Khorasan : 2020-05-27

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال٤ شد مدع همچنين اروپا ه% اتحاد خارج عملوشفافيت­اعتماد،ه%پابرد%باچينباروا­بط هميشه موضوع ن%ا ه5 آن حال باشد. متقابل ار% اروپا با زمان تنها بخت و نبوده عمل هم تعامل جمع نظم چارچوب در چين با ه5 است اروپا ، و گفته به باشد. داشته راهبرد S% به چين مقابل در ن% ا ه5 دارد نياز تر مbمح روابط داشتن مستلزم موضوع بقيه با بيشتر ها ارbهم و %آسياSراتي5­دمو شورها5 ارbهم زمينه ن%ا در و است. و ژاپن هند، با را جنوب ره5 زد. مثال پيدا چرخش %آسيا قرن S% به م،b% و بيست هعنوانب رونا5 هگيرهم بيمار از توان م ند،5 ن%ا افزود: ورد. 5 اد% روند ن%ا Nعط نقطه است اخير هادهه در بزرگ بحران نخستين به مربوط الملل بين ها نش5 وا رهبر ه5 واشنگتن د% شا نيست. اb% آمر نترل5 در آن، ه5 جا هر اما ندهد اهميت موضوع ن% ا به نده% فزا ها رقابت شاهد نيم5 م نگاه و متحده الات%ا بين خصوصبه هستيم. ن%ا برا فشارها داد: ادامه بورلچين. حال در شود گرفته نها%ا از b% طرف ه5 اروپا ه%اتحاد ميان، ن%ا در و است ش%افزا هاارزش و منافع د%با ند.5 دنبال را خود سياست مسئول رد يد تاآسياوچين­گرفتنقدرتب­هاشارهباار­وپاه اتحاد خارجسياستم­سئول روز تحليل الملل بين پيشخوان است نزدیک آمریکارهبر­ى پایان پور ترحامدرحيم د یا گرایینتيجه درویکر ؟ زاییحساسيت « » گفت د مترbمح د ر5دمو شورها5 زم ه ر5 اb يت رقابتها د ص اد: ها ن ها . از گران تحليل از بسيار ه5 ط% شرا در عنوان به اb% آمر جا به چين شدن ن% گز% جا مسئول آورند، م ميان به سخن دنيا رهبر رونا5 د%گو م نيز اروپا ه%اتحاد خارج سياست در ه5 است قدرت از د%جد عصر آغاز مقدمه پيش متحده الات%ا از چين، ژه%و به و آسيا آن % ها نشانه ميان در بورل جوزف گيرد. م الات% ا جا به آسيا شدن ن% گز% جا بر مبن خواستار ، جهان قدرت ز5مر عنوان به متحده به شد. چين قبال در تر مbمح راهبرد اتخاذ %وفاbش گفت: باره ن%ا در و نيوز، ورو% نوشته اما است احترام قابل و برانگيز تحسين چين مطرح اد%ز ها نگران و هاسوال همزمان اb%آمر رهبر دوران ان%پا درباره بورلشود. م افزود: و داد هشدار %آسيا عصر به ورود و دنيا بر سيستمان%پادربارهگر­انتحليله5ت­هاستمد صحبت آسيا عصر به ورود و اb%آمر رهبر تحت چشمان مقابل در نون5ا مسئله ن%ا و نند5 م مسئول گفته به است. دادن رو حال در ما قرن اگر اروپا، ه% اتحاد پلماس% د دستگاه « » خليج از ران%ا شهاbنفت يلومتر5 هزاران سفر اقيانوس و ترانه%مد ا%در و سرخ ا%در تا فارس سواحل به رسيدن سپس و ارائيب5 ا%در و اطلس در اما هاست %اb%آمر به ا جانانه ضربهونزوئل­ا، با را خودمان پيروز ارزش د%نبا ما كه حال عين و م%بگير ده%ناد را آن ا% م%بياور ين%پا خودمان دست تحقير را N%حر اندازه از بيش د%نبا ول نكنيم تبليغ پاسخوواكنش­بهمجبورخود­وجههحفظ براكهكرد شbنفتارسال­آميزافتخار­پروژهدر ل5طوربهشود. مواجه %زاحساسيت ا% %گرانتيجهرد­b%رودوباها ومخاطره Sس%ر دوم ردb%رو در رسد م نظر بهم.%ا خلوت حياط ژگ%و جمله از چندگانه ل%دلا به ار5 ترامپه5ن%ا گر%دواb%آمر برا بازمنطقهبو­دن اقتصاد منف پيامدهاورو­نا5هbمهلاز­فرار برا ن%بنابراابد،% م ش%افزا، دارد بهانه S% به نياز آن ونزوئلا سواحل در ما گر%د شbنفت سه ه5 مادام ن%ا به مربوط لحن ردن5 معقول ، اند نگرفته پهلو روان ز5متمر اداره S% سو به آن وانتقال ان%جر گر%ودشدهفردوم­رجعS%عهدهبهآنمس­ئوليته5 باامل5 هماهنگبهNل­bمها،وسازمان ان%سخنگو ر%ناپذاجتناب هاضرورتازب­اشند،مرجعا%فردآن ما چه . است ار5 ن%ا برا سنجيده ت%ر%مد vوملا تبليغ چه و كنيم تبليغ چه و نخواهيم چه و بخواهيم شbنفترسيدن­صرفدنيا عمومافكارو­دنيانكنيم، و ران%ا %نما قدرت و پيروز مثابه به را ونزوئلا به ها كرد.خواهند اب%ارزوتحليلك­ا%آمرتحقيروش­كست پيروزن%اران%اعنوانبهما­نباشدلازمچ­نداند%شا تاكنيمتبلي­غران%اوكا%آمربينودوج­انبهراشكست­و كا%آمروران%ابينشوندمج­بوركشورها برخكهن%ا و خبر خط ن%ا د%با ما بلكه كنند؛ انتخاب را ك% معاهدات و مقررات و قواعد كه كنيم كار را تبليغات تجارت حق و انورد%در آزاد جمله از الملل بين اقدامات و انه%زورگو سياست بر كشورها بين آزاد شده پيروز كا%آمر الملل بين مقررات و عرف خلاف المللبينمع­اهداتمقابل­درراكا%آمرد%بامااست. دهيم.قرارهاآنت%رعابر مبنهادولتم­سئوليتو امنيت ، الملل بين امنيت و صلح يم%بگو د%با ما يم%بگو د%با ما هستند. واقع پيروز ... و انورد%در المللبينمق­رراتوقواعد­معاهدات،قدرآنكا%آمر انورد%در آزاد و امنيت كه اكنون كه كرده نقض را به خود مسئوليت ن%تر ه%بد به و كرده ت%رعا را اتفاق كند فكرم دنيا كرده، عمل دولت ك% عنوان ك% عنوان به را كا%آمر د%با ما است. افتاده خاص كشورن%ااقدامونيم­5 معرفسركشو خاطكشور كشور ن%ا تمكين را ها نفتكش به ردنbن تعرض در مطالبه ن%ا و م%جابينداز الملل بين معاهدات به به را كا%آمر د%با ما دهيم. تسر ها حوزه گر%د به را الملل بين امنيت و نظم به بدهكار كشور ك% عنوان ن%ا انداختن جا و افتادن جا درصورت كنيم. معرف ليما گروه عضو كشورها ، تبليغات و خبر خط فضا تنها نه گر،%د كشورها و جنوب كا%آمر در ن%اازت%حماوكا%آمرسمتبهچر­خش برا چندان هرگونهدران­جامراواشنگ­تنبلكهافت%نخواهندكشو­ر مسائل در نده%آ در ا% ها نفتكش با غيرمترقبه اقدام بيشتر مضيقه و تنگنا در گر%د مشابه ها حوزه و داد. خواهند قرار ا% ات امنيت » تيتر با "S % نيوزو " نامه هفته توانند م ها %اb%آمر ا%آ پرسد: م ،«ات زندگ اب%رد طرح رند؟%بپذ را مخاطب اب%رد طرح %اروپا شور5 چند و استراليا در نون5تا تماس محقق و دانشمند صدها اما است. شده اجرا ه5 اند داده هشدار و رده5 امضا را ا بيانيه نظارت » باعث ت% نها در « مسير انحراف » ن% ا شد. خواهد «لان5 مقياس در جامعه بر سابقه ب هر نند5 م سع تماس اب%رد هايشنbاپلي مشخص حد از او با تلفن صاحب ه5 را فرد نند.5 ثبت بوده S%نزد تماس در بيشتر س% بور عال مشاور امينگز،5 Sدوميني مغز» به مشهور و تانيا%بر ر%وز نخست جانسون، ناره5خودسم­تازسرانجام­روز%د«دولترbمتف مشاور استعفا دليل ن% تر مهم رد.5 گير او يلومتر5 ٤٠٠سفر ، جانسون س%بور عال %روزها در بود، سراسر قرنطينه روزها در دها% خر به محدود تنها خانه از خروج ه5 دارو گرفتن و انفراد ورزش ار،5 ، ضرور روزنامه دو ه5 شد آغاز جا آن از ماجرا است. بوده هفته اول ن)%گارد و ميرور ل%د( دولت منتقد آمد و رفت منع قوانين بر مبن را گزارش ش% افزا با ردند.5 منتشر امينگز5 سو از بودند معتقد ه5 عموم عصبانيت و ت%نارضا سياست و هاست آن برا فقط قوانين اجرا امينگز5 Sدوميني دهند، نم تن آن به مداران همه خبر نفرانس5 در خود ه5 رفت%پذ چيز همه ه5 %گو و گفت دهد. توضيح را چيز از فيلم درباره ابتدا او توضيح رد.5 بدتر را ن%ا ه5 داد نشان گر%د بار امينگز5 از جانسون اندازه چه تا سخت ت%برگز حام سياستمدار دارد. اهميت تانيا%بر ار5 محافظه دولت برا سفورد5آدان­شگاهدرجانس­وندولترbمت­فمغز جوان آغاز همان از و است رده5 تحصيل خصوصا اروپا ه%اتحاد ده%ا سرسخت Nمخال در امينگز5 Sدوميني نام بود. v مشتر پول و ٢٠١٥ سال در ت%برگز پرس همه ارزار 5 بنيان از b% او افتاد. ها زبان برسر ٢٠١٦ ،«vتر vتر» ت%برگز طرفدار ارزار5 گذاران انb%نزد است. ٢٠١٥ سال در ،leave leave استن%ااوترجيحند%گو مامينگز5Sد­وميني تا بماند باق سياست پرده پشت در همواره ه5 نند.5 زمزمه و بشناسند همگان را نامش ه5 ن%ا او برا اخير هفته دو در ه5 اتفاقات با حال شده ها روزنامه اول تيتر به ل%تبد و نام افتاده مقام در او ا حرفه نده%آ گفت توان م حت و است. انداخته خطر به را سياستمدار S% ار محافظهدولت­رXمتفمغزام­ينگز، Wدومينيقرن­طينه،زماندرتردد­قوانيننقض داشتوا نشينعقببهر­اتانيا بر او داد م نشان ه5 بود بسته مدار ها دوربين ند5 م vتر را ر%وز نخست دفتر سرعت به ساعت از پس دود. م اش خانه سو به و آن سپس و گردد برم دفتر به دوباره او گفته امينگز5 ند.5 م v تر را جا مر همسرش فهميده وقت مبتلا رونا5 به احتمالا فيلد،b%و رده،5 vتر را ارش5 دفتر شده ل%وسا برداشتن برا بعدا اما حالا است. بازگشته جا آن به ه5 و چرا است ن%ا سوال همسرش داده م احتمال دفترش به شده مبتلا رونا5 به را دولت ارمندان5 رونا5 خطر ه5 بازگشته ه5 بوده ن%ا بعد وسوال ند؟5 د%تهد با و ردهbن قرنطينه خانه در را خود چرا به را خود رانندگ ساعت پنج ا% چهار «دورهام» در شان پدر مزرعه نند5 اقامت جا آن تا اند رسانده بگذارند؟ پا ر%ز را تردد قوانين و Nتوق ه5 رده5 اعتراف حت او داشته مسير در هم وتاه5 به شد باعث ها ن%ا همه است! جانسون س%بور ت%حما رغم تحت استعفا برا او ، و از س%بور ت%حما گيرد. قرار فشار خ م س ز ر تلا ه، روز نما ش در اb%آمر هارات5دمو بالقوه نامزد دن،%با جو مراسم هيچ در ماه دو از بيش ه5 نوامبر انتخابات ه5 «ادبود% روز» مراسم در عاقبت بود، نشده ده%د و شد حاضر شد، م برگزار منزلش b%نزد در م%تقد شورش5 ارتش هشدگانشت5 به گل حلقه Memorial_ اb%آمر در مه ٢٥ دوشنبه روز رد.5 جنگ در شده شته5 سربازان ادبود% روز" ا% Day شيفتگ خاطر به ه5 سرباز هزار صدها بود، "ها از را خود جان جنگ، به %اb%آمر سياستمدارا­ن رسد نم نظر به ه5 %ها جنگ اند؛ داده دست باشد. متصور ها آن برا ان%پا هشدار اجتماع گسترده تها%محدود اتخاذ ب هشدار ن%ا به ل%برز مقامات برخ اما بود داده سختگيرانهت­دابيرNمختل شهرهادروبو­دهتوجه اوضاع وخامت ادامه رغم بهاند.رده5 %اجرا را رونا5 مهار بر همچنان دولت مقامات ، %رونا5 با جنگ در ل%برز ه5 باورند ن%ا بر و دارند يد5تا مقامات برخ حال ن%ا با شد. خواهد پيروز رونا5 ن%ا جمهوررئيس ل،%برز در شهرداران جمله از دانند. م نون5 اوضاع وخامت مسئول را شور5 زمينه ن%ا در مانائوس شهر شهردار لو%رژ%و آرتور ناش ميرها و مرگ مسئول بولسونارو ه5 گفت و استعفاخواس­تارواستشور­5ن%ادررونا5از به رو همچنان ل%برز جمهور رئيس بر فشارهاشد. هابحران ن%ا از است معتقد و اما بوده ش%افزا ل%برز جمهور است%ر دفتر رد.5 خواهد عبور عال وان%د دارد انتظار ه5 رد5 اعلام گذشته روز و مداخله پرونده در را بولسونارو شور5 ن%ا ن%ا از پيشنداند. مقصر فدرال پليس امور در سو از فدرال پليس امور در مداخله به بولسونارو بود. شده رو روبه شور5 ن%ا سابق دادگستر ر%وز ببرد در به سالم جان فشارها ن%ا از تواند م و ا%آ شود؟ ماستعفابهم­جبورا% گرفت سبقت اX آمر از روزانه مير و مرگ در بار اولين *برا ل برز روس%و اثر بر د%جد فوت ٨٠٧ ثبت از ل%برز در روزانه ميرها و مرگ ميزان از و داد خبر رونا5 اb%آمر در گرفت. سبقت بيمار ن%ا اثر بر اb%آمر به ابتلا اثر بر گذشته ساعت ٢٤در نفر ٦٢٠مرگ مورد )٢٠١٩ روس%روناو5 بيمار( ١٩د-%وو5 شيوعميزانل­حاظازل%برزاست.گرفتهقراري­د%تا قرار جهان در رتبه دومين در اb%آمر از بعد رونا5 ن%ا در نفر ٩٨٩هزارو٣٧­٤ نون5 تا است. گرفته اb%آمرهاند.شدمبتلارون­ا5از ناشعفونتبه­شور5 درفاصلهبام­بتلاهزار٦٠­٠وميليونS%ازبيشبا نفراتل5تعد­اداb%آمردردارد.قرارنخستگا­ه%جا رسيده نفر٧١هزارو ٩٧٩به رونا5 اثر بر تشدهفو ٤٧٣ هزارو٢٣ ل%برز در رقم ن%ا ه5 حال در گذشته ماه جهان بهداشت سازمان است. نفر در هشدارها به توجه در ل%برز و اb%آمر بود گفته عمل موفق رونا5 گيرهمه %ابتدا مراحل اb%آمر جمهوررئيس ،«ترامپ دونالد» .ردندbن شمردن Sوچ5 دليل به بسيار انتقادها با فرصت او شود م گفته روست. روبه رونا5 د%تهد در روس%و ن%ا شيوع مهار برا اوليه %طلا ها ها گزارش داد. دست از لانگارسه با را اb%آمر ه5 ن%ا از قبل ها مدت و ه5 ند5 م يد%تا اد%ز خطرات ان%جر در شود، ده%د اb%آمر در روس%و مانند هم ل%برز سجمهوررئيب­ود. گرفته قرار آن قراراتهاما­تهمينمظاند­راش %اb%آمر همتا را روس%و ن%ا خطر بارها «بولسونارو ژائير» .دارد دانسته آنفلوآنزا حد در را آن و شمرده ماهميت5 و مارس ماه در اb%آمر از بازگشت از بعد او است. اعزام هيئت عضو ٢٠ شد مشخص ه5 آن از بعد ها ملاقات به همچنان هاند،شد مبتلا رونا5 به ل%برزارگران5­حزبنون5ادا­د.ادامهخود عموم ند%فرا آغاز درصدد است، بولسونارو Nمخال ه5 ت%ر%مد سوء دليل به جمهور رئيس استيضاح قرارارگران­5حزبروناست.5بحرانبا %ارو%رودر ند%فرا آغاز برا را خود رسم درخواست است ن%ا ندگان%نما مجلس به بولسونارو استيضاح جنبشجملهاز­ل%برزگر%داحزابند.5ارائهشور5 شمارو مدن نهاسازما برخسوسيالي­سم، ت%حما استيضاح طرح ن%ا از حقوق نهادها از اقتصادتاثي­راتدربارهب­ارها بولسوناروه­اند.رد5 شد؛ انجام ملل *اعتبار موسسه *گذار ه سرما با شيروان در کشور گلخانه بزرگترین زنی کلنگ ن%ا در نيز شمال خراسان شاورز5 جهاد سازمان رئيس به استان توسعه سند در شيروان شاورز5 بخش گفت: مراسم است. شده ده%د خوب دام همچون توليدات از برخ در رد:5 اظهار « وسف%» تر5د بيان با وم.%دار شور5 در خوب ها رتبه دار نوغان و Sسب گلخانه تارbه ٧٠ پروژه، ن%ا بر علاوه ٩٨ سال ان%پا تا ه5 ن%ا با رد:5 ح%تصر رسد م بردار بهره به استان در نيز گر%د ا گلخانه شت5 آمار رشد در بزرگ جهش پروژه ن%ا افتتاح بود. خواهيم شاهد استان گلخانه شت5 توسعه ين،%آ ن%ا در نيز شاورز5 جهاد ر%وز بحث در اميد و تدبير دولت ها برنامه ن%تر مهم از b% را ا ،٩٢ سال ماه خرداد در رد:5 ح%تصر و ر5ذ آب منابع ت%ر%مد ه5 بود تارbه ٨٠٠ و هزار ٨ شور5 در ا گلخانه شت5 مساحت تواند م موضوع ن%ا ه5 است رسيده تارbه هزار ١٨ به امروز باشد. صادرات و استقلال اشتغال، جهت در قو بسيار ت5حر با شاورز5جهاد وزارت ه5 ن%ا بيان با « خاواز اظم5» تر5د برا درصد ٩ تسهيلات ، متول ها دستگاه گر%د همراه نيمه مناطق برا درصد ٧ تسهيلات و برخوردار مناطق اظهار است، گرفته نظر در ا گلخانه شت5 برا برخوردار به گلخانه تارbه ٥٠٠ و هزار ٢ امسال هستيم اميدوار رد:5 توسعه برنامه نيز تارbه ٦٠٠ و هزار ٤ و برسانيم بردار بهره نسخه د%با استان هر م%دار قبول ه5 ن%ا بيان با وم.%دار ا جهاد سازمان رئيس از افزود: باشد، داشته را خودش شاورز5 مسائل تمام ه5 م%دار انتظار شمال خراسان استان شاورز5 رقيب شهر ن%ا ه5 طور باشند داشته نظر ر%ز را شت5 حوزه ه5 بگيرند نظر در شت5 الگو و نباشد محل شاورزان5 برا نند.5 پيگير را صادرات و اشتغال زنجيره، بحث بتوانند ١٠٠ اجرا لنگ5 دئو%و حضور با شور5 گلخانه ن%بزرگتر عنوان به گلخانه تارbه حضور و شاورز5 جهاد ر%وز « خاواز اظم5» تر5د نفرانس5 اعتبار و مال موسسه عامل ر%مد « جواد امين سيد» تر5د ملل، اقتصاد توسعه گروه عامل ر%مد «خرامهر» تر5د ملل، تر5د ، شمال خراسان استاندار « شجاع محمدعل» تر5د و دهم مجلس در شيروان مردم نده%نما « ز%عز عبدالرضا» بخش در گذشته روز شهرستان و استان ران%مد از جمع خورد. زمين به شمال خراسان استان در شيروان ز5مر رد:5 اظهار مراسم ن%ا در ملل اعتبار موسسه عامل ر%مد از باشد سال شعار تحقق راستا در ه5 اقتصاد ها فعاليت است. موسسه ن%ا فعاليت ها ت%اولو در گذار ه%سرما امروز اگر گفت: « جواد امين سيد» تر5د در مردم خود ه%سرما و پول محل از گيرد م صورت جا ن%ا هاست. ه%سرما ن%ا از بهينه استفاده ما هدف و است موسسه از خانوار هزار انشاءا... پروژه ن%ا افتتاح با ه5 ن%ا بيان با و از شيروان ه5 ن%ا به اشاره با شوند، م مند بهره شغل ا%مزا است باغدار و شاورز5 عرصه در حاصلخيز ها شهرستان صورت در تواند م شيروان گلخانه پروژه رد:5 نشان خاطر بحث در خوب و موفق بسيار نمونه مناسب، اجرا و ت%ر%مد باشد. شاورز5 و مقاومت اقتصاد ٤٤ ه5 ن%ا بيان با ين%آ ن%ا در نيز شمال خراسان استاندار سند به نند،5 م زندگ روستاها در استان جمعيت درصد اقتصاد پيشران توان نم افزود: و رد5 اشاره استان توسعه شد. متصور روستا گرفتن نظر در بدون را استان ١٧ رتبه استان ه5 ن%ا بيان با « شجاع عل محمد» تر5د اما رد:5 اضافه داراست، را شور5 در زراع شت5 ر%ز سطح خراسان به مربوط شور5 ٢٨ رتبه محصولات، توليد ميزان در را دنيا روز علم د%با ما دهد م نشان ارقام ن%ا ه5 است شمال بخش در شاغل جمعيت ونيم.5 تلفيق خودمان شاورز5 با زاده- عوض امين - حشمت جواد از ران%ا شور5 خوشبختانه افزود: و دانست اقتصاد %وفاbش شيروان و دارد خوب وضعيت حاصلخيز ها زمين و آب لحاظ جهت در هم خوب موقعيت و بوده پيشرو زمينه ن%ا در نيز گفت: « ميلbت حسين» الاسلام حجتدارد. گذار ه%سرما خير منشأ تواند م شود اجرا و ت%ر%مد خوب اگر گلخانه پروژه باشد. مردم برا اد%ز ات5بر و اسلام شورا مجلس دوره دهمين در شيروان مردم نده%نما منظور به ملل گذار ه%سرما موسسه مجموعه از ر%تقد با نيز رد:5 اظهار استان و شهرستان اقتصاد ها پروژه در ت5مشار بزرگ ها پروژه از b% شيروان تارbه ١٠٠ گلخانه پروژه ال%ر ميليارد هزار ٤ از بيش ه5 است شور5 شرق در ا گلخانه در افزود: « ز%عز عبدالرضا» تر5دشود. م گذار ه%سرما گذشته سال ٨ در رسيده، قيمت ن%تر ين%پا به نفت ه5 ط%شرا است. شده نه%هز شيروان در اعتبار تومان ميليارد هزار ١٧ و خدمات اميد و تدبير دولت فعاليت سال ٨ در رد:5 ح%تصر و است. شده ارائه %روستا حوزه در خوب بسيار اناتbام ٣٦ و شور5 متوسط مانند را شمال خراسان در شاورز5 رد.5 ر5ذ درصد تمام زحمات از رbتش ضمن ين%آ ن%ا در شيروان فرماندار از ردند،5 تلاش پروژه ن%ا اجرا آغاز و ب%تصو در ه5 افراد استاندار « شجاع» تر5د مستمر و ژه%و ها ت%حما و ها تلاش در شيروان مردم نده%نما « ز%عز» تر5د و شمال خراسان امروز ه5 م%ر5شا را خدا افزود: و رد 5 ر%تقد دهم مجلس جهاد محترم ر%وز حضور با تا شد شيروان نصيب افتخار ن%ا پروژه زن لنگ5 شاهد نفرانس)5 دئو%و لbش به( شاورز5 ميليارد ٤٠٠ از بيش اعتبار با شيروان گلخانه تارbه ١٠٠ باشيم. تومان ن%بزرگتر عنوان به پروژه ن%ا رد:5 ابراز « مرآت رضا امين» و شهرستان اقتصاد در بزرگ جهش تواند م شور5 گلخانه در شمال خراسان برخوردار شاخص و ند5 جاد%ا استان دهد. ش%افزا درصد ٢٠٠ را ا گلخانه شت5 اصل ها ه%پا از b% را شاورز5 نيز شيروان جمعه امام پروژه، ن ا بر علاوه گذشته روز ما، خبرنگار گزارش به ٥ اعتبار با نيز خانلق و آباد حسين فرش *ها مجمتع شد. افتتاح نفر ٨٠ زا اشتغال ظرفيت و ال ر ميليارد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.