Khorasan : 2020-05-20

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ شنبه چهار ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ حقوق! افزایشدریا­فتبراىنتيج­هبیانتظارم­اه٢ اخبار جامعه داد گزارش ورونيوز نيست خبرآنازهنو­زاماباشد اجتماعتامي­نبازنشستگا­ن هازخمبر مرهمتواند م ميليون تاهزار ٣٠٠ش افزا : شناس روان نظام سازمان رئيس رونا سن وا ننده اميدوار ج نتا ا> آمر در نفر ٨ رو رفتار اختلالات توفان برا د با م شو آماده رونا طغيان از پس از ماه دو ه7 حال در سال مانند هم امسال اما گذرد، م ٩٩ سال بازنشستگان حقوق ش افزا ميزان قبل، ها نرسيده نها ب تصو به اجتماع تامين تاف در را پارسال حقوق بازنشستگان و نند.7 م بازنشستگان از تعداد خراسان، گزارش به اعلام خراسان با تماس در اجتماع تامين حال در آنان ماه بهشت ارد حقوق ردند،7 حقوق ش افزا از خبر هيچ ه7 شده ز وار جاد ا باعث موضوع ن ا و نيست ٩٩ سال ش افزا ن ا است. شده آنان برا لات]مش درصد ٧٠تا٦٠حدود برا ٩٩سال در حقوق ٣٠٠از هستند، بگير حداقل ه7 بازنشستگان سطوح ر سا برا و شود م هزارتومان ٥٠٠تا شود. م محاسبه بيشتر ها رقم ن ا از نيز در و نبوده امسال مختص اتفاق ن ا ه7 چند هر توجه با اما شده، رار]ت هم گذشته ها سال و رونا7 شيوع و امسال اقتصاد وضعيت به حقوق ش افزا ن ا شد م سع د با تورم، بازنشستگان به پرداخت در تر ع سر چه هر شود. اعمال روزنامه مخاطبان پيام چند ادامه در است. آمده باره ن ا در خراسان مربوطه مسئولان ت فا7 ب؛ گذشت ماه دو * تامين ها بازنشسته و ارگر7 حقوق تعيين در شود! م احساس بيشتر اجتماع گرفتار اجتماع تامين ها بازنشسته * حقوق هنوز گذشته سال از ماه دو هستند، ن ا هم ارمندانش7 ا آ دهند. م را پارسال گيرند؟ م حقوق چنين سال حقوق ش افزا جلسه دولت چرا * است. بحث حال در ران وز هيئت حقوق حداقل قانون طبق ه7 ن ا به اشاره با و امسال ط اجتماع تامين بازنشستگان درصد ١٥ سطوح گر د برا و درصد ٢١ د با ميزان ببينيم د با حال گفت: ابد، ش افزا هيئت در اجتماع تامين بازنشستگان حقوق شود. م ن ا از بيش چقدر دولت به ارسال پيشنهاد اساس بر افزود: ت7 شو بازنشستگان حقوق حداقل ران، وز هيئت ميليون دو حدود امسال برا اجتماع تامين است. شده تعيين تومان رنجبر/ جواد محمد ننده7 اميدوار ج نتا از مدرنا ا] آمر ت7 شر است. داده خبر ،ساخته رونا7 برا ه7 سن7وا به ت7شر ن ا سهام قيمت جهش باعث ه7 خبر شد. xور نيو بورس در درصد ٣٠ ميزان در مدرنا ورونيوز، شنبه سه روز د بنابرگزارش سن7وا ن ا ش آزما ه7 است رده7 اعلام هابياني داوطلب هشت روmRNA -١٢٧٣به موسوم بدن من ا سيستم نش7وا اندازه همان به سالم طبيع طور به ه7 افراد رو ه7 داشته پ در را هاند.شد مبتلا ١٩د- وو7 بيمار به مدرنا ت7 شر ]پزش بخش ر مد س،7 ز تل ن ا اما است مقدمات ج نتا چه اگر» :د گو م سن7 وا ه7 ند7 م يد تا را ما دگاه د ها داده روس و از جلوگير ظرفيتmRNA -١٢٧٣ انتخاب برا را ما توانا و دارد را ١٩ د- وو7 وسيع ش آزما برا دارو ن ا از مناسب دوز «.دهد م ش افزا سوم فاز در قدرت اب ارز حال در مدرنا نون7 ش آزما نفره ١٥ گروه سه رو سن7وا ن ا ساز من ا بار دو ا را دارو ن ا oمختل دوز سه ه7 است هاند.رد7 افت در نيامده دست به هنوز فاز نها ج نتا ه7 ن ا با دوم فاز ش آزما ه7 است اميدوار مدرنا اما است هدف ند.7 آغاز زود به نفر ٦٠٠ ت7مشار با را فاز شها آزما ژوئيه، ماه از ه7 است ن ا ت7شر بگذارد. اجرا مرحله به را سن7وا ن ا نها و سوم گذشته ها هفته در ا] آمر متحده الات ا دولت گذار ه سرما ت7شر ن ا در دلار ميليون ٤٨٣ دسترس در تحقيقات پيشرفت به تا است رده7 ند.7 م7 سن7وا به شور7 مشاوره و شناس روان نظام سازمان رئيس رونا7 بيمار از ناش استرس و اضطراب گفت: ستاديل]تشباشور7 شناسرواننظ­امشدموجب اران]هم ،oمختل ها استان در رونا7 با مبارزه مبخشآرا براراخودان]پزشروانوشن­اسروان داشتضرورتا­فرادن اوند7بسيجج­امعهسطحبه دهند.انجامراار7­ن اداوطلبصور­تبههمه حاتم محمد تر7د ن، اعتمادآنلا گزارش به و شناسان روان اقدامات به اشاره با هشنبهس روز د رد:7 اظهار گذشته ماه سه مدت در ان]پزش روان متاسفانه و بود ناگهان طور به شور7 به رونا7 ورود ن ا و خورد رقم قم مقدس شهر در نفر دو فوت با شود فراگير شور7 در رونا7 مسئله شد باعث اتفاق را جامعه د شد اضطراب و استرس آن پ در و مدت ن ا در همچنين رد:7 ح تصر و گيرد. فرا درگذشتگان برانتوانست­ندمتوفيان ههاخانواد ابراز آنان با هم گران د و برگزار مراسم خود آرامش از بعد عوامل ن ا مجموعه و نند7 همدرد شد، م7حا جامعه در ماه ن فرورد دهم از ه7 نسب را خود شناخت رفتار اختلالات و روان فشار ن ا زمان در ه7 شود م بين پيش و داد خواهد نشان بيشتر مردم شود، محو ا ند7 ش7فرو رونا7 ه7 دوره در آنان لات]مش و شوند م خود متوجه باره ن ا در شناخت روان ده عد مسائل و رونا7پسا رد.7خواهدبروز­بيشتر حقوق ساز همسان سرانجام اجتماع تامين بازنشستگان ▪ حقوق ساز همسان سرانجام درباره و خراسان به هم اجتماع تامين بازنشستگان بودجه و برنامه سازمان باره ن ا در گفت: داده انجام اجتماع تامين سازمان با توافقات به توافقات ن ا شود مشخص م منتظر و است انجامد. م جا7 است قرار زمينه ن ا در رد:7 خاطرنشان و شود. واگذار اجتماع تامين به ها ت7شر برا نياز مورد اعتبار داد: ادامه و تامين بازنشستگان حقوق ساز همسان دليل و شود تامين دولت سو از د با اجتماع تورم، ميزان با حقوق حداقل گرفتن فاصله در مردم و هاست دولت اقتصاد ها سياست همسان ا آ ه7 ن ا درباره وبودند. دخيل آن اجتماع تامين بازنشستگان حقوق ساز ه7 طور آن رد:7 اظهار شود، م اجرا امسال امسال است، پيگير حال در و اند داده قول شود. م انجام گرفتيم. تماس اجتماع تامين سازمان امنا خراسان با گو و گفت در ت7 شو بر7 ا بازنشستگان حقوق ش افزا رد:7 اظهار ب تصو انتظار در اجتماع تامين ن ا افزود: و دارد. قرار ران وز هيئت حقوق ش افزا ه7 است ساله هر موضوع حقوق در اجتماع تامين بازنشستگان التفاوت مابه و شود م اعمال خردادماه خرداد در نيز ماه بهشت ارد و ن فرورد حقوق هم امسال شود؛ م پرداخت بازنشستگان به امنا هيئت ارگر7 عضواست. گونه همين موضوع داد: ادامه اجتماع تامين سازمان تامين بازنشستگان حقوق ش افزا ميزان همسان موضوع با همزمان صورت به اجتماع در اجتماع تامين بازنشستگان حقوق ساز برگزار را اجتماع تامين بازنشستگان ٩ ٩ را ها حقوق ش افزا ه7 است ماه دو و ند7 نم ز وار هم را ماه دو التفاوت مابه و رده]ن پرداخت شود. اقدام لطفا است؟ رده]ن دوپيام گذشته هفته دو ط سلام * ش افزا پيگير ه7 فرستادم خدمتتون ه7 اجتماع تامين مابازنشستگ­ان حقوق ن درا حقوقم ه7 امروز باشيد مستاجرهستي­م ازسازمان ]پيام ؛ هيچ نشد پرداخت خ تار ار]بده ادآور وپيام اخطارقطع برا آب نان د خر برا پول بگم 7 به آمد م برا برق ندارم. هم ران وز هيئت ب تصو انتظار در ▪ هيئت ارگر7 عضو با موضوع پيگير برا قربان ٧١١٩ مبتلا- ١٢٤٦٠٣ گذشته ساعت ٢٤ ط رونا د جد قربان ٦٢ و مبتلا ٢١١١ رد: مطرح مجلس نده نما g درگير ها استان د شد وضعيت در بيماران افتگان بهبود تعداد ان مبتلا ل جمع قربانيان ل جمع ساعته ٢٤ ان مبتلا ساعته ٢٤ قربانيان ها س تا سوءاستفاده رونا ط شرا از نترنت ا ها استان تمام ٢٦٩٨ ٩٧١٧٣ ١٢٤٦٠٣ ٧١١٩ ٢١١١ ٦٢ به اشاره با مجلس آموزش ميسيون7 عضو شور7ط شرااز نترنت ا ها س7تاسوءاست­فاده نظارتضرورت­بر، افت دره را7نرخش افزا برا يد7تا نترنت ا ها س7تا گذار قيمتنحوهبر سوءاستفاده خصوص در محمد داوود رد.7 ش افزا و رونا7 ط شرا از نترنت ا ها س7تا دولت گفت: ملت خانه به ها،ه را7 ضابطه ب جامعه در ها گذار قيمت نحوه بر است oموظ ههادگا د گذارقيمت درخصوصند.7نظارت ههاحوز در معتقدم بنده اما دارد وجود مختلف واحد گذار قيمت د با ستد و داد با مرتبط وظيفه ن ا و شود انجام دولت نهادها توسط است.امنيتوآرام­شجاد ا برادولت هامطب بازگشا شور سراسر در >پزش دندان خبرداد: رضوخراسان ست بهز معاون از رونا،7 با مقابله ستاد ]پزش دندان ميته7 دبير ]پزش دندان ها ليني7 و ها مطب بازگشا ستاد، ن ا گزارش به داد. خبر شور7 سراسر در با ٩٩ بهشت ارد ٢٧ گفت: هوشمند بهزاد ان]ام بهداشت، وزارت درمان معاونت ابلاغ ]پزش دندان ها ليني7 و بهامط بازگشا بر يد7 تا با و شد. فراهم شور7 سراسر در و ها مطب در بهداشت ها ل]پروت ت رعا خدمات افزود: ، ]پزش دندان ها ليني7 با ها، ليني7 و ها مطب در ]پزش دندان است. ر پذ ان]ام بهداشت ات]ن دقيق ت رعا هنوز رونا7 بيمار ه7 بدانند د با هموطنان بهداشت ها ل]پروت د با و نرسيده ان پا به ه7 ن ا به اشاره با هوشمند م. بگير جد را ارائه آماده ]پزش دندان ها ليني7 و بهامط پزش دندان اران]هم گفت: هستند، خدمات نحوه از بهداشت، وزارت سامانه به مراجعه با د با و مطلع آن ها دستورالعمل و ها بازگشا تخدما ارائه شور،7 قرمز مناطق در شوند. آگاه است. بلامانع اورژانس ]پزش دندان ان]ت وگو گفت به ها نش7 وا ادامه در در قبل روز چهار ه 7 نوزاد دلال با خراسان دهنده امور معاون سراغ به سنا ا نون7 ا شد، منتشر صفحه همين با را موضوع ن ا و رفته رضو خراسان ست بهز اجتماع معاونت سمت در حقداد آقا است. گذاشته ميان در و است رده7 يد تا رضو خراسان ست بهز اجتماع امور دوفروش خر به اقدام دلالان ها، بيمارستان حاشيه در ه7 ه7 هاخانواده نوزادان فروش دو خر» :نند7 م نوزادان حاشيه در ندارند را فرزند نگهدار توانا مال لحاظ از ه7 هاخانواده گيرد م صورت دلالان توسط هابيمارستا­ن مال فقر دچار ندارند، را فرزند نگهدار توانا مال لحاظ از شوند م فرزند صاحب ناخواسته ا هستند اعتياد ا د شد نوزادان فروش دو خر ن ا و بفروشند را خود فرزند است ن]مم «.گيرد م صورت دلالان توسط نهابيمارست­ا حاشيه در گاه ها پيگير با ه7 ند7 م يد7 تا البته مسئول ن ا توانسته ها بيمارستان ران مد و رضو خراسان ست بهز نند.7 xپا ها بيمارستان از را ننگ ن ا اند سازمان البته » : د گو م طور ن ا حقداد آقا ها بيمارستان ران مد با ه7 جلسات ط ست بهز x پا ها بيمارستان از را امر ن ا توانسته داشته، هم فرزندخواند­گ روند درباره حقداد«.ند 7 سال» :است رده7 بيان هم را آمار و داده توضيحات برا را فرزند ٣٥٠ حدود رضو خراسان در گذشته دادگاه ازسمت شده يد تا هاخانواده به سرپرست بانو ٣٠ به گذشته، سال در همچنين م. ا داده سال دو در است. شده داده ل تحو فرزند همسر فاقد عهده به نيز خاص xود7 ٦٠ سرپرست گذشته، «.است شده گرفته - اجتماع گروه گذار قيمت بر نظارت ضرورت ▪ فناور و تحقيقات آموزش، ميسيون7 عضو نحوه بر نظارت ه7 ن ا بيان با مجلس، ضروربسيار نترنت ا ها س7تا گذارقيمت به د با نظارت نهادها معتقدم بنده افزود: است ط شرا از راحت به افراد ه7 نند7 نظارت هاگون نند.]ناستفادهسو­ءشور7خاص شد حذف م جرا تقسيط طرح از م جرا تقسيط طرح راهور، پليس رئيس گفته به مال7 سيد سردار شد. حذف امسال بهشت ارد سال گفت: روز د خبر نشست در انفر هاد و اجرا م جرا بند قسط برا طرح گذشته در افزود: و شد. oتوقي رفع خودرو هزار٦٢ م جرا رانندگان سال ظرف شد مقرر طرح ن ا قسط صورت به پرداخت پيش بدون را خود تنها اما رد:7 اظهار مال7 سردار نند.7 پرداخت و ماندند متعهد مصوبات، به رانندگان درصد ٢٣ ردند.7 پرداخت را خود م جرا بيشتر ه7 ن ا به توجه با گفت: راهور پليس رئيس از طرح ن ا ردند،]ن عمل خود تعهد به رانندگان مقرر داد: ادامه و شد. لغو امسال بهشت ارد ردند،]ن وفا خود تعهد به ه7 رانندگان ن ا با شد سال ه7 افراد ه7 طور به شود برخورد شان خودرو ردند،]ن پرداخت را خود م جرا شد. خواهد oتوقي PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.