Khorasan : 2020-05-27

12 : 12 : 12

12

م. و هفتاد سال ، ٢٠٣٨٧ شماره ،٢٠٢٠ %م ٢٧ ،١٤٤١ شوال ٤ ،١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ند:)فرما %م ع)(%عل امام اميرمؤمنان، .1أَمَلَ 4عَدُوَّ وَ 1عَمَلَ 1رَفيقَ اِجْعَلْ ده. قرار خود دشمن را ت آرزو و خود دوستِ را عملت www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (١٨٢ ص ،٢ ج م:?غررالح شرح( جدیدمجلسآغ­ازازپيشروز­یکهافراکسي­ونرسمیغير نکشیوز خراسان ها ژه و مطبوعات ههاتاز یک درباره دولت ویژه دستور « محرمانه خيلی» مصوبه %زن را ازدهم، مجلس آغاز به مانده ساعت چند به رئيسه هيئت اعضا و رئيس انتخاب برا ها وزن درحال Pمختل ها Pطي و رسيده خود اوج هQ%شQوزنهستند.مجلسدرخودا­ران %شQ هيئت و رئيس Pلي ت اد ز تاحدود گذشته روز رد.Qروشنرارئي­سه %سخنران هنگام در %عباس دون فر داشتند. ازدهم مجلس است ر برا را اش نامزد خود عنوان به بنده» :گفت و ردQ اعلام جلسه ن ا در حاضرمجلساس­ت رانتخاباتد­رمستقلنامز­د منتخب % بابا %حاج حميدرضا «.شد خواهم ازدهم مجلس است ر نامزد و همدان مردم %اسلام انقلاب تراز مجلس جلسه ادامه در ح تصر ازدهم مجلس رسالت خصوص در ما همه است وم مح موفقيت به مجلس»:ردQ در نيمQ 1مQ د با و هستيم موفقيت به وم مح اخلاق دوم گام برسيم، موفقيت به برادر ه سا عنصر ن تر مهم د گو%م دوم گاماست، مدار % گرا جوان و فساد با مبارزه ،%خواه عدالت فرق مجالس بقيه با د با ازدهم مجلس است، هQ است موفق %صورت در مجلس ن ا ند،Q و باشند دخيل آن در شورQ لQ ندگان نما ن ا در مردم تمام از و نندQ سالار سته شا همچنين و « . باشند داشته حضور مجلس با» :افزود رئيسه هيئت يل تش به اشاره ضمن م رسيد نتيجه ن ا به نامه ين آ اصلاح به توجه ظهر از بعد نيم،Q برگزار جلسه چهارشنبه هQ شنبه پنج مجدد و دهيم يل تش را سيونQفرا واستشتابزد­هند فران اهQنيمQبرگ­زارجلسه سرعت به هQ ند ن جاد ا را شائبه ن ا %شتابزدگ بازراچشمما­ن%وقتهQنيمQ ارQخواهيم%م %عل «.است افتاده گر د اتفاق ببينيم نيمQ خصوص در هم اردبيل مردم منتخب زاد ني برا» :ردQ بيان مجلس رئيسه هيئت يل تش Pلي تهام،نيامدرئيسه­هيئتدرحضور­وقدرت همين بر م، شو % هQ بود ن ا همه %انقلاب ن ا ، شدم مجلس %رئيس ب نا نامزد اساس رفتم پذ را آن اما دانم%نم درست را استمزاج %حاج آقا حضور با ما زد، نخواهم آن ر ز و عقد %سQ با مردم هستيم، %شتQ 1 در % بابا نشQوا نيم ن عمل درست اگر هاندنبست اخوت «.دهند%م نشان %منف ارشد مسئول 1 اخير روزها ابلاغيه اساس بر اعلام شور،Q و دفاع اطلاعات، وزرا به % اجرا ران وزهيئتبهشد­هاعطااختيا­راتبهتوجهب­اشده اسناد نوع ردنQ مشخص برا ١٣٨٢ سال در ن ا ابلاغ خ تار از شده، بند طبقه اطلاعات و هيئت ١٣٩٨سالماه­مردادل اوامصوبهدس­تور، آن در «محرمانه %خيل» بند طبقه با هQ ران وز به بود، شده ارسال مسئول ها دستگاه به زمان شود.%مخارج بندطبقهازض­رورت،فقدانعلت است؟ خبر چه بهارستان در امروز ▪ افتتاحيهوP­تحليمراسم ١١تا ٨ساعتازوام­روز تا آن از پس و شود%م برگزار ازدهم مجلس برا %اسلام انقلاب سيونQفرا ١٦ ساعت برگزار %نشست پيشنهاد رئيسه هيئت تعيين چهارشنبه%علننشستدرت نهادروردQخ­واهد مجلس رئيسه هيئت صبح شنبه پنج ا عصر نور غلامرضا گفته به شد. خواهد مشخص دوره ن ا افتتاحيه در مجلس، % اجرا معاون و روناQ بيمار از %ناش مسائل دليل به مجلس مهمانان دعوت از %بهداشت ها ل پروت ت رعا هاشخصيت استانداران، مانند %متعارف تها،اقلي مذاهب، ان پيشوا ، ر لش و شورQ و بود. نخواهد خبر اران ورزش و هنرمندان گزارش و مجلس % اجرا معاون گزارش ارائه همچنين جمهورو رئيس %سخنران شور،Q ر وز دستور نخستين را منتخبين سوگند و Pتحلي رد:Q اظهار و اعلام ازدهم مجلس صحن اول روز %بهداشت ها ت محدود دليل به دوره ن ا در حرم در مجلس افتتاح ين آ از پس ندگان نما ابند. %نم حضور %اسلام انقلاب گذار بنيان رئيسه هيئت اعضا يبQتر درخصوص نور دوره ن ا در صحن روز نخستين در مجلس %سِن مردم منتخب تقو سيدرضا گفت: پارلمان از آقاميرسليم%سيدمصطفرئي­س،عنوانبهتهر­ان روح رئيس، ب نا عنوان به تهران مردم منتخب اولدبيرعنو­انبهشيرازم­ردممنتخبنج­ابتا... عنوان به سنندج مردم منتخب %فتح محسن و خواهند حضور رئيسه هيئت گاه جا در دوم دبير سرفصل»:پرداختمجلس­درتحولسرفص­لپنج مورد پنج بيفتد اتفاق ها آن در د با تحول هQ % ها دوم است، ندگان نما با مرتبط امور % است؛ قانون يفيتQ ارتقا سوم مجلس، شان احيا آخر در و نظارت يفيتQ ارتقا چهارم ، گذار قانون حوزه در % محتوا ها ت اولو فهرست به يدQتا با ان پا در و «.است نظارت و گذار جاد ا خصوص در ندگان نما همه تQمشار افتاداتفاق%تحولبودمهر­جادراگر»:گفتتحول 1 افراد همه بود؛ %جمع اقناع و خرد صورت به %مصورت ارQد باهQبودن اباورشانسا­زمان مجلس ها ظرفيت ازهمه د با ن بنابرا گرفت. خاطرنشانان پادرمردممن­تخب«.ردQاستفاده داشته ارآمدQ و حاشيه مQ %مجلس د با ما رد:Q نيم.QخوبارQهمو­نيمQارQخوب­همباشيم، 1 هيچ روناQ تست هQ شود %م گفته داشت. درامروزتوا­نند%مهمهونبوده­مثبتمنتخبا­ناز ابند. حضورمجلس%علنصحن %عل رد عمل از تمجيد با «اعتماد» روزنامه صداوسيما در فعاليت دهه دو از بيش در %جان لار سياستمدار»عنوانبهاوا­ز%اسلام شورامجلسو مثل ها روزنامه %برخ همچنين برد. نام «Pمنعط ردند.Qر تقد%جان لارتعاملور­د عملاز «شرق» • %انقلابوارآ­مدQ،#قومجلس#برا%)مافزاه ▪ ارآمدQ ، قو مجلس برا % مافزاه» نشست در سرچشمه %فرهنگ مجموعه در «%انقلاب و حضورازدهم مجلسمنتخبا­نازنفر ١٩٢ تهران محمدباقر مراسم ن ا %اصل سخنران و افتند %اسلام شورا مجلس است ر نامزد قاليباف %سخنران تقاضا نشست ن ا در نفر ٧٤ بود. الياسچون% هاچهره جملهازنفر ١٧وداشتند ميرتاج محمدرضا ،%ان Qزا عليرضا نادران، %قاض اميرحسين و مصر عبدالرضا ،%ن الد بههQ%نشست بودند.نشستن اسخنرانان زاده اد زحدودتاآند­رحاضرندگان نماتعداددل­يل رد.Qروشنرامجل­سرئيسههيئت­ورئيسPلي ت مردم تQمشار به اشاره با قاليباف نشست ن ا در ساختار در تحول لزوم و اسفند دوم انتخابات در هQاست نحوبهماشور­Qط شرا»:گفتمجلس، گروه و فرد 1 ارQ ن ا شود... متحول د با حتما در . هست نياز هم 1ت1ت به ه بل نيست خاص نفر هزار ششصد و ميليون 1 تهران در انتخابات دستگاه ارآمدQنا از نشان ن ا هQ شدند حاضر آن معنا به ن ا و است Pمختل ها سازمان و ها ن ا بار ر ز د با %اسلام شورا مجلس هQ است به قاليباف «.دهد انجام %تحول تا برود مسئوليت %سياس توئيتر ها رفته زندان حق اسQاراQ» متفاوت تيتر با «امروز وطن» روزنامه ونزوئلا در ران ا ها %شتQ استقبال به «ببوس را اقتدار»%حماستيتربا­جوانروزنام­ههمچنينرفت. به ژه و پرونده در «ها% ا آمر گوش بيخ ها ش نفت بهن بنزصادراتد­رران امقتدرانهر­د عملموضوع پرداخت.ها% ا آمر هام تحرست شوغرب %سياس فعالان نفر چند از ران ا روزنامه ران- ا مجلس گير جهت » هQ پرسيده را سوال ن ا %سياس فعال انQتر برQا ؛ «؟باشد سو دامQ د جد هادخالت از پرهيز و گاه جا اعاده : اعتدالگرا زQمر شورا عضو انصار غلامرضا ؛ % اجرا حسن؛دولتومردمب­ا% شزداتنملت:اتحادحزب :%خارج سياست مسائل ارشناسQ پور%بهشت ناصر ؛ %خارج سياست در دولت با %همراه دولت،بابيشترتعا­ملاصولگرا:%سياسفعال %مان ا نده نما خباز محمدرضا ؛ %سياس تنازعات از دور جمهور پرواز بال دو دولت و مجلس : مجلس ادوار حزب زQمر شورارئيس %فراهانمجيد؛%اسلام %ن فآفراختلا از دور و %مل نگاه : رانيان ا ندا واقع رد رو : دانشگاه استاد فيان ظر غلامرضا شور.Qمسائلبهبي­نانه • %اسلام انقلاب تراز مجلس ▪ انقلاب تراز مجلس» عنوان با گر د نشست در ميدان ع)( صادق امام مسجد در هQ «%اسلام مجلس منتخبان از %برخ حضور با فلسطين حميدرضا چون % ها چهره شد، برگزار ازدهم زاد، ني %عل ، %عباس دون فر ، % بابا %حاج پرداختند. سخن راد ا به ، زاهد محمدمهد %قبل جلسه در هQ %انQ زا عليرضا همچنين به %ق دقا نيز جلسه ن ا در بود ردهQ %سخنران براساس رد.Q %سخنران مدعو سخنران عنوان حضور نفر ٤٨ نشست ن ا در فارس گزارش نشان وسيما صدا اسبق رئيس توئيت ن ا تعداد احتمالا هQ است %معضل دهنده حبس دوره ان پا از پس خُرد زندانيان اد ز شوند. %م مواجه آن با • محسن آقا به حسام پيشنهاد آمریکا و ایران حضور با ۶+٢+١ نشست جزئيات امور در ران ا خارجه امور ر وز دستيار امنطقه ها %زن را گفت: %غرب آسيا احيا برا ران ا %الملل بين هاتلاش و بحران حل در ٦ +٢ شورهاQ نشست نشست يل تش به منجر افغانستان %داخل موسورسولسي­د شد. ٦+٢+١ شورهاQ ران ا %نالمللبي و هامنطق تلاش به اشاره با : گفت افغانستان %داخل بحران حل برا 4ور نيو در ار ابت گذشته ماه 1 حدود ملل سازمان هQ بود ٦+٢ احيا هQ داشتيم لQدبير نظر ر ز راتQمذا آن در و داد انجام در ملل سازمان ژه و نده نما و ملل سازمان ا آمر نده نما البته شد، انجام افغانستان ه ند نما %روانچ آقا داشت. حضور هم نيز 4ور نيو در ران ا %اسلام جمهور م دا وگو گفت شرق با هQ موسو داشتند. حضور %اسلام جمهور واقع در افزود: رد،Q %م و ا منطقه %تQ حر داشت تلاش ران ا ار ابت هيچ چون بگيرد صورت %الملل بين نده نما(لزادخلي آقاهQ%طرحجز گر د رد،Q %م دنبال افغانستان) امور در ا آمر افغانستان داخل در هم آن هQ نداشت وجود جمهور هQ بود جا ن ا بود خورده نبستب به % هاتماس منطقه سطح در ران ا %اسلام خارجه امور ر وز شخص هم داخل در و گرفت داشت عبدا... و %غن آقا با % ها تماس ابلQ به را ان) طاهر آقا ( شان نده نما و مجموعه ن ا هQ بود ن ا شهاتلا فرستادند؛ انجام خوشبختانه هQ شوند تر1 نزد هم به ران، ا شورQ چهار نيز گذشته دوشنبه شد. هQ دادند ابيانيه ستانQپا و چين روسيه، همزمان هQ بود توافق به ها آن ق تشو بر قصد توافق از بيانيه در رو همين از شد توافق با م. ردQ استقبال ه همسا شش نشست هQ ن ا بيان با موسو (٦+٢( ا آمر و روسيه اضافه به افغانستان، در طالبان هQ %زمان قبلا هQ است ساختار %تلاش با افزود: داشت، وجود بود، قدرت ن ا شورهاQ بقيه موافقت و ردQ ران ا هQ دولت 1 ( شد ل تبد ٦ +٢+١ به يبQ تر هستند روسيه و ا آمر دو است، افغانستان ستان، تاجي چين، ستان،Qپا ران، ا شش و گان همسا %عن منستانQ تر و ستان ازب است). افغانستان گفت ن ا از گر د بخش در همچنين و شدن غرق نندهQ متأثر بحث باره در وگو هفته دو گفت: رود هر در %افغان مهاجران ن ا %مرزبان هيئت همراه شاهد چند پيش مطرح نجه ش ادعا اما ران، ا آمدند شورQ بهافغانستا­نمرزبانانه­Qنفرپنجهما­ناست، نگفتيم چجاهي ما گفتند آوردند، همراهشان روز سفر از سنا ا همزمان م. اشده نجه ش محسن از ل متش %ران ا هيئت گذشته سيد خارجه، ر وز %حقوق معاون بهاروند، نده نما و خارجه ر وز دستيار ، موسو رسول داد. خبر زمينه ن ا در ابلQ به ران ا %مرزبان ردQ غلبه %نفت ها م تحر بر ا، آمر گوش بيخ ران ا :1اسپوتني به %ران ا ها ش نفت رسيدن خبرداغِ نگاه همچنان ، گر د از پس % ونزوئلا ردهQ جلب خود به را گران تحليل و ها رسانه خود ران ا ش نفت اولين هQ ن ا از پس است. نانQ ارQ و رساند ونزوئلا در « پاليتو ال » به را ها پرچم داشتن دست در با شگاه پالا ن ا جشن را ش نفت ن ا ورود ونزوئلا و ران ا «فارست »نام به %ران ا ش نفت دومين گرفتند؛ جا به بار ن ا و رساندند ونزوئلا ها آب به را ها جنگنده از تعداد ،%نظام %شتQ 1 ن ا سواحل تا را %ران ا ش نفت % ونزوئلا ردند.Q ورت اس شورQ به را خود نده آ روز چند تا گر د ش نفت سه شود %م %بين پيش و رساند خواهند ونزوئلا مجموع در ن بنز ه بش ميليون نيم و 1 جسورانه اقدام شود. % ونزوئلا طرف ل تحو در هم آن ها م تحر %علن زدن دور و ران ا رسانه داغ سوژه همچنان ا، آمر خلوت حياط را آن ا عده است، %جهان گران تحليل و ها ونزوئلا و ران ا شورQ دو 1 استراتژ ار هم ردندQ Pتوصي %جهان د جد نظم 1 جاد ا و م تحر بر ران ا غلبه را اتفاق ن ا هم ا عده و در هQ ردندQ اعلام ا آمر گوش بيخ هم آن ها خوانيد: %م ادامه ونزوئلا ا آمر دشمنان ران، ا و ن ا ها م تحر از هQ اند، خورده ضربه شورQ به دادن ل ش حال در ن ا هستند. 1 استراتژ ار هم 1 جمهوررئيس مادورو لاس ني برا ار هم ران ا برا گر د طرف از و است %حيات ونزوئلا امتداد در را د جد نفوذ حوزه انداز چشم ند.Q%م فراهم ارائيبQ ا در پست: واشنگتن اس انع مجاز فضا در هQ اهواز غيزانيه اتفاقات مشاور شد باعث داشت، ا گسترده بازتاب به را فيلم 1 دن د پيشنهاد جمهور رئيس . بدهد نظام مصلحت تشخيص مجمع دبير %اجتماع هها شب فعالان منتشر %صوت %ل فا فارس خليج شورهاQ معمر» محرمانه رهQمذا آن محتوا هQ اند ردهQ ر وز « علو بن Pوس » و %ليب تاتور د ،«%قذاف هQ %صوت ل فا ن ا در است. عمان خارجه امور است، )١٣٨٦ ) ٢٠٠٧ سال به مربوط ظاهرا تغيير» هQ د گو %م %قذاف نظر برخلاف علو بن و «د آ%م تهران ازجانب هQ واشنگتن ازجانب نه نقش گر د سال پنج چهار، از ران ا» هQ د افزا%م .«ردQ خواهد آغاز را %بزرگ هامنطق حوزه خبرنگار بابازاده بهمن ان شجر ون هما نسرتQ نوشت: %موسيق اس، ع ١٠ حدود و خبرنگار چهار بر علاوه اول ن بال در %رسم مهمان ٨٠ حدود را پذ و رانسل ا %پ آ و مهمانان بود. وحدت تالار افتخار ها دعوت معتبر. برند چند ان مال لها پروت شدن گرفته نظر در بدون اسپانسر، همه به ها اسپانسر زور هQ البته ؛ %بهداشت چربد!%م لها پروت : نوشت پارسينه • ١۴٠٠ و ظریف بازهم سابق گر تحليل ل?)ما ( پنتاگون معلوف): در هQ چه آن %آزمون داد، رخ ونزوئلا %جهان د جد نظم برا همين به داد نشان را خودش موفقيت هQ بود شيدهQ و آزمون ن ا گسترش شاهد علت، خواهيم جهان از گر د مناطق به آن شدن بود. : نوشت Fتابنا • ١٤٠٠ در گفته بارها P ظر هQ %درحال جذاب موضوع ن ا اما شد نخواهد نامزد ها گزارش و ها توئيت سوژه %گاه از هر . شود %م :«سوفان» %امنيت زQمر سوخت ها محموله ران ا هQ داد نشان با تواند %م مستقيما هدف هQ %دولت ت تقو متحده الات ا بوده، ترامپ دولت بزرگ شد. ب چالش به خودش رهQ نيم در را ا آمر %عموم روابط ا اطلاعيه در تهران انقلاب و %عموم دادسرا پرونده به %رسيدگ ان جر در هQ ن ا به اشاره با مرتبط متهمان گر د و %بيگ اسد اميد %اتهام Pمختل اشخاص و افراد جانب از %مطالب و با مطالب ن ا و مطرح خوزستان استاندار درباره در نوشت:، است شده بازنشر مجاز فضا در پرونده خوزستان) استاندار( راليهمشا خصوص همين بر ، نبوده مطرح تهران دادسرا در %اتهام فاقد و غيرموجه و به اتهام ردنQ وارد اساس است. %قانون مشروعيت خبرداد: ن) آنلا # همشهر • ن ا ندهندهنشا اقدام اقتصاد روابط تعميق است ونزوئلا و ران ا بين مها تحر تحت هQ را آن ملت دو هر ندگان نما و دارند قرار ا آمر ردند.Q Pتوصي قدرت نشانه عنوان به بيخ ران ا بر ا، آمر گوش غلبه %نفت ها م تحر دها تهد رغم به رد.Q دو ا آمر متحده الات ا ونزوئلا وارد « فورچون » و « فارست » ش نفت در لاتين ا آمر شورQ ن ا به تا شدند نند.Q %رسان1مQ سوخت مبودQ با مواجهه مز:) تا F ور) نيو ناوگان اعزام توان %م را اطلس اقيانوس به %ران ا ر تان عليه تهران سو از هدفمند 1 تحر 1 واشنگتن بسيار خشم با هQ دانست ا آمر محموله ن ا ارسال است. شده رو روبه نفت صنعت عليه شده اعمال ها م تحر ند.Q %م Pتضعي را مادورو م رژ و ران ا سوئيس: تونگ)سا روزنامه : Wاسپوتني انقلاب رهبر ت سا قدس شهر در نمازجماعت موضوع با پوستر نخست، Pص در طرح ن ا در رد.Q منتشر لبنان)، ا... حزب لQدبير( نصرا... سيدحسن قاسم %عيس و حماس) رهبر ( هنيه اسماعيل شوند.%م ده د ن) بحر شيعيان معترض رهبر( جهاد گروه لQ دبير نيز دوم Pص در همچنين ه، نيجر شيعيان رهبر %Q زاQ ز شيخ ، %اسلام %حوث و سپاه قدس نيرو فرمانده %قاآن سردار چهره هم بعد ها Pص در دارند. قرار من شود.%م ده د اسد بشار : نوشت ش )اند نو • تسنيم و خبرنگاران دانشجو، فارس، منابع: layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.