Khorasan : 2020-05-20

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١رمضان ٢٦ هوش تست ذهن چالش منطق هوش و سودو قانون: در ه طور سيد بنو خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رار>ت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ١ ٣ ٤ ٤ ٦ ٦ ٨ ٥ ٤ ٧ ٦ ٢ متوسط ٨ ٤ ١ ٥ 30 ٣ ٤ ه يققد برا نه گز دام شده، داده ر تصاو به توجه با است؟مناسب خال جا ه م ا نوشته را شور g نام ها شماره از دام هر در رفته ار به حروف جا به جا با بالا ر تصو در بزنيد. حدس را آن د با شما چه نيد مشخص اعداد، بين رابطه به توجه با گيرد؟ قرار سوال علامت جا به د با عدد ٥ ٧ ٦ ١ ٢ ٢ ٤ ٧ ٤ ٩ اب عدد (١(معما لمات باز ٦ ٧ ٤ ٢ ٣ ٤ را حروف از تعداد شما برا ر ز ر تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د با ه7 م انوشته سيد. بنو را حروف تعداد همان با لمات7 سطر استخدام فرم و رفت ا اداره به استخدام برا دختر روز گونه ن ا مشخصات قسمت در فرم ردن7 پر از پس نوشت: ر ر ر نام: عل عل عل عل عل : خانوادگ نام تولد: محل دست را او دختر رد7 م ر]ف ه7 استخدام مسئول مواجه دختر اعتراض با ه7 رد7 پاره را فرم انداخته شما نظر به رده،7 پر درست را فرم ه7 گفت دخترشد. چيست؟ دختر ن ا مشخصات ٨ ٢٩ ٦ ٨ ٥ بسيارسخت ٤ ٧ 50 ه يققد ٨ ٢ ٤ ١ ٣ ٤ ٧ ٩ ٦ ٨ ٣ ٧ ٤ (٢(معما ومعماها جداولحل است؟ روز چه امروز ٣ ١ ۴ ٩ ٧ ٢ ۶ ٨ ۵ ٨ ۵ ٢ ١ ۴ ٧ ۶ ٩ ۶ ٩ ۵ ٧ ٣ ۴ ٨ ٢ ٢ ٧ ٨ ۶ ٩ ٣ ١ ۵ ٣ ١ ۴ ٢ ۶ ٨ ۵ ٧ ۵ ٨ ٩ ٣ ١ ۶ ٢ ۴ ۴ ۶ ٧ ۵ ٨ ١ ٩ ٣ ٩ ٢ ١ ۴ ٧ ۵ ٣ ٨ ٧ ٣ ۶ ٩ ۵ ٢ ۴ ١ ١ ۴ ٣ ٨ ٢ ٩ ٧ ۶ ٩ ٧ ٢ ۴ ۵ ٨ ١ ٣ ۶ ۶ ٨ ۵ ۴ ١ ٧ ٢ ٣ ۴ ۵ ٢ ٨ ٣ ١ ۶ ٩ ٣ ١ ۶ ٩ ٧ ۵ ٨ ۴ ١ ٩ ٨ ۶ ٢ ٣ ۵ ٧ ٢ ٣ ١ ٧ ۴ ۶ ٩ ٨ ٧ ۶ ٣ ۵ ٩ ۴ ١ ٢ ٩ ٧ ۴ ٢ ۵ ٨ ٣ ۶ ٨ ٢ ٧ ١ ۶ ٩ ۴ ۵ ۵ ۴ ٩ ٣ ٨ ٢ ٧ ١ دروغ جمعه و شنبه پنج چهارشنبه، روزها خسرو د! گو م راست هفته روزها گر د در او د! گو م دروغ شنبه سه و دوشنبه شنبه، روزها فرهاد د. گو م راست هفته روزها گر د در و گوست «!امگفتهدروغ­روز دمن»:ند بگوهاآندوه­رامروزاگر است؟ هفته روز دام7 امروز نيد7 تعيين : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه ٧٣٦٩٨٢ – ٢٩٨٣١٥ ٨٣٥٨٢٦- ٥١٦٢٧١ ١٢٨٥٧ – ٢٤٣٥٨ ٩٢٧٣١ – ٢٦٧٣٥ ٤٢٨٧٥- ٧٢٨٣٩ ٩٥٨٢ – ٣٦٥٢ ١٢٣٤ – ٢٨٦٤ ٥٧٨١- ٥٦٧١ ٧٢٦ - ٤١٥ - ٨٣١ ٦٣٩ – ٣٥٧ – ١٩٢ ٥٣٧- ٢٩١ ر تصاواختلاف پ استر خفن نيد؟ پيدا مشابه ر تصو دو ن ا بين را تفاوت ١٠ تعداد توانيد م ا آ باشيد. داشته بيشتر ز تمر روزمره ارها در تا شماست ذهن برا ورزش همچنين باز ن ا نيد. دور خود از را مر آلزا توانيد م ن تمر ن ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان باز ن ا لذت نشان را ا لمه7 چه ر، تصو بزنيد حدس بدانيد ه7 ن ا برا و نيد7 توجه نمونه بهدهد! م ر تصو ر ز ها خانه تعداد است، حرف چند لمه7 د. بشمار را اختلافتصاو ر: او7را ن ٦. ارمنستان م]ز ٣. الجزا ر ٤. لهستان ٥. ١. تونس ٢. عدد اب : چالش ذهن : حرف : پنج حرف : 7لاس، سفال، سال و ... فلاس 7 ال، لا x ، سا x ، فل ، الo ، ال ، لاف و ... تعداد از آن ها اشاره 7رده ا م. فال، سال، چه برا تان نوشته ا م به دست آور د ما در ا ن جا فقط به مم]ن است تعداد 7لمات بيشتر از آن نمونه چهار ولخرج سه حرف : خفن استر پ: باز لمات: عدد بعد ا ن رابطه برقرار است. م 7نند. حر 7ت 7نيد م بينيد بين هر عدد و واحد به سمت چپ حر 7ت 7ه به ش]ل حرف Z انگليس باشد، م آ د و بقيه ش]ل ها به جز مثلث بعد م رسيد و همين طور در مسير ش]ل سوم است به رد o پا ين را ضرب در ٢ و با ٣ جمع 7نيد به عدد مرحله ش]ل 7ه از سمت راست اگر از بالا سمت چپ شروع و هر عدد به ش]ل ها داده شده، در هر پاسخ عدد ٢٥٣ است. گز نه ( ٤) با توجه هوش منطق : تست هوش: پسچنينحرف نم زند.پستنهاروز 7هباق م ماند،روزچهارشنب­هاست. نم زند. روز جمعه نيست، چون خسرو د روز (پنج شنبه) و امروز دروغ گو است. شنبهنيست،چونخسرود روز(چهارشنبه)وامروزدروغ­گواست.پسچنينحرف خسرو د روز (دوشنبه) و امروز راست گو است. پس چنين حرف نم زند. روز پنج شنبه)وامروزراست­گواست.پسچنينحرف نم زند.روزسهشنبهن­يست،چون گو است. پس چنين حرف نم زند. روز دوشنبه نيست، چون خسرو د روز ( چنينحرف نم زند.روز شنبهنيست،چونخسرود روز(شنبه)وامروزراست روزشنبهنيس­ت،چونفرهادد روز(جمعه)وامروزراست­گواست.پس نام : ستاره، نام خانوادگ : پنجعل و محل تولد : هشتگرد معما (٢): معما (١): بهااو ج | | ٧٦٧٤ ٨٨٠ متوسط جدول سخت جدول ش7 خطپسوندها- ازسل- روب]مي آلمان oاش7مزاحمo­سق سو آنچپ- .٧ مغربترس-.٦ شاد اروان7.٥ آذر گوشت خاندان- دستور- لر- مادر .٩ سياحت .٨ عل لقب .١١ مهمات خزانه معروف- جام - x چرو .١٠ اتالوگ7ارا­به-.١٢ سبز ميوهب- غا ضمير- ار اسفند از بخش .٨ استفنسن ژرژ از اختراع .٧ ليسا7 والا در استخوان – چشم ره7 حساس پرده.٩ مرتبهنه- هز - ونان تيم بلقيس- ه]مل سرزمين .١٠ ميان گوش گانه چغندرقند- شيره تفنگ- در آلت .١١ داخل تسخير- انما پو.١٢ : افق س–]برع رستن.٣ ننده آفرجرس– شخص-.٢ باد سازها ازافسوس-.١ مقام .٦ شب - ]لاستي مرتجع .٥ ت بر7 عنصر – آور مرگ باد .٤ پيروز نار-7 : افق ازاعداد- طليعه-xشمار.٢ xمسوا درختجسم- جزء ن تر وچ7.١ راندن.٤ نترنت ا ار]خرابمربع- صدمترآسياب- محصول .٣ ونان الفبا حروف : عمود : عمود اصل قسمت بيگانه- ق تصد انگ- .٢ ساز بدن .١ مقابلن- شير و لفت7 نانلب- ر ز دعا.٣ اپرا ملود جهان .٥ ندا حرف آزاد- جدول- تامين و شگرد- .٤ نه روشنا مظهر - x مدر هوش- .٦ قه نوع - عقب مقعر- نه آ.٨ ظلم- بند زخم oلطي پارچه- چرب اثر.٧ قلب-خالص-قد- هم ار دو.٩ جهان اقيانوس ن تربزرگ مظهر هتل- انتظار سالن - و راد ت تقو .١٠ x خاشا جلوه-.١١ پليد شن آوآش- طنز.١٢ وه 7 نوشتار وتاه7 گوش- شيپور .٢ آسمان - رنگ اس]ع در روش .١ ه اتحاد ومت]ح.٤ ه صفو عهد در لقبزهر-.٣ چوپان جواهرنشان- لاه7.٦ قبرس شور7 تخت پا.٥ غم ار - ا سفيد- جگر س-7 بو ميدان -٧ حاشيه سروپا- ب جور شه- اند ز7مر.٩ ساز هموار.٨ آلمان در شهر نماد زبردست- .١١ مربع متر صد ساچمه- اسه7 .١٠ پول.١٢صلح فيلم موجود- سهيل سعيد از م ا نىن ر اکا ن ا ت س ل ل ا و ر ب ا ن ا و س ر ى ک خ ا پ م ا ست ا ن ف د م ا ر ى ى رسى ا پ ه ست د ا د ن ر م ن م ن ب ا و خ ک ت ر ر و ش ل گى ر ا ه ن شت ه م س ل ک و ت ا ه صف ا ت ا ق ر د ب م س ا ل پ ه ه ل ا ق فر ا ى ر و کس و ب ک د ا ب سپک ا س و ر غ ا د ر ل گ ن د ه ا ى ب ل و ز ج ر ا و د و تا رتىست ا م ا کن م ا م و ب ب ر ه ب ا ب ح ر ا ت ر س ر شک ل ر س ب ا ف س ا س و ا ل ا خ ى ر ا د ل د م خ ا ر ت ه و ى ج ا ق و ل ک م ا ا پ ن سى د ل ب ى ب ا ا ن ت ن ٧٦٧٣ شماره جدول حل ٨٧٩شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.