Khorasan : 2020-05-20

11 : 11 : 11

11

اخبار ١١ ٣٧٠٠٩٩٩٩ - ٣٧٠١٠:(تلفن رش پذ تسليت: و ترحيم &ها(آگه رش پذ :(نترنت ا رش پذ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ www.37010.ir شد: &پيگير ٤٢٠٠ ارز از استفاده سوء د جد پرونده < (بررس با &اقتصاد مفاسد با مبارزه &ها دادگاه (چين ميليون ١٠٨ شدند قرنطينه دوباره رئيس (مل امنيت مشاور با گو و گفت در شد مطرح افغانستان جمهور رسيد تپه هفت پرونده به نوبت مسئولان از (شمخان انتقاد رود هر حادثه درباره (افغانستان خود ان( پا به رونا ردند م ر\ف ها چين ١٠٨ شدند مجبور مجددا اما است U( نزد بيمار ن( ا خاطر به را خود شهروند ميليون مجدد وضع از چين ها ميليون نند. قرنطينه ردند م ر\ف را( ز اند شده گم در سر قرنطينه بهاست. رسيده ان(پا به شور در گير همه ه از بيش بلومبرگ، از نقل به Uاسپوتني گزارش روس(روناو شيوع دليل به چين ميليون ١٠٨ قرار قرنطينه تحت شور ن( ا شرق شمال در فقط ها گزارش اساس بر ه ن( ا با گرفتند. شده ثبت منطقه در رونا به ابتلا مورد ٣٤ خدمات تا گرفتند تصميم مقامات اما است نند، Hمتوق لين ج استان در را ل(ر و اتوبوس دهند. قرار قرنطينه در را مردم و ببندند را مدارس است شده باعث امر ن(ا ه شود م خاطرنشان بودند معتقد ها آن را( ز شوند سردرگم نان سا است. رسيده ان(پا به شور در گير همه با گو و گفت در مل امنيت عال شورا دبير از افغانستان جمهور رئيس مل امنيت مشاور ها رسانه و مسئولان مستند غير فضاساز ماجرا در ران( ا مرزبانان عليه افغانستان در شمخان عل رد. انتقاد رود( هر رودخانه صورت توافق محب حمدا... با گو و گفت عبدا... » و « غن اشرف ان ( آقا » ميان گرفته سانحه به هم ز( گر و گفت U( تبر را « . .. عبدا ران( ا مرز \( نزد در افغانستان اتباع اخير در » : رد يد تا و تسنيم، گزارش به داشت. در نقش گونه هيچ ران( ا مرزبانان ه حال گروه باختن جان غمبار رخداد گير ل\ش Y مشتر مرز منطقه در افغانستان اتباع از مستند غير و سنگين خبر فضا اند، نداشته ها رسانه و مسئولان برخ سو از شده جاد(ا شمخان « . است Hتاس و تعجب ه( ما افغانستان رد در د ( ترد قابل غير مستندات » : افزود در ه دارد وجود ران(ا عليه شده مطرح ادعاها ميته در تواند م افغانستان طرف اراده صورت غير ها فضاساز از فارغ و اب( حقيقت Yمشتر «.بگيرد قرار بررس مورد سازنده ارز تخلفات جلد ١٨ پرونده به رسيدگ قبل روز دو از ه تپه هفت ت شر با مرتبط م(جرا به رسيدگ ژه(و دادگاه سوم شعبه در است( ر به اقتصاد مفسدان و اخلالگران صبح است، شده آغاز مقام مسعود قاض رسانه ز مر گزارش به شد. دنبال نيز روز( د دادستان نده(نما اعلام اساس بر يه،(قضا قوه متهم اسدبيگ اميد دادگاه، جلسه اولين در يفرخواست در ه است پرونده ن(ا اول H(رد افته( سازمان سردستگ اتهام عنوان او ق( طر از شور پول و ارز نظام در اخلال هاارز غيرمجاز معاملات و ارز عمده قاچاق رستم مهرداد خورد. م چشم به دولت و بصيران جواد زاده، حال مجتب ، چگين H(رد متهمان زاده حسين (ميرزا بر ا عل همراه به ه هستند پرونده ن( ا پنجم تا دوم انتساب اتهامات از دادگاه در گر(د متهم ١٦ رسول و صالح محسن رد. خواهند دفاع Uبان ستاد ل ران( مد از نفر دو سجاد دارند. قرار متهمان ن( ا زمره در نيز ز مر گفت: دادگاه جلسه ن(ا در دادستان نده(نما رسيده نتيجه ن(ا به تحقيقاتش در دادستان هيچ نون تا Y گمر اسناد اساس بر ه است ها ارز تمام متهمان و نشده وارد ( الا رد را آن تمام و ندارم قبول را يفرخواست مرا ام رده جرم اگر افزود: و نم. م در سال دو مدت ن( ا در من اما نيد؛ اعدام در شوم خارج شور از توانستم م ه حال دارم. تعلق شور ن( ا به چون اممانده جا ن(ا در بيگ اسد متهم يل و نيز جلسه ادامه در واجد يفرخواست گفت: و شد حاضر گاه(جا ارشناس نظر يفرخواست در است. رادات(ا لم مو شخصيت پرونده و نشده اخذ مال امور نده( نما جلسه، ن( ا در همچنيناست. ناقص و موضوع به ضابط ورود به اشاره با دادستان اخذ در گروه ر\متف مغز آمده، عمل به تحقيقات رد. معرف دوم H( رد متهم را دولت زها ار خود دفاعيات از بخش در اسدبيگ متهم ارز و ال(ر تسهيلات گونه هيچ بنده گفت: اصلاح يفرخواست در د( با ن( ا و ام نگرفته تعهدات بحث شده انجام چه آن ه چرا شود حال متهم ادامه در. ارز تسهيلات نه است روند گفت: انتساب اتهامات از دفاع در زاده سال از م( داد م انجام ارز درخصوص ما ه ن( ا تا نبود عجيب چيز و گرفت م صورت ٨٩ در و شد مطرح تومان 4٢٠٠ ارز موضوع ه شد م ت(ر( مد سال دو در د(با ه ارز واقع دادند. ارائه ننده توليد به را آن ماه دو ط پرونده اول [ رد متهم (بيگ اسد اميدس:\ع توضيح بازار در را Hمختل هاUبان ق(طر از افت(در ماهه شش تعهد رفع زمان در و اندفروخته آزاد لاهبردار و رشوه اسناد، جعل با ساله U( و اساس بر اند. داشته را ارز تعهد رفع قصد جلسه اولين در دادستان، نده( نما اعلام پرونده ن( ا تخلفات از نمونه U( در دادگاه با رستم و اسدبيگ متهمان ، ارز لان پارسه، معتمد ت شر و زاده حال ار\هم انداز راه برا ارز دلار ميليون ٦٠٠ حدود نند م افت(در ر\ش تن هزار ١٨ توليد خط د(خر برا را دلار ميليون ١٤ قرارداد اما ه اند رده منعقد دوم دست توليد خط U( هرگز هم دلار ميليون ١٤ توليد خط حت يفرخواست اساس براست. نشده شور وارد اسدبيگ اميد دادگاه، جلسه در شده خوانده هاارز افت(در در تسهيلات جاد(ا منظور به ٥٠٠ و ميليون دو از بيش مبالغ ، دولت متهم به را دلار هزار ٥٠ و امارات درهم هزار ز مر Uبان در زمان آن در ه انصار رضا ادامه دراست. داده رشوه بوده، پست صاحب گاه( جا در اسدبيگ متهم دادگاه جلسه ن( ا در وارده ها اتهام گفت: و گرفت قرار اتهام رعامل مد صمت، وزارت سرپرست داد تغيير هم را درو ا تسرپرس &آقا تغيير هشتمين فعاليت روز هشتمين در در تجارت و معدن صنعت، وزارت سرپرست هيئت سرپرست عنوان به را بيات امير م\ح ع( صنا نوساز و گسترش سازمان عامل ن( ا رد. منصوب و معرف درو)( ا ران(( ا هشتمين در خيابان مدرس انتصاب هشتمين صمت وزارت سرپرست عنوان به اش فعاليت روز ن( ا معاون ٤ ن(ا از پيش خيابان مدرس است. معاون ع،( صنا امور معاون شامل وزارتخانه ت( ر( مد توسعه معاون ، داخل بازرگان امور مجلس و حقوق امور معاون و انسان منابع و شامل وزارتخانه ن( ا گر( د ر( مد ٣ همچنين و نظارت عال هيئت دبير ، وزارت دفتر ل ر(مد اصناف ز مر امور ر( مد و صنف ها سازمان بر را تجارت و معدن صنعت، وزارت بازرگانان و تغيير در توجه جالب ورد ر تا بود داده تغيير ط( شرا در تغييرات ن( ا بگذارد. جا به را ران(مد وزارت سرپرست سمت صرفا و ه است ماه سه از پس و دارد را تجارت و معدن صنعت، ا( نياوردن را و مجلس به معرف صورت در ن(ا پيشنهاد ر( وز عنوان به گر(د فرد معرف در د( جد تغييرات منتظر د(با هم باز وزارتخانه، بود. وزارتخانه ن(ا دجا ا مصوبه بر مجلس اصرار &اقتصاد ژه و منطقه ٩٨ بر نگهبان، شورا مخالفت باوجود مجلس مناطق ها نقشه تعيين بر مبن خود مصوبه آزاد مناطق جاد( ا حه( لا در دولت، توسط آزاد تعيين برا حه( لا ن ( ا تا رد اصرار تجار شود. مصلحت تشخيص مجمع راه Hلي\ت صحن در روز(د دانشجو، خبرگزار گزارش به ميسيون گزارش بررس ط و مجلس علن و تجار آزاد منطقه ٨ جاد( ا درباره اقتصاد از شده اعاده اقتصاد ژه(و منطقه ١٢ و صنعت آن، بر ميسيون اصرار دليل به نگهبان شورا مجمع به Hلي\ت تعيين برا مجلس مصوبه ن(ا است گفتنشد. ارجاع نظام مصلحت تشخيص اقتصاد ژه(و منطقه ١٢ جاد(ا پيشنهاد دولت علاوه ندگان(نما ه بود رده ارائه مجلس به را ردند ب( تصو مناطق، ن( ا جاد( ا با موافقت بر جاد( ا هم گر( د اقتصاد ژه ( و منطقه ٨٦ ه ژه( و مناطق جاد( ا در مجلس رفتار ن( ا شود. حت و ارشناسان از بسيار موردانتقاد متعدد با هم نگهبان شورا گرفت. قرار دولت خود بر مجلس اصرار با حالا و رد مخالفت حه(لا ن(ا مجمع در پرحاشيه حه(لا ن(ا Hلي\ت خود، مصوبه شد. خواهد مشخص تشخيص شورN در &بارور نرخ اهشN درباره بهداشت ر وز مشاور هشدار شد مطرح دولت &اقتصاد (هماهنگ ستاد جلسه در دنياازترع سرران اجمعيتشدنپ­يرسير ارز قيمت نترلN ضرورت بر (روحان يدNتا ضمن ( ماما امور در بهداشت ر( وز مشاور مردان در زندگ به اميد سن ش(افزا اعلام اهش درباره حال عين در ، ران( ا زنان و گزارش به داد. هشدار شور در بارور نرخ از \(رد: اظهار خسرو شهلا تر د سنا،(ا رد\(رو زمينه ن(ا در بهداشت وزارت اقدامات U( عنوان به بارور نرخ ارتقا ها برنامه از بيش بدانيم د(با است. مهم بسيار شاخص موضوع، مواليد د(تحد ههادربرنام دهه سه برخ حت و شد م مطرح جمعيت اهش بهداشت سازمان مانند جهان هاسازمان رد؛ م Uم شور به زمينه ن(ا در جهان تا هست نياز نگرش ن( ا اصلاح برا نون ا ما جمعيت دهيم. انجام هاگسترد اقدامات پير سير ه ل\ش به است شدن پير حال در تر ع( سر خيل دنيا به نسبت ران( ا در شدن گذشته سال ٦٠ حدود در ه درحال و بوده نترل ضرورت بر يد تا با جمهور رئيس دقت آن، نرخ ش(افزا از جلوگير و ارز قيمت و اقتصاد ها دستگاه هماهنگ و عمل بهخواند. ضرور را زمينه ن(ا در \بان نظام جلسه هفتمين و س و صد\( سنا،(ا گزارش سه روز دولت اقتصاد هماهنگ ستاد شد. يل\تش روحان تر د است( ر به شنبه نيرو، ها وزارتخانه همچنين جلسه ن( ا در Uبان همچنين و اطلاعات فناور و ارتباطات ارز استخراج موضوع شدند Hموظ ز مر ها ز(ر برنامه و نند پيگير را جيتال(د دربخش دهند. انجام زمينه ن( ا در را لازم درآمد ها شيوه از گزارش جلسه، ن( ا از ، ها بخش Uي\تف به صادرات ق( طر از ارز از پس و ارائه هدف شورها و ها استان هماهنگ جاد( ا منظور به شد مقرر بررس ها فعاليت به بخشيدن سرعت و لازم ها ها وزارتخانه و ز مر Uبان ، صادرات طور به بودجه و برنامه سازمان و نفت و صمت تجار و ارز و صادرات تهاسياس مداوم را لازم تسهيلات و برطرف را موانع رصد، را رئيس نند. بين پيش نندگان صادر برا اختصاص در رد يد تا زمينه ن(ا در جمهور الاها جمله از لازم ها ت( اولو د( با ارز نياز مورد اوليه مواد و تجهيزات دارو، ، اساس گيرد. قرار نظر مد توليد بخش جمعيت شده، پير سال پنج دنيا جمعيت افزود: و است. شده پيرتر سال ١٠ ران( ا بسيار ٦٥ تا ٥٥ ها سال در بارور نرخ منابع برخ در ه ل\ش به افت؛( ش( افزا بارور سن در زن هر ازا به را نرخ ن ( ا ٣٠ در اما اند. رده قيد نيز فرزند شش تا ها برنامه اجرا دنبال به گذشته سال به ازدواج، سن رفتن بالا خانواده، تنظيم طلاق و خانواده در تولد اولين افتادن ق(تعو تند شيب با بارور نرخ عوامل، گر( د و بارور نزول روند ن(ا البته داشته، اهش ها بررس اما افتاده اتفاق دنيا تمام در ران(ا در آن اد(ز شيب و اد(ز سرعت از حا ( ماما امور در بهداشت ر( وز مشاور است. ن(ا بهداشت وزارت اقدامات از \( افزود: بارور نرخ ارتقا ها برنامه رد\(رو زمينه است. مهم بسيار شاخص U( عنوان به PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.