ى د ا ه شک ر د و ن ا ر پ و س ا ش ا پ شش ا س س و م ک ل ى اسک م بىل ا ن گ ا و و ش و سک ه ل ت ا ل و پ ر ا م ن م و ن ف ن ى ژ ن ا گ ا شن کس ا و ا د ن ا ت م ه ا ر ج ن د ت ى د ز ى ا نىو ه د ا ى ج ه ى د ا و ل ى و ز سب ر مسى ر ا د ى و م ج ا ر ٧٦٦٨ شماره جدول حل ٨٧٤شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.