Khorasan : 2020-05-20

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١رمضان ٢٦ ون ز تلو ها خبر و ها چهره روزها ط نژاد فرخ حميد ميليونر » مد7 فيلم با نده آ به احمد مصطف اثر « ميام فيلم او د. آ م خانگ ش نما مراحل تازگ به ه7 را « ميجر » و ننده7 تهيه مقام در شده، ميل]ت اش فن دارد. ران7ا آماده گر، باز ند م باز «عاشقانه» ال سر دوم صلف در ، رگ زاب و انمسي از صلهفا لسا g از پس گلزار محمدرضا پيش سال حدود صفحه در س]ع انتشار با گلزار محمدرضا دوم فصل قرارداد امضا از خود، نستاگرام ا ن ا در حضورش و داد خبر «عاشقانه» ال سر توليد پيش آغاز اما بود، شده قطع ال سر رسم خبر انتشار و «گيسو» نام با د جد فصل مهر ها،رسانه در ال سر ن ا به گلزار پيوستن گذشته سال تابستان ه7 بود خبر آن بر يد تا شد. اعلام گلزار محمدرضا سو از ها تجربه فيلم، در سينما ها ستاره از ند. آ م حساب به گلزار ارنامه7 در ناموفق - اشيان مائده سينما از دور ▪ شود م تمام امشب « رخا ز» گذشته سال طول در گلزار محمدرضا سمت به بيشتر گرفت، فاصله سينما از ه7 شهرها در ٩٨ تابستان او رفت. موسيق هم نماهآبا و رد7 برگزار نسرت7 ران ا oمختل داشت. آنجلس لس در ا پرحاشيه نسرت7 « ساحل » نام به ا قطعه ت همچنين او درباره مطالب انتشار رد. 7 منتشر هم را ل اوا در او نسرت7 ها بليت نرفتن فروش و مخالفان سو از شد باعث ، فروش بليت گرچه بگيرد. قرار هجمه مورد منتقدانش در اما رد]ن باز ا تازه فيلم در گر باز ن ا داشت پرسروصدا حضور موسيق عرصه ها صحبت تازگ به شد. حواش درگير و برا او بالا دستمزد درباره پورامين وحيد را او نام گر د بار «باش برنده» مسابقه اجرا اتازه انتقادات مورد و انداخت هازبان سر بر گرفت. قرار نندگ7 تهيه بهداد حامد به « ات باد » موسيق آلبوم ساز آهنگ و خوانندگ برعهده را شورجه اميرحسين دوشنبه آلبوم ن ا است. داشته هم خوانندگ زمينه در و شده. منتشر دارد. ههاتجرب « 7رخا ز» ون ز تلو مجموعه از قسمت ن آخر رود. م آنتن رو بهشت ارد ٣١ و نوزدهمين ، ه]شب عموم روابط گزارش به امشب « 7رخا ز» طنز ال سر از قسمت ن آخر به ال سر ن ا شد. خواهد پخش ه]شب از رضا نندگ7 تهيه و سامان جليل ارگردان7 رو رمضان xمبار ماه هاشب ه7 نيا نصير را « برز فر » نام به مرد داستان رود، م آنتن شبه، شدن پولدار هوا به ه7 ند7 م ت روا ط و است 7رخا ز آثار و عتيقه افتن دنبال به شود. م ماجراها درگير ناخواسته ال سر ازفر حجاز هادو صامتژاله، جمشيدپژمان شنبهپنجهمچ­نينهستند.مجموعهن اگران باز ال سر صحنه پشت ٢٢ ساعت حدود خرداد اول نيز خرداد دوم جمعه شود. م پخش « 7رخا ز» رو ال سر ن ا ١٩ تا ١٥ هاقسمت خلاصه خرداد ٦ شنبهسه روز از رود. م ه]شب آنتن شهرام ارگردان7به«پرگار» ون ز تلومجموعهه­م د. آ درمش نمابهه]شبن ااز هحسينشا «باش برنده» با ست>ش ▪ در گلزار محمدرضا حضور اولين ،٩٨ سال خوب فروش و مجر عنوان به ون ز تلو قاب توانست م گيشه در « ١٤٠٠ رحمان» فيلم بزند، رقم را مهم اتفاقات گر باز ن ا برا « باش برنده» مسابقه پخش oتوق با اوضاع اما راه ابتدا در « ١٤٠٠ رحمان» فيلم oتوقي و « باش برنده» . رفت پيش گر د طور ران،7ا « قمار شبه» مصداق تقليد مراجع فتوا طبق ران7 ا دليل به « ١٤٠٠ رحمان» و شد شناخته نشده اعمال آن در مميز ه7 فيلم از هانسخ فيلم ن ا البته شد. شيده7 ين پا پرده از بود، انتقادات مورد مسابقه، آن در گلزار اجرا و توفيق به ا حرفه نظر از گلزار و بود فراوان « باش برنده » با او اما نيافت، دست خاص جذب در توانست م « ١٤٠٠ رحمان » و نخورد. ست]ش گيشه، در فروش و مخاطب هفته ن ا فراست مسعود « دورهم» برنامه مهمان مهمان حال به تا او بود. خواهد اولين برا و نبوده برنامه ن ا ده د « دورهم » برنامه در بار «ببازتا7» برنامه به ههادوشنب فراست شود. م د. آ م در گلزار ه7 استثنا مورد تنها ، هاد منوچهر ه7 است « دل » ال سر ندارد، نقش هيچ آن شخصيت نقش گر باز ن ا ابتدا بود قرار اتفاقا به ، هاد گفته طبق اما ند7 فا ا را « آرش » باز از داشت گلزار ه7 مشغوليت دليل ت نها در و رد7 گير ناره7 ال سر ن ا در ن ا اتفاقا شد. و ن گز جا بهداد حامد شد، تمام گلزار محمدرضا نفع به انصراف امروز همين تا ابتدا همان از «دل» ال سر چون ل دلا به شده، ع توز آن از قسمت ٢١ ه7 ند7 تم ر گران، باز باز قصه، oضع مانند فراوان انتقادها مورد بودن ا ليشه7 و جلب را آنان مثبت نظر و بوده ال سر مخاطبان نقش در گلزار اگر ن، ا بر علاوه است. رده]ن دوباره «عاشقانه» از پس رد،7 م باز «آرش» ن ا و شد م ده د بيات ساره همسر نقش در ناموفق تجربه ن بنابرا شدند، م رار]ت زوج حضور شد. م ثبت او ارنامه7 در گر د ن ا به حداقل « گيسو » در گلزار محمدرضا « عاشقانه » محبوب مجموعه ادامه ه7 دليل تر ننده7 اميدوار بازگشت تواند م است، باشد. او برا مهم بخش اما نشده، منتشر خبر «پيمان» و دارد بستگ او حضور به ال سر جذابيت از حذف دوم فصل در شخصيت و گر باز ن ا اگر خواهد ال سر بر اد ز منف تاثير شود، پشتوانه به توان نم ن بنابرا گذاشت. همين از ، « عاشقانه » اول فصل محبوبيت ش نما در را گلزار تازه تجربه و « گيسو » حالا دانست. موفق ، خانگ د جد سر با زود به ضيا عل ون ز تلو به « فرمول» برنامه اواخر برنامه ن ا گردد. بازم ژه و نوروز، عيد تا ماه اسفند و بود آنتن رو ٩٩ سال ل تحو شد. خواهد پخش خرداد نيمه از احتمالا ابهام از اهاله در «گيسو» موفقيت ▪ خانگ ش نما به سال از پس گلزار نون7ا ال سر در نقش فا ا با دوباره و بازگشته گر باز عرصه در را خود فعاليت « گيسو » از اش ساله فاصله اما داد خواهد ادامه در گلزار نقش شد. خواهد تر طولان سينما متفاوت ا ژه و شخصيت « عاشقانه » ال سر مخاطبان ميان ال سر از مستقل ه7 نبود ال، سر ها ژگ و مجموعه باشد. محبوب « پيمان » مانند محبوب شخصيت گران، باز باعث همه و همه قصه، و سيد هومن باز با از مخاطبان استقبال و ال سر ن ا جذابيت ال سر دوم فصل ن، ا بر علاوه بود. شده آن خواهد همراه نيز تغييرات با « عاشقانه » افشار مهناز غيبت تغييرات ن ا از ] بود. است. گر د گر باز شدن ن گز جا و نقش در سيد هومن حضور درباره هنوز هاد منوچهر آثار ثابت گر باز ▪ «بغل نه آ» ،«عاشقانه» از پس «گيسو» ال سر ار]هم چهارمين ، «١٤٠٠ رحمان » و بود. خواهد هاد منوچهر با گلزار محمدرضا اخير ها سال در هاد ه7 آثار همه در او فا ا ، ساخته خانگ ش نما و سينما ژه و منوچهر ثابت انتخاب و است رده7 نقش هنوز ه7 « گيسو » جز به است. بوده هاد ن ا همه در باز گلزار برا نشده، ساخته در فروش ميزان نظر از ها، ال سر و ها فيلم بوده بخش نتيجه مخاطب، استقبال و گيشه ار]هم ن ا علت همين به احتمالا و است اخير ها ساخته ميان در است. شده رار]ت امروز نيا ف شر مهراوه اهدا مل روز با همزمان ت7 شر نفس جشن در عضو بدون جشن ن ا ند.7 م صورت به و تماشاگران حضور س سرو و نترنت ا ها ون ز تلو در ن آنلا تماشاست. قابل فيليمو، اود و گيشه در ميليارد ٣٣ فروش ▪ «١٤٠٠ رحمان » فيلم دو با ،٩٨ سال گلزار «هستيم هم با همه ما» و هاد منوچهر ساخته سينما پرده رو ز تبر مال7 ارگردان7 به و ٢٢/٥ حدود ترتيب به دام7هر ه7 شد ده د او فروختند. گيشه در تومان ميليارد ١٠ /٥ گذشته سال فيلم، دو ن ا ناموفق تجربه از پس از گذشته رد.]ن نقش فا ا فيلم هيچ در دليل به «١٤٠٠ رحمان » ، ها فيلم يفيت7 رقم علت به « هستيم هم با همه ما » و oتوقي اد ز تعداد حضور به نسبت ين پا فروش ان رضو جواد ال سر نام تغيير به را نامش خوردن، ليد7 آستانه در « نيوجرس» داد. تغيير « و بيست صفر» صفر » ون ز تلو مجموعه تسنيم، گزارش به ان رضو جواد سيد ارگردان7 به « و بيست فرج مهد نندگ7تهيه و انصار سيام و ون ز تلو مجموعه ن ا نامه فيلم شود. م ساخته ، داشت نام « نيوجرس» ن ا از پيش ه7 مد7 شده نوشته زد ا هد و وثوق شبنم توسط « و بيست صفر » ون ز تلو مجموعه است. و ان رضو سيدجواد x مشتر ارگردان7 به فرج مهد نندگ7 تهيه و انصار سيام سيما سوم ه]شب از پخش برا فصل چند در شتوليدپي ان پا از بعد زود به شود. م ساخته گران باز و دوربين پشت عوامل شدن مشخص و شود. م آغاز ال سر ربردار تصو دهه دو حدود انصار سيام و ان رضو جواد سينما oمختل ها پروژه در باهم ه7 است شوخ » ،٢ و ١ « حاشيه در » مثل ون ز تلو و « زهرمار » و « پاورچين » ، « بزرگ زه جا » ، « ردم7 هاند.داشت ار]هم پس دارد تصميم مجيد آرش زنده پخش ق طر از فطر، عيد از سوالات به خود، نستاگرام ا ال سر درباره اربران7 ه7 هاند،نوشت او صفحه در «سرباز» پخش حال در سه ه]شب از «سرباز» .بدهد پاسخ است. از با همزمان ]وش7 مهد ربردار تصو شدن گرفته سر بهرنگ ساخته «آقازاده» ال سر ن ا در باز برا ، توفيق رفته. دوربين جلو مجموعه ن ا د جد گر باز گر د نيز خداشناس اوه7 است. ال سر سازمان نظارت و ارزشياب معاون اعلام طبق رونا،7 با مقابله مل ستاد مخالفت با سينما بود شده اعلام پيشتر ه7 سينماها بازگشا شد. منتف بود، خواهد فطر عيد با همزمان ارزشياب معاون نژاد طباطبا محمدمهد با وگو گفت در سينما سازمان نظارت و زمان به مربوط تصميمات ن آخر درباره مهر عيد در سينماها » : گفت سينماها بازگشا هنوز هم رونا7 ستاد شوند. نم بازگشا فطر ببينيم د با و است نداده را بازگشا اجازه ما به و «.شود م فراهم زمان چه بعد موقعيت وضعيت ه7 شهرها ميان در البته» :داد ادامه سفيد رونا7 با مقابله مل ستاد سو از شان ا دارند سينما ه7 ها آن است، شده اعلام ن ا به توانند م دارند، را سيار سينما ان]ام در بتوانيم تا م بود پيگير ما ول نند7 اقدام ار7 ت رعا با را سينماها امل7 بازگشا فطر عيد نيست ر نپذا]ام فعلاً ه7 باشيم داشته ل]پروت و « . بود خواهند بسته همچنان سينماها و هستيم هروروب مختلف احتمالات با ما » :افزود بند جمع به زمينه ن ا در نيم7 م تلاش و ارشاد و فرهنگ ر وز صالح تر7 د برسيم. همان ه7 را خود پيشنهادها هم اسلام سينما ها آسيب ارگروه7 گانه ١٥ ضوابط آن و دادند ارائه رونا7 با مقابله ستاد به بود، ه7 طور آن البته ردند7 بررس هم دوستان رونا7 با مقابله ستاد مجموعه دارم اطلاع من هاندداد انجام بيشتر مطالعات هم خودشان نخواهيم بازگشا فطر عيد در ه7 ن ا اما اولين بعد مرحله در است. قطع داشت، ان پا ا خرداد نيمه از بعد بازگشا احتمالات «.بود خواهد خرداد به نگاه اگر » : رد7 بيان نژاد طباطبا هم گر د شورها7 در سينماها بازگشا ط شرا همه باً تقر ه7 م شو م متوجه م بينداز سپتامبر ماه فرانسه در مثال برا دارند. را ما ط شرا با استراليا ا شده اعلام منظور ن ا به همه عن است داشته بازگشا محدود «.دارند مشابه ط شرا شورها7 انجام تجمع تست دو تازگ به » : گفت و را جوابش د با رونا7 با مقابله ستاد ه7 شده ه7 ن ا احتمال صورت ن ا در ند.7 افت در ت محدود و ل]پروت ت رعا قيد با سينماها خرداد نيمه برا شوند، بازگشا ظرفيت، ما از دام7 هيچ نون7 ا دارد. وجود بعد به تعطيل ان پا درباره قطع خبر توانيم نم ندارد اطلاع س7 هيچ چون بدهيم سينماها دهد. نم قطع خبر ما به هم ستاد خود حت برا شود. گرفته بيرون بازخوردها د با چون شود مشخص ان مبتلا تعداد د با مثال به مساجد و شده آزادتر تجمعات تازگ به د با ن بنابرا اند شده بازگشا محدود طور دند د اگر شود، گرفته اتفاقات ن ا بازخورد جلو به گام ، نيست پرمخاطره ط شرا در سينما مرحله ن ا در است ن]مم و روند م «.بگيرد قرار ت اولو با زود به حسين فرشته ارگردان7 به «قورباغه» ال سر ش نما به سيد هومن اهل گر باز ن ا د. آ م خانگ ها نقش از ] افغانستان، است. رده7 فا ا را مجموعه ن ا اصل جهان سينما تبال>بس درام در سندلر آدام س>نتفلي و س]نتفلي ت7شر آميزموفقيت ار]هم از بعد پروژه ،«نخوردهتراش جواهرات» در سندلر آدام بين تبال]بس موضوع با گر د درام ساخت خورد. ليد7 نهاآ Hustle پروژه به سندلر آدام صبا، گزارش به و زاگار جرميا ارگردان7 به س]نتفلي ت7 شر دنيا ستاره فوق جيمز لبرون نندگ7 تهيه درام، ن ا در پيوست. ا] آمر احرفه تبال]بس تبال]بس آناليزور و اب استعداد نقش سندلر خود باشگاه از ناحق به ه7 ند7 م باز را استاره ماجرا، ن ا از بعد او است. شده اخراج و ند7 م پيدا شور7 از خارج در را بااستعداد خود از NBA ليگ و ا] آمر به او آوردن با دارد قصد ند.7 حيثيت اعاده محتوا ابررسانه اخير آميز موفقيت ار]هم جواهرات » فيلم در سندلر آدام و جهان ن آنلا س،]نتفلي ه7 شد ن ا به منجر « نخورده تراش اثر چهار ساخت به متعهد ، قرارداد امضا با جواهرات » . شود هاليوود ستاره ن ا با گر د به پرفروش جنا درام « نخورده تراش آن داستان و است سفد برادران ارگردان7 xور نيو در قمار به معتاد جواهرفروش درباره جواهر فروش با زودتر هرچه د با ه7 است ند.7 ه تسو را خود ضهاقر ارزشمند، قرار سندلر و س]نتفلي د، جد پروژه ن ا جز به Hubieنام با خانوادگ فيلم ساخت برا است ن و7 چون ستارگان حضور با و Halloween با اونيل، يل]ش و oرودول ا ما ليوتا، ر جيمز، نند.7 ار]هم گر د] layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.