Khorasan : 2020-05-27

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ خرداد ٧ شنبه چهار ٢٠٣٨٧شماره.١٤٤١ شوال ٤ بهشت%ارد نيمه تا ن%فرورد نيمه در بورس ه5 تداوم قابل و است هيجان بسيار رد،5 تجربه سرعت ا% ه5 ردند5 م بين پيش لذا نيست. روند بورس، ه5 ن%ا ا% شود م ند5 بسيار رشد موضع حال ن%ا با گرفت. خواهد پيش در نزول بورس رشد روند از ت% حما دولت مسئولان سهام فروش برا فرصت ن% ا از استفاده و ها ت5شر مال تامين و ها دولت شبه و دولت برخ ميان، ن%ا دربود. ه%سرما بازار مسير از بورس روند شدن نزول در نيز گر%د تصميمات عدالت سهام فروش روند در ع%تسر بود. موثر عرضه ش% افزا بين پيش با بازار تا شد باعث سهام سبد در حاضر بزرگ ها ت5شر سهام نيم حدود ه5 ن%ا فرض با شود. مواجه عدالت خود شبا شماره ه5 عدالت سهام دارندگان از اند، رده5 اعلام ساز خصوص سازمان به را شوند، خود سهام درصد ٣٠ فروش متقاض سهام تومان، ميليارد هزار ٥٠ تا ٤٠ حدود ن%ا ه5 است واضح شود. م عرضه فروش برا روند بازار، نزول ط%شرا در سهام فروش ميزان ط%شرا چنين درند.5 م د%تشد را بورس افت در عدالت سهام عرضه و نزول بازار روند ه5 دولت ها ت5 شر سهام عرضه است، پيش توجه قابل Nتخفي وجود با مردم عموم برا و خورد لbمش به بود، شده گرفته نظر در ه5 تومان ميليارد هزار ١٦٫ ٢ صندوق از عملا تومان ميليارد هزار ٥٫٩ فقط ، ا بيمه و bبان دو ه5 است حال در ن% ا رسيد. فروش به آن ها ت5 شر شامل تر بزرگ بورس صندوق نيز %خودرو و فلز ها ت5شر و شگاه%پالا شود. عرضه مردم عموم به Nتخفي با است قرار صندوق فروش برا دولت عملا ترتيب ن%بد فه5 ه5 است مواجه تناقض ن% ا با بعد ها ند5 د%تشد بورس نزول بازار در را سهام فروش جبران برا ق%طر ن%ا از %درآمدزا خير از ا% بگذرد. بودجه سر5 برا خودرو فروش پيش ط% شرا چنين در بازار، در خودرو قيمت صعود روند ستنbش بخش خروج موجب اما بوده موثر فعلا اگرچه فروش پيش به ورود و ه%سرما بازار از نگ%نقد از فروش پيش مرحله چهار است. شده خودرو دهد م نشان است، راه در ه5 نيز خودرو زمان ها بازه در سال ان% پا تا خودرو بازار خواهد صورت فروش پيش ه 5 مشخص مردم نگ% نقد از بخش را % پذ گرفت، ع% تسر ه5 بينيم م ميان ن% ا در بود. خواهد فروش پيش و عدالت سهام فروش انbام در متقاضيان برا جذاب % ها قيمت با خودرو بورس صعود روند تا است شده موجب د،%خر بورس صعود روند اگر هرچند بخورد. لطمه جا به ل5 شاخص و بود نم محابا ب چنين مثلا رشد ماه، دو ط درصد ١٠٠ ش%افزا نگ% نقد هم داشت، درصد ٥٠ تا ٤٠ برابر در بازار هم و شد م جذب بازار به عدالت سهام فروش انbام نظير % ها انهbت و شد نم ر% پذ آسيب خودرو، فروش پيش و ها ماه ط دولت سهام فروش انbام هم مواجه نيز مردم استقبال با و بود فراهم نده% آ صعود روند به نسبت مردم ه5 چرا شد م پيدا اطمينان بورس در تر پيوسته و تر آهسته دهد م نشان روز چند ن%ا اتفاقاتردن­د.5 م هم در اندازه چه ، اقتصاد گذار سياست ه5 چگونه مواز و متعدد اقدامات و است تنيده رسد م نظر به ند.5 خنث را گر%دb% تواند م هماهنگ ستاد جلسات يلbتش وجود با ه5 تصميمات برخ عمل در دولت، در اقتصاد تصميمات ر%سا به زدن ضربه موجب ناگهان سهام فروش روند چرا ه5 د%د د%با است. شده فروش ه5 حال در هم آن شد؟ ع%تسر عدالت متر5 منف اثر تر، مدت طولان زمان بازه در بورس هيجان روند چرا گذاشت. م بورس بر بازار تا نشد ت%ر%مد ا گونه به سال ابتدا در ند؟5 تجربه را تر پيوسته اما تر آهسته رشد تداخل معضل با ه5 دهد م نشان ها ن%ا همه هستيم. مواجه لان5 اقتصاد تصميمات رد.5 عاجل رbف آن رفع برا د%با ه5 معضل مردم حرف روز ادداشت% شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون زاده حسن *مهد ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ*آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: economic@khorasanne­ws.com *ساز خنث نام به معضل !*اقتصاد تصميمات و گران روس% و علت به بازار ساد5 با سر به بازار خراب اوج در سبه5 رونا5 روس%و ماه چند ه5 آور سرسام ها ه% را5 برند. م است ده%بر را همه توان شده انباشته هم رو نيست. خبر دولت ت% حما وام از هنوز اما ب مسئولان و اند وام ن% ا راه به چشم سبه5 هستند. چيز همه خيال به ! اجتماع تأمين ران% مد و رؤسا ان،% آقا مستمر و ها بازنشسته و ارگر5 قشر ن%ا داد هيچ و گذرد م سال از ماه سه برسيد. بگيران ن%ا با شما است. نشده ز%وار حقوق ش%افزا جواب خواهيد م چطور تعلل و ار5 اهمال بدهيد. را خدا نشين اجاره و زندگ سال ١٠ بعداز جوان داره خرج بچه د% گو م ندارد. اولاد هنوز اگر شد م خوب چقدر نيست! ر% د هنوز و و رد5 م Sم5 نشين اجاره جوانان به دولت داد. م بيشتر را آنان ههااران% چند دست به اقتصاد ه5 است مشخص املا5 ه5 %ها دلال شود. م اداره صفت زالو دلال را ها قيمت و روند م چيز S% سراغ روز هر دلار، روز S% طلا، روز S% برند. م بالا نجوم 5اند مردم ما اش5 و... خودرو و نbمس روز S% شوند. نم سير ان%آقا وگرنه داشتيم اهميت ن،bمس قيمت v وحشتنا گران درباره ات%نشر نند!5 نم اقدام هيچ ه5 مسئولان ندارند! خبر انگار اصلا ه5 هم ها روزنامه و خواب به را خودشان مسئولان، مثل هم د%شا س5 هيچ برا مسئله ن%ا حال هر به اند! زده نيست. مهم ندارد پول b% است. عجيب دنيا چه b% بخرد، اش بچه برا بربر نان دانه S% خرج سگش درمان برا تومان ميليون سه ند!5 م گر%د گرفته. را مان نفس جلو ها گران ن%ا اما داشتيم نده%آ به اميد قبلا م.%شد خسته خودرو و vخورا و اجاره قيمت وضع ن%ا با الان م.%اميدوار آخرت به فقط و... هم امسال نباشند. خسته ز% عز فرهنگيان فشار بيشتر و رسيد ان% پا به تعطيلات ل5 با خواهد نم حالاها حالا ظاهرا و است تعطيل ارbبي و... ارگر5 ق،%غر نجات هزاران شود. باز همه ن%ا نيست. رمانbف به س5 اما اند شده Sم5 ها وقت جور ن% ا در تا م% داد بيمه پول نيد.5 مان مbح % مبنا چه بر بدانيم خواهيم م ما گذار قانون نده% نما ٢ برا زندان ماه ٦١ عموم ارbاف به د%با شد. صادر نbش قانون اما ره5 در شخصيت برا وقت دهند توضيح چطور گرفتند نظر در حبس سال ٣٠ جنوب اموال گير بازپس بدون اسلام جمهور در شود؟ م صادر مbح ماه ٦١ المال بيت ش% افزا از خبر اما گذشته سال از ماه دو نيست. نفت وزارت واقع در و گاز ت5شر حقوق و بودند تعطيل همها. فرهنگ حال به خوش داشتند. حقوق ش%افزا دوبار هم چرا نبود. تعطيل % جا هيچ ه5 شنبه روز خودتان برا چرا د؟%نداد مردم به رو روزنامه نيد؟5 م تعطيل بين در روزنامه نشدن منتشر گرام مخاطبان به Sپيام ق%طر از التعطيلين بود. شده رسان اطلاع نيم،5 م گوش مسئولان حرف به همه ن%ا به يم،%آ م را صندوق پا مناسب زمان در شور5 ن%ا مسئولان از يم%آ م خيابان به وقتش مسئولان به نوبت 5 پس و... نيم5 م ت%حما نند؟5 ت%حما مردم ما از ه5 رسد م زندگ پرونده در هم رو ها گلاب قيمت دو امسال، تا پيش سال از ه5 د% زد م سلام ن% چند هم توليد نه% هز ا% آ شده. برابر سه ا% شده؟ برابر د؟%گذار نم لون%نا در گر%د را روزنامه چرا از دهم م پيشنهاد هست پولش مسئله اگر لون%نا در شان روزنامه خواهند م ه5 سان5 نند.5 افت%در را اش نه%هز باشد اجتماع تامين بازنشستگان ما مان حق پيش سال ١٥از حقوق نسازهمسا نندbن پرداخت ٩٩ سال در مسئولان اگر بوده سرشان پشت را شbزحمت قشر ن% ا ن% نفر داشت. خواهند همچنان ها آن اما بود ها خانواده رو درس نظرم به هستند. حقوق ش % افزا خواستار گيرن م ه5 حقوق سوم S% فرهنگيان اگه حالا دارن. ادعا همه ن% ا و نن5 م ار5 ارمندان5 گر% د حال شامل تعطيل همين دنبال به رو ها معلم اعتراض ل5 شد م داشت. آب ولرها5رسد؟ م مردم داد به س5 چه و فروشند م ميليون چند قيمت به بازار در را شور5 مگر نيست؟ گو جواب هم مسئول هيچ خودرو با هم ولر5 ندارد؟ صاحب و قانون است! گذاشته قيمت مسابقه ه5 دارند وجود ما شور5 در اد%ز روستاها %هادست چه دانم نم هستند. جذاب و رbب و يش5 راه سفر، برا همه تا است پرده پشت روستاها ن%ا به سفر برا تبليغ و شوند شمال شود. نم انجام ها شعاردادن نتيجه داغان، اوضاع ن% ا و م% بگير درس اش5 است. ان% آقا از بعض م.%نخور را شان%ها وعده گول گر%د تامين بازنشستگان حقوق ش % افزا چرا ما ن %نفر شود؟ نم اعمال اجتماع گيرد. م را مسئولان دامن بازنشستگان سال حقوق اضافه از ماه سه د %با چرا صندوق در بگيران ومستمر بازنشستگان­٩٩ باشد؟ اجتماع تامين نام ثبت برا قطع تصميم دولت، در چرا دفعه S% گيرند؟ نم عدالت سهام و خودرو S% باشند. داشته Sچ دسته د%با ند%گو م S% درجه بستگان از Sچ ند% گو م دفعه S% خواهد. نم Sچ ند%گو م بعد و بگيرند ارزد م ميليون ١٦عدالت سهام ند%گو م بار ارزد م ٩٣٠٠ تان سهام ند%گو م بار S% اما يلاتbتش جا، همه از تر آشفته ظاهرا و... است! دولت جمعيت و د%بيار بچه نيد،5 ازدواج ند%گو م ها آقازاده مال فقط ه5 ازدواج نيد!5 بيشتر را بچه توانند م ها آن فقط هاست! چر5 لا و بياورند. آب ها مجموعه و استخرها ه5 است ماه سه • مهم اقتصاد تصميم چند اخير روزها ط اجرا مسير در ازمردم توجه قابل بخش برا تصميمات، ن%ا تداخل بعضا ه5 است گرفته قرار گر%د تصميمات اجرا مسير در را %ها چالش اقتصاد ع%وقا بر مرور بااست. رده5 جاد%ا بورس شاخص جهش سال، ابتدا از مهم عنوان به بازار، ن% ا به نگ% نقد ورود سيل و رخ امسال اقتصاد فضا در مهم ا واقعه واگذار دولت ط%شرا چنين در د.%نما م قالب در را دولت ها ت5شر سهام از بخش پيش در ، بورس معامله قابل ها صندوق واگذار ن% ا ه5 شد م بين پيش گرفت. قيمت در Nتخفي با ه5 مردم عموم برا سهام در سهام قيمت ش% افزا انداز چشم و سهام توجه قابل استقبال گرفت، م صورت بورس سهام آزادساز مجوز همزمان بزند. رقم را اوليه تصميم از پس و شد افت% در نيز عدالت شش ط سهام درصد ٢٠ آزادساز برا درصد ٣٠ ماه، S% ط شد قرار نده،% آ ماه قيمت جهش همزمان، شود. فروش قابل سهام تغيير برا د% جد تصميمات بازار، در خودرو را خودروسازان توسط خودرو عرضه نحوه در ه5 خودرو رسم قيمت اهش5 شد. موجب است، بازار فعل قيمت Nنص معادل بعضا قابل بخش اخير، روزها ط ه5 شد موجب اقدام خودرو د%خر پيش برا مردم از توجه ارشناسان،5 از بسيار ن% ا از پيش نند.5 بورس رشد ع% سر حد از بيش روند درباره رشد سرعت بودند، معتقد و داده هشدار • • • • • • • • • خراسان: • • • • • • • • !«ليون »در *وترورسعد فرهاد لرزان صندلرومينا، *تراژد • • • چه فرانسه ليون در سعد جناب اما شده؟ ترور چرا او اصلا است؟ داشته ار5 فرانسوا مار»جناب نيد.5 باور را مان حرف پنجمين و فرانسو سياستمدار «ارنو5 سعد گذار نام داستان بود. فرانسه جمهور رئيس « آراگون تا سعد از » تاب5 در ارنو5 سعد بزرگ پدر است. آمده د% حد جواد نوشته مندعلاقه گلستان به قدر به ارنو5 سعد سعد را خود فرزندان از b% نام ه5 بود ميرد م 5ود5 در شخص ن%ا گذاشت. سعد لئونار ولاbني( برادرش او، از پس و هم را او نام ه5 شود م متولد ارنو)5 سجمهوررئيگ­ذارند. م سعد ولاbني برادرزاده فرانسه S%فيز همان سعد لئونار است. بوده برجسته دان دانS%فيز همان دوم قانون ه5 مشهور Nش5 را Sنامي%ترمود نام او، افتخار به و رد5 فرانسوا مار( برادرزاده سعد هم را ) سعد د% فهميد حالا گذارند. م ار5 چه فرانسه در سعد ه5 ترور چرا او دانيد م است؟ داشته بخوانيد. را )٧( خ%تار صفحه شده؟ دخترش داس با ، پدر است: vترسنا خبر * اهال خرداد از روز نخستين در شت!5 را بودند محله در 5 هولنا ت% جنا شاهد تالش بود. زده رقم را ساله ١٤ دختر تلخ مرگ ه5 رومينا، بود. رسيده قتل به خواب در رومينا با فرار جرم به تالش ساله ١٤ شآموزدان ن%ا با و شد دستگير پسرش دوست پدرش به را او بود رده5 اصرار ه5 اش خانواده به ندهند، ل% تحو و دختر عمو شد. برگردانده به و ٣٥ اورا سن البته ه5 پسر رده5 اعلام سال ٢٩ ت%روا متفاوت توضيحات اند، دارند. ماجرا ن%ا درباره %قضا مقام S% هم گيلان استان ازماجرا گر%د ابعاد اما . است رده5 باز را به دست پدر چرا 5هولنا اقدام چنين ن% ا ماجرا ؟ زند م آن ابعاد و تلخ تراژد بخوانيد. ٩ صفحه در را و ها خوان ر5 دعواها، * جذاب سوژه همچنان سرخاب ها جنجال و حدس انگار هم حالا هاست. رسانه همه سرخاب ها ستاره نده% آ درباره بين پيش است! تر بامزه مخاطب برا ها آن مربيان و او نده%آ و مجيد فرهاد اخير روز چند در اتفاقا است. شده هارسانه سوژه ها آب تbنيم رو ها ت% سا و ها روزنامه خودجوش اقدام در استقلال جوان سرمرب مربيگر نده%آ درباره منتشر مطالب تيم ن% ا از رفتنش ا% ماندن و % هاشرط روزنامه دو ه5 آن از پس اند.رده5 ردند5 ر5ذ تbنيم رو مجيد بقا برا را مرحله در حضور گر% د و جام سب5 b% ه5 منابع برخ حالا بود، قهرمانان ليگ حذف را شروط ن% ا شدن محقق حت غيررسم اف5 ها آب تbنيم رو فرهاد بقا برا هم رابطه ه5 ط% شرا در مخصوصا دانند. نم و درست چنان آن سعادتمند احمد با مجيد تb نيم درباره عات% شا رو ن%ا از نيست. درمان نه البته ه5 شده مطرح نده%آ فصل برا ها آب گاه% جا دهندهنشان اما ب%ذb ت نه و شده يد%تا م ا % آ است. تbنيم رو مجيد متزلزل و آب سرمرب بين رآبbش رابطه علت دانيد معترض ه5 فرهاد عاقبت چيست؟ سعادتمند شود؟ م چه است رعامل%مد و وزارت دوآتشه بخوانيد. را ورزش خراسان -*مصطفو • • تورم نرخ *درصد ٨ اهش *گذار هدف پسر ند برگرداند %روا ا علاقهمند سعد ن ولا ام جمهور ولا S چارچوب هابياني ط ز5مر Sبان اساس، ن% ا بر و اعلام را تورم نرخ گذار هدف ساله،S% زمان بازه برا را خود تورم نرخ هدف درصد واحد ٢ منف و مثبت دامنه با درصد ٢٢ تورم نرخ ن%آخر از متر5 درصد ٨ ه5 رد5 تعيين دهه پنج به اشاره با بيانيه ن% ا در است. اعلام و ران% ا اقتصاد در رقم دو تورم نرخ تداوم تورم وضعيت بر برجام، از اb%آمر خروج تاثيرات آمده اخير سال دو در شور5 اقتصاد رشد و ابزار فقدان گذشته، دهه پنج طول در است: ز5 مر Sبان % توانا تورم، نترل5 برا لازم با بود. رده5 محدود را تورم نرخ ت% ر% مد برا شدن ترعميق پول، بازار ت%ر%مد ابزار گسترش نحوه تغيير و اقتصاد در خصوص بخش حضور فضا بودجه، سر5 تامين و مال سياست به نگاه حدود تا تورم ت% ر% مد در ردb% رو تغيير برا ن% ا به اشاره با بيانيه ن% ا در است. شده فراهم ها نه% هز اهش5 و درآمدها ساز متنوع ه5 ابزار عنوان به بهادار اوراق گسترده انتشار زمينه است، آورده فراهم را بودجه هموارساز ليد5 باز، بازار عمليات در آن از استفاده و اوراق انتشار Sبان سياست تغيير ن% ا موفقيت اصل ليد5 ز5 مر Sبان بيانيه در است. شده ر5 ذ ز5 مر در تورم نترل5 چرخه شدن امل5 است: آمده اعلام مستلزم اخير، گذار سياست فضا برا لازم ندها% فرا ح% تشر و هدف تورم نرخ گذار هدف چارچوب است. هدف ن% ا تحقق هاسياست به ده جهت برا ابزار S% تورم چارچوب، ن % ا در است. ز5 مر Sبان پول نرخ انحراف اهش5 ، تگذارسياس بنماقط هر تنظيم برا و است «شده تعيين هدف» از تورم سود نرخ ز5مر Sبان دار،%پا و معنادار انحراف عمليات از استفاده با و داده تغيير را سياست اعلام را تورم نرخ ، ز5 مر Sبان است، سال تورم نرخ اعلام به آمار ز5 مر صرفا و ند5 نم ند.5 م اقدام اعلام درصد ٢٩٫ ٨ تورم نرخ به توجه با -٢ منته سالانه تورم برا آمار ز5مر سو از شده ٢٢ تورم گذار هدف امسال، بهشت%ارد به نرخ درصد ٨ حدود اهش5 منزله به درصد است. سال ان%پا تا تورم شده گذار هدف نرخ تفاوت به آخر تهbن -٣ از پول الملل بين صندوق بين پيش با تورم ن%ا گردد. م بر جار سال در ران%ا تورم نرخ برا را شورمان5 تورم نرخ الملل بين نهاد ٣٤٫ ٢ امسال) ماه د ( جار ميلاد سال نرخ از بيش درصد ١٢ ه5 رده5 اعلام درصد ان% پا تا ز5 مر Sبان شده گذار هدف تورم است. شمس سال ت د تنظيم را پول بازار در موثر و م5 حا نرخ باز، بازار دولت، بهادار اوراق فروش و د%خر رد.5 خواهد سود نرخ تغيير و سود نرخ دالان N5 و Nسق تغيير چارچوب ن%ا در ز5مر Sبان ابزارها سياست در ز5مر Sبانند.%آ م شمار به گذار سياست راستا در ، ز5مر Sبان است: شده ادآور% ان%پا صورت به ، گذار سياست شفافيت گسترش ر%سا ت5حر و تورم نرخ و پول بازار تحولات ماهانه قرار عموم اختيار در را اقتصاد ليد5 متغيرها داد. خواهد ه عدالت سهام درباره د جد تصميم ٢ سهام فروش برا غيرحضور سفارش ثبت و غيرمستقيم ت%ر%مد متقاضيان برا عدالت سهام فروش انbام عدالت سهام از درصد ٣٠فروش انbام روز%د از سهام ن% ا مستقيم ت%ر% مد ه5 مشمولان برا طبق است. شده مهيا اند، رده 5 انتخاب را از هم و آزاد صورت به هم افراد ن%ا ، قبل اعلام دهند. انجام را ار5 ن%ا توانند م ها Sبان ق%طر برا عدالت سهام فروش انbام ن،%ا بر علاوه سهام غيرمستقيم ت%ر% مد روش ه5 متقاضيان گزارش به شد. فراهم نيز اند رده5 انتخاب را سهامداران ، S بان به مراجعه روش در سنا،% ا حضور غير ا% حضور مراجعه با د%با ور5مذ خود حساب شبا شماره پيشتر ه5 bبان به ساز خصوص سازمان ت% سا در را، آن در فروش سفارش ثبت به اقدام اند، رده5 اعلام يل5و ند%فرا ن%ا در Sبان ه5 % جا آن از نند.5 م سهامشان فروش برا عدالت سهامداران بر مشتمل نامه الت5 و فرم يد% تا ا% ميلbت شود، ن% ا جزئيات به نگاه است. ضرور بند هفت جا تا ها S بان ه5 دهد م نشان نامه الت5و ن% بهتردرعدال­تسهامفروشم­سئوليتنbمم سلب خود از تماماً را مدت) ميان و وتاه5( قيمت متقاض سهامدار از را اعتراض حق و رده5 طرح سخنگو فهيم اظهارات اند. گرفته سنا%ا با وگو گفت در عدالت سهام آزادساز ر5 ذ ط% شرا با ( افراد ه5 است ن% ا از 5 حا نند،5 اقدام Sبان ق%طر از نخواهند ه5 شده) سهام درصد ٣٠ بعد به خرداد ١٠ از توانند م روش ه5 افراد و گفته به بفروشند. را خود ت% محدود اند، رده5 انتخاب را غيرمستقيم ه5 زمان و ندارند خود سهام فروش ميزان در سهام ل5 توانند م گرفت صورت آزادساز فروش به استان هات5شر ق%طر از را خود خصوص سازمان زمينه، ن% ا در برسانند. سهامداران داد: توضيح ا اطلاعيه در ساز به نندbن مراجعه عدالت سهام سامانه به ه5 آن برا مستقيم غير روش ار5 خود صورت سهامداران از دسته ن% ا شود. م انتخاب ها قبلا ه5 مربوطه Sبان به مراجعه با توانند م سود افت% در برا را Sبان آن حساب شبا سهام فروش سفارش ثبت به اندرده5 معرف اقدام استان گذار ه% سرما ت5 شر در خود سهام فروش موضوع حالت، ن % ا در نند.5 ه%سرما ش%افزا و مجمع برگزار به افراد ن%ا رش%پذ و استان گذاره%سرما هات5شر شود. م ول5مو ه%سرما بازار در ها آن *ز مر Wبان بيانيه در *خبر مهم تهXن ٣ ▪ ، ز5 مر Sبان بيانيه آخر تهbن به توجه با -١ شاهد د% با نده% آ ماه از ه5 رسد م نظر به ز5 مر Sبان سو از تورم نرخ مجدد انتشار S% از بيش ه5 است حال در ن% ا باشيم. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.