Khorasan : 2020-05-14

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١رمضان ٢٠ روشنا امتداد در خبرها ازميان اختصاصی خراسان ساله! ٧ اسارت از فرار آبتن وسوسه در جوان و نوجوان٥ خا و شاورز استخرها در باختند جان معتادم مادر و پدر ناآگاهانه 4 ها 4 دلسوز ن چند ه شاند تباه به مرا زندگ درحال آن از پس اما افتندEش جراح تيغ با را سرم بار موجب شان ها 4 تاز هE و خودسرانه اشتباهات ... نون ا و نم سقوط ت فلا دره اعماق به شد 4 هاسال٢١زن زندگتلخقصه­از4 اگوشههان ا دوباره زندگ به مرگ قدم \ از ه است هفت اسارت از را خود گرفت تصميم و بازگشت ه حال در او برهاند. رحم ب 4 هيولا ساله 4 پا را تباه مهر خانه، از فرار با رد م بيان اجتماع ارشناس به وبيدم، تلخم سرگذشت ساله١٤ گفت: مشهد 4ناجا -شهر 4لانتر ام زندگ و د بر را امانم د شد 4 سردردها ه بودم را ام 4 بيمار انE پزش رد. اختلال دچار را را مختلف 4 داروها و دادند تشخيص «ميگرن» ه آن با نيافت. بهبود ام 4 بيمار اما ردند ز تجو ردم، عمل را سرم و رفتم جراح تيغ ر ز بار پنج 4 خودروها راننده پدرم نداشت. 4ا ده فا هم باز رد. م مصرف سنت مخدر مواد و بود سنگين به روستا اهال و بستگان از برخ حال همين در م، سردردها شدن آرام 4برا دادند پيشنهاد پدرم بود گونه ن ا بخوراند. من به -ا تر شيره 4مقدار 4 هيولا گرفتار ها آن ناآگاهانه 4ها 4 دلسوز با ه بدهم، تحصيل ادامه نتوانستم گر د و شدم سياه خوابم درس لاس در 4 خمار شدت از ه چرا نگذشته اعتيادم 4 ماجرا از سال دو هنوز برد. م به ند، عروس مرا گرفت تصميم پدرم ه بود E پسر عقدبهمرابع­دهفتهدوحدو­د دليلهمين سر و متين جوان «جمال» . آورد در ارانشEهم از 4 چيز تا ردند وادار مرا ام خانواده اما بود راه به مدت در م. نگو او به ام 4 بيمار ا اعتياد درباره استعمال 4برا لE مش م بود نامزد ه سال \ ه 4روز از اما نداشتم پدرم منزل در مخدر مواد نامتعارف 4 رفتارها شد، آغاز مان مشتر زندگ به رفتن 4 برا ه چرا برانگيخت را همسرم ظن من ار به را ها حيله و ترفندها اقسام و انواع پدرم منزل 4 خمار از را خودم نEمم لE ش هر به تا گرفتم م داشت اصرار جمال گر، د 4سو از بدهم. نجات به و باشيم هم نار در بيشتر د با زندگ آغاز در بهانه را حوصلگ ب و سردرد من ول م برو سفر \ نزد معالجه 4 برا مرا 4 روز ه ن ا تا ردم، م اعتياد 4 ماجرا گونه ن ا و برد متخصص \پزش خانوادهفهم­يد وقت«جمال».رفت لوامسالهچن­د ه داد طلاق مرا حال در اند، داده ب فر را او ام از گذشت. م مان مشتر زندگ از ماه دو فقط اعتياد لجنزار در من شوم سرنوشت بعد به روز آن 4 هيولا ن ا نار در همچنان من و افت ادامه قبل سال دو ه ن ا تا ردم م زندگ رحم ب ول شدم آشنا مخدر مواد قاچاقچيان از E با ازدواج به راض ام خانواده 4 اعضا از دام هيچ و ناعاقلانه تصميم با خلاصه، نبودند. او با من به مرا او بود قرار ردم. فرار «الياس» با وار وانه د ن ا با آورد. در خودش موقت عقد به رسم طور را خودم و دادم ادامه او با مخفيانه زندگ به اميد 4 برا تنها نه گر د ه چرا دانستم م خوشبخت «الياس» هEبل نداشتم لEمش مخدر مواد تامين هم من نم. مصرف بيشتر تا رد م ترغيب مرا 4 پا مدام بودم، خبر ب او - وحشتنا نقشه از ه از بعد ه ن ا تا نشستم م مخدر مواد بساط دو ه رد ثيف 4 باز وارد اراE آش مرا او ، مدت شيطان4 هاوسوسهبا«الياس».بود باختآنسر حمل در 4 خمار از فرار 4 برا تا رد م مجبور مرا ه صورت در و نم \م او به مخدر مواد انتقال و اوتابگيرمگ­ردنبهراموا­دجرممنم، شد دستگير من ند. فراهم مرا 4 آزاد مقدمات يل و گرفتن با ن ابهبودم،رده تجربهرا تلخسرگذشته هم جابه ش برا را مخدر مواد بار ن چند و دادم تن ار فرجام 4ارE خلاف ه جا آن از اما ردم جا و قول طبق من و م شد دستگير بالاخره ندارد، به دادگاه در را مخدر مواد حمل الياس، با قرارم زندان راه سال دو مدت 4برا و گرفتم گردن ط شرا و سابقه نداشتن خاطر به ه چرا شدم شدم. ومE مح مجازات حداقل به گر د اجتماع ملاقاتم به الياس وميتمE مح دوران ل اوا در ه فهميدم تازه نشد، او از 4 خبر گر د اما آمد م ثروت 4برا 4 ا وسيله فقط من و ام خورده ب فر بعد سال \ حدود خلاصه، ام. بوده او 4اندوز شدم آزاد و گرفتم قرار اسلام رافت و عفو مورد برادران و نداشتم خانواده در جا گر د ول \ت مراامبردهر­اشان آبروه ن ا بهانه به معتادم با 4 روز ه گرفتم قرار فشار تحت قدر آن زدند. م قرص4اد زمقدارخورد­نباواحمقان­هتصميم\ متوجه ه اطرافيانم ول زدم ش خود به دست و رساندند بيمارستان به مرا بودند شده ماجرا حال همين در افتم. نجات مرگ از ترتيب ن بد خودش خانه به مرا مروت و 4دلسوز سر از ام خاله حال در متخصص \ پزش نظر ر ز نيز نون ا برد. ساله هفت عذاب ن ا از تا هستم اعتياد - تر ... و ابم نجات محمد سرهنگ دستور به است، ر ذ ان شا اقدامات ناجا) -شهر 4لانتر رئيس( فياض اجتماع ره دا اران مدد و مشاوران قانون شد. آغاز جوان زن ن ا به \م 4برا 4لانتر ندرد وحمجر را گر"د رنف ^" و دتنش را وپژ نشيرنس ٢ حسلم اجمانمه ممبران! ژئو قتلگاه مهاجمان گذشته، روز عصر پژو دستگاه \ 4 سو به ورش با مسلح رگبار به را آن سرنشينان رنگ، سفيد پارس و رسيدند قتل به آنان از تن دو ه بستند مرگ با درمان ز مر در گر د سرنشين ند. م نرم پنجه و دست حدود خراسان، اختصاص گزارش به ماموران گذشته، روز بعدازظهر ١٨ ساعت \ گزارش با مشهد ه رضو بخش انتظام شدند آباد خادم محله عازم ،4تيرانداز مورد ها بررس پرداختند. باره ن ا در تحقيق به و ور مذ 4تيرانداز اثر بر س داد م نشان ٤٩ مرد حال همين در است. ده ند آسيب انتظام 4نيروها به «تع-» نام به 4ا ساله در محمد نام به 4 ا ساله ٥٠ مرد گفت: او با « خ ح- » نام به جوان ه بود من منزل «خح-» با اختلافات قبل از ما گرفت. تماس الان ه گفت او به محمد وقت داشتيم. آن از ناگهان است نشسته من منزل در فحاش به شروع بلند 4 صدا با خط 4 سو ن ا بشنوم! را ش صدا من ه 4 طور رد در ه رسيد جا به ها توهين و فحاش نهاآ وقت اما گذاشتيم قرار آباد خادم محله ترس از ام خانواده و من ردند \شلي گلوله ختيم. گر منزل داخل به حال در است، حا خراسان گزارش ٢٢ پسر و « ت ع- » انتظام ماموران ه 4لانتر به تحقيقات ادامه 4برا را هاشسال 4تيرانداز خبر ناگهان بودند رده ت هدا پليس 4 ها سيم ب در 4 گر د - وحشتنا پيچيد. انتظام 4نيروها درنگ ب دليل همين به ه رضو - شهر 4 ها خيابان از E به سه آلود خون 4 رهاEپي با حال در و رفتند سفيد پارس پژو دستگاه \ درون مرد دم در آنان از E ه شدند رو روبه رنگ نفس هنوز گر د نفر دو و بود باخته جان به را ماجرا بلافاصله آنان شيدند. م عمد قتل ژه و قاض و اورژانس 4نيروها صحنه حفظ به و دادند اطلاع مشهد پرداختند. ت جنا بعد دقيقه چند اورژانس امدادگران ٢٤ جوان دو جان نيمه 4رهاEپي هنگام دادند انتقال درمان ز مر به را ساله ٣٨ و ناش عوارض دليل به ساله ٣٨ جوان ه اتاق به رسيدن از قبل گلوله اصابت از ه گر د ساله ٢٤ جوان و باخت جان عمل 4ها مراقبت بخش در دارد نام «ضح-» گرفت. قرار درمان تحت ژه و عقربه است، حا خراسان گزارش ه شد م \ نزد ١٨:٣٠ به ساعت 4ها از گروه همراه به عمد قتل ژه و قاض آگاه پليس جنا اداره زبده ارآگاهان رسيدند ه رضو -شهر به 4رضو خراسان ردند. آغاز را خود تحقيقات و ه بود آن بيانگر مقدمات 4 ها بررس 4طور را پارس پژو خودرو مسلح، مهاجمان ه اند بسته رگبار به zEلاشين اسلحه با جسد و است شده \شلي 4اد ز 4ها گلوله فرمان پشت در ساله ٥٠ مرد « ب محمد- » داشت. قرار خودرو دستورات صدور با خراسان، گزارش بنابر بر ا عل قاض 4 سو از 4 ا ژه و ارآگاهان گسترده تحقيقات نژاد،4احمد سجادپور- 4شاورز 4استخرها مخوف 4ها تله جوان و نوجوان پنج خا 4وسدها" 4پليمر " شاند. مرگ ام به را استان ه ن ا رغم به ، خبرنگارما گزارش به است گرفته قرار ران ا 4 ز مر ر و در رمان ن ا نان سا از توجه قابل تعداد ساله هر اما 4 ها حوضچه و استخرها در 4 ر و استان موسوم "4 پليمر "4 شاورز 4 ها موتورپمپ 4 ها انال و خا 4 سدها ، ممبران ژئو به دهند. م دست از را خود جان آب 4 استخرها 4 بند ق عا 4 برا ژئوممبران از . شود م استفاده آب ذخيره مخازن و خا خود جان ه سان بيشتر حوادث، ن ا ميان در دست از حفاظ بدون 4شاورز 4استخرها در را هستند جوانان و نوجوانانان، ود دهند، م از و سو \ از شنا فنون با نبودن آشنا علت به ه باغ 4 آبيار 4 برا ه استخرها ن گرا د سو علت به شده جاد ا 4هاقطر سيستم و پسته 4ها شده ساخته پليمر از ه استخر واره د لغزندگ است. سخت بسيار ها آن از خروج عصر ١٧و ١٦ ساعت بين گزارش ن ا براساس شبخ و سيرجان" " از منطقه دو در شنبه سه در جوان دو و ساله ١٣و١٠ نوجوان سه ن" را ""4پليمر "4شاورز 4استخرها مخوف 4ها تله شدند. غرق و گرفتار خا 4وسدها رمان استان احمر هلال جمعيت رعامل مد هلال 4 امداد 4 نيروها ساعته پنج تلاش از غرق پنج اجساد ردن پيدا 4برا احمر . داد خبر ن را و سيرجان 4 شهرها در شده ه ن برا مبن مردم تماس پ در گفت: فلاح غرق زدآباد ا 4 روستا در 4 استخر در نفر سه احمر هلال 4امداد 4نيروها بلافاصله شدند، حادثه محل به سيرجان اورژانس عوامل همراه به غرق اجساد تلاش ساعت سه از پس و شدند اعزام ساله ١٣ و ١٠ نوجوان سه ه را قربانيان شده . ردند خارج استخر از بودند سد در دونفر شدن غرق حادثه به همچنين 4و ١٧ ساعت در ن را شهر در گشيگان 4 روستا حادثه ن ا در رد: خاطرنشان و اشاره شنبه سه حضور محل در بلافاصله ن را وهستان تيم نيز زن دو اجساد تلاش، ساعت ازدو پس و افتند و ردند خارج سد از را شده غرق ساله ٣١ و ٣٠ دادند. انتظام عوامل و قانون Eپزش ل تحو پيشتر ه نيز گردشگر شش راست ذ ان شا دو بودند رفته گشيگان 4روستا به ح تفر 4برا علت به روستا ن ا سد در شنا هنگام آنان از نفر عمق همچنين و شنا در اف مهارت نداشتن در سد ز ر سر و رودخانه د شد ان جر و آب اد ز -ود \ هم 4جار هفته 4ابتدا شدند غرق آب بدون حوضچه در نش والد غفلت براثر 4زرند باخت. جان و شد غرق 4شاورز آب حفاظ - ل تو ادامه - هولنا ت جنا ن ا اب شه ر 4 برا با ور مذ ت جنا ه شد مشخص و افت آباد خادم محله در قبل ساعت 4 تيرانداز قربانيان اجساد انتقال با دارد. ارتباط ، قانون Eپزش به - وحشتنا حادثه ن ا محرمانه دستورات با پليس 4 ها بررس 4 دادسرا ٢٠٨ شعبه باتجربه قاض سرپرست به و مشهد انقلاب و عموم دارد. ادامه همچنان نجف ارآگاه سرهنگ برد در به سالم جان زمين ناگهان فرونشست از خراسان روزنامه موزع خراسان، روزنامه موزعان از E قرن شهيد بولوار در وظيفه انجام هنگام زمين فرونشست ناگهان حادثه دچار مشهد سانحه ن ا از آسا معجزه طرز به اما شد برد. در به سالم جان -هولنا موزعان گذشته روز بامداد خراسان، گزارش به را ها روزنامه معمول طبق خراسان روزنامه از قبل تا گذاشتند لتEموتورسي خورجين در سجادپور- خراسان خوب مخاطبان دست به صبح سپيده برسانند. آور دلهره خطرات با همواره موزعان اگرچه سرقت ، واژگون ،4 زورگير مانند 4اد ز بار ن ا اما هستند رو روبه ... و لتEموتورسي وجود بر را وحشت ، 4 گر د - هولنا حادثه نشاند. خراسان شE زحمت موزعان از E بامداد ٢:٣٠ ساعت ه شد آغاز جا آن از ماجرا خانه به خانه ع توز مشغول « قسمت 4مهد» \ به ورود از پس ه بود ان مشتر روزنامه ناگهان ، قرن شهيد بولوار در ونEمس مجتمع عمق به و فرونشست او لتEموتورسي ر ز زمين ه او رد. سقوط بزرگ چاله \ 4متر چند ده د چشمانش برابر در را مرگ لحظات 4برا تلفن گوش شب E تار در نااميدانه بود گرفت تماس پدرش با و آورد بيرون را همراهش داشت. ونتEس E نزد همان در ه جوانش فرزند به را خود مضطرب و هراسان پدر شيد. بيرون «وحشت چاله» از را او و رساند ٣ ستگاه ا امدادگران نيز بعد دقيقه چند موزع لتEموتورسي و رسيدند راه از شنشانآت آوردند بيرون زمين عمق از حال در را جوان « خراسان روزنامه » انتظار در مخاطبان ه بودند. ماهه ٦ نوزاد شدن زنده غسالخانه در غسالخانه در ميت غسل زمان در ماهه شش نوزاد افت. دوباره 4تولد و شد زنده اروميه رئيس نيوز، تهران 4 خبر هEشب گزارش به درباره اروميه 4شهردار 4ها آرامستان سازمان نوازد \ گفت: غسالخانه در نوزاد شدن زنده غسالخانه در ميت غسل زمان در ماهه شش گشود. جهان به ده د دوباره اروميه 4شهردار 4ها آرامستان سازمان رئيس باغ به ارجاع از قبل ه ماهه شش نوزاد گفت: در ميت غسل زمان در بود شده فوت رضوان گشود. جهان به ده د دوباره غسالخانه ماجرا شرح در ن عابد عباس امير الاسلام حجت 4برا فرزند غسل 4برا شده فوت نوزاد پدرافزود: رده مراجعه اروميه رضوان باغ غسالخانه به دفن و گرفت جان دادن غسل هنگام شيرخوار ه بود معالج، \پزش نظر اساس برافزود: 4ورد. ه گر داده دست از را خود حيات م علا همه نوزاد ن ا يد تا را نوزاد ن ا فوت نيز بيمارستان \پزش و شد. زنده دوباره ه بود رده layout@ khorasanne­ws. com پيشگير پليس ارdهم با واقع ماجرا رضو خراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.