Khorasan : 2020-05-19

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبهسه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١رمضان ٢٥ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه9س ربع ه9س نيم د جد طرح ه9س عيار١٨6طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار ها قيمت نبض شاخص سنا) سامانه( ٦٨/٠٠٠ ٨٢/٣٠٠ ٢١/٧٠٠/٠٠٠ ٣٨/٥٠٠/٠٠٠ ( ٢٠٠/٠٠٠)٧٤/٣٠٠/٠٠٠ ٧/٢١٨/٦٧٠ ٤٦/٤٤٦ ٢٢/٢٢١ ٢٠١/٨٩٤ ١٨٦/٠٠٠ ( ١/٧٨٠)١٧٢/٠٠٠ عودىص:اررخدمهانه­بهاسرو داد ج6 تقيم و نبيما دلا رش ب ترشدگازن ب مازما ه تتخ پا در ن9مس رهن ميليارد! ٤ تا ميليون ٤٠ از بر مرور ستون درهمين روز* د با خواهيم م امروز و داشتيم ن6مس قيمت و املا معاملات ها بنگاه به ا مراجعه دهنده ارائه اربرد% ها برنامه از برخ در زمين و ن6مس اجاره و فروش خدمات نقاط در بها اجاره قيمت بر مرور تخت،* پا ها قيمت باشيم. داشته تهران شهر Zمختل و است متفاوت و متنوع بسيار نيز بخش ن*درا ز%مر از ابتدا دهد. م نشان را صعود روند _* بها اجاره ه% *جا نيم% م شروع تهران اطراف در دوخوابه ساله ١٠ متر ٥٠ آپارتمان تومان ميليون ١٠٠ معادل تهران، دانشگاه اجاره ماهانه، تومان هزار ١٠٠ اضافه به رهن _* لزادهجما خيابان در بالاتر م% شود. م ميليون ٥٠ با ساله ١٠ متر ٦٠ آپارتمان م اجاره ماهانه، تومان ميليون سه و رهن ساخت سال پنج متر ٦٩ آپارتمان _* رود؛ تومان ميليون چهار با نيز لاله پار حوال در به رهن، تومان ميليون٥٠ اضافه به ماهانه رود. م اجاره شبيه تهران شمال در ها آپارتمان اجاره اما _* است. آور سرسام ها آن فروش قيمت ساله، چهار متر ٣٣٠ خوابه چهار آپارتمان _* رهن رود. م رهن تومان ميليارد چهار سال ١٢ خوابه، پنج متر ٢٧٠ آپارتمان و ميليارد _* معادل نيز _ولنج در ساخت ٢٦٠ آپارتمان _* است. تومان ميليون ٢٠٠ در نيز ساخت سال هشت خوابه سه متر اضافه به رهن تومان ميليون ٥٠٠ با نياوران رود. م اجاره به ماهانه، تومان ميليون ٢٥ تر ارزان ها قيمت نيز تهران شهر جنوب خيابان در بالاست. هم باز ه% هرچند دارد _* آزادگان، اتوبان 6* درنزد دولتخواه ٨٠ با نوساز دوخوابه متر ٦٠ آپارتمان ٥٠ آپارتمان رود؛ م رهن تومان ميليون ميليون ٥٠ با نيز آباد ناز در ساله ١٧ متر اجاره ماهانه، تومان هزار ٦٠٠ و رهن تومان محله در ساله ٩ متر ٥٥ آپارتمان رود. م ١٫١ و رهن تومان ميليون ٤٠ با نيز نفت انبار رود. م اجاره ماهانه، تومان ميليون بردبار- طراح برا گاز ت%شر ارشد ران*مد ت،%شر ن*ا اطبقه ٤٠ خراشآسمان هانه*هز صرف با المللبين امسابقه هاند.رد%برگزار تومانميليا­ردچندهنگفت ن*ا معمار برتر، هاطرح تعيين از پس شده سپرده خارج ت%شر _* به مجتمع ن*ا برا هم دلار نهاميليو احتمالا و است شود.پرداختت%شرن*ابهد*باار% ٤٠ مجتمع ساخت ه% بود بهشت*ارد ٢١ مل ت%شر ادار عظيم و س%لو طبقه، شيراز صياد شهيد بزرگراه غرب در گاز ٨٤٠وهزار ٥٧مساحتبه زميندرتهرا­ن، ١٠ حدود در ا نه*هز برآورد با و مترمربع در هم آن شد، خبرساز تومان ميليارد هزار ساختمانتنه­انهشود مگفتهه% ط*شرا م ت*فا% ت%شر ن*ا برا موجود ها صورت ها سپاربرونبه­توجهباه6بل­ند% خواهد مازاد نيز *ها ساختمان گرفته، گزارش فارس خبرگزار روز *دداشت. مجوز گاز مل ت%شر ارشد ران*مد ، داد هزار ١٠ آسمانخراش احداث برا قانون ادار مجتمع» عنوان با را تومان ميليارد افت*در «ران*ا گاز مل ت%شر ز%متمر و طراح برا تازگ به حت اند. رده% پيش ه% طور همان ، متوال افت روز چهار از بعد مثبت ه*سرما بازار ل% فضا روز*د شد، م بين معادلواحده­زار ٢٧حدودبورس­ل%شاخصشد. هم فرابورس ل% شاخص رد.% رشد درصد ٢٫٧ نيز بورس وزن هم ل% شاخص و درصد ٢٫٦ معادل از ل% شاخص ترتيب ن*ا به رد.% رشد درصد ٢٫٥ _*فتحآستانهد­ردوبارهتار­د%عبورواحدهز­ار ٩٩٥ فروشندگان خروج و تخليه گيرد. قرار واحد ميليون ، جهان هاقيمترشدو *نيماارزرشد­وارد،تازه بودند.ه*سرمابازارر­شد ها محرن*ترمهم شنبه _* بورس، ل% شاخص خراسان، گزارش به از اما ند% عبور واحد ميليون _* از توانست گذشته فروش فشار درگير شنبه _* تا قبل هفته شنبه سه درصد ٨ حدود( واحد هزار ٩٦٨ تا و شد سنگين در ه% طور همان اما رد. % سقوط قله) به نسبت ها نشانه» عنوان با گذشته روز تحليل گزارش شنبه_*روزمعاملات­درشد،بيان«بورسبازگشت مشاهده نزولروندان*پابر مبنروشن *هانشانه و تجربگ م% دليل به ه% واردان تازه برخ شد. و ردند% م عمل هيجان سنگين، زش*ر از هراس روز چهار ط افزودند م فروش ها Zص حجم به قبل، هفته انتها از آن بر علاوه شدند. خارج بازار از م.*بود جهان بازارها در ها قيمت بهبود شاهد جهان بازارهامجد­دار%شروعباوروز*ده% روند به نيما سامانه در دلار نرخ آن بر علاوه افت.* ادامه خوب خبر ه% است رسيده تومان هزار ١٥ بالا مجموعه است. صادرات بزرگ ها ت%شر برا در ه* سرما بازار درصد ٢٫٥ رشد به عوامل ن*ا گفتتوان مترتيبن* ابهشد.منجرروز*دمعاملات راهدوسربرب­ازارواسترس­يدهان*پابه نزول روند قرار«د*جد صعودموججاد*ا»ا*« تعادلبهرسي­دن» فضا تداوم صورت در معتقدند گران تحليل دارد. مثل بزرگ نمادها برخ برگشت با روز،*د مثبت در قبلقلهازع* سرعبورومثب­تمداربهه%مبار فولاد صعودموج_* شاهدواحد،هزار ٥٠وميليون_* شود. ممتعادلباز­اروگرنهبود­خواهيمگر*دد*شد نفت قيمت صعود اخير ماه ٢ رقم ن بالاتر به حدود از بعد روز*د برنت، نفت قيمت شاخص ن*آخر رد.% تجربه را دلار ٣٥ دوباره روز ٦٧ قيمت )٩٨ اسفند اواخر( مارس ماه ل*اوا بار همچنين و رونا% شيوع از بعد بود. دلار ٣٥نفت نفت، بازار در روسيه و عربستان قيمت جنگ از بعد و دلار ٣٥حدود به دلار ٥٠ بالا از قيمت دلار ١٦حدود تا و رد% سقوط دلار ٣٠ر*ز به آن اهش% با اخير هفته سه در اما رد.% سقوط هم بهبود ، *رونا% ها گير سخت و قرنطينه سقوطو_اوپ سوازنفتعرض­هاهش%تقاضا، بهقيمتا6*آمردرتوليد­افتو حفار هال%د در دلار ٣٥به روز*د معاملات در و رد% رشد مرور رسيد.ه6بشهر نالمللبي هامسابقمجت­مع،ن*ا معمار ميلياردن*چندهنگفت ههان*هزصرفبا جالب ته6ن است. شده برگزار نيز تومان و مسابقه ن*ا برگزار از پس ه% ن*ا توجه مجتمع ن*ا معمار برتر، حهاطر تعيين احتمالاً و شد سپرده خارج ت%شر _* به و طراح ار% برا هم دلار هاميليون پرداخت خارجت%شرن*ابهد*با معمار ساختمان برا هنگفت نه*هز ن*اشود. هم ه% است ط*شرا در گاز مل ت%شر اختياردر اد*ز خال نهاساختمان­ون%ا ت%شرتوسطتوان­د مه%استنفتوزار­ت نون%تااست،ر%ذخوردرشود.استفادهگاز توضيحات نشده، حاضر گاز مل ت%شر ن*ا ساخت منطق ساز شفاف برا را ند.%ارائهآسمان­خراش دولتسهامصن­دوقجذابيتش افزا ▪ ماه دو ط بورس رشد ل*دلا از 6* ه% حال در عرضه ش*افزا و ه*سرما بازار از دولت ت*حما اخير، خبرها برخ است، بوده بورس در دولت ها ن*ا جذابيت ش*افزا برا دولت تصميم از ت*ا6ح و مهر ها خبرگزار ه% گونه آن دارد. ها صندوق گذار ه*سرما واحدها اند، رده% گزارش تسنيم ل*اوا( ماه _* از بعد مردم، توسط شده دار*خر برا لازم زمان پيشتر بود. خواهد فروش قابل تير) مرداد) ل*اوا( ماه دو ها صندوق شدن معامله قابل بود. شده اعلام خبر بازار رد< رد را ميليون نيم و ٧ ه9س ‡گمر در شده دپو 6خودرو ٣٧٠٠سرنوشت شدن، اوراق ا فروش خودرو! قيمت اعلام 6برا «نبودم من بود، < بود <» د،*جد طرح آزاد بهار تمام ه6س قطعه هر رقم در و تر گران تومان هزار ١٥٠ حال در روز*د هر ه% شد معامله تومان هزار ٦٠٠ و ميليون هفت ش*افزا ارز نرخ رشد و جهان ها قيمت عامل دو بازارها در طلا اونس هر اساس، ن*ا بر بودند. ثبت با و داشت قيمت ش*افزا دلار ١٨ جهان سال هفت از بيش در رقم ن*بالاتر به دلار، ١٧٨٢ روز*د نيز شور% داخل در دلار قيمت رسيد. اخير هزار ١٧ظهر،ازبعدتاراآ­نسناسامانه­وبود ش*افزا رد.% اعلام تومان ٢٠٠و مهر- خودرو ران*ا و پا*سا خودروها قيمت متوسط ش*افزا اعلام از هفته _* گذشت وجود با قيمت *نها تعيين رسد م نظر به آن، از پس ساعت ٢٤ تا خودروها قيمت اعلام وعده و گزارش به است. شده بازار تنظيم ستاد و رقابت شورا ميان ش6شم% فاز وارد خودروها بازار، تنظيم ستاد جلسه ن*آخر در» :گفت صمت، ر*وز معاون %نيار صادق روز*د تسنيم، بارقابت شوراوشدواگ­ذاررقابت شورابهتهاق­يماعلامودس­تورالعملتع­يينمسئوليت رئيسشيوارض­احال،ن*ابا.«ند%اعلامراخود­روهاقيمتد*بااست،رده%برگزاره% جلسات رقابت شوراه%رده%اعلام ٤٤اصل ٥٨مادهبراس­اسنگذارقان­و»:رد%اظهاررقابت شورا نيز ما اساس، همين بر ند.% مشخص را انحصار الاها% تگذارقيم دستورالعمل د*با هالدستورال­عمخودروبخش­درما»ه%افزودرامطل­بن*ا و.«نيم% معملقانونم­طابق بحث وارد ما م.*ا رده% ارسال بازار تنظيم ستاد رئيس به يد*تأ برا و تعيين را گذار قيمت .«استدستورال­عملتعيينقا­نونبراساسم­اوظيفهه%چرام*شو نم گذارقيمت خودروها ترخيص فرصت ن*آخر روز*د حال در در دستگاه ٣٧٠٠ازبيش ه%بود گمردرشدهدپ­و ان*پاروز*دسنا،*اگزارشبهاس­ت.مانده باق گمر شده دپو خودرو ٥١٠٨ ترخيص ماهه سه مهلت نيز خبر ن*ا تنظيم لحظه تا و بود بنادر و گمر در گزارش ن*تر تازه حال، ن*ا با نشد. د*تمد زمان ن*ا گمر فن معاون ، ارونق سو از شده اعلام ن*اازدستگاه ١٣٧٩فقطه%دهد منشان ران،*ا ن*بد است. شده ترخيص ماه سه ن*ا ط خودروها مهلت ن*ا ه% ط*شرا در رسد م نظر به ترتيب ت*ر*مد، 6تملياموال­سازماناست،نشدهد*تمد درباره گرفت. خواهد دست به را خودروها ن*ا مجموعه ن*ا از س س ٢٥٠٠ بالا خودروها درصادراتشر­طبهخودروها­ن*اه%است شدهگفته فروش صورت در و داده ت%شر عموم ههاد*مزا در شود. م Zلي6ت تعيين اوراق صورت به نرفتن، موانع خودرو صاحبان اعلام اساس بر اخير، مدت داشتوجودتر­خيص برا گمر وصمتوزارتد­ر داشتند يد%تا وشدندآنفصل­وحلخواهانه­اآنو ههادستگا و نشود حل موجود مسائل ه% تازمان ترخيص ان6ام نرسند هماهنگ و توافق به مربوط ندارد. وجود خودروها بازار راه در خودرو ران ا محصول ٢ از خودرو ران* ا ت% شر رعامل* مد امسال ط ت%شر ن*ا محصولات توليد ش*افزا مصرف با «K ١٣٢ » خودرو گفت: و داد خبر به بهمن از يلومتر% ١٠٠ در ليتر ٦٫ ٧ سوخت در هم اُوِر راس% خودرو نوع _* و د*آ م بازار به ١٤٠٠ سال ل*اوا ه% شود م *رونما خرداد رسد. م بازار تسنيم- بدون 6خودرو ل تحو مسئوليت است خودروسازان با ‡پلا د*نبا مردم ه% ن*ا بيان با صنعت ر*وز معاون خودروسازان ينگ%پار از را پلا فاقد خودروها تلقار6احتم­نزلهبهخودر­وهان*اگفت:نند،%خارج بود.خواهدخودرو­سازانباآنم­سئوليتوشود م مهر- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.