Khorasan : 2020-05-19

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٥ قبل سال ٧٠ خراسان روزنامه در اجتماع معضل 0 قطور پرونده خ*تار گزارش جهان خ*تار قُنداقی!نوزاد تادلشکستهع­اشقاز ههاکخوردتر­یا ؛« » حافظ6ها6هم­شهر قا! آفر شرق در 6هاف طا گذشت مشهورجاسوس­مرگازسال ٨٥ چرچيله< س<تنهالورنس؛ ست! گرش برا اجتماع معضلات موجود ط* شرا با متناسب ، ا دوره هر در برخ معمولاً نند.% م پيدا بروز آن، در سازسبب ، اقتصاد ا* فرهنگ ها است% اگر اما شود؛ م معضلات ن* ا گرفتن ل6ش باشيم، داشته مسائل ن* ا به دقيق نگاه حاشيه ها، آن از بسيار در ه% ابيم* م در نار% در عن* است، متن از تر پررنگ بسيار احاشيه ل*دلا معضل، _* بروز اصل علت در ه% افت* توان م بسيار اه6ف بعضاً و ها،آن شنيدن و ابد* م بروز معضل آن قالب معضلات ن* ا از 6* نيست. Zلط از خال ران* ا در قبل دهه هفت حدود ه% اجتماع قصد به خوردن ا* تر معضل بود، ع* شا تا ١٣٢٨ ها سال بين است. ش% خود اجتماع معضل ن*ا از متعدد اخبار ،١٣٣٤ ها روزنامه حوادث و خبر صفحات در نيز، خراسان روزنامه ه% شد م منتشر شور% قصد به ه% سان% تعداد بود. ها آن از 6* اد* ز قدر آن خوردند، م ا* تر ش% خود اخبار به مربوط صفحه در روزنامه ن*ا ه% بود نام به ستون چهار)، صفحه در معمولاً خود( داشت. «خورده ا*تر» ا* «هاخورده ا*تر» دوره ن*ا در فقر شيوع ، اجتماع بُعد از چند هر شد، م اقدامات چنين انجام باعث زمان ن* ا حاشيه م،* رد% اشاره ه% طور همان اما در ما و بود آن متن از تر پررنگ بسيار معضل قبل سال ٧٠ هاگزارش به استناد با ادامه، جالب حاشيه ن*ا بررس به خراسان، روزنامه نيم% اشاره ته6ن ن*ا به د*با ابتدا م.*پرداز م در ا*تر معامله بحث، مورد زمان بازه در ه% و بود آزاد « ا*تر د*تحد اداره» نظر ر*ز شور،% قرار همه دسترس در افيون دليل، همين به جامعه در را بزرگ معضل خود، ن*ا و داشت آورد. وجود به بعد ههاده ط ران،*ا مناطق از بسيار در رسم ن*ا بخوابد! و ببندد *هاگزارش. نيز مشهد در و بود ع*شا ران*ا تا تير هاماه در و ١٣٣٠ سال در ژه*و به ه% هاست،شد منتشر خراسان روزنامه در ور*شهر تنظيم در مادران بودن ناوارد ه% دهد م نشان به اندازه از بيش گاه شد م باعث ، ا*تر دُز اغما حال به را او و بخورانند افيون معصوم طفل نوزاد رم،%ا نوزادها، ن*ا از هانمون بيندازند. ه% بود مشهد 6*نزد در عطار ه*قر از دختر و شد مرگش باعث او، به ا*تر خوراندن اد*ز شماره در را دردنا فوت ن*ا گزارش خراسان رد.% منتشر خود، ٣٨١ – 6رودسر نوائيان جواد سال مه ١٩ روز اردوگاه در ،١٩٣٥ «نگتن*بوو» نظام برپا * غوغا انگليس شاهد ها * تانيا* بر بود. ن*مشهورتر از 6* مرگ خود اطلاعات مأموران ادوارد توماس بودند؛ چهار او عربستان. لورنس به مشهور لورنس، از 6* در موتورسوار هنگام مرگ، از قبل روز ما% به و رد% تصادف هاش،خان _*نزد ههاجاد فاجعه _* تانيا*بر برا لورنس هشدنشت% رفت. چرچيل ه% بود س% تنها او ه% است مشهور بود. فروپاش در لورنس نقش ست.* گر ش* برا ن* ا ات6مستمل ه* تجز و عثمان امپراتور عربستان، ره*هجزشب و نرودانميا در امپراتور Z* شر _* تحر با توانست او بود. ليد% بسيار جبهه _* ، ز%مر ومت6ح عليه شورش به ه6م حت و ند% جاد*ا ها عثمان عليه جنوب در تازه ارتباط و درآورد ها عثمان چنگ از را عقبه بندر بيش لورنس ند.% قطع سرخ ا* در با را ها آن و بود آشنا بدو اعراب اخلاق با س% هر از چه از د* با ها، آن برانگيختن برا دانست م محرمانه جلسه در ه% بود او ند.% استفاده ترفند نيروها فرمانده ، آلنب ژنرال دادِ به قاهره، برا را طرح و رسيد خاورميانه در انگليس و به ن*نالنهربي شاعظمبخ گرفتن اختيار در م*رژ يل6تش طرح حاميان از لورنس رد.% ارائه م* رژ ن* ا ه% داشت اعتقاد و بود صهيونيست آلترناتيو _* نقش خاورميانه، نده*آ در تواند م مسلمانان مستقيم مواجهه از جلوگير برا را ط*شرا از لورنس ها آگاه ند.% باز غرب با در انگليس ها مگيرتصمي مبنا خاورميانه، نشان آمد، دستبه ه% ج*نتا و بود منطقه ن*ا خطا ب6مرت ش* ها تحليل در ابداً و ه% داد ميان در او شخصيت حال، ن* ا با است. نشده ه% است منفور شخصيت خاورميانه، هاملت ن* ا مسلمانان برا را بيگانه سلطه و استعمار داشت. پ در منطقه شاعران ادآور* شيراز نام ما، همه برا ه% است حافظ و سعد همچون سخنن*شير قا*آفر شرق در اگر اما هستند؛ فارس زبان فخر شما به ها نگاه نوع د،* بياور زبان بر را شيراز نام خرِ بر توانيد م اصطلاح به و رد% خواهد تغيير متمول ا فه* طا ها شيراز د!* شو سوار مراد ومور% ر*جزا و زنگبار مشهور بندر در دارشه*ر و مناطق ن*ا بر سال ٤٠٠ از بيش برا ه% هستند نام به فرد اعقاب ها آن اند. رده% مران6ح قبل، سال هزار حدود ه% هستند «سلطان حسن» ومت6ح _* بنا و وچيدند% زنگبار به ازرون% از آثار هم هنوز گذاشتند. منطقه ن*ا در را مسلمان است باق زنگبار منطقه در ها آن وه6پرش قصر زبان به ه% حال در مناطق، ن* ا ن% سا مردم و شيراز به ند،*گو م سخن سواحيل *قا*آفر جالب نازند! م هم شان خانوادگ نام بودن ن*ا ميان در فارس زبان زمان، طول در ه% است شان شيراز نسب اما شد، مرنگ% بسيار فه*طا عنوان به شيراز قبل، قرن ١٠ ردند.6ن گُم را شناخته ران* ا جنوب در تجار مهم ز% مر و عنوان با را، وطن الاها% بيشتر و شد م به بوشهر، مانند بنادر از شيراز برچسب باعث مسئله همين فرستادند. م قا* آفر شرق منطقه قا،* آفر شرق سواحل نان% سا ه% شد هنگام و بشناسند شيراز نام با را ران*ا جنوب زنگبار به « سلطان حسن » ازرون% خاندان ه% به هاآن معرف برا را شيراز عنوان وچيد،% فه* طا درباره د* با ه% گر* د ته6ن گيرند. ار% ه% است ن*ا يم،*بگو قا*آفر شرق در ها شيراز اختلاط *قا*آفر سياه نژاد با زمان طول در نهاآ چندان شباهت امروزه، گر* د و اند رده% پيدا ن* ا با شود. نم ده* د ها شيراز و ها آن ميان سرزمين در همچنان شيراز نوادگان حال، احترام مورد قا،* آفر شرق سواحل و زنگبار نيز قا*آفر در اسلام ن*د مبلغ فه*طا ن*ا هستند. گسترش سبب ه% اقدام شود؛ م محسوب شد. جهان از منطقه ن*ا در ران*ا اسلام تمدن ▪ عجيب 6ها6خور‡ا تر در م% نمره گرفتن خاطر به ه% محمود داستان هاداستان آن از بود، خورده ا*تر مدرسه در خوردنش ا*تر ماجرا ه% او است! درام روزنامه در ،١٣٢٩سال خرداد روزها از 6* ا* تر دليل ن* ا به تنها شد، درج خراسان موضوع از «آقاجانش» خواست نم ه% خورد اض* ر درس در و گنده له% صِفْر نمره اما رد،% پيدا نجات محمود البته شود. مطلع «آقاجانش» ،او خطرنا قالعادهفو پلماس*د باشد؛ نداشته ارش% به ار% ه% رد% مُجاب را هوشنگ نداشتند. شانس چنين همه البته ١٣٢٩ بهمن در او خوردن ا* تر ت* روا ه% پدرش با اختلاف دليل به اصولا شد، منتشر فش% _* در را پا پدر زد. ار% ن* ا به دست ش* عمو دختر با د* با هوشنگ ه% بود رده% ن*ا به تن خواست نم ه% او اما ند؛% ازدواج مانور تا خورد ا* تر بدهد، زور وصلت پدرش ردن% خيال ب برا را خطرنا سنگ به تيرش خب! اما باشد؛ داده انجام بيمارستان از شدن مرخص از بعد چون خورد، و رفت مستقيم مشهد، تختخواب ست* دو نشست! پدرش مدنظر دختر با عقد سفره سر ميان در توان م هم گر*د عجيب ههانمون دليل به ه% رضا مثلا افت؛* ها خورده ا* تر گرفت تصميم دوستانش توسط شدن همسخر مرداد ٥ شماره در آن خبر و بخورد ا* تر شد. درج ١٣٣١ داشت اختصاص عاشقان به هها،خورد ا*تر تصميم معشوق، وصال به نرسيدن دليل به ه% گرفتند؛ م ش% خود و خور ا * تر به شماره گزارش اساس بر ه% محمدعل مانند ت*رضا عدم دليل به خراسان، روزنامه ٢٩٢١ به ، و با ازدواج به اشعلاقه مورد دختر پدر حدود در * جا آباد، عشرت ين* پا نهر نار% عاشقانه را ا*تر و رفته امروز هآهنرا ميدان ا* تر قدر آن محمدعل البته است! خورده زرد رنگ دن*د با دختر پدر دل ه% بودخورده دهد. ت*رضا وصلت به و د*بيا رحم به صورتش هم تعداد عاشق، ههاخورد ا*تر ميان در عنوان با هاآن از روزنامه در گاه ه% م*دار فوت هاست.شد اد* « ا*تر ههاتشدفو» اخبار از مشحون بعد، به ٤٨ شماره از ژه* و در مثلاً است. خوردن ا* تر مدل ن*ا ه% خوانيم م ١٣٢٨ آذر چهارم گزارش ه% آن دليل به آقا، عباس عروس تازه اقدس، گردنبند شبيه گردنبند د* خر با شوهرش خورده ا* تر رده،6 ن موافقت ه* همسا زن در ا* اند. رسانده بيمارستان به را او و است است آمده ١٣٣١ بهشت* ارد ٢٥ گزارش رفتن دليل به آقا، عل همسر خانمفاطمه ه% خورده ا* تر مادرشوهرش، خانه به شوهر خوردن ا* تر موضوع است! افتاده پَس و ها خانم به فقط ، شوهر و زن دعواها در اسد مانند مردها بعض نداشت، اختصاص ٢٨٥٦ شماره در و خور ا* تر گزارش ه% آزارها دست از ،آمده خراسان روزنامه از د* نبا البته خورد. ا*تر و شد عاص خانمش معمولاً نها،خورد ا* تر جور ن*ا ه% م* ببر اد* طرف عن* شد؛ م انجام استاندارد حد در فقط هدف بميرد؛ ه% خورد نم ا*تر نقدرآ بود! گرفتن چشم زهر ▪ ! <ا تر 6نوزادها چندماهه، نوزاد ه% فهاستحر آن از گر*د ن*ا برده بيمارستان به ا* تر خوردن دليل به و د* خر بودن آزاد دارد. حقيقت اما شود؛ مادران از برخ شد م باعث ا* تر فروش نوزاد صدا و سر و داشتند اشتغال ار% به ه% ا*تر مقدار شد، م هاآن فعاليت از مانع را دهانش و بگيرد خفقان فعلا تا بخورانند او به ▪ همسر ترساندن 6برا خوردن ‡ا تر معضل جالب بسيار ها حاشيه از 6* شوهرها و زن اقدام ، خوردگ ا* تر ستون بود. گر* د6* د* تهد برا ار% ن* ا به به خراسان، روزنامه ههاخورد ا*تر ▪ عاشق! خوردگان ‡ا تر ستون مفصل ها گزارش از بخش layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.