Khorasan : 2020-05-20

12 : 12 : 12

12

م.\(و هفتاد سال ، ٢٠٣٨٤ شماره ،٢٠٢٠ مه ٢٠ ،١٤٤١ رمضان ٢٦ ،١٣٩٩ بهشت(ارد ٣١ رشنبهچها ند: فرما (م ع)باقر( امام البَحرِ. ف الحِيتانِ حَتَّ العِلمِ طالِب عَل لَتُصَلِّ الأرضِ دَوابِّ جَميِعَ إنَّ فرستند. م درود دانش نده(جو بر ا،(در ماهيان حتّ ، زمين جنبندگان همه www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٢٤ ص ، ٤ ج ، الدّرجات بصائر( آمد خبرنگاران جمع به داغ م\ح ن چند و پر دست با قضا دستگاه &سخنگو خراسان ها ژه(و مطبوعات ههاتاز سایپا سابق عامل مدیر و نماینده ٢درانتظار حبسخودرو؛سلاطين براى عداما دولت ویژه مجوز ناجا بنز ١٠٠٠ درباره دو ن(ا استعفا به توجه با نيستند. پرونده ن(ا ه ند ابلاغ متهم به شد مجبور دادگاه يل، و ند، م تعيين گر(د يل و اگر روز ١٠ ظرف تسخير يل و او برا وگرنه ند تعيين را آن لا و را بعد روز ١٠ آن شد؛ خواهد انتخاب و بررس را پرونده ه دارند مهلت هم گر(د افزود: يه(قضا قوه سخنگو نند. اظهارنظر سوم ا( دوم دهه در ه است ن(ا ما بينپيش دادگاه جلسه ن(ا موارد، ن(ا لحاظ با خرداد و دارد تامل جا لا و اقدام ن(ا شود. برگزار خواهيم بررس را موضوع ن(ا خودش جا در دادرس وقت متاسفانه ها آن اقدام ن(ا و رد انداخت. ق(تعو به را جلسات از پس سرانجام دادگاه ن( تر جنجال از \( نتيجه متعدد، در يه( قضا قوه سخنگو را اقتصاد ها اساس بر رد. اعلام خود هفتگ نشست اعدام شاهد د(با گفت، اسماعيل ه خبر بازار در اخلال پرونده در اقتصاد مفسد دو پرونده ن(ا باشيم. نده(نما دو حبس و خودرو خودرو سلطان پرونده به ها رسانه سو از ه از تلفيق و دارد وم\مح نفر ٣٤ شده معروف ه\س بازار در اخلال و ارز نظام در اخلال اقتصاد نظام در اخلال هم بخش و شور نام به همسرش و بهزاد وحيد است. خودرو اخلال در ت مشار جرم به ( لاشيدا نجوا ارز قاچاق به منجر ارز و پول نظام در لان حواله و صور ها سفارش ثبت ق( طر از در اخلال مجوز، بدون صراف امور و جات شور عموم ها نيازمند ع( توز نظام ٧٠٠ و هزار شش از بيش د(خر پيش ق(طر از در ت مشار پا،(سا ت شر از خودرو دستگاه ميزان به افته( سازمان ( شو پول عمليات به مربوط موضوعات و ال(ر ميليارد هزار ٣٢ ه\س ٧٠٠ و هزار ٢٤ متهم منزل از ه ه\س طلا يلوگرم ١٠٠ علاوه به آزاد بهار تمام شدند اعدام به وم\مح است، شده Hش خواه دنظر( تجد قابل اعدام م\ح البته خبر دومين اما است. شور عال وان( د در اعلام پرونده همين در اسماعيل را داغ سال ه بود نده( نما دو وميت\مح آن و رد منتشر نيز مدتشان وتاه بازداشت خبر قبل ابهر نده(نما ز(عز محمد اساس ن(برا شد. جرم به زنجان نده( نما احمد دون( فر و به خودرو ع( توز نظام در اخلال در معاونت و شدند وم\مح ر(تعز حبس ماه ٦١ تحمل به پا( سا سابق ارشد مقام سه ها ن( ا نار در به سابق رعامل( مد جمال مهد ها نام زاده تق ، ر( تعز حبس سال هفت تحمل به فروش و اب( بازار سابق معاون ( و ما – & محمد & هاد مصوب Yپا هوا قانون ه اختيارات به توجه با ارشد مسئول U( است، داده دولت به ٩٦ سال از تعداد به خود اخير روزها ابلاغيه در (اجرا درخواست به توجه با رده، اعلام ابينه اعضا فرسودگ سن ابينه، موافقت و ناجا مسئولان انتظام نيرو به متعلق خودروها از برخ دستگاه هزار تعداد اساس، ن(ا بر و رده تغيير س لو(ها وتا(تو دستگاه ١٢٠٠ و بنز سوار فرسوده سالگ ٢٠ سن تا نيرو ن( ا روز لند و شد. نخواهند محسوب هاصفح هشت هانام ژه(و در ران(ا روزنامه در ران،(ا به رونا ورود روز نودمين مناسبت به رانيان(ا زندگ بر رونا تاثير به مفصل گزارش پرداخت. • ا صداوسيم به نظارتی تذکر دولتی نهادهاى با قرارداد درباره از هم خوش خبر U( اسماعيل است. شده هشترود وحسين حبس سال ١٥ تحمل گفت: و داشت ملت شده تاراج اموال بازگشت ماه ٦١ به نيز پا(سا ل حراست سابق رئيس با نشده، صادر آن را هنوز ه پرونده U( در دو وميت\مح شدند. وم\مح ر( تعز حبس ها Uبان مطالبات از بسيار متهم ار\هم ه است درحال مجلس اصولگرا نده(نما Uبان مطالبه دلار ميليون ٩ جمله از بازگشته سخنگو جمال محمدجواد گذشته سال و ملت Uبان مطالبه دلار ميليون ٩٣ پارسيان، ه بود گفته ندگان(نما رفتار بر نظارت هيئت صادرات. Uبان طلب تومان ميليارد هزار شش خلاف» را نده(نما دو ن(ا اقدامات هيئت ن(ا .«بود نداده تشخيص ندگ(نما H(وظا با هفته ن( ا ا( گو ه يه( قضا قوه سخنگو نتيجه ادامه در بود، آمده نشست به پر دستان رد اعلام نيز را گر(د ارز اخلال پرونده U( صادر نفر ٢١ وميت\مح را داد: توضيح و عبارتند ها آن ها درشت قول به ه شده اخلال در ت مشار جرم به ه (خو حسن از قاچاق ق( طر از شور پول و ارز نظام در تحمل علاوه به اخلال ميزان ضبط به ه ارز دو نقد جزا و ر( تعز حبس سال سه شده وم\مح رده، تحصيل ه اموال برابر به زاده تق قناد رسول همچنين است. به ارز نظام در اخلال در ت مشار جرم ، ر( تعز حبس ماه شش و سال چهار تحمل به ه اموال برابر دو نقد جزا پرداخت وم\مح شوفه\م هاارز ضبط و آورده دست سقوط پرونده در (بازداشت < (ن راNاو &هواپيما ▪ خود اخير روزها نامه در نظارت نهاد U( و صدا سازمان ران(مد از تعداد به خطاب نامه ين( آ ه ن( ا به توجه با رده، يد تا سيما، ب(تصو به ٩٤ سال در دولت معاملات تضمين نامه ين(آ آن مستثنيات جزو مل رسانه و رسيده قراردادها در آن مفاد ليه ت(رعا نگرفته، قرار سازمان آن و دولت ها دستگاه بين شده منعقد قوانين ت( رعا همچنين بود. خواهد الزام فروض به بسته نيز بيمه حق سورات به مربوط بگيرد. قرار توجه مورد د(با قرارداد، Hمختل شورا عضو ان تر فرزانه لاب به اشاره با ارگزاران حزب ز مر آوردن دست به برا ندگ(نما از بعد ندگان(نما دوره هر ان(پا از پس» :گفت دولت ها سمت بازگشت به حاضر ندگان،( نما برخ مجلس، ردن لاب با و نيستند خود شهرستان و شهر به ها آن دادن قرار فشار تحت حت و ران( وز با ن( ا هستند. تخت( پا در سمت سب درصدد .«دارد شور برا منف ج(نتا ها زن(را پرسنل شماره انتشار با جوان روزنامه از نفت، وزارت مستخدم ندگان( نما از شمار تيتر با دولت با ملت خانه ميان بستان بده روند رد. تهيه گزارش «نفت در الدولگ يل و نان» و( سنار سه روزنامه ن( ا مطرح جان( لار عل بعد مقصد درباره را مل امنيت عال شورا اول: و( سنار رد. و( سنار - جمهور است( ر دوم: و( سنار - در ارگردان به گر( باز از نقش تغيير سوم: ران.(ا سياست هاصحبت به اشاره با شرق روزنامه نوشت:فوتبالفدرا­سيونسابقرئ­يسپيشدوماه درباره مفصل صورت به و زود به شاءا...ان» لموتس،(و Yمار قرارداد عقد و ب(تصو مراحل به مربوط موضوعات آن، پرداخت چگونگ و مبلغ فوتبال فدراسيون اقتصاد وضعيت و اساسنامه ها پرداز دروغ از برخ منشأ همچنين و مل فوتبال عليه ال(سر افته(سازمان هدفمند و U(نزد از را امل گزارش اخير هاسال در شورم ز(عز مردم به رودررو و مستقيم صورت به غش او در ه هر شود هروسي تا داد. خواهم ارائه رو داده وعده تاج مهد ه زمان از . « باشد ند، «سيه» ،است «غش» ها آن در ه را افراد «!گذرد م روز ٧٠ دقيقا - (مل آرمان • شورمان اطراف حواش از \( روزها ن( ا سرانجام و ن(را او هواپيما سقوط موضوع گذشته روز ماجراست. ن( ا علت به رسيدگ و داد توضيح نيز خصوص ن( ا در اسماعيل پرونده ن( ا در بازداشت U( نون تا ه گفت مسلح وهانير (قضا سازمان در و دارد وجود ههاخانواد از تعداد است. رسيدگ حال در پرونده و ردند ت( ا\ش اعلام باختگان جان گذراند. م را خودش تحقيقات مراحل &طبر پرونده وضعيت ن آخر ▪ گفته خود قبل خبر نشست در اسماعيل قوه ارشد مقامات از طبر بر ا دادگاه ه بود برگزار ماه بهشت( ارد سابق دوره در يه( قضا از سوال بهشت(ارد ٣٠ در حالا و شد خواهد و نشد؟ برگزار دادگاه ن(ا چرا ه بود ن(ا و بين پيش رد: اظهار سوال ن( ا به پاسخ در بهشت( ارد م\( و س ا( ام س در ه بود آن پيش قانون ه روال اساس بر دادگاه جلسه ن( آخر در اما شود. برگزار بود، رده بين را خودشان نظر د(با پرونده لا و ه روز قانون مهلت ان( پا در پرونده ص( نقا درباره نند اعلام ه ن( ا جا به ردند، م اعلام متهم يل و دو هر نه، ا( دارد نقص پرونده يل و گر( د ه گفتند و ردند استعفا اعلام جوان- • هم نوزاد فروش و د خر مورد < از م گذر(نم ▪ سياس توئيتر يه( قضا قوه سخنگو از خراسان خبرنگار خصوص در روزنامه ن(ا اخير گزارش درباره پاسخ در و ه پرسيد نوزاد فروش و د( خر از \(در ه اخير مورد در يه(قضا قوه گفت: شده نوزاد فروش و د(خر به مبادرت ها استان را ت( جد نشانه و شد. وارد ت( جد با بود اذعان حال عين در و دانست نفر سه بازداشت اف را فعل ها مجازات و قوانين ه رد دانيم. نم اقتصاد- & دنيا • سلطان! توليد خط با برخورد لزوم شرق- • ها! ( ا\ آمر <سب به (م تحر (درمان (شيم (جان لار &ها ه ناN و ها پاسخ آرا و راتNمذا شدن شفاف تا &بعد ازشغل هشد منتشر ا\(آمر مقيم ران(ا هنرپيشه U( از (دئو(و است داشته مجاز فضا در ا گسترده ها بازتاب ه ها زن گمانه ه درحال عل نده(آ سمت درباره است، شده آغاز جان(لار از بار نخستين برا و سخن خود نده( آ شغل روحان دولت گفت، دولت گر( د به نسبت را ين( آ و مصوبات در ها «قانونمندتر»ههانام ها پاسخ و دانست را نشدن شفاف و ها ميسيون رات مذا نشدن پخش ( چرا درباره ح( صر به نژاد احمد دولت در را مجلس است(ر ه جان(لار عل رد. ارائه ندگان(نما است(ر ان(پا روزها به روحان حسن دولت در سال، ١٢ از پس بود، گرفته دست رئيس آقا بعد مقصد ه جاست ن( ا مهم سوال نون ا شود. م U( نزد خود ژه(و وگو گفت در سوال ن(ا به درجواب او بود؟ خواهد چه او نده(آ شغل و جاست است دانشگاه ما اصل خانه است؟ خوب م(برو جا » :گفت خبرنگار به باخنده خبر خود است(ر دوران روزها ن(تر تلخ مجلس است(ر ورددار ر .«گردم برم جا آن به و رفسنجان هاشم ا... ت(آ مرحوم رحلت روز و سليمان قاسم حاج شهادت روز را خوانيد: م فارس گزارش براساس را جان(لار مصاحبه ن(ا از (ها بخش دانست. ا( آ شود؟]: نم پخش ها ميسيون رات مذا چرا ه پرسش ن( ا به پاسخ در [ پخش مستقيم صورت به نگهبان شورا و نظام مصلحت تشخيص مجمع رات مذا مردم ون(ز(تلو و و(راد گفت توان نم و هستيم ومت\ح U( جزو همه شود؟ م صحبت ا(آ شود، م پخش سيما و صدا از يه(قضا قوه رئيس تهاصحب تنها نيست... پخش ون(ز(تلو و و(راد از مستقيم صورت به يه(قضا قوه جلسات در حاضر افراد گر(د معاونين، شورا مانند ون(ز(تلو و و(راد در موجود شوراها جلسات ا(آ شود؟ م شود؟ م پخش مردم برا و... گذارسياست Hمخال آرا شفافيت با من ]: ندگان(نما آرا شفافيت به راجع سوال به پاسخ در[* باشند شفاف مجلس همانند نيز ههادستگا گر(د شود تلاش د(با ابتدا در البته نيستم. گام ردن (اجرا دنبال به د(با مرحله ن(ا از پس شود؛ پخش ها آن رات مذا حداقل و در هادستگاه گر(د د(نبا باشيم... هوا دو و بام U( ومت\ح در توان نم بود، بعد شفافيت رغم به مجلس درباره اما شود پخش ها آن از خبر U( تنها و باشند اختفا ت(نها از نده(نما U( باشيم... بيشتر شفافيت دنبال به دارد وجود نون ا هم ه بسيار ن(ا در قدرتمند هابخش بدهد، رأ خواهد م وقت و آمده Uوچ شهر U( بدهد رأ خواهد م وقت نده(نما ن(ا دارند. توقعات ه هستند Uوچ شهرها وجود فشار اگر اما ند. انتخاب است، شور مصلحت را چه آن خدا و خود بين د(با شود. م مگيرتصمي ن(ا مانع باشد داشته مصوبات در قانون ت( رعا نظر از قبل ها دولت به نسبت دولت ن( ا من نظر به * درصد ٤ به درصد ٣٠ از دولت قانون تخلفات عن( است. رده عمل بهتر نامهين(آ مقدار ها]: صلاحيت بررس دربارهرد.[ اذعان د(با موضوع ن(ا به و است رسيده شورا نم م ر\ف ه ن( ا ضمن بود، ها صلاحيت يد( تأ درباره مگوها بگو ن( ا از هم را نقد ن(ا ول رفت(پذ را آنان نظر د(با حال هر به و است الخطابفصل نگهبان دانان حقوق به راجع مجلس اگر نشد، عمل دقيق جاها بعض در ه دانم م وارد ا(آ دارند، فساد همچون الات\اش گفت م و رد م را ار همين نگهبان شورا بود؟ خوب و سته(شا اقدام نشين خارج گر( باز U ( عجيب نظر اظهار دنبال به توئيتر فضا در را اد(ز هانش وا (ا\(آمر مهافيل گر(باز بنياد نازنين داشت. زنان حقوق جوانان، حقوق از ت(حما پوشش در الملل بين عفو سازمان در سياس زندانيان و گر(باز ن(ا ند. م فعاليت ا\(آمر متحده الات(ا عضو مادرش، فعاليت واسطه به سال ن( چند تشباه نتولوژ( سا بود. نتولوژ( سا فرقه دارد. ران(ا در حلقه عرفان به اد(ز فضا در را ( دئو( و تازگ به بنياد نازنين اشاره با آن در ه است رده منتشر مجاز جامعه و ا\( آمر توسط ران( ا م( تحر لزوم به نالمللبي د:(گو م ن(ا» ها م( تحر اقتصاد شيم مثل درمان و ماند م ن(ا برا بيمار ه را سرطان به ند خوب قسمت بقيه صدمه هم ها رساند. م ه ن(ا يم(بگو خوب م( تحر نظر اظهار ن(ا !«است پيچيده خيل بد ا( است مردم م(تحر از او ار\آش ت(حما و بنياد عجيب اقتصاد و (دارو حوزه در م دست ه ران(ا رده جاد( ا مردم برا اد ( ز ها گرفتار نش وا آن به توئيتر اربران تا شد موجب است، جمله: از دهند، نشان هاگروه هاتلاش به اشاره با اربر * نيازمندان به دارو رساندن برا ران(ا در جهاد نخواهند فراموش ران( ا مردم و خ( تار » : نوشت Uم روزها ن( ا ادعا ب ها بچه ن( ا ه رد متخصصان ن(ا ه حال در شدند، مردم حال حت خودفروخته مشت U( و درمان شيم بستند را زمينران(ا ان ود به دارو ارسال راه ران( ا مردم عام قتل و نظام حمله خواستار و ران(ا ساله ٧٠٠٠ خ(تار ننگ ه(ما شما شدند! «!هستيد ه ن( ا و باشيم هم ترامپ ممنون د( با ما لابد * به بستن رو \پزش تجهيزات و دارو ورود راه عملاً (ا\(آمر مدل م(دار و خودمونه سلامت خاطر ميشيم. درمان شيم اميد به هم ما رانن( ا درمان شيم دنبال * رو بدنشون اعضا و بشن مغز مرگ ه روز ا\(آمر ن ر\ف ببرن. بهره دنيا U( تا نيم اهدا U( به بدن جاشو U( ثروت و التشو( ا هر بميره نن. م دعا پشتش چقدر شور برا « بشر حقوق فعال » عبارت از استفاده * نازنين خانم نادرست بنياد را(ز است برابر در شان( ا خانم بازداشت ن قدس نگار و استراليا در تر د بازداشت عسگر سيروس وت\س ا\( آمر در موارد رد. مطلق گواه شده ر ذ مدعاست ن( ا بر فعال » شان( ا ه از برخ حقوق هستند. «رهابش با اربر * ن(ا گذاشتن اظهارات به ه( نا با هم تلخ بسيار ها س\ع را ران( ا ها م( تحر آن در ه بنياد نازنين نوشت: بود، رده تشبيه درمان شيم به شيم از بعد و قبل ه( سور و من( ، ليب عراق، ! درمان توئيتر در ران( ا ضد ها چهره نش وا البته روشن موضوع ن(ا از را گر(د ابعاد و بود جالب ت(حما سان چه توسط بنياد نازنين ه رد شود. م گروه مسئول اعتماد حسين امير جمله از پهلو خاندان توسط ه « فرشگرد » به موسوم از بسيار پرده پشت در و شده تاسيس از دفاع به ند م فا( ا نقش ران( ا ها م( تحر است. پرداخته بنياد خواستار توئيتر اربران برخ گذشته روز ه شدند ( زا رانت مسيرها با برخورد بزرگ مفسدان و فسادها گير ل\ش باعث شود. م اس\انع آستانه در و ٩٥ خرداد ام س مبن شد مخابره (رهاخب دهم مجلس يل\تش به افته( راه ندگان( نما ان\اس نه( هز ه ن( ا بر لهاهت در تومان ميليون ١٫٥ شب مقننه، قوه هارفتار و اتفاقات از بسيار د(شا است. تهران ه جا آن از اما باشد، افتاده گذشته مجالس در روحيه بر مجلس، فعل ندگان( نما از بسيار يد تا مردم لات\مش حل برا تلاش و انقلاب در گذشته رهارفتا برخ رود م انتظار دارند، هها(رو اصلاح شروع برا و مردم نفع به مجلس مسائل از \( مثال عنوان به شود. ل(تعد اشتباه است ن(ا رود، م ازدهم( مجلس از آن انتظار ه اقتصاد ط(شرا در ان\ام حد تا ندگان(نما ه بر Uوچ هرچند بار شور، فعل نامساعد نگذارند. المال بيت گرده به اشاره با ليلاز سعيد وزارت از رحمان رضا نار بر به ه اتفاقات جهانگير آقا رد: اظهار شد، منجر صمت گفت باره U( به سخنران U( در ٩٧ سال در انتخاب را خود منش توانم نم حت من ه صدا و سر بسيار جهانگير آقا گفته ن(ا نم. جمله ن(ا رسيد. م نظر به عجيب حرف و رد صمت ر( وز عنوان به رحمان آقا انتصاب به ن(ا از اطلاع هيچ جهانگير آقا بود. مربوط آقا ه شنيد اخبار و و(راد از و نداشت انتصاب سمت ن(ا برا روحان آقا طرف از رحمان است. شده انتخاب نوشت: uتابنا • خبر : خبرداد پست واشنگتن بندر به اسرائيل &بر سا حمله از پيش روز < ( رجا شهيد uنارN ناوچه حادثه از نقل به گزارش در پست واشنگتن روزنامه U( » رسم مقامات و ا\( آمر دولت مقام U( صهيونيست م(رژ ه شد مدع « خارج دولت حمله «ران(ا (رجا شهيد بندر» تاسيسات عليه مقام U( حال همين در است. داشته بر( سا گفت: نورنيوز به ( رجا شهيد بندر در مسئول ههاسامان در ها اختلال برخ گذشته هفته در ناش تواند م ه پيوست وقوع به بندر ا انه(را باشد. بر(سا حمله از امل آمادگ به توجه با رد: خاطرنشان و تاسيسات در غيرعامل پدافند واحدها با موثر و موقع به مقابله و ( رجا شهيد بندر در اخلال گونه هيچ آمده، وجود به الات\اش گزارش به نشد. جاد(ا جار ها فعاليت روند م پست واشنگتن سيما، و صدا خبرگزار مه ٩ روز بر( سا حمله پشت اسرائيل، د:( افزا ا جاده و آب تاسيسات به بهشت)( ارد ٢٠ ) اعتماد همزمان است. بوده ( رجا شهيد بندر ه ا حادثه به اشاره با گزارش در ن( آنلا حين در بهشت(ارد ٢١ روز Yنار ناوچه برا رخ ارتش ( ا ( در نيرو شناورها ن( تمر ناوچه برا حادثه از بعد روز چند نوشت: داد، پست جروزالم صهيونيست روزنامه ، Y نار Y نار ناوچه اصابت شد، مدع گزارش در منطقه افق در د(جد جنگ ه دهد م نشان آن توان م ه است مشاهده قابل خاورميانه الات( ا و سو U( از ران( ا بين بر( سا جنگ را و عرب شورها از برخ نار در متحده رد. قلمداد گر(د سو از اسرائيل نوشت: ران عصرا • برخ با روحان دار( د ت( سا ه شد برگزار حال در سياس فعالان نخبگان و فعالان از جمع » را ها آن دولت ه ن( ا از فارغ بود. خوانده « احزاب سياس اساس چه بر نخبه واژه انتخاب نيست مشخص قابل موضوع ن( ا شده، انتخاب مهمانان برا عنوان به مهمانان از دام هيچ با(تقر ه بود توجه متبوع حزب در م تدس و نبودند احزاب نده(نما رفتند. نم شمار به تاثيرگذار هاچهر نيز خود نوشت: ٢٤ داد رو • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.