Khorasan : 2020-05-20

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ است، محصول انحصار ننده7 عرضه اختيار در وجود به قيمت ش افزا برا عرضه اهش7 انگيزه گيرد. م ل]ش سياه بازار عمل در و د آ م د مو نيز خودرو قبل ها گذار قيمت تجربه يل]تش به گذار قيمت ه7 است واقعيت همين تلاش بار ن ا اگرچه است. شده منجر سياه بازار جمله از ها روش برخ تعيين با تا است شده هر برا خودرو د خر ت محدود و ش7 قرعه مدت برا سند انتقال ممنوعيت و مل د7 ن ا به سوداگرانه ها ه سرما ورود از مشخص، بدل به نيز سوداگران اما شود جلوگير بازار استفاده با احتمالا و هستند آشنا فنون ن ا ها ن ا گسترده حضور ، ا اجاره مل دها7 از ردن7 ن گز جا و ها نام ثبت در مل دها7 خودرو سند انتقال برا محضر تعهد ا قولنامه زد. خواهند دور را د جد ارها]راه نده، آ در رد؟7 د با چه پس با مواجهه برا گر تنظيم گر د ارها]راه و ت ر مد نحوه بر نظارت ، انحصار بازارها خودرو بازار ل]مش است. محصول عرضه تعهد به ه7 نون7ا بود. توليد اهش7 سال، ٣-٢ ن ا در واردات قطعات از بخش خودروسازان، ادعا بين پيش توان م است، شده ساز داخل داشت. سال ان پا تا خودرو توليد برا مشخص خودروسازان تعهد عنوان به اگر بين پيش ن ا شود، تلق خودرو از مشخص ميزان توليد برا عن رد.7 ت ر مد را موجود تقاضا توان م سال در خودرو ميزان چه ه7 باشد مشخص اگر از ه7 برآورد با توان م شود، م عرضه و توليد رد.7 ت ر مد را بازار دارد، وجود تقاضا سال در صنعت، وزارت رسم آمار براساس توليد خودرو دستگاه هزار ٨٥٥ حدود گذشته، دستگاه ميليون امسال برا اگر است. شده بخش سراغ به توان م باشد، شده گذار هدف انباشت تعهدات ه7 است ن ا واقعيت رفت. تقاضا برآورد ه7 دارد وجود خودرو ل تحو برا ا شده 7حا خبرها برخ ندارد. وجود آن برا دقيق سال در ل تحو برا حت خودروسازان ه7 است ن اندبنابرا رده7 فروش پيش خودرو نيز ١٤٠٠ قبل تعهدات به شده توليد خودرو از بخش وزارت جا ن ا رسد م نظر به ابد. م اختصاص دقيق تعيين ضمن و ند7 دخالت د با صمت هر ه7 ند7 مشخص شده، تعهد خودروها آمار برا خودرو ميزان چه سال ان پا تا خودروساز ند.7 تعهد تواند، م فور ل تحو و د جد نام ثبت در شفاف آمار ارائه جز به ه7 است ن ا واقعيت نهادها و دولت مستقيم نظارت و توليد زمينه وتاه7 در خودرو، عرضه و توليد روند بر نظارت تنظيم برا گر د موثر برنامه توان، نم مدت است ضرور اگرچه رد.7 بين پيش خودرو بازار خودرو صنعت در اصلاح برنامه مدت، بلند در ه7 قرار مدنظر آن در توليد يف7 و مّ7 ارتقا و دخالت است ضرور مدت وتاه7 در اما گيرد، دو بازار تعيين و قيمت در نه بازار، گر تنظيم بر نظارت و توليد گذار هدف در ه7 ، نرخ گذار هدف ن ا به خودروسازان عمل نحوه قبل خورده ست]ش اقدامات و گيرد صورت نشود. رار]ت بازار ت ر مد برا مردم حرف روز ادداشت شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون زاده حسن مهد ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: economic@khorasanne­ws.com خورده ست>ش نسخه رار>ت خودرو برا و گران بر قضا دستگاه و مسئولان چرا نم نظارت ه]طلاوس و دلار بازار التهاب oمستضع قشر جا؟7 تا گران آخه نند؟7 ميشن. له دارن ه7 نرخ ت دلار اون جمهور رئيس آقا ازش ه7 اقتصاد اون شد؟ چ داد قول ار7 نگفت مگه شد؟ چه زد م حرف ٤٥ ارانه به ا خانواده هيچ ه7 نم7 م واقعا شد؟ چه پس باشه؛ نداشته نياز تومان نيستيم. راض ازت ه7 ما ! نوبر شما ه]س چرا پس شده، اعدام ه7 ه]س سلطان ها سلطان عن شده؟ برابر چند هم باز داره؟ وجود گر د بدبخت از اخبارش درصد ٩٠ ون ز تلو ما از انگار است.] آمر ملت لات]مش و ندارد! وجود جهان در تر خوشبخت نيد.]ب ه]س گران برا ر]ف ه ان آقا تونه نم چون رسيده جنون مرز به من پسر بپردازه. رو ه مهر ه]س تامين بگيران مستمر بازنشستگان آه ماه دو شود. م شما گير بان گر اجتماع خبر بازنشستگان حقوق ش افزا از گذشت د. شو م گرفتار هم شما نشد. نظر اظهار هر از قبل ه7 ا جامعه تو مشخص را ات سياس سوگير و جناح د با ه7 رو سان7 نيم7 لعنت ه7 د بد حق ن7 آوردند. وجود به رو باند و حزب بس. و است تبليغات فقط ارش7 دولت از خودم جمله از رانندگان از اد ز تعداد نام ثبت خودرو ردن7 سوز گاز برا پارسال در دوباره باز نيست. خبر هنوز اما ردند7 گو جواب هنوز اما نند7 م تبليغ ها رسانه نيستند! پارسال رانندگان همان به رهبر معظم مقام شخص د با چرا آن تا ند7 ورود مستقيم ل]مش و مسئله مسئولين عن بشه؟ حل اساس ل]مش نند؟7 حل را مردم ل]مش د با ه7 دانند نم و اقتصاد لات]مش تمام به د با شان ا ا آ مسئولان تا نند7 ورود گر د لات]مش همه بيفتند؟ ر]ف به رمضان ماه از بعد را خودرو نه معا چرا را آن خرداد آخر تا حداقل نند؟7 نم د تمد تا رمضان ماه ار7 ساعت چون نند.7 د تمد شلوغه. نيست، بيشتر ٢ ميليون ه7 شد7 نم خجالت دولت پس خواهد م را گداباز پرداخت تومان برگزار سرفصل در بگذارد حداقل بگيرد؟ پول مردم از عاد روزها در و ها ش هما بگيرد. من ا استفاده ارها]راه» مطلب درباره د با « رونا7 روزها در ولرگاز7 از مون خونه برا رفتم پيش روز چند ه7 بگم ١٢ بين خوبش xمار بخرم، ولرگاز7 نگرفتم ن بنابرا بود قيمتش ميليون ١٥ تا با رونا7 انتقال احتمال درباره نگران تا باشم. نداشته هم ولرگاز7 دفاع سال هشت ثارگران ا جزو و ارم]بي نون7 تا اما سالمه٥٠ هستم. هم مقدس ا خانه قبل دوسال ام. نداشته ا بيمه هيچ و فروختم را آن تومان ميليون ١٠٠ ام داشته گفتند م ه7 ردم7 گوش مسئولان حرف به را پولم ندارم. هم ماشين ميشه. ارزان د، نخر سه ها قيمت متاسفانه اما بان تو گذاشتم پولم چون ه7 جاست ن ا جالب شده. برابر تعلق من به معيشت م7 است بان داخل دام7 هيچ ه7 است همين xملا اگر نگرفته. بگيرند. چيز د نبا ارگران7 از ه7 بگم د با فرزندآور موانع درباره باشه، ه 7 پول ه. اقتصاد نش تر اصل راست اگر بشن. دار بچه خداشونه از همه مخارج درباره نين7 ار7 گزارش ميگين، لباس، ، پوش تا مان زا از ، دار بچه و... ه]الس7 پيگير را ران ا اخبار موقع هر واقعا تاج چه مسئولان ن7 م ر]ف ن7 م و ا] آمر از اش همه ه7 گذاشتند سرمردم نند؟7 م بدگو شورها7 گر د به داره دلهره جمعيت شدن م7از دولت اگه ا دوم ازدواج مرد اگه بده دستور ها دادگاه نند]ن درست سنگين پرونده ش برا رد7 سوم نه. ا نه7 م رشد جمعيت ببينيد وقت اون شان چشم ه7 سان7 برا متاسفم ن آفر است! شده دوخته غرب دهانبه گزار. خدمت وملت تبردول اداره ار7 ساعت بهشت ارد ١٥ از عاد حالت به شهردار مپ سازمان درآمد ت رعا رونا7 مرخص دوسوم قانون و برگشته ها سازمان گر د ه7 درحال شود نم سر رونا7 دوران روال همان به شهردار تا نيد7 س]منع رو پيامم لطفا روند. م ار7 نان7 ار7 رسلامت]ف به شهردار ران مد باشند. اجتماع تامين بازنشستگان ما حق پيش سال ١٥ از حقوق ساز همسان پرداخت ٩٩ سال در مسئولان اگر بوده مان پشت بر را ش7 زحمت قشر ن ا ن نفر نند]ن داشت. خواهند سرشان • • • قيمت رقابت شورا سرانجام گذشته روز ارخانه7 قيمت گر، د عبارت به ا رسم ها انواع قيمت اساس، ن ا بر ه7 رد7 اعلام را خودرو ش افزا با شور7 اصل خودروساز دو خودروها شده تعيين قيمت به نسبت درصد ٢٣ تا ١٠ نون7 ا لذا است. شده تعيين ،٩٧ بهمن در ٦٨ پارس، پژو و ميليون ٣٧ د پرا با اغذ7 رو ها قيمت عمل در ول هستيم مواجه ميليون ن ا سوال هاست. نرخ ن ا برابر ٢ حدود بازار در خواهد اغذ7 رو شده اعلام ها نرخ ا آ ه7 است شود؟ م اجرا ا ماند خودرو بازار به رقابت شورا ورود فلسفه به اگر در انحصار وجود دليل به ه7 بينيم م م، برگرد بيرون نهاد ورود از ر ناگز خودرو، داخل بازار در گر تنظيم نهادها هستيم. بازار تنظيم برا آثار توانند، م شيوه چند به انحصار بازارها نخستين نند.7 رفع را ننده7 مصرف بر انحصار بازار در ه7 ا شيوه است؛ گذار قيمت شيوه، م. ا ده د گذشته و اخير ها سال ط خودرو محصول عرضه چون ه7 است ن ا شيوه ن ا تبعات • • • • • • • • • رضوخراسانس­لامتبيمه جوابيه ٧ مردم حرف ستون در مطلب درج به توجه با دفترچه نه هز چرا» عنوان با ٩٩ بهشت ارد هر برا ال ر هزار ٣٨٨ ماهانه سلامت بيمه رساند: م استحضار به «...و است نفر مصوبه مطابق ٩٨ سال در درمان نه هز ال ر هزار ٣٨٣ مبلغ ماهانه ران وز هيئت متقاض ه7 افراد و است شده تعيين سازمان ن ا درمان بيمه دفترچه افت در وسع اب ارز آزمون در ابتدا د با هستند از پس ه7 ار)7 وزارت سامانه ( نند7 ت7 شر جواب ور7مذ وزارت سو از لازم ها بررس ق طر از ا سامانه همان در شده بيمه به آزمون چنان آن اساس بر ه7 گردد م اعلام پيام گيرد قرار ٣ ا ٢ ،١ ده در شده بيمه چه در بود. خواهد گان را دفترچه صدور نه هز و ٥ ،٤ ها ده در شده بيمه ه7 صورت حق سرانه نه هز درصد ٥٠ د با گيرد قرار ٦ و د نما پرداخت دفترچه صدور جهت را بيمه باشد بالاتر ها ده در شده بيمه چه چنان است ال ر هزار ٣٨٣ ه7 را بيمه حق ل7 د با د. نما پرداخت • • تقليد مرجع ٢ سو از فطره ات ز ميزان اعلام شيراز ارم]م ا...ت آ دفتر «.نند7 عمل همان چنين فطره ات7 ز به مربوط اطلاعيه در نيز قوت مبنا بر امسال فطره ات7ز» :استآورده مبنا بر و تومان هزار ١٠ مبلغ گندم، غالب مشدهاعلا تومان هزار ٣٠ مبلغ برنج، غالب قوت موارد ن ا از هر انتخاب در مؤمنين است. «.هستند مخير برا را آن قيمت ا گندم ا برنج همانند است؛ مشدهانجا تحقيقات طبق دانند. م اف7 فرد هر تومان هزار ١٠فرد هر برا گندم قيمت ميانگين تومان هزار ٥٠ حدود فرد هر برا برنج قيمت و د با محترم ن مقلد ه7 است ر7 ذ ان شا است. اگر و نند7 محاسبه خود ا منطقه قيمت طبق به باشد، بيشتر ا متر7 قيمت مناطق از بعض در ، همدان نور و شيراز ارم]م عظام ات آ به ردند.7 اعلام را امسال فطره ات7 ز ميزان ط همدان نور ا...ت آ دفتر سنا، ا گزارش همدان نور ا...ت آ» :رد7 اعلام ااطلاعيه سه پرداخت و ندانسته x ملا را غالب قوت در ه7 را ها 7 خورا از دام7 هر از يلوگرم7 رشده7 ذ فطره ات7 ز عنوان به عمليه رساله • • • • ون هما خوانندگ جالب داستان و د نو بلندپرواز لموتس، و گشاد لاه • خوب ژن دنبال به موسيق در اگر ه7 است نهاآ از ] ان شجر ون هما م، بگرد واقع به ون هما اما گيرد م قرار فهرست ن ا در بزرگ پسر است. پدرش موسيق هنر دار ميراث يم، بگو بهتر ا هخان در 7ود7 از ان، شجر استاد پسر توانا حنجره رد.7 رشد پدر هنر دانشگاه قدم 7ود7 از ون هما تا شد باعث پدر، اهتمام و در و ند7 xو7 ساز بگذارد، موسيق راه در دوستان از همگ ه7 ساز استادان محضر جوان در او بنوازد. بودند، پدر ان] نزد و به را مانچه7 و رفت موسيق هنرستان به رد.7 انتخاب خود تخصص ساز عنوان جالب جا آن ون هما زندگ قصه گذشت از بعد او ه7 شود م م صحنه رو سال چند دهد. م سر آواز نغمه و د آ سرماخوردگ اگر د شا لغو برا او تصميم و پدر سرنوشت نبود، نسرتش7 رقم گر د جور ون هما مان اران]هم خورد. م هنر و ادب صفحه در و جور و جمع گزارش و پيشتر ه7 فوتبال فدراسيون سابق رئيس * گفته ران ا در لموتس و x مار حضور هنگام اخير اتفاقات درباره است، نجيب“” بسيار او بود ادعا و لموتس و xمار ت ا]ش پرونده به مربوط فوتبال فدراسيون مسئولان ه7 ن ا درباره او ادبيات او گفت: ردند،7 ار]دست را قراردادش ه7 است ن ا جمله ن بهتر رد.]ن استفاده خوب پرداخت بند د گو م او گذاشت. لاه7 ما سر او ما را قرارداد فسخ صورت در غرامت ماه سه ار]دست نيست. درست ن ا اما م رد7 اضافه هر طرف از ندارد. وجود قرارداد هيچ در لازم شود، م بسته فيفا oسق ر ز ه7 قرارداد شود. پرداخت مرب دستمزد د با و الاجراست او دستمزد نتوانستيم مربوط ها خ تار در هم ما نيم.7 پرداخت فيفا در خودمان منابع ق طر از را ه7 م زد oمختل ها بخش به نامه ١٥ ،١٠ ما نند.7 م7 ما به لموتس و قرارداد پرداخت در نهادها و هات7شر از هم ز7مر بان رئيس بگيرند. را قرارداد فسخ جلو ه7 خواست مربوط ند،7 فسخ را قرارداد ه7 س7 هر قرارداد طبق م ر]ف و... بدهد غرامت د با ماه سه اندازه به خراسان رسد؟ م جا7 به لموتس و پرونده نيد7 بخوانيد. را ورزش ون هما صدا وسر پر ار]هم نحوه از جذاب هفتمين در را گزارش ن ا اند. رده7 آماده پدر با بخوانيد. خراسان از صفحه بيانيه نه، آ جلو رفتم م بودم، بچه من » * درباره ردم...7 م ن تمر رو گرفتنم سيمرغ بودم مطمئن هم، روز“ و ابد” فيلم موفقيت دونستم م سرفروششم ميفته. براش اتفاق ن ا جملات از بخش ن ا « ... ميره فروش ه7 است محمدزاده د نو ننده7 اميدوار به اش شخص نستاگرام ا در تازگ به در محمدزاده است. گذاشته xاشترا ها سال خاطره از دئو و ن ا چقدر اما د. گو م خود قبل را هاصحبت ن ا د با اولين در گرفت؟ جد ضميمه از صفحه همين به سلام زندگ پرداختيم. موضوع تجسم ا آ ه 7 ن ا مفيد واقعا اها رو مطلب است؟ سلام زندگ در را بخوانيد. - مصطفو شور ا رسانه فعالان و ران مد از جمع با دار د در رساند م روشن افق به را شور واحد، ميت حا تجربه : روحان نست ا خو ص ز تخاب ت نيست نظام oتضعي دولت، oتضعي ه7 م شو راهبرد خطا ن ا دچار د نبا در ران ا ملت ه7 ن ا بيان با جمهور رئيس و انسجام اتحاد، با رونا،7 روس و با مقابله زمينه افزود:داد، انجام خ تار معجزه همبستگ به نيز ساله هشت تحميل جنگ در پيروز تجربه ن ا و بود واحد ميت7 حا وجود خاطر شاهد نيز رونا7 روس و با مبارزه در را موفق واحد، ميت7 حا تجربه ه7 معتقدم و م بود و رساند. خواهد روشن افق به را شور7 همراه و عموم انسجام و وحدت افزود: با مبارزه مل ستاد و دولت تصميمات با مردم مرحله ن ا از ما آميز موفقيت عبور باعث رونا،7 و جاد ا در همگان ها رسانه و شد سخت بسيار نقش انسجام، و همراه ن ا ت تقو اطلاع گاه پا گزارش به ردند.7 فا ا مهم عصر روحان تر7 د ، جمهور است ر رسان فعالان و ران مد از جمع با دار د در روز د عوامل و ل دلا ح تشر ضمن شور،7 ا رسانه عالمگير بيمار با مقابله در نسب موفقيت را زمينه ن ا در واحد ميت7حا وجود ،١٩د وو7 رد:7اظهار و بيان موفقيت ن ا در اصل نخستين زمينه در واحد ميت7 حا گذشته ماه سه در ما رئيس م. رد7 تجربه را روس و ن ا با مقابله هميشه دوگانه ميت7حا ه7 ن ا بيان با جمهور درصد ٨٣ه7 ن ا افزود: است، بوده ضرر موجب بهداشت ها دستورالعمل به شور7 مردم دولت با مردم همراه از نشان ردند7 عمل ن ا در و دارد درمان و بهداشت مسئولان و به سيما و صدا ژه و به ها رسانه همه همراه مهم نقش رسانه، ن ا بودن فراگير خاطر در موفقيت سوم دليل روحانداشتن­د. برعهده منسجم تيم وجود را ران ا در رونا7 با مقابله و بيان مبارزه ان]پي xنو در درمان و بهداشت درمان ادر7 روز شبانه تلاش با رد:7 ح تصر نان7 ار7 همه و پرستار ، پزش از اعم شور7 روزها در ه7 رونا7 روس و ، درمان ز7 مرا امروز بود، آور دلهره و ناشناخته بسيار نخست اضطراب و ترس و شده نزد نترل7 مرحله به است. شده م7 ج تدر به بيمار ن ا از مردم دانست نظام oتضعي را دولت oتضعي روحان است ن ا راهبرد خطاها از ] افزود: و oتضعي دولت oتضعي نند7 م ر]ف برخ ه7 ر وز جمهور، رئيس سخنان از پيش نيست. نظام اصحاب از تعداد و اسلام ارشاد و فرهنگ خبرگزار و مطبوعات مسئول ران مد و رسانه خود نظرات هاو دگاه د بيان به شور7 ها پرداختند ها رسانه اهميت و نقش درخصوص رسانه از دولت پشتيبان و ت حما خواستار و بين همدل و گو و گفت فضا ت تقو و ها الاسلام حجتشدند. ها رسانه و شور7 مسئولان روزنامه رمسئول مد دعا محمود المسلمين و خبرگزار رعامل مد زاده قل مجيد اطلاعات، رنا، ا رعامل مد هاشم ضياء سيد تسنيم، گنج عبدا... سنا، ا رعامل مد متقيان عل ر مد مقدم بيژن جوان، روزنامه مسئول ر مد رحمانيان مهد ،«oال» خبر ت سا مسئول رم7 مهران شرق، روزنامه مسئول ر مد مبين محمد ، همشهر روزنامه مسئول ر مد ، مهاجر محمد برنا، خبرگزار رعامل مد مطبوعات فعالان از مدرس د فر ليلاز، سعيد پيش ميرزا محسن تر7 د همچنين و شور7 بيان به سخنان ط شور7 مطبوعات سوت7 حضور اتفاق به و پرداختند خود ها دگاه د مبارزه صحنه در جمهور رئيس روزمره و فعال ل دلا از را زمينه ن ا در گير تصميم و رونا7 با اقدامات موفقيت و جامعه در آرامش جاد ا مهم دانستند. زمينه ن ا در بخو فطر عيد از قبل تا رونا ار>بي بيمه ز وار احتمال نند7 ثبت را حساب شماره و مراجعه ار]بي بيمه ت سا به د با مشمولان پيام گفت: ار7 وزارت ار]بي بيمه ل7 ر مد شدگان يد تأ برا حساب شماره درخواست و شود م ارسال زود به ار]بي بيمه نها عيد تا مشمولان ار]بي بيمه نيم7 م تلاش مسعود تسنيم، گزارش به شود. ز وار فطر ملت، ، مل بان شش ه7 ن ا بيان با ، بابا بان اسام سپه و رفاه تجارت، صادرات، از ] در د با بگيران مقرر ه7 است ها متقاضيان افزود: باشند، داشته حساب ها آن دارند حساب بان شش ن ا از ] در ه7 ش را و ان]ام ه7 ار]بي بيمه ت سا به د با را حساب شماره و مراجعه دارد را اطلاعات حساب شماره پيام د با حتماً اما نند.7 ثبت عيد از قبل تا اگر باشد. آمده متقاضيان برا تأمين دوستان وعده طبق نشود؛ ز وار هم فطر و شد. خواهد ز وار نده آ هفته در اجتماع حساب بان شش در ه 7 متقاضيان افزود: درخواست پيام شان برا اگر دارند ]بان نها شدگان يد تأ ها آن آمد، حساب شماره آن حساب به ماه اسفند ار]بي بيمه ه7 هستند شود. م ز وار ها رونا شيوع در چين نقش از تحقيق متقاض شورها ش افزا نيم7 م ار]هم آن منشأ درباره تحقيقات در شود، مهار رونا7 چين: انبرا7 موضع ننده7 يد تا رونا7 روس و خصوص مگيرتصمي بدنه عموم مجمع است. چين عليه نش7 وا در است. جهان بهداشت سازمان در به استراليا در چين سفارت درخواست، ن ا به برداشت ن ا و رده7 انتقاد انبرا7 دولت از شدت را جهان بهداشت سازمان اخير قطعنامه از است. رده7 oتوصي xجو نترل7 تحت از پس بيمار ن ا به جهان نش7وا تا ند7 م ت حما جهان عرصه در آن درآمدن شودو استفاده oمختل تجربيات از ترتيب ن بد ن ا داد: ادامه و شوند. اصلاح oضع نقاط است نيازمند ا حرفه و علم نگرش به ار7 جهان بهداشت سازمان ت هدا تحت د با و د با عدالت و طرف ب اصول باشد. داشته قرار سياس تنش ه7 است حال در ن اشود. ت رعا است. گرفته اوج دوباره استراليا و چين ميان ه7 است شورها7 جزو ا] آمر از پس استراليا رونا7 منشأ درباره ار7 پنهان به را چين همواره چين عصبانيت باعث اقدام ن ا با و رده7 متهم اخير قطعنامه گفته استراليا حالا است. شده موسوم جهان بهداشت سازمان عموم مجمع در الملل بين تحقيقات درباره (WHo) به شورش7 ه7 رد7 اعلام چين جمهور رئيس به رونا7 روس و شيوع علت جامع بررس از نترل7ازپس جهانبهداشت­سازمان سرپرست پينگ جين ش ند.7 م ت حما بيمار ن ا بهداشت مجمع در خود ن آنلا سخنران در رد7 مطرح را اظهارات ن ا درحال جهان استراليا ا،] آمر جمله از شور7 ٢٧ حدود ه7 منشأ بررس خواستار اروپا ه اتحاد و هند ، مرگ به نون7 تا ه7 بودند شده رونا7 روس و هرچنداست. منجرشده نفر هزار ٣١٠ از بيش مخالفت ها درخواست چنين با قبلا چين شور7 ن ا جمهور رئيس بار ن ا اما بود رده7 ب تحقيقات انجام با شورش7 ه7 رد7 اعلام جمهور رئيس داشت. نخواهد ل]مش طرفانه جامع اب ارز از چين گفت: مجمع ن ا در چين PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.