Khorasan : 2020-05-20

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ! ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١رمضان ٢٦ ] تار امتداد در آور! gاش وام اختصاصی خراسان ؟دبوچه«ترقهسهي »رموزمجارفا­ن راجما ن ا با و سال و سن ن ا در ردم7 نم ر]ف گاه هيچ است، تجربه عمر حاصل ه7 سفيد موها به و بيفتم مجاز فضا شيادان دام در گونه ن ا دستگير با اگرچه بخورم، ب فر راحت همين ردم7 پيدا روح آرامش م7 لاهبردار7 مرد آن ... ول برا وام افت در دنبال به ه7 سال ميان مرد مين7 شيادان دام به دخترش ه جهيز تهيه از ه7 حال در بود، افتاده وار د ت سا در رده7 دستانش لرزش روح تالمات و اضطراب شدت به تلخ ماجرا ن ا درباره شد، م احساس آباد قاسم لانتر7 اجتماع ار7 مدد و مشاور از ] ارمند7 ه7 هاست سال گفت: مشهد زندگ ارمند7 حقوق با و هستم دولت ادارات گذرانم. م او xاند درآمد و است شاغل نيز همسرم ه7 آن با شود م نه هز منزل اجاره پرداخت برا فقط اندازه به داشتيم، ا دغدغه ب و آرام زندگ اما دست وقت هيچ تا م رد7 م خرج درآمدمان نظر از اگرچه نيم.]ن دراز گران د سو به نياز م نبود هم جامعه متوسط اقشار جزو اقتصاد مبود7 فرزندانم نگذارم تا ردم7 م تلاش ول شوند. سخت دچار مال نظر از ا نند7 احساس تا نم7 پنهان را لاتم]مش داشتم سع همواره نبينند. ام چهره در را غم فرزندانم و سر را پسرم و دختر دو بود ترتيب هر به خلاصه، رفتند خودشان سرنوشت دنبال به و دادم سامان ازدواج نيز دخترم ن آخر قبل سال دو ه7 ن ا تا افسارگسيخت­ه ها گران دليل به من اما رد7 نم.7 تهيه را او ه جهيز توانستم نم انداز پس را مبالغ قناعت با همسرم هرگاه ه هد د خر مانند ط شرا هم باز اما رد7 م به و آمد م پيش خاص مراسم برگزار ا ه7 چرا م رد 7 م نه هز را مبلغ آن ناچار اطرافيان نزد دخترم وقت هيچ نداشتم دوست آداب نشدن برگزار دليل به ا شود سته]سرش ان گر را چشمانش نامزد دوران رسوم و ببينم. عروس جشن برگزار مقدمات گر، د سو از ه جهيز تر ع سر هرچه د با من و بود شده فراهم ردم.7 م تهيه را او پيشنهاد دوستانم از ] دار و گير همين در وار د ت سا در وام فروشندگان از تا رد7 نم.7 افت در تومان ميليون٥٠ تسهيلات فقره قبال در را خودشان ها وام افراد گفت او حت او نند.7 م واگذار ميليون مبالغ افت در و است ده خر را وام بستگانش از ] گفت ند.7 م پرداخت را اقساطش نون7ا وام » قضيه و پيشنهاد ن ا شنيدن با هم من همراهم گوش در را ت سا ن ا بلافاصله « فور پيشنهاد ه7 گرفتم تماس فرد با و ردم7 نصب افت در قبال در را ميليون٥٠ وام واگذار بود. داده تومان ميليون٩ پول ن ا گفتم و گذاشتم قرار ناشناس مرد آن با به بنا تا خواهم م دخترم ه جهيز د خر برا را نم.7 تهيه جا را اش زندگ لوازم ضرورت تومان ميليون پنج ز وار از پس داد قول هم او ز وار حسابم به را وام ن ا هفته ط بيعانه نم.7 فراهم ضامن دو من ه7 آن شرط به ند،7 ردم7 آماده روز ظرف را xمدار همه بالاخره، دو هر و رفتيم بان به همسرم اتفاق به بعد روز و ميليون٥٠ تسهيلات او تا م شد ضامن نفرمان ند.7 افت در دومش همسر نام به را تومان انجام طبيع خيل قرارها و قول و ارها7 همه پول ماجرا، ن ا از هفته دو گذشت با اما شد م نشد. ز وار حسابم به به ور7 مذ مبلغ فهميدم رفتم بان به وقت با درنگ ب است. شده ز وار همسرش حساب را پول چرا پرسيدم و گرفتم تماس وام فروشنده و خاص طمانينه با او ند؟7 نم ز وار حسابم به مانده باق تومان ميليون چهار محترمانه خيل او آمد. من نزد خودش زود خيل و رد7 بهانه را در وقت ه7 داد من به آن رمز با ]بان ارت7 گرفتم موجود بان عابر از و خودش حضور بود. شده ز وار ور7مذ وام مبلغ مبلغ ت نها( تومان ميليون١٠ بلافاصله هم من اما، دادم انتقال خودم ]بان حساب به ) انتقال به ه جهيز د خر برا وقت روز همان بعدازظهر در موجود هيچ ه7 شدم متوجه تازه رفتيم بازار نيست. ارت7 آن با ول رفتم بان به نگران و هراسان بعد روز مرد آن ه7 فهميدم بان ارمند7 توضيحات مبلغ ه7 آن از بعد ساعت فقط ناشناس انتقال خودم حساب به را تومان ميليون١٠ بان به ]بان ارت7 شدن گم ترفند با دادم، است، داده تغيير را همسرش حساب و رفته ب خدا از شياد دام در ه7 فهميدم تازه ميليون٥ تنها نه ه7 طور به ام افتاده خبر د با حالا ه]بل ام داده باد بر را اندازمپس تومان ... و بنشينم نظاره به را دخترم ها اش موجود ها سرنخ به توجه با است، ر7ذ ان شا لاهبردار7 مرد ن ا انتظام نيروها تلاش و شد. سپرده عدالت پنجه به و دستگير ها بمب » با ت جنا عامل خونين سال آخر چهارشنبه ه7 «ساز دست بازساز به هنگام زد، رقم مشهد در را «ندامت ها اش» ه7 پرداخت قتل صحنه بود. پوشانده را اشچهره « مجتب » ، خراسان اختصاص گزارش به چهارشنبه است متهم ه7 ا ساله ٣٠ جوان « سوز چهارشنبه» به را گذشته سال سور با نشاند، سوگ به را ا خانواده و رد7 ل تبد شد. پياده پليس خودرو از ان گر چشمان بر آهنين پابندها و ن فولاد دستبندها بيانگر جنا پرونده ن ا متهم پا و دست ار]اف در غمگين ا چهره با و ستاد ا ت) جنا لحظه توانست م د شا شد. ور غوطه خودش xهولنا ت جنا ن ا و ند7 نترل7 را خود ا م خود تار نده آ به هم د شا ندهد رخ م را انتظارش مبهم فرجام ه7 شيد اند ... و شيد7 با بعد دقيقه چند خراسان، گزارش بنابر قوه دوربين عمد قتل ژه و قاض دستور آمادگ قتل به متهم و شد روشن يه قضا اعلام ت جنا صحنه بازساز برا را خود تفهيم با نژاد احمد بر7 ا عل قاض رد.7 و از ، اسلام مجازات قانون از مواد چرا ند.7 بازگو را ماجرا حقيقت تا خواست دادرس بعد مراحل در اظهارات ن ا ه7 سپس گيرد. م قرار قضا استناد مورد حال در و خود امل7 معرف با «ن - مجتب» آن ح تشر به رد7 م xپا را ش ها اش ه7 متاهل من گفت: و پرداخت x هولنا حادثه هيچ ام. نشده درگير س7 با نون7تا و هستم سرم همواره واقع در ندارم! هم يفر7 سابقه نداشتم ار7 گران د به و بود خودم xلا در در )٩٨ اسفند هشتم و بيست ( شب آن اما بازار از بود خودرو سرنشين همسرم ه7 حال ١٠:٣٠ حدود ساعت گشتم. بازم منزل به منزلم ] نزد در را خودرو ه7 بود شب همين در شد پياده همسرم و ردم7 oمتوق ترقه، انفجار xوحشتنا صدا ناگهان هنگام چند رفتم جلوتر وقت خت ر هم به را اعصابم ا سيمان وارها د رو ه7 دم د را جوان به نند7 م منفجر ترقه خيابان، نار7 و گوشه هستند وعذاب رنج در محل اهال ه7 طور خود زشت ارها7 به خيال ب ها آن ول و رفتم تر نزد قدم چند دادند. م ادامه نيد!]ن باز ترقه ه7 ردم7 اعتراض ها آن به ول دارند! وچ7 فرزند دارند! بيمار مردم ههاترق همچنان و نداشتند توجه هيچ ها آن 7 هولنا صدا با گر د از پس ] را دو آن دنبال به لحظه ردند.7 م منفجر اما شدند دور را مسافت ه7 دم! دو نفر سه دوباره نيز ها آن بازگشتم منزلم طرف به وقت دست ها بمب ن ا هم باز و آمدند سرم پشت آن سمت به ه7 بار ن ا وبيدند7 وار د به را ساز حاو يسه7 جوانان آن از ] برگشتم ها خيابان حاشيه سبز فضا درون را ها ترقه در و برداشتم را يسه7 آن هم من انداخت. طرف به بودم شده عصبان شدت به ه7 حال آن از ] هنگام ن ا در ردم.7 ت7حر منزلم مقابلم و آمد رو روبه از س) امير- ( ها جوان ها آن از گر د ] ه7 درحال گرفت قرار ها ترقه يسه7 بود. ستاده ا دورتر فاصله با را چپم دست ه7 داشت قرار راستم دردست نار7 ه7 گذاشتم ساله ١٩ جوان آن سينه به اصرار بود بلندقدتر من از م7 ه7 او اما برود نم گر د ه7 هم من داشت يسه7 گرفتن به شدت از و نم7 نترل7 را خودم خشم توانستم نفهميدم گر د پيچيدم م خودم به عصبانيت را انفجار مهيب صدا فقط افتاد اتفاق چه م. افتاد زمين رو دونفرمان هر ه7 شنيدم و سوخت صورتم و ساعد و دست از بخش با هم آن از بعد شد. سوزش دچار چشمانم الانبياء خاتم بيمارستان به محل اهال تماس ساله ١٩ جوان مرگ ان جر در و شدم منتقل گرفتم. قرار از پس خراسان، اختصاص گزارش بنابر جنا پرونده ن ا متهم اعترافات و اظهارات ابراز بار oتاس حادثه ن ا وقوع از شدت به ه7 پرونده) افسر( جمال سروان رد،7 م ندامت پرونده ن ا ات محتو از ا خلاصه ح تشر به بازجو مراحل در متهم اعترافات و جنا ضمن «نژاد احمد» قاض سپس و پرداخت داد دستور قتل، صحنه بازساز ان پا اعلام توسط ها، ترقه يسه7 از مانده جا به آثار تا ارشناسان7 انون7 متخصصان و ارشناسان7 قرار دقيق ها بررس مورد دادگستر بازپرس شعبه به ارشناس7 نظر ن ا و گيرد شود. اعلام سجادپور- نژاد احمد قاضدرحضور ت جناصحنهح تشر هنگام متهم تحقيقات زندان، به ساله ٣٠ متهم انتقال ادامه همچنان جنا پرونده ن ا در قضا دارد. گر د بار جوان چند باز ترقه ه7 بود گونه ن ا حادثه و زد رقم را 7وحشتنا آلود خون صحنه با است: ر7 ذ ان شا آورد. وجود به را تلخ خبر سابقه سال اسفند هشتم و بيست شب نيمه بمب با xهولنا ت جنا وقوع خبر گذشته، را عمد قتل ژه و قاض ساز، دست ها رد.7 مشهد چراغچ شهيد بزرگراه عازم ه7 داد م نشان مقدمات ها بررس در « سيدامير » نام به ا ساله ١٩ جوان گردن ناحيه به ترقه اصابت با و حادثه محل شاهرگ ه7 است باخته جان درحال ٢٥ حدود شعاع به و شده ده بر او حيات انفجار دود از ناش سياه متر سانت است. گرفته فرا را بدنش اطراف « مجتب» ه7 بود آن بيانگر تحقيقات ادامه عصبانيت درحالت ساله) ٣٠ متهم ( ١٩ جوان گردن به را ها ترقه حاو يسه7 ت جنا ها، ترقه انفجار با ه7 وبيده7 ساله است. خورده رقم xوحشتنا ته ، ناگهان انفجار ن ا اثر بر همچنين نيز متهم راست دست و شده پاره يسه7 دست به با است. شده سوختگ دچار عل قاض دستور به و ها سرنخ ن ا آمدن جنا اداره ارآگاهان7 نژاد، احمد بر7ا مجتب ، رضو خراسان آگاه پليس به و دستگير عمد قتل اب]ارت اتهام به را ردند.7 ت هدا آگاه پليس متهمر تصو هر و نيست ز گر راه را قانون ه7 بود آن شيد.7 خواهد را مجازات تلخ طعم مجرم ادآور با گو ه7 ساله ٣٠ جوان ن ا وجدان عذاب دچار انفجار، xوحشتنا صحنه فضا مقابل آرام به بود، شده د شد محل( ٥ چراغچ شهيد خيابان حاشيه سبز مغازه! شاگردتوسطق­بر"سنگ"١٢سرقت ساعت ١٨از پس ساله٤٢زن شدن زنده بيمارستان! سردخانهدر خبرها ازميان پليس هفتم لانتر7سر بزرگ تهران پيشگير سارق بازداشت از از پس ه7 داد خبر سنگقطعه ١٢سرقت ها آن داشت قصد قبر برابر پنج قيمت به را شان ارزش از بيشتر !برساند فروش به دوستعل سرهنگ وگوگفت در جليليان سارق بازداشت از ا پو خبرنگاران باشگاه با ن امتهمرد:7اظهارو دادخبرقبر هاسنگ س)تزهرا(بهش در مغازه شاگرد پرونده از را قبر سنگ قطعه ١٢ مرحله، دو در و بود رده7 صادر بارنامه ها آن برا و خارج مغازه تهران پيشگير پليس هفتم لانتر7سر بود. قبر ها سنگ از دام7 هر رد:7 ح تصر بزرگ اما داشت قيمت تومان ميليون حداقل سرگرم تلخ فرجام محل شها تمسخرگو با را او احيا زمينه در ناموفق ردند.7 منتقل سردخانه به مرگ علت ه7 ن ا بيان با و با ]پزش پرونده در فرد ن ا قلب ست ا نات معا به توجه از پس افزود: بود، شده اعلام فرد خانواده به خبر ن ا اعلام مراحل پيگير هاآن نظر مد و فن7 برا مجوز افت در شنبه سه صبح ه7 بودند دفن شود م داده اطلاع هاآن به عموم روابط ر مد است. زنده هنوز خانم ن ا ه7 امروز رد:7 بيان لرستان ]پزش علوم دانشگاه صدوروجسدنه معا براه7 قانون پزشصبح شيدن7 نفس متوجه ند7 م مراجعه دفن جواز پسه7ن ابهاشارهبا شهبازشود. مخانمن ا منتقل بيمارستان به فرد ن ا فور موضوع ن ا از پس اورژانس ]پزش تيم رد:7 ح تصر شود، م اورژانس در را فرد ن ا لازم، تهامراقب انجام از ر7ذ درخور نند.7 م بستر مدن بيمارستان آميز موفقيت انجام از پس بيمار ن ا ه7 است است.درمانتحتهم­چناناحياعم­ليات تمسخر ها صفحه گردانندگان فضا در محل شها گو مجاز شدند دستگير شناسا از جيرفت انتظام فرمانده تمسخر عوامل از نفر چهار دستگير و فضا در شهرستان ن ا محل ها ش گو داد. خبر مجاز محمدرضارضا­سرهنگماخبر­نگارگزارشب­ه شهروندان عموم مطالبه و ت ا]ش پ در : گفت افراد ه7 ن ا بر مبن ، جيرفت دوست فرهنگ تهيه با ، اجتماع هاه]شب و مجاز فضا در و شرع ن مواز خلاف محتوا با ها دوبله و محل ش گو تمسخر به اقدام فحاش ضمن ن ا رصد با اند، رده7 اقوام بين اختلاف جاد ا دستور در عاملان دستگير ، ها صفحه قبيل مسئول ن اگرفت. قرار فتا پليس ارشناسان7 ار7 ط بر سا ارشناسان7 رد:7 بيان انتظام به موفق وتاه7 زمان مدت در اطلاعات رصد ها پيج ن ا گردانندگان از تن چهار شناسا يد7 تا به توجه با رد:7 نشان خاطر و شدند. ن ا انتظام ماموران، عموم فرهنگ شورا دستگير ضربت عمليات در را نفر چهار با و دادند. ل تحو قضا مرجع به و ردند7 محل شها گو و ههالهج تمسخر ه7 ن ا بيان شود، م هافرهنگ مرگ ساز زمينه هاقوميت و اعمال اشاعه به ه7 سان7 با پليس : رد7 ح تصر موجب لهجه تمسخر با و نند7 اقدام اخلاق مناف و ت حما با شوند ها قوميت آزردگ و رنجش ند.7 م برخورد قضا دستگاه هماهنگ - ل تو قبر ها سنگ قطعه از دام7 هر برا متهم قصد و رد7 صادر تومان ميليون پنج بارنامه توسط اما داشت شهرستان به را ها آن ارسال پيشگير پليس هفتم لانتر7سر مأموران خاطرنشان وشد. بازداشت بزرگ تهران از را قبر ها سنگ داشت قصد متهم رد:7 ارسال شهرستان به جنوب انه پا ق طر شد.بازداشت اقدامهرازپ­يشه7ند7 لرستان ]پزشعلومدان­شگاه عمومروابطر مد به ساله ٤٢ خانم دوشنبه روز ظهر گفت: اما شود م منتقل سردخانه به قلب ست ا علت در قانون پزش ه7 حال در صبح روز) دامروز( م علا وجود متوجه بوده دفن مجوز صدور حال گروه گزارش به شود. م فرد ن ا در حيات در شهباز عبدالرضا ن، آنلا جم جام حوادث دوشنبه روز ظهر رد:7 اظهار فارس با وگو گفت م علا شدن oضعي علت به ساله ٤٢ خانم منتقل مآبادخر نهابيمارست­ا از ] به حيات تلاش ن چند از پس اورژانس نان7ار7 ه7 شد قاب در حادثه رمان بافت در صاعقه اثر بر گوسفند راس ١٠ از بيش شدن jتل ! داد لو را دزدان ساله ٧دختر بردار فيلم وسيله به ه7 مرودشت در ساله ٧ دختر ضبط را سرقت صحنه فيلم نش والد ل موبا گزارشبه آمد.پليسمامورا­ن م7بهبودرده­7 مرودشت شهرستان انتظام فرمانده ، نا7ر خودرودرونس­رقتفقره وقوعهنگامگ­فت: دختر مرودشت، شهر هاخيابان از ] در فيلم به اقدام خود همراه تلفن با ، هاسال ٧بچه توسط فيلم ن ا ه7 بود رده7 صحنه از بردار گرفت. قرار پليس اختيار در xود7 آن ن والد ماموران گفت: زراعتيان اسماعيل سرهنگ بررس با انقلاب" ١١" لانتر7 تجسس ره دا شدند سارق شناسا به موفق ، ارسال فيلم در قضا مراجع با هماهنگ از پس و و ردند7 دستگير را سارق غافلگيرانه عمليات قضا مراجع ل تحو قانون مراحل سير برا انتظام فرمانده گزارش، ن ا براساس دادند. نوجوانن اانه7ر زاقدامازمر­ودشتشهرستا­ن لوح اهدا با است نيز پليس هميار ه7 باهوش عضو عنوان به را او و رد7 ر]تش ا هدا و سپاس د. برگزشهرستا­ن افتخارپليس پيشگير پليس ار>هم با واقع ماجرا رضو خراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.