Khorasan : 2020-05-20

7 : 7 : 7

7

هنر و ادب ٧ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ روز د ولنيست و امروز، ب اد آذر، اسماعيل تر د با خراسان توگوگف شان صدا و استود در و دارند تروني]ال چهچه و در و ساز بدون هان ا اگر سازند. م دستگاه با را گوش آزار سبب شان صدا بخوانند، آزاد فضا دربارهز عزرهبر يدها7تأباخ­وشبختانهشو­د. م بدتر ه7 است ن ا حداقل ها،ترانه و فارس زبان به نبود معلوم نبود، شان ا توصيه اگر ول نشده، زبان درباره بود بجا ر7تذ و توجه رفتيم. م جا7 شود، توجه ب زبان به اگر چون چرا؟ . فارس رود. مبينازماپي­شينهوفرهنگ موسيق یرفت! نمفروشتهای­شبليبود،زنده امروزبنان لهر يهان نوازهتارس جهانن آنلانسرت در نند؟ م چه خاقان و سعد اشعار با هستند، فارس زبان از زدا عرب دنبال به ه سان م، شنو م ه7 را «مشاعره» واژه ذهنماندررش تصووافتيم مادش بهناخودآگا­ه ه7 لهاستسا آذر اسماعيل تر7د شود. م تداع و ادب هابرنامه ون، ز تلو در گرمش صدا با تان برا د شا اما ند.7 م اجرا را ههامشاعر ژه و به ر مد و ادبيات استاد ن ا بدانيد ه7 باشد جالب اسلام آزاد دانشگاه فارس ادبيات و زبان گروه است موسيق هنرستان آموختهدانش تهران، وارد پدرش، اهدا ولنِ و با سالگ سيزده از و برنامه ستر7ار از سر بعدها و شد صدا و ساز عالمِ ولن و نوازنده عنوان به و درآورد و راد در «هاگل» شيفته، موسيقنار7 درآذراسماع­يلرد.7فعاليت رشته سراغ به دانشگاه در و بود هم فارس ادبيات دانشگاه استاد ن ا رفت. فارس ادبيات و زبان سيما، دوم ه]شب « بگردش» برنامه درگذشتههفت­ه ه7 سان7 از ، فردوس بزرگداشت روز همناسبتب فارس زبان از را عرب هاواژهوام خواهند م برگردانند، اش جوان دورانِ به را آن و نند7 xپا با ما وگوگفت موجب ه7 موضوع رد؛7 انتقاد شد.شان ا رسد. مفرجامبههف­تهن ادرهمار7 اگر نيست. مقدور چيز چنين و بدهيم تغيير را چه را سعد نيد،7 زدا عرب را زبان بخواهيد همه نها ا رد؟7 خواهيد چه را خاقان نيد؟7 م به را زبان ن ا منتها هاند.رد7 پيدا تلفيق زبان ن ا با تغييرواژگا­نوزباندروه­رد]ناستفادهمس­تقيمطور ار7بهرانها­آبعدوهاندر­د7جاد ا مفهومو اساس ن ا با ما است. «زحمت» واژه مثالش هاند.برد يم: گو م و نيم7 م استفاده آن از مفهوم شيوه آب ليوان زحمت ب» ،«است ش]زحمت آدم» ازدحام، عن «زحمت» عربزباندر ولو...،«بده داده فارسمفهومِواژهن ابهماجمعيت.و شلوغ نطور ا س7چهي بيفتد جا ن ا اگر م. هابرد ار7 به و ن ا م. بردار زبان از را عرب د با ه7 ند7 نم ر]ف نيست. علماصلاً پاپ خواننده ار]بي سر از ت ثر7ا نند،7 م را پاپ هاترانه ن ا از نمونه چند اگر اند.شده شور7 در د. شو م شرمنده نيد،7 بررس اوج در ادبيات نظر از و دارد زبان چنين ه7 ه:7 است مضمون ن ا با شعرها تمام هستيم، شم! م زنده و ميرم م پيشم، نيست تو وقت» را گره هيچ ه7 اشعار !«...و ه اقهوه چشمت برا چرا؟ ند.7 نم باز انسان ذهن هاگره از خال را ميدان ما اصل نهادا موسيق ه7 ن ا خال نهاآ جا نيم،7 پر را ميدان ما اگر هاند.رد7 گر د باشد، بنان امروز اگر د شا شد. خواهد فلان اگر ول نرود، فروش ش هابليت چنان د، بيا دارد، ه7 رنگ و آب با خواننده دقيقه چند ظرف هابليت ه7 شود م شلوغ سرِ هان ا با س7 رود. م فروش بر مشروط ندارد، غرض آگاهانه ه7 ن ا بخوانند، موسيق باشد، درست درست شعر نظرگاهِ باشد. م فهاحر تمام موسيق درباره است سان7 پاپ، را موسيق ه7 شناسند، نم ناهماهنگ صداها آرانيان- الهه اخير ها لسازمعاد درباره نظرتان برا فارس ادب و زبان فرهنگستان واژه برا مثلاً چيست؟ >پزش اصطلاحات برا و « >پزش دور» معادل «سين مد تله» « سخن دور» معادل ،«نفرانس دئو و» واژه ههاواژ ن ا چقدر شما نظر از است. شده ساخته هستند؟ اربرد رونا روزها ن ا برا پيشنهادتان چيست؟ به ه7 را هات]ن بعد و م گو م را حافظ مصرع ن ا بيگانهزداش­تخودنچهآ»:خورد م انسانهردرد ن ا از را شهاخواه همه د با انسان .«رد7 م تمنا چه هر بيرون ند.7 مطالبه خودش درون از عالم، حافظ نيست. ما جنس از و است بيگانه ما با هست او جنس از ه7 خواست م چيز بيگانه از د گو م نيم7 ت تقو را خود درون د با روزها ن ا در نيست. چنين م. دار دوست ه7 هازمينه در مطالعه با مسير در ه7 است ن ا مثل انسان هر برا زمان ميان مبارزه ن ا گيرد. م قرار مبارزه و جنگ عرصه ن ا در ه7 سان7 است. نااميد و اميدوار ماند. نم شان برا چيز گر د خورند م ست]ش بخوانتا7به­شروعورفاقت­تاب7بامادو­ستاناگر همراه خودش با را هاآن عمل ن ا جذابيت نند،7 بروند، تاب7 سراغ به نيست نياز گر د و رد7 خواهد با و د آ م هاآن سراغ به ه7 است تاب7 م دا ه]بل شان براآنازدن بره7شوند ممأنوسچنان­تاب7 د. نما مسخت خود مخاطبان برا هتارس نواختن با لهر7 يهان7 هوادارانش به ه7 اوعده به جهان، سراسر در موسيق همندانعلاق و ند7 م عمل است، داده صورت به پلتفرم، دو ق طر از را اجرا ن ا توانند م به نند.7 تماشا جهان سراسر در زنده، و همزمان اول( شب شنبهپنج لهر،7 يهان7 رنا، ا گزارش از زنده، صورت به تارسه نواز]ت با خردادماه)، مخاطبان ههاخان مهمان، مجاز فضاق طر احتمال ه7 اجرا ن ا بود. خواهد خود جهان از همزمان باشد، نوازبداهه صورت به رود م استنفورددا­نشگاهولهر7­يهان7نستاگ­رام اانت7ا يهان7بودقر­ارن اازپيششد.خواهدپخشا] آمر به اجرا ن، فرورد ٢٥دوشنبه، شامگاه در لهر7 به شم، ابر جاده گروه اعضا گر د با زنده صورت نشد.ميسرار7ن اه7ند7برگز­ار مجازصورت برا و شد7 م را خودش زحمت فرهنگستان است، نهاد ن ا o وظا از ساختن معادل واژگان نيست.ر لپذمعاده7ه­ستند ههاواژ ول دادهتشخيصر­ا ا بيمار شخص است. بيمار آن نام به هم خودش نام و ول نيم.7 عوض را ن ا توانيم نم ما و درست ساختار توانند م ه7 واژگان باشند، داشته مشابه سازد م فرهنگستان ندارد.هم ال]اشو نيست.ر معادلپذه7ه­ستند واژهها ول نامآن نامخودش آنها داگر وش بليتها نها ا . شروط و متن در ه هستند هم سان طرف از عرب هاواژه از افراط طور به گفتارشان نند. ماستفاده هردره7 سان7نند.7 مافراطيد گو مخودتان ت رعاراتعادل­وتوازنجانب­نند،7 مافراط چيز به ند.7 م جاد ا منف فضا ن ا و نند7 نم و oزل چون جهان» : شبستر محمود شيخ قول ش خو جا به چيز هر ه7 ابروست/ و خال و خط .«وست]ني ت اهِ ا يق ست ند، نگ هستيد؟ ار چهمشغولنون ماه هام؛رد7آمادهو راد براراوتاه7­مطلب ٢٠٠حدود فارسزبانيم]تحوت تقودرتواند مه7 مطالب اخلاق در تواند م طور همين باشد؛ داشته تأثير استبودهقرا­ره7ن اضمنبگذارد.تأثيرهمجام­عه بوستان و گلستان صدا، ران ا و راد ه]شب برا تمامراگلست­اننم.7تفسيرومعن­اوبخوانمرا سعد ن ا ه7 است مانده باق بوستان از بخش و هامرد7 زبان د نبا ما گفتيد ون ز تلو برنامه g در و برگردانيم اش جوان دوران به را فارس باره ن ا در نيم. پا آن از را عرب هاواژه دهيد؟ متوضيحبيشت­ر مهراد فرهادهمسرت­ندانتقاد بهادر بنياميناز دست هم موسيق عالم در ه س عنوان به اب ارز چطور را پاپ ههاتران وضعيت د، دار نيد؟ م و ساخته ما نون7 زبان ه7 است ن ا من سخن زبان ن ا بخواهيم اگر عن است. شده پرداخته مانهزارسال­ه ادبيات تمام د با بدهيم، تغيير را موسيق جا پاپ موسيق چرا ه7 امگفته بارها فعاليتحوزه­ن ادره7 اقليتجزگرف­ت.رامااصيل شود م ساله ٤٥ امروز ه ان شجر ون هما درباره oتصني جمله از را، گر د ها خواننده تجربه ، افتخار عليرضا « ستان دل » با فعاليتش ها سال ط او است. رده7 ش ها آلبوم توليد برا اد ز سازان آهنگ ار]هم اندازه به دام7هيچ اما رد،7 ار]هم سهراب) و تهمورس ( پورناظر برادران با او معتقدند برخ است. نبوده صدا و سر پر ه7 سازها آهنگ ن ا با ون هما ار]هم نه ام فرشته نه » نظير ها آلبوم انتشار به واد از را او شد، منجر «من ران ا» و «شيطان موسيق دنيا وارد و دور ران ا اصيل آواز مخالفان ه، نظر ن ا البته است. رده7 تجار ون هما حال هر به دارد. نيز سرسخت سب محبوب خوانندگان جزو ان شجر از ه7 انتقادات وجود با ه7 است لاسي7 م؛ ا دوخته چشم او نده آ به همگ گفتيم آن شود. م ساله ٤٥ امروز ه7 اخواننده تصميم و پدر سرماخوردگ اگر د شا رد.7 م ون هما سرنوشت نبود، نسرتش7 لغو برا او باعث اتفاق ن ا اما خورد؛ م رقم گر د جور ند7 همخوان پدر نار7 در صحنه رو او تا شد ش نما به را ش ها آموخته همه زود خيل و هشتاد، دهه در ون هما آوازخوان بگذارد. ،٨٢ سال در او و گرفت د جد بو و رنگ منتشر را خود رسم آلبوم اولين ،«وصل نسيم» هانسرت7 اجرا بر سرآغاز آلبوم ن ا رد.7 دهه در او شد. و مستقل ها آلبوم انتشار و «قنامهشو» جمله از درخشان، آلبوم چند هشتاد عبدالقادر به منسوب oتصاني اب باز ه7 را ها،آلبوم ن ا همه ه7 رد7 منتشر بود، امراغه گيرد. م قرار لاسي7 موسيق چارچوب در ساده! سرماخوردگg با خوانندگسرآ­غاز نوروز برنامه در بهادر بنيامين زنده اجرا دوباره ماه، دو حدود گذشت از پس ،« دورهم» اد هزندهمسرما، موسيقگزارش­بهشد.هسازحاشي را تند انتقادات ابيانيه انتشار با مهراد فرهاد بيانيه ن ا در گلفام پوران رد.7 مطرح بنيامين درباره داشتن درباره را بهادر بنيامين اخير تهاصحب صراحتبه مهراد فرهاد اد زنده همسر از اجازه خود بيانيه از فراز در گلفام است. رده7 ب ذ]ت نام به آهنگ مل رسانه در امسال نوروز» :نوشت انه7ود7 نامش فقط شد معلوم بعدتر ه7) «انه7ود7» تماس دوستان ام، ا همان در شد. پخش بود) تزدهشگف مرا ه7 ردند7 مطرح را سوالات و گرفتند نشنيده را خواننده ن ا نام حت روز آن تا من رد.7 با را فرهاد آهنگ ون ز تلو ردم7 م تصور بودم. امارده،7پخش گر دشخص صداباوشعره­مان گنجانده اصلشعر جابهه7 را لمات7متن وقت چنان آهنگ و شعر ه7 دم د و خواندم ، بود شده سخت است، شده شيده7 ابتذال چنين به فاخر فرهاد به نابخشودن اهانت ن ا ... شدم ه7شو مورد در اد ز بسيار وسواس ه7 فرهاد است، «.داشتآثارش معنوحقوقاز­سوءاستفاده سعيد عيد روز است قرار در ان شجر ون هما ن آنلا نسرت7 فطر، ن آنلا نسرت7 شود. برگزار وحدت تالار ٣٥ با ستر7 ار همراه به خواننده ن ا فرصت يارس7 ا برد رهبر و نوازنده موسيق به مندان علاقه برا خوب موسيق در اگر است. پاپ حت و لاسي7 ون هما م، بگرد بهاخو ژن دنبال به هاست. آن از ] ان شجر استاد بزرگ پسر ون، هما در 7 ود7 از ان، شجر توان م ه 7 پدر هخان دانشگاه را آن درجه خصوص رد.7 رشد دانست، و پسر توانا حنجره شد باعث پدر، اهتمام قدم 7ود7 از ون هما تا بگذارد، موسيق راه در محضر در و ند7 x و 7 ساز از همگ ه7 ساز استادان در او بنوازد. بودند، پدر ان] نزد و دوستان را مانچه7 و رفت موسيق هنرستان به جوان انتخاب خود تخصص ساز عنوان به چند گذشت از بعد ت، نها در رد.7 به ون هما ه7 شد آن وقت سال، سر آواز نغمه د، بيا صحنه رو آغاز او جد ها فعاليت و دهد ن ا تولد سالروز بهانه به امروز شود. ه7 راه به نگاه خواننده، رده7 ط جا ن ا به تا او م. انداز م است، درس دهه هفتاد، دهه در ون هما دادن پس در او بود. پدر محضر همراه به ها سال ن ا ان شجر استاد ها نسرت7 در رو ا ] آمر و اروپا با و رفت م صحنه عوامل ، نواز تنب همراه را صحنه رو - انتصار رم ا تخصص ت، نها د فعاليتها س نگا م هف پسدا سا است 7 ن تنب صحن ود. ان ت. م، د ست. د ▪ صدا روس پر ار>هم g برا سازآهنگ ان شجر ون هما د، حضر گ ادب ار پ به ست ر آگاتا شد! متهم نشان تازه شواهد احتمالاً ه7 دهد م طرح ست ر7 آگاتا راجر قتل» رمان از را « د رو7 آ نشدهتحسيسن­ده نو گرفته وام نروژ گزارش به است. معماآثارن مشهورتراز ] موضوعنآرت،را ا همواره «د رو7آ راجر قتل» نام به ست ر7 آگاتا نون7ا اما رده،7 زدهشگفت را خوانندگان ا آ است؛ آمده وجود به آن برا هاتاز پيچيدگ تقليدراآنا استسنده نوخودبهمتع­لقطرحن ا هاتاز xمدار نروژ، ن7سا مترجم رده؟ 7 پيدا پوآرو ول7هر و مارپل خانم خالق اثرِ ن ا درباره انگليس مترجم مافِت، لوس است. رده7 داستان احتمال الهام منبع رد نروژ، ن7سا رده7پيدا انگليس م قدمجله دررا ست ر7 ن استا از داستان ، م قد مجله ن ا در است. قتل» مشابه طرح با « آهن ارابه» نام با ورتون ر د باد گو ممافتاست.شدهمنتشر«د رو7آراجر تحت م7دست ست ر7 داستان ه7 نيم7 سؤال نه؟ا استگرفتهقر­ارورتون ر معماداستان­تأثير ، نروژ داستان و ست ر7 اثر ليد7 شباهت راخودشترجم­هاوه7شدروش­نمافت برا وقت نروژ، در داستان ن ا رد. 7 آغاز ورتون ر اثر از به زمان آن از و شد منتشر ١٩٠٩سال در نباراولي انجمن طرف از ورتون ر « آهن ارابه» رمان بعد، دراثرن گتربزرعنوا­نبهنروژ جناسان ننورما است.شدهشناختهژ­انرن ا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.