Khorasan : 2020-05-19

12 : 12 : 12

12

م.3 و هفتاد سال ، ٢٠٣٨٣ شماره ،٢٠٢٠ م ١٩ ،١٤٤١ رمضان ٢٥ ،١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ هشنبهس ند: فرما (م ع)رضا( امام الجَنَّةِ. فِ بَيتا استَفادَ عزوجل ا... فِ أخا استَفادَ مَنِ . است آورده دست به ا خانه ، بهشت در ، آوَرَد دست به برادر خداوند، راه در هركه www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (١٨٢ صفحه ،١ جلد الأعمال: ثواب( ایرانی هاىنفتکشعل­يهماجراجوی­یدربارهآمر­یکابهصریحا­خطار خراسان ها ژه و مطبوعات ههاتاز شود م مواجه شورمان, جد نش,وا با ا3 آمر احمقانه ار, هرگونه خارجه: وزارت حقوق رعایتبراىر­ئيسیدستور کشور ازخارجایرا­نيان جمهورپرچمب­اش3نفتپنج– نفت ها فراورده حامل و ران ا اسلام حوزه و لاتين ا3 آمر در ونزوئلا عازم شورمان, بادارند سعها ا3 آمروهستندا­رائيب, ا در ن ا جلوخود جنگ ناوهات,حرو سازفضا دو زمينه همين در بگيرند. را تهران قانون اقدام نشستدرگذشت­هروزشورمان,ارشد سخنگو ماجراجو گونه هر درباره خود خبر ها عواقبمسئول­راهاآنوداد­ندهشدارها ا3 آمر ه, ربيع عل ابتدا دانستند. اقدامات گونه ن ا پاستور خيابان حوال در ، است دولت سخنگو شور, هيچ ه, ن ا بيان با خبرنگاران جمع در نيستا3 آمرجانبهf مها تحرت رعابهملزم نفت مبادله و تجار رابطه داشتن به ل ما هم ما و عدمازخواهي­م مما:رد,يد,تا،هستيمونزوئ­لابا است سابقه به مسبوق ه, ا3 آمر دولت راهزن درهم جهانجامعهه,م اميدواروم شومطمئن افزود: و دهد. انجام را لازم ارها, زمينه ن ا البته نشود خطا چنين دچار ا3 آمر م اميدوار تمام زمينه ن ا در اقدام هرگونه صورت در ما فراخوربهود­انيم ممحفوظخود براراههان گز در دخالت و راهزن است نامشروع چه آن و است سردمدار ه, است گر د شورها, تجار امور ن ا است.3 آمر قانون غير رفتارها نوع ن ا ا3 آمرچهآنه,ن ابيانباشور­مان,پلمات د غيرردند,مطرحران اش3نفت ها شت,درباره اقدام ها آن اگر افزود: است شرمانه ب و قانون دهندانجامش­ورمان,آزادو قانونوآمدر­فتعليه شد.خواهندروبه­روران انش,وابا &محمد &هاد خود اخير روزها بخشنامه در يه قضا قوه رئيس گزارشوصولب­هاشارهبا، قضامسئولان­بهخطاب برا قضا مراجع برخ ه, ن ا بر مبن ها شور،,ازخارجدرتع­قيبتحتاشخا­صبه دستياب نسول, خدمات از ها آن محروميت صدور به اقدام حقوق جمله از خدمات ن ا شده ر,متذ نند،, م قانون سوم فصل مطابق ه, است فرد هر مدت نم و است شده تضمين ران ا اتباع برا اساس مسئولانن بنابراشودت­عيينمجازات­عنوانبهتوا­ند دستورات ار،, ن ا از خوددار ضمن د با قضا نند.,لغونيزرازم­ينهن ادرسابق ، رونا, روس و شيوع به توجه با زد آفتاب روزنامه بررس را ١٤٠٠ در fپزش f نامزد احتمال مسعود ، ران3لن امران,، ت ولا بر,ا عل از و و معين مصطف ، هاشم زاده قاض يان،3پزش رد.,اد بالقوه نامزدهاعنو­انبه 3نمسعيد رهبر از جمله ن ا ها روزنامه بيشتر گذشته روز پرچم » ه, ردند, تيتر را جوانان به خطاب انقلاب درد... نگذار زمين را خواه آرمان و گر مطالبه «.نيد3نحذفون­يد, ارگير انقلابجبهه به خود قبل شماره در روزنامه ن ا - پرداخت. دهم مجلس نشده ده د دستاوردها ن تر مهم» :است آمده گزارش ن ا از بخش در ردن, خارج برا تلاش دهم مجلس ها گام مسائل از نظارت حوزه در ندگان نما محدود نقش و... ش,وار د، هسازجادمثل­منطقهوهمحو­رپروژ مدن و فرهنگ ، سياس مطالبات و موضوعات به اساس قانون رات,تذ قالب در آن پيگير و جامعه حقوق نهاسيو,فرايل3تشمس­ئولان،وران وزبه پيگير برا ست طزمحي و شفافيت ، شهروند سياسو اجتماعمرتب­طومهمموضوع­اتمنسجم پنجمين انتخابات روند بر نظارت شورا ، مدن و «.بودو... شهرت ر مدتصاحبويد تأدوره ژه و اخبار بخش در يهان, روزنامه ران ا روزنامه در مرعش حسين ادداشت به خود را حطلباناصلا ! مرعش آقا » :نوشت و پرداخت مرعشپيش چند«.ردند,اخراجمجلسا­زمردم مجلس» :بود نوشته ران ا روزنامه در ادداشت در د جدوعجيبده پدتنهانه جناحfتودست­3 غالبده پداخير،دههدودراتف­اقاه,نيستران ادر «.استبودههمي­نشور,درمعمولو باتوگوگفدر­مقدم گراماسماعي­ل- و ها ارگزاران, بين روزها ن ا دعوا به روزنامه ن ا ارگزاران, معتقدم» :گفت و پرداخت حطلباناصلا دنبال به نند،, م بيان برخ ه, ن ا برخلاف نيست. مسائل چنين ا اصلاحات ان جر رهبر راستا در همواره حزب ن ا تگيرجه و ههابرنام اگر دليل همين به است. بوده حطلباصلا رد3 رو مطرح حزب ن ا ل,دبير ا حزب ن ا سو از نقد موانع برا راهگشا و دلسوز سر از شود م «.استاصلاحات­ان جر شروپي • (شت4د تهد:(ران امنبعازنقل­بهن المياد است همه &برا &د تهد ، (ران ا &ها ▪ نقل به نيز ن المياد ه3شب اظهارات ن ا ادامه در د تهد ه, رد, اعلام ران ا امنيت منبع f از طرف همه برا د تهد ، ران ا شت, هرگونه الا, حمل ها شت, عبور رود. م شمار به ها مشروع و قانون حق الملل بين ها آب در ها آب در ت ترانز ها شت, به تجاوز و بوده ن ااست. المللبينقو­انينبهتجاو­ز المللبين اعلامواضحط­وربهرد:,يد,تا ران ا امنيتمنبع بين هاآبدر شت,هرگونهد تهده,نيم, م اندازد. مخطربهراشو­رها,همهامنيت الملل • گذشته شب ٢١ ساعت در Fortune (ران ا ش^نفت موقعيت شدند پيرقرمزپلا­کهاىکاميون ه, ن ا بر مبن سوال به پاسخ در خبرنگاران با چه ران ا دهد رخ ها ش3نفت ن ا برا اتفاق اگر اميدوارم رد:, ح تصر داشت؟ خواهد نش,وا زمينهن ادر هااحمقانار,بهدستها ا3 آمر نش,وا با موضوع ن ا صورت ن ا در ه, چرا نزنند گفت:همچنين وشد.خواهدمواجه­ران ا جد مشروع،مستقل شورها,بينآزادتجا­رتانجام داد.خواهيمنشان­نش,واآن &همشهر • برا گزارش ارسال با ابينه, در مسئول مقام f ه, ن ا به اشاره با ، اجرا ارشد ران مد از تعداد فرسودگ سن ،پا هوا قانون الزامات طبق و شده تعيين سال ٢٢ ها، اميونت, و ها اميون, فرسوده خودروهااند موظ اجرا هادستگاه رده, اعلام نند،, خارج رده از مقرر زمان در را خود استفاده مورد ها اميون, از تعداد نون,ا هم قرار دليل به دولت ها سازمان برخ ناوگان در شوند خارج رده از د با ، فرسودگ سن در گرفتن فنو اعتبار هات محدود برخبهتوجهب­ا ول و نيست مقدور اميون, تعداد ن ا نوساز موجود، رد.,فوق قانونالزام­اتدرتغييرح­البه ر3فد با نش4واباا^ آمرهاحمقان­ار4هرگونه:&موسو شود(ممواجهشورم­ان4&جد ▪ ميدان از ا گوشه در سوتر آن يلومتر, چند سخنگو موسو عباس سيد ، مشق خ تار خود هفتگ خبر نشست در نيز خارجه وزارت بخواهدران ادانم(مبعيد:&موسو تماسا^ آمربا(دولتسطحدر باشدداشته شدنغرق حادثهاز د جدجزئيات رودخانه در افغانستان تبعه چند روز ٢٠به f نزد . شد منتشر رود هر ا حادثه گذرد. م تلخ حادثه ن ا از ردند,ادعا افغانستان هارسانهه, در شور, ن ا اتباع از نفر ٥٦ حدود خا به غيرقانون ورود برا تلاش با ذوالفقار، تنگه منطقه در ران ا مرزبان وهانيرد شدبسياربرخ­ورد ه,ادعان ادرشدند.روروبهشورم­ان, معاند هارسانه پروپاگاندا­ز دستاو ور,مذافراده,بودآمدهگرف­تقرارهم مرزبانان سو از شناسا از پس نجه!3ش و اردوگاه به انتقال و ران ا رود هر رودخانه به بسته تهادس با ن ا اسلام جمهورشدند!انداخته درخواست از پس و رد, رد ا قو را ادعا داده افغان طرف به ه, رر3م ها روز ١٠گذشت از وپس ت نها در ، بود با ,مشتر نشست حادثه، وقوع از بررس براشور,دومرزبانان­حضور شد قرار و يل3تش حادثه ن ا ابعاد ها بررس از پس افغانستان طرف اعلامراخود­تحقيقاتنتي­جه، ميل3ت است. نيفتاده هنوز اتفاق ن ا ه, ند, افغانستان خارجه وزارت سخنگو و شواهد ران ا ه, ادعا ن ا بيان با جا آن در مرز غيرمجاز عابران ه, شوند. نگهدار ادعا ه, اشيوه به حادثه ن ا اگر* مرزبان بود پيوسته وقوع به شود، م ميساران,»قراردادمطا­بقافغانستا­ن مصوب «افغانستان و ران ا سرحد درخواستتوا­نست م،١٣٣٥سال تنهانهاماب­اشد،داشتهمشترد بازد مرزبان طرف از درخواست چنين سه ه3بل نگرفت صورت افغانستان ماند.پاسخبدونهم­ران ااتبه3م طرف شور،,دو مرزبانان جلسه در * 3پزشمستندا­تتنهانه افغانستان اظهارات ه3بل رد3ن ارائه قانون حادثهن اازبودند مدعه, شاهدان تناقض گر د3 با اند،افته نجات رسانه f نيز پيش روز دوداشت. پرده پشت از گزارش در افغانستان بود داده گزارش تلخ، ماجرا ن ا افغانستان ا3 آمر افسر f ه, f در وابسته، خبرنگار f و الاصل مهاجرانشده، طراحپيشازب­رنامه رود هر رودخانه به را غيرقانون و پول گرفتن از پس جا آن در و رسانده مهاجرانن اها،آن بهاگران اشيا رودخانه وارد ه, اند رده , وادار را شوند.خروشان «ردن, غرق» درباره شور, ن ا اسناد نيروها توسط افغان مهاجران رفته نپذرا اسلام جمهور مرزبان واردتحقيقا­تن ا ه,رده,اعلاماست روزگذشته اما است. شده سوم فاز به گزارش در ميزان خبرگزار جزئيات و پرداخته حادثه ن ا او,وا ه,رده,منتشررااتف­اقن ااز د جد خوانيد: م ژگ و ( توپوگراف وضعيت طبق * رودخانه زمين) سطح 3 فيز ها حادثه ن ا محال فرض به اگر رود، هر آب ، بود افتاده اتفاق ران ا خا در به را افغانستان اتباع هاجنازه اما گرداند. برم شورمان, مرز طرف در ههاجناز تمام ، ادعا ماجرا در شدند.پيداافغانس­تانخا ن ا از شود م گفته ه, سان, * اعلام اند، دربرده به سالم جان حادثه وارد ه, آن از پس شب همان نند, م مرزبان توسط شدند، ران ا خا هاند؛شدنجه3شوبر­دهاردوگاهب­هران ا روس و شيوع زمان از ه, حال در ران ا مرزبانقبل،ماهسه عن رونا،, مهاجران مختص هااردوگاه تمام است بسته را افغانستان غيرقانون نبوده فعال اردوگاه هيچ زمان آن و يهان-4 • سياس توئيتر لاریجانی! آینده شغل (ملآرمان • و ران ا بين رونا, صلح طرح درباره خارجه امور وزارت سخنگو موضع و شده مطرح اليفرنيا, رات,دمو سناتور سو از ه, ا3 آمر ما برا زدن حرف و ردن, صحبت خيل گفت: زمينه ن ا در ران ا ا3 آمر از را توافقات به نبودن بند پا و بدعهد سابقه نيست. مهم با را سهاتما دولت سطح در بخواهد ران ا دانم م بعيد م. دار به نيست. ران ا ار, دستور در ن ا و باشد داشته ا3 آمر مقامات خبرنگاران با گذشته روز ه, موسو عباس سيد خراسان، گزارش برخ ه, ن ا بر مبن خراسان سوال به پاسخ در گفت، م سخن ا آ و هاندشد نااميد ا3 آمر با همراه از ا3 آمر با f نزد شورها, پاسخ ه, ن ا بدون هاند؟فرستاد ران ا برا سهاپال شورها, ن ا رخ رد3 رو تغيير م اميدوار گفت: بدهد، پرسش ن ا به ح صر در ران ا از بهتر دوست نند, اراده اگر منطقه شورها, چون دهد مشتر منطقه جا ن ا م رد, يد,تا همواره داشت. نخواهند منطقه ن ا نيستيم ل ما و است منطقه ن ا در ما مشتر سرنوشت و ماست ه, قالب هر در زودتر چه هر و ابد ادامه و شده مزمن تفاهمات سوء سوءرفع براراتوگوه­اگفن اهستيمآماد­هدهند،تشخيصطرفين برا ا3 آمر با رابطه در خير هيچ گفت: و نيم., برگزار تفاهمات اجناس فروختن و ساز ثبات ب و ن آفر تنش جز نبوده، شورها, آرامشواستآ­رامشنيازمن­دمامنطقهشو­رها.,ن ادوشيدنوبن­جل رخ اتفاقچنينم اميدوارود آ مدستبهمنطق­ه اعضاتوسطهم حسابتوانيم نماروپا روه,ن برايد,تابا همچنين موسودهد. ران اعليه تسليحاتم تحرد تمددربارها­روپاموضعبه­اشارهبانيم،, اروپا ه اتحاد خارج سياست مسئول بورل جوزپ اخير اظهارات و ردن,ر3فمزاحمما­گفت:نيم،,ر3فزمينهن ادرد باه,ن ابر مبن f با چگونه ه, نند, م ر3ف دارند است سال دو م. شو نم ها آن نند!,برخوردا3 آمر هگراجانب احتمالدربا­ره عات شاباهمزمان­توئيتن ا مل امنيت عال شورا در جان لار حضور رسد. منظربهدار معن اس3انع f نزد محافل برخ : نه گز عنوان به را و دارند قصد جان لار عل به حال نند., مطرح مل امنيت عال شورا دبير را هانهاد از f دام, است ر جان لار د د د با هاشسال ١٢ است ر از پس و گرفت خواهد برعهده زند. ميه3تآنمسن­دبرمجلسدر نگارش با مطهر عل سو از هاردصلاحيت روند به سرگشاده انامه رد, اعتراض مجلس انتخابات در نگهبان شورا رد3عمل بررس برا هيئت يل3تش خواستار و نامزدها صلاحيت بررس در نگهبان شورا شد.ازدهم مجلس شد (مدع ن آنلا مثلث • خوارى ویژه با مقابله : نوشت ران عصرا • ذات وظااساسبرم­سئول هادستگاهاز­f هره,است همه بررس نون,ا بود. خواهند خود اقدامات گو پاسخ نظارت و ربط ذ نهادها و مقامات توسط موضوع جانبه ا قصور صادرشده، شهاگزار از دام, هيچ در و شده انجام «.استنشدهشور,وزارتمتوجه تقصير ر وز استيضاح ارجاع با» :داد ادامه شور, وزارت سخنگو شور, داخلامورمي­سيون,بهنماهآباح­وادثمحوربا­شور, خها تار در ميسيون, جلسه دو در استيضاح ن ا شوراها و شور,ر وزحضورباجل­ساتن اشد. بررسآذرماه ٢٥و ١٩ برگزار مطهر آقا جمله از نندگان, استيضاح از جمع و شد ارائه مربوطه مستندات و شده انجام اقدامات گزارش و ندگان نما از اد ز تعداد دوم جلسه ان پا در نتيجه در ه, هاپاسخ گزارش، استماع از پس استيضاح ننده, امضا بازپس را خود امضا و دانستند ننده,قانع را شور, ر وز نصاب از استيضاح طرح روز، همان در ن بنابرا گرفتند. «.شدخارجميسي­ون,ار,دستورازواف­تاد قانون نيازمند مطهر آقا ادعا»:رد,خاطرنشانهم­چنين و رئيسه هيئت از ن بنابرا است مدر و دليل ارائه و اثبات بخواهندشان اازاستشدهخ­واسته اسلام شورامجلس ن ا غير در نند،, ارائه را خود ادعا مثبته اسناد و مدار ملت خادمان زحمات و خدمات از صيانت منظور به صورت مراجع از موضوع حقوق پيگير به ناچار شور, وزارت در «.بودخواهيمص­الحه بهنش,وادرمجلسرو­ز د علنجلسهدرب­يان,وا, مصطف سخنگوپاسخ»:گفت شفاه ر,تذدرشور,وزارتبياني­ه مجلسدر د جدبدعت مطهر علنطقبهشور,وزارت نطقبهنش,وادر نهاده,نيفتادهاتف­اقن احالبهتابو­د. اميدوارمشو­د.قرائترئيسه­هيئتدرنامه­آنوسد بنو هانام «.شود بررسموضوعن ا مردم نده نما مطهر عل گذشته هفته اظهارات پ در در شور, ر وز بودن مقصر خصوص در مجلس در تهران شور, وزارت سخنگو گذشته روز ،٩٨ماه آبان اتفاقات را خود مدار و اسناد تمام خواست مطهر از هابياني در صورت ن ا غير در ند،, ارائه شده مطرح ادعاها درباره شد.خواهدانجام­صالحهمراجع­ازموضوع حقوق پيگير آبان اتفاقات درباره مطهر جنجال نطق از بعد روز چند شفاه ر,تذ ط رج, نده نما وليوند, محمدجواد ماه، مطهر آقا» :گفت مطهر عل اخير نطق به نش,وا در حوادث اصل مقصر ه, ردند, اظهار خود نطق ن آخر در هيچ در شان ا ه, م بگو د با ، است شور, ر وز ماه آبان گفتهه, ههات3ناست.نشدهاعلامم­قصر رسمگزارش مشاور هاجمع ا... روح همچنين «.مبناست فاقد شود م دستورا آ»:بودگفته مطهر ادعابهنش,وادرشور,ر وز مشخص املا, ه, عناصر با برخورد و امنيت جاد ا برا آذوقه و غلات انبار به تعرض و د تهد به اقدام هدفمندانه و اقتصاد ز,مرا ژه و به و دولت و عموم اموال ب تخر و در قصور را داشتند عاد مردم حت و انتظام و امنيت و «؟دانيد موظيفهانجا­م سامان سلمان سيد نامه مجلس علن نشست در روز د اما توسطشدهمطر­ح ادعابه پاسخ درشور,وزارت سخنگو حوادث در شور, وزارت نقش درخصوص مطهر عل اسلام شورا مجلس رئيسه هيئت سو از ٩٨ ماهآبان بون تر در ه, ته3ن ن ا به اشاره با نامه ن ا در شد. قرائت يد,تا شود ت رعا عقلانيت و صداقت د با ملت خانه مقدس دقيق اطلاعات بر مبتن د با اظهارنظر هرگونه ه, شده انجام شخص مسائل از فارغ و ارشناسانه, ها بررس و ع وقا ماه، آبان حوادث» :است آمده بيانيه ن ا ادامه در شود. فرابخش و مل مسئله آن، از پس و حين پيش، تصميمات و روزنامه شب شنبه f انگليس امورخارجه وزارت ه, رد, اعلام ن گارد سفير با دار د برا زاغر نازنين درخواست با درخواستاست. رده, مخالفت تهران در انگليس ر وز «راب fدوميني» برا و لا,و توسط زاغر بود.شدهارسالان­گليسامورخا­رجه نخستين ليگ- , دوران در ه, است فوتبال جهان در احرفه ليگ رد., ار, به آغاز رونا, روس و و بحران دنياگير ورزشگاهه,آن براهمسئول فسافوتبالب­اشگاه نزند، ون ز تلوبينندگا­نذوق توتماشاگرا­ز خال هاآنازتادا­دسفارشن3ما­نههادنوآور­انه اقدامدر استفاده ها صندل رو واقع تماشاگران جا به باشگاه ات,تدار ران مد برآوردها چند هر ند., معلوم و درآمد آب از اشتباه نها3مان فروشندگان و جنس fعروس واقع در آمده ورزشگاه به چه آن شد عذرخواه خود اشتباه از هم هار, باشگاه است. ن ا دادن جلوه واقع برا هاشبرنام رد, اعلام و است.شدهتفاهمسو­ءf قربانمسابق­ه موسوم ست ترور تيم : وابسته زاگرس) ها عقاب( زاگروس ان,لو هه به رات,دموحزبطلبه تجزو ست ترورfگروهب­ه غرب جان آذربا در وه ز پاسگاه به ران، ا ردستان, نيروهاجسور­انهمقاومتا­مارد, ست ترورحمله ضد و شد ها آن نشين عقب باعث وه، ز پاسگاه و پاسگاه فرمانده به جد آسيب نشد موفق انقلاب برساند.ناجا نيروها : نوشت نيوز نامه • تعداد استخدام مدع برخ درحال به هستند، نفت وزارت در ندگان نما از برخ حضور ان پا حواش رسد م نظر ندارد! تمام مجلس در ندگان نما نوشت: ن آنلا &همشهر • کامل! سلامت در مُردخاى استرو روح! یک در نفر ٣ و ل3مش ن ترfوچ, ه, رد, اعلام ازدهم مجلس در ليميان, نده نما شنبه پنج هاست.نيامد وجود به « مُردخا و اِستر» ارتگاه ز برا خسارت به همدان شهر در ان هود ها ارتگاه ز از 3 ه, شد ع شا گذشته هفته ميراث ل,ر مد مالمير عل است. شده ق حر دچار « مُردخا و اِستر» نام بوده محدود بسيار شسوزآت ن ا »:بود گفته باره ن ا در همدان فرهنگ مقبره جانب ساختمان , ت,مو و برق مهاسي به آسيب باعث تنها و همزمان «.است بررس دست در آن علت البته ه, شده مردخا و استر هنوز پرونده ن ا جزئيات» : رد, اظهار همدان دادستان خانجان حسن رسانه در ان هود ارتگاه ز شدن شيده, آتش به عه شا «.نيست مشخص نده نما « ح سامه ون هما » . داشت بازتاب نيز ها مرز سو آن ها ن ا از د بازد در را خبرنگاران عات شا ن ا به دادن ان پا برا ليميان, در شده منتشر عات شا برخلاف »: گفت و رد, همراه باخود ارتگاه ز و اِستر» ارتگاه ز برا خسارت و ل3مش ن ترfوچ, هارسانه برخ ح تصر تهران ليميان, انجمن رئيس «.استنيامده وجود به « مُردخا هگوش در تنها و است سالم امل, طور به مردخا و استر ارتگاه ز»:رد, حال در هم آن و بوده مجموعه ن ا از خارج ه, شده مشاهده دود مختصر بزرگ اسلام جمهورنظامد­شمنان سوازموضوعن ااست. بررس «.ردند, شور, ن ا عليه منف تبليغ به اقدام و شده نما شد (مدع نيوز بولتن • در روز د هم س ب ب ه3شب سوت ن ا داشت. بازتاب توئيتر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.